Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A biomonitoring és a környezetállapot értékeléssel kapcsolatos alapfogalmak Dr. Kárász Imre egyetemi tanár EKF Környezettudományi Tsz.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A biomonitoring és a környezetállapot értékeléssel kapcsolatos alapfogalmak Dr. Kárász Imre egyetemi tanár EKF Környezettudományi Tsz."— Előadás másolata:

1 A biomonitoring és a környezetállapot értékeléssel kapcsolatos alapfogalmak Dr. Kárász Imre egyetemi tanár EKF Környezettudományi Tsz.

2 Biológiai marker Az élőlény (szervezet) alaki, működésbeli kémiai folyamataiban bekövetkező változás -ált. külső hatásra (ártalomra) gyorsan jelentkezik, -méréssel kimutatható még a maradandó károsodás (betegség) kialakulása előtt (Legegyszerűbb formája a biológiai monitorozás, amikor valamelyik egészségkárosító elem, ve- gyület (pl. vérólomszint, doppingszer) kerül kimutatásra a szervezetben.)

3 Biológiai marker (példák) Dopping vizsgálatok- nál különböző teljesít- ményfokozó szerek kimutatása történik. A vérólomszintnek a WHO ajánlása szerint a lakosság 98 %-ánál 20 mikrogram/liter alatt kell lennie (- ben- zin ólommentesítése)

4 Biológiai monitorozás Állati vagy emberi eredetű anyagok (vér, vi- zelet, haj, köröm, fog, toll, szövetminta) vizsgálata annak megállapítására, hogy a környezetben található szennyezőanya- gokból mennyi található egy adott időpont- ban a mintában, amely értékből következ- tetni lehet az expozíció mértékére. (Becslés).

5 Biológiai monitorozás (példa) Montánában (USA) méhek- kel monitorozzák a vegyi üzemek szennyezőanyag kibocsátásának hatótá- volságát. A méheket „be- tanítják” bizonyos vegyü- letekre, azokat felismerik és begyűjtik a virágporral. A méhek közül vett min- tákat analizálják.

6 Biomonitoring A környezet állapotának nyomon követése biológiai objektumok felhasználásával. Alapja az indikációs elv: a biológiai objektu- mok ill. azok változásai jelzik a környezet állapotát ill. annak változását

7 Indikátorszervezetek (biológiai indikátorok) Jelenlétükkel, hiányuk- kal vagy genetikai tu- lajdonságaik megvál- toztatásával jelzik (in- dikálják) a releváns környezeti tényezőket pl.: vérehulló fecskefű – nitrogéndús talaj; pl.:sziki sóvirág – szikes talaj

8 Ökológiai indikáció Az indikáció specális, a szünbiológiára alkal- mazott esete, amelynek lényege az, hogy a szünbiológiai jelenségek (pl. populációk, biocönózisok viselkedései) jelzik a létrejöt- tükben szerepet játszó, azaz ténylegesen ható tényezőket. Indikátum = indikátormintázat (maga a jelenség) Indikándum = háttérmintázat (a mintázatok létrejöttéért felelőssé tehető tényezők

9 Ökológiai indikáció (példa) Indikátor jelenség: Oázis a sivatagban Indikátum (indikátormintá- zat): az oázisban pálma- fák és a jelenlétükben megélni képes fajok vannak Indikandum (háttérmintá- zat): tartósan a pálmaliget megélhetéséhez szüksé- ges mennyiségű édesvíz van jelen

10 Indikáció A populációk jelenlétükkel ill. fenotipusos tulajdonságaikkal jelzik a környezeti té- nyezőket, ill. azok változásait. Minden fe- netikai (pl. alaktani, fejlődésbeli, táplálko- zásbeli, viselkedéstani, társulástani) jelen- ség mögött egy vagy több ökológiai jelen- ség (hatás) áll. Pl. a szobanövény levelei a fény felé fordul- nak, mert érzékelik a fény irányát.

11 Biokoncentráció és bioakkumuláció Biokoncentráció: az a folyamat, amelynek során az élőlények különféle kémiai elemeket, vegyü- leteket, mérgező anyagokat (pl. nehézfémsók, növényvédőszerek stb.) a környezeti koncentrációnál nagyobb mennyiségben halmoznak fel a szervezetükben. Bioakkumuláció: a környezetből valamely anyag, elem, vegyület felvétele és fokozatos felhalmo- zása a szervezetben.

12 Biomagnifikáció Az életközösségekben lezajló olyan folyamatok sorozata, amely a tápláléklánc magasabb szintjén levő szervezetekben valamilyen kémiai anyagból magasabb koncentráció kialakulásához vezet. Példa: Minamata-betegség

13 Környezeti adat, adatbázis, adatbank, adatszolgáltatás Környezeti adat: a környezet minőségéről vagy állapotáról szóló információ (általában mérési, felvételezési adat); Környezeti adatbázis: adott terület környezeti adatainak összessége; Környezeti adatbank: adott terület környezeti adatainak és információnak olyan rendszere, amely lehetővé teszi az adatok és információk kívánt szempontú tárolását, új adatok fogadását, az adatok csoportosítását, visszakeresését és feldolgozását a rendelkezésre álló műszaki és szervezési eszközökkel; Környezeti adatszolgáltatás: a környezetről rendelkezés- re álló adatok kezelése és nyilvánosságának törvény ál- tal meghatározott biztosítása.

14 Környezetállapot Környezetállapot: a bioszféra tetszőleges kiterjedésű részén (vagy kiválasztott területén) a természetes alkotók és a mesterséges (az ember által alkotott) létesítmények fizikai, kémiai és biológiai paramétereinek összessége, valamint ezek egymásra hatásainak rendszere.

15 Környezetállapot-felmérés Az a folyamat, cselekvés sorozat, amellyel egy adott terület környezetállapot értékeléséhez szükséges adatokat és információkat összegyűjtik. Állapotfelmérés: Valamely működő üzem működésének környezetvédelmi szempon- tú felülvizsgálata

16 Környezetállapot-értékelés A környezet elemeinek (föld, víz, levegő, élővilág, táj, települések) és egészének jellemzésére szolgáló paraméterek meghatározása és összehasonlítása a kívánatos és/vagy szabványokba (határértékekbe) foglalt állapotjellemzőkkel. Interdiszciplináris elemzést jelent, a környezet- állapot változását ökológiai, humánökológiai (közegészségügyi), valamint gazdasági (erő- forrás-használhatósági) szempontból egyaránt minősíti.

17 Környezetdiagnosztika A környezetállapot meghatározásának és változá- sai felismerésének tudománya ill. gyakorlata


Letölteni ppt "A biomonitoring és a környezetállapot értékeléssel kapcsolatos alapfogalmak Dr. Kárász Imre egyetemi tanár EKF Környezettudományi Tsz."

Hasonló előadás


Google Hirdetések