Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A magyar felsőoktatás fejlesztésének stratégiai kérdései a II. Nemzeti Fejlesztési Terv Dr. Sági Zsolt Főosztályvezető EU Koordinációs és Tervezési Főosztály.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A magyar felsőoktatás fejlesztésének stratégiai kérdései a II. Nemzeti Fejlesztési Terv Dr. Sági Zsolt Főosztályvezető EU Koordinációs és Tervezési Főosztály."— Előadás másolata:

1 A magyar felsőoktatás fejlesztésének stratégiai kérdései a II. Nemzeti Fejlesztési Terv Dr. Sági Zsolt Főosztályvezető EU Koordinációs és Tervezési Főosztály 2005. október 20. Budapest

2 2 Felsőoktatás az európai térben n Célok:  Európai Felsőoktatási Térség  Európai Kutatási Térség  Bolognai folyamat céljai n Források:  Oktatási közösségi programok (LLL program 2007-től)  Strukturális Alapok (ESZA, ERFA)  Hazai források (költségvetés, magánforrások pl. PPP) n Eljárások:  Nyitott koordináció  Kohéziós politika

3 3 II. Nemzeti Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret n Magyarország 2007-2013 évekre szóló legfontosabb stratégiai dokumentuma n Összesen mintegy 8,7 ezer Mrd forintnyi fejlesztési forrás prognosztizálható n A jelenlegi tervek szerint 20 operatív program

4 4 Külső stratégiai tervezési környezet n Megújult lisszaboni stratégia (integrált irányvonalak, Nemzeti akcióprogram 2005-2008) n Kohéziós politika n Közösségi Stratégiai Irányvonalak n Pénzügyi perspektíva 2007-13 n Strukturális Alapok rendeletei (ESZA, ERFA)

5 5 A megújított lisszaboni stratégia céljai n Célok:  Európának vonzóbbá kell válnia a befektetés és a munka számára  A tudás és az újítókészség (innováció) az európai működés motorja  a vállalkozásoknak lehetőségük nyíljon több és jobb munkahely megteremtésére n Prioritások (oktatási szempontból jelentős)  A kutatásra és a fejlesztésre fordított befektetés növelése és minőségének javítása  Az innováció, az információs technológiák használatának és a források fenntartható kihasználásának előmozdítása  A munkavállalók és a vállalkozások alkalmazkodóképességének és a munkaerőpiac rugalmasságának javítása  A humántőkébe való beruházás növelése az oktatás és a képességek fejlesztésén keresztül

6 6 Lisszaboni Stratégia Integrált Irányelvei n A humántőke fejlesztés tekintetében a Irányelvek három prioritást fogalmaznak meg:  még több ember bevonása a foglalkoztatásba és a szociális védelmi rendszerek korszerűsítése  a munkavállalók és a vállalkozások alkalmazkodóképességének, valamint a munkaerőpiac rugalmasságának javítása  a humántőkébe történő befektetések növelése jobb oktatás és képzés révén

7 7 A kohéziós politika céljai n Konvergencia – az elmaradott régiók támogatása n Regionális versenyképesség és foglalkoztatás n Európai területi együttműködés

8 8 Közösségi Stratégiai Irányelvek n II. prioritás: A tudás és az innováció legyen az európai növekedés mozgatórugója  A K+F befektetések növelése és javítása  Az innovációk előmozdítása és a vállalkozási kedv ösztönzése  Az információs társadalom kiterjesztése mindenkire  Finanszírozási forrásokhoz való hozzájutás lehetőségeinek szélesítése

9 9 Közösségi Stratégiai Irányelvek n III. prioritás:  A munkavállalók és a vállalkozások alkalmazkodóképességének, valamint a munkaerő- piac rugalmasságának javítása  A humántőkébe történő beruházások növelése jobb oktatás és képzés révén

10 10 Támogatható területek  az oktatáshoz és képzéshez való hozzáférés, különös tekintettel a munkaerőpiaci lehetőségek növelésére  az egész életen át tartó tanulás intézményi kereteinek kiépítése  az oktatási szolgáltatások egyenlőtlenségeinek csökkentése a régiók és az állampolgárok között, különösen a szakképzéshez és a felsőoktatáshoz való hozzájutás terén  értékelési rendszerek és a minőségbiztosítás támogatása  az oktatási információs, vezetési, pályaorientációs és tanácsadási rendszerek fejlesztése  új képzési formák fejlesztése (távoktatás, e-learning)  a kutatás-fejlesztés humán erőforrásainak fejlesztése  az oktatási és képzési infrastruktúra beruházásai a fenti célok szolgálatában, az IKT infrastruktúra fejlesztései

11 11 A II. NFT elkészítésének ütemezése n Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció – elkészült és társadalmi vitára került n Nemzeti Stratégiai Referenciakeret elkészítése n Operatív programok rendszerének kialakítása n Operatív programok forrásainak meghatározása n Végrehajtási intézményrendszer kialakítása

12 12 Hazai tervezési környezet Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció n A fejlesztéspolitika átfogó céljai 2020-ig:  Versenyképes Magyarország  Igazságos Magyarország  Biztonságos Magyarország n A stratégiai célok megvalósítása 3 területen történik  Befektetés az emberbe  Befektetés a gazdaságba  Befektetés a környezetbe

13 13 Befektetés az emberbe (oktatási vonatkozású prioritások) n Az oktatási és képzési rendszerek tartalmi és szervezeti fejlesztése, folyamatos összehangolása munkaerő-piac igényeivel n A munkavállalók és a szervezetek alkalmazkodóképességének javítása az egész életen át tartó tanulás révén n Az oktatáshoz-képzéshez, műveltséghez és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés, az esélyegyenlőség feltételeinek javítása n A társadalmi és a kulturális tőke erősítése

14 14 Országos Területfejlesztési Koncepció n Területi célok 2015-ig  Regionális innovációs pólusok fejlesztése  Felsőoktatási intézmények képzési palettájának teljes vertikummá alakítása  Kutatás-fejlesztési kapacitás bővítése  Fejlesztési prioritások sajátos adottságú vidéki térségekre  Az óvodai és általános iskolai ellátás minőségi és mennyiségi követelményekhez történő igazítása  Az alapfokú oktatásban roma származású pedagógusok részvételének erősítése

15 15 Versenyképességi pólusok n Budapest és 5 regionális központ komplex fejlesztése n Pl. Miskolc Technopolisz, Szeged Biopolisz, Pécs Ritmusváltó város n Az oktatás-képzés fejlesztését integrálni szükséges a pólusok fejlesztési terveibe

16 16 Az oktatás önálló stratégiai cél és operatív program - jelenleg n Az oktatás a jelenlegi struktúrában önálló operatív programként jelenik meg – Versenyképes Tudás és a Műveltség Növelése OP n Önálló OP tartalmazza jelenleg a humán fejlesztéseket támogató infrastruktúra beruházásokat – Humán Infra OP n Önálló regionális operatív programok (ROP) készülhetnek: az OM több programot, így a közoktatási intézmények felújítását és felsőoktatási beruházások egy részét a ROP-okba tervezi n A költségkalkulációk alapján az oktatás 2007-13 között minimum 800 Mrd Ft forrásban részesülhet a különböző OP- kban (Versenyképes Tudás, Humán infra, ROP-ok).

17 17 A felsőoktatási fejlesztések forrásai n Kutatási és Fejlesztési Innovációs Alap n Költségvetési források n Magántőke PPP konstrukciókban n Strukturális Alapok – NFT II.  Versenyképes Tudás OP  Humán Infrastruktúra fejlesztési OP  Közép-Magyarországi Régió OP, további 6 régió OP-ja n Oktatási közösségi programok (Socrates, 2007-től LLL program), n 6-os és 7-es K+F keretprogram

18 18 Fejlesztések tervek a felsőoktatás területén n Az NFT I. fejlesztéseinek folytatása  A kétciklusú rendszer bevezetésének folytatása – Master programok  Felsőoktatási infrastruktúra fejlesztése n ICT-fejlesztések n A felsőoktatás kutatás-fejlesztési tevékenységének erősítése, a K+F humán erőforrásának fejlesztése

19 19 Az egész életen át tartó alkotásra felkészítő egyetem n A felsőoktatási intézmények menedzsment kapacitásának fejlesztése (vezetésirányítási/válság és változás menedzsment kompetenciák fejlesztése) n A felsőoktatási intézmények programjainak, képzéseinek összehangolása a kialakuló európai képesítési keretrendszerrel n Piaci igényeknek megfelelő kompetenciák és képzettségek megszerzésének támogatása n Modern alumni rendszerek működtetése n A képzéshez illeszkedő, azt segítő szaktanácsadási rendszer kialakítása n Mentori és szakkollégiumi rendszer a hátrányos helyzetű és kiemelkedően tehetséges hallgatók támogatására, távoktatás módszertani – felhasználási hátterének fejlesztése

20 20 Az egész életen át tartó alkotásra felkészítő egyetem II. n Pedagógusképzési reform n A felsőoktatásban oktatóknak az oktatói minősítést is befolyásoló képzése n Diplomás szakirányú továbbképzések fejlesztése n Ösztöndíjak és minőség díjak a felsőoktatásban nyújtott kiváló, kiemelkedő teljesítményért. n Az EU-s irányelvekhez és a nemzetközi szabványokhoz illeszkedő minőségirányítási rendszerek kialakításának és hatékony működésének megteremtése n Műszaki és természettudományos szakcsoportok és kutatások támogatása n A felsőoktatási intézmények kulturális, szolgáltató és tudásközpont szerepének erősítése a régiókban n Infrastruktúra, beruházások támogatása a felsőoktatási szektorban

21 21 Modern Szolgáltató Egyetem n A felsőoktatási reform korszerű eszközökkel és infrastruktúrával történő szakmai-informatikai támogatása n Központi szolgáltató intézmény létrehozása - kompetencia központ n IT-val támogatott modern egyetemi adminisztráció  Elektronikus diákkártya és hozzá kapcsolódó szolgáltatások bevezetése  Elektronikus erőforrás-menedzsment, eszköznyilvántartás és IT szolgáltatásirányítás támogatása n Wireless technológiával támogatott intelligens tanulási környezet, intelligens könyvtárak, kísérleti vizsgaközpontok kialakításaElektronikus tartalomfejlesztés - Digitális tartalmak fejlesztése és azok piacának megteremtése n Munkaerőpiaci-igény visszajelző rendszer kiterjesztése

22 22 A felsőoktatás K+F tevékenységének erősítése n A felsőoktatás szerepének erősítése a kutatás-fejlesztési alaptevékenységekben (kutató egyetemek, alapkutatások, doktori és posztdoktori álláshelyek) n Vállalkozások és a felsőoktatási kutatóhelyek együttműködésének ösztönzése (kutatói mobilitás, spin off cégek létrehozása, közös programok, kutatási szolgáltatások) n A tudományos eredmények társadalmi ismertségének és elismerésének erősítése

23 23 A felsőoktatási infrastruktúra fejlesztése n A Modern Szolgáltató Egyetem infrastruktúrájának fejlesztése (pl. ICT eszközök, wireless rendszerek, könyvtárak, kollégiumok stb.) n A Kutató Egyetemek kutatás-fejlesztési infrastrukturális kapacitásának fejlesztése n Műemléki védettségű épületpark felújítása

24 24 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A magyar felsőoktatás fejlesztésének stratégiai kérdései a II. Nemzeti Fejlesztési Terv Dr. Sági Zsolt Főosztályvezető EU Koordinációs és Tervezési Főosztály."

Hasonló előadás


Google Hirdetések