Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tankönyvelmélet II. F. dr. Dárdai Ágnes www.lib.pte.hu/dardai.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tankönyvelmélet II. F. dr. Dárdai Ágnes www.lib.pte.hu/dardai."— Előadás másolata:

1 Tankönyvelmélet II. F. dr. Dárdai Ágnes www.lib.pte.hu/dardai

2 Tartalom A tankönyvek megítélésének minőségi paraméterei Nemzetközi irányelvek a tankönyvek megítélésében Szempontok a tankönyvek megítéléséhez

3 1. A tankönyvek megítélésének minőségi paraméterei A tankönyvek minősége önmagában nem létezik társadalmi meghatározottság Szoros összefüggés a tanítás cél-, és feladatrendszerével Ismeretközvetítés – Képességfejlesztés – Érték-, és normaközvetítés

4 2. Nemzetközi irányelvek a tankönyvek megítélésében Nemzetközi tankönyvrevízió Előítéletek, negatív klisék, rejtett előfeltételezések kigyomlálása Hierarchizált szempontsorok, raszterek UNESCO-alapelvek Konszenzusos standardok

5 2.1. UNESCO állásfoglalás, 1989 ALAPELVEK: Tudományos megfelelés Didaktikai standard Előítélet mentesség Transzparencia Megfelelő képretorika CÉLOK: Békére, nemzetközi megértésre nevelés Az emberi jogok tiszteletben tartására nevelés Felelősségre, fogékonyságra nevelés a gyengék, szegények, elesettek iránt Környezetvédő magatartásra nevelés A kulturális örökség védelmére nevelés A kulturális sokszínűség elfogadására nevelés Toleranciára nevelés

6 2.2. Konszenzusos standardok 1. Tudományos megfelelés 2. Didaktikai standard – a tanulók életkori, pszichikus sajátosságainak, értelmi és lelki fejlettségi szintjének való megfelelés – legyen életszerű, élet közeli a tankönyv; mind tartalmában, mind a külső megformálásban a tanulók érdekeit tartsa szem előtt. – az “egyetlen igazság” hirdetésének kerülése, multiperspektívikus megközelítés, sokféleség a tartalomban és a módszerekben – A kérdések haladják meg a puszta reprodukció szintjét, és ösztönözzenek a gondolkodás magasabb műveleteire is (elemzés, összehasonlítás, értékelés stb.) 3. Előítélet mentesség 4. Transzparencia 5. Képretorika

7 3. Szempontok a tankönyvek megítéléséhez 1. Szaktudományi szempontok 2. Pedagógiai-didaktikai szempontok 3. Nyelvi szempontok 4. Könyvészeti szempontok

8 Szaktudományi szempontok 1. A tankönyv szemlélete 1.1. Korszerű (a jelen elvárásaihoz alkalmazkodó, nem elavult). 1.2. Faji, nemi, etnikai, vallási előítéletektől mentes. 1.3. Értékmegőrzésre (az élet, a környezet, az emberiség kulturális örökségének védelmére) ösztönöz. 2. A tankönyv nyitottsága 2.1. Az adott tudomány megismerési eljárásai, módszerei, sajátosságai kiderülnek. 2.2. A szerző utal a vitás kérdésekre, hipotézisekre (kontroverzitás). 2.3. A szerző fontosnak tartja, hogy az előszóban megnyerje a tanulókat a tanuláshoz (tanulási cél közlése, motiváció) 2.4. A szerző további tanulásra, tájékozódásra ösztönzi a tanulókat (irodalomajánlással, feladatokkal stb.).

9 Szaktudományi szempontok 3. A tananyag kiválasztása 3.1. A tananyag kiválasztásának szempontjait a szerző kinyilvánítja. 3.2. A tananyag kiválasztása a tudományosság kritériumainak megfelel. 3.3. A kiválasztott tananyagban szerepelnek a legújabb tudományos ismeretek és módszerek. 3.4. A kiválasztott tananyagban szerepelnek az alapvető (lényeges, tipikus és reprezentatív) témák. 3.5. A tanulók érdeklődését kielégítő anyagrészek is szerepelnek. 3.6 A kiválasztott tananyag alkalmas a problémacentrikus tanításra és tanulásra. 3.7. A tananyaghoz választott képek, ábrák, térképek, stb. minősége megfelelő. 3.8. Mennyisége az adott korosztály számára megfelelő.

10 Szaktudományi szempontok 4. A tananyag strukturáltsága 4.1. A tananyagrészek jól tagoltak. 4.2. A tananyagrészek egymásra épülnek. 4.3. A tananyagrészek koherens egészet alkotnak. 5. A tananyag prezentációja 5.1. A tananyag mentes a szakmai pontatlanságoktól, vitatható állításoktól. 5.2. A szakterminológia következetes és korrekt. 5.3. A tanagyag utal az interdiszciplináris vonatkozásokra (tantárgyköziség) 5.4. Az elsajátítást gyakorlati példák, feladatok, kísérletek stb. segítik.

11 Pedagógiai-didaktikai szempontok A tankönyv használhatósága a tanulók szempontjából (Tanulhatóság) 1.1. Az életkori sajátosságok 1.1.1. A tankönyv figyelembe veszi a tanulók lelki és szociális érettségének adott szintjét. 1.1.2. A tankönyv ismeret- és feladatmennyisége arányos a tanulók befogadó-készségével és a rendelkezésre álló idővel. 1.1.3. A tankönyv a szaktárgy szaknyelvét a tanulók életkorának megfelelően, ugyanakkor szakmailag helyesen használja. 1.1.4. A tankönyv nyelvezete és stílusa a tanulók életkorának megfelelő. 1.1.6. A tankönyv a közvetítendő ismereteket életszerűen mutatja be.

12 Pedagógiai-didaktikai szempontok 1.2.Tanulásmódszertani szempontok 1.2.1. A tananyag megértését és elsajátítását sokféle didaktikai megoldás segíti. 1.2.2. A tankönyv nagy gondot fordít az ismeretek rendszerezésére. 1.2.3. A tankönyv lehetőséget ad az önellenőrzésre. 1.2.4. A tankönyv többféle tanulási módszer elsajátítására és gyakorlásra ad lehetőséget. 1.2.5. A tankönyv problémaelemző tanulásra ösztönöz. 1.2.6. A szerző felhívja a tanulók figyelmét egyéb ismeretszerzési lehetőségekre. 1.2.7. A tankönyv az önálló tanulási képesség fejlesztésére alkalmas.

13 Pedagógiai-didaktikai szempontok 1.3. Motiváció 1.3.1. A tanulási célok a tanuló számára ismertek. 1.3.2. A követelmények a tanuló számára nyilvánvalóak. 1.3.3. A tankönyv a tanulók érdeklődését felkelti, tanulásra, gyakorlásra motivál. 1.3.4. Játékra, cselekvésre, feladatmegoldásra ösztönöz. 1.4. Illusztrációk 1.4.1. Az illusztrációk sokfélék (képek, ábrák, grafikonok, térképek stb.) 1.4.2. Tartalmuk összhangban áll a tankönyv magyarázó szövegével. 1.4.3. Az illusztrációk mérete megfelelő (jól láthatók, elemezhetők). 1.4.4. Az illusztrációk száma megfelelő. 1.4.5. Az illusztrációk hatékonyan segítik a tanulást (nem pusztán dekoratív szerepük van).

14 Pedagógiai-didaktikai szempontok 1.5 Kérdések és feladatok 1.5.1. A kérdések nehézségi foka a tanulók életkorának megfelelő. 1.5.2. A reproduktív és az elemző kérdések aránya megfelelő. 1.5.3. A kérdések lényeges, fontos területre irányulnak. 1.5.4. A tankönyv a rendszeres ismétlésnek, összefoglalásnak megteremti a feltételeit. 1.5.5. A tankönyv változatos feladatokat kínál.

15 Pedagógiai-didaktikai szempontok 2. A tankönyv használhatósága a tanárok szempontjából (Taníthatóság) 2.1. A tankönyv szerkezete 2.1.1. Az előszó tanár és tanuló számára fontos ismereteket tartalmaz a tankönyv használatával kapcsolatban. 2.1.2. A regiszterek (név, hely) segítik a tájékozódást. 2.1.3. A fogalomlexikon pontos, korrekt. 2.1.4. A kérdések, feladatok megoldásai szervesen illeszkednek a tankönyvi tartalomhoz. 2.1.5. A hivatkozások (irodalom, forrás, kép, ábra stb.) korrektek. 2.1.6. A tankönyv magyarázó szövege és didaktikai apparátusa közötti arány kiegyensúlyozott.

16 Pedagógiai-didaktikai szempontok 2.2. A tankönyv tartalma 2.2.1. A tanulók érdeklődését kielégítő anyagrészek is szerepelnek. 2.2.2. A tananyagrészek koherens egészet alkotnak. 2.2.3. A tananyag tartalma megfelel a tanulók életkorának. 2.2.3. Mennyisége az adott korosztály számára megfelelő. 2.2.4. A szakterminológia a tanulók életkorának megfelelő. 2.2.5. A tanagyag utal az interdiszciplináris vonatkozásokra (tantárgyköziség). 2.2.6. A bevezetett új fogalmak megfelelő sorrendben, egymásra épülő fogalmi hálóként jelennek meg a tankönyvben. 2.2.7. A tankönyv alkalmas a követelményekben előírt tantárgyi készségek és képességek fejlesztésére.

17 Pedagógiai-didaktikai szempontok 2.3. A tankönyv tanítás-módszertani megoldásai 2.3.1. A tankönyvet módszertani pluralizmus jellemzi. 2.3.2. A tankönyv alkalmas a különböző haladási tempójú tanulók tanulásának differenciált irányítására. 2.3.3. A tankönyv alkalmas az önálló tanulásra. 2.3.4. A tankönyv alkalmas a csoportmunkára. 2.3.5. A tankönyv lehetőséget kínál a tantárgyspecifikus munkaformákra. 2.3.6. Az elsajátítást gyakorlati példák, feladatok, kísérletek stb. segítik. 2.3.7. A tananyagrészek egymásra épülnek. 2.3.8. A tananyagrészek jól tagoltak. 2.3.9. A tankönyv jól alkalmazható a képességfejlesztő tanulásirányításban.

18 Nyelvi szempontok 1. A tankönyv a Magyar Tudományos Akadémia (nemzetiségi tankönyvek esetében az adott idegen nyelv) jóváhagyott helyesírási és nyelvhelyességi szabályainak megfelel. 2. A tankönyv nyelvezete a magyar irodalmi köznyelv elfogadott normáinak megfelel. 3. A tankönyv nyelvezete közérthető és választékos. 4. A szókincs a tanulók életkorának megfelelő. 5. A szövegben előforduló idegen, régies, tájnyelvi szavak magyarázata megfelelő.

19 Könyvészeti szempontok 1. A könyvtest formátuma, súlya és kötése a tanuló életkorának megfelelő. 2. A betűtípus, betűméret, tükörméret és címrendszer a tanuló életkorának megfelelő. 3. A szöveg tagolása és kiemelések megfelelőek. 4. A nyomdai kivitelezés (kép és szöveg, színek) megfelelőek.

20 Összegzés Feladat: Tankönyvelemzés elkészítése a programfüzetben megadottak alapján (lásd: www.lib.pte.hu/dardai/pedagógiawww.lib.pte.hu/dardai Határidő: 2005. január 7. A leadáshelye: postai úton: FDÁ, Szepesy u. 1-3. (Egyetemi Könyvtár) Email: dardai @lib.pte.hu Kérem, hogy a dolgozatokat az alábbi formában mentsék el, és küldjék: név_tankonyvelmelet Szigorlat: január, 11, 13. 9 ó


Letölteni ppt "Tankönyvelmélet II. F. dr. Dárdai Ágnes www.lib.pte.hu/dardai."

Hasonló előadás


Google Hirdetések