Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

MTA Regionális Kutatások Központja A befejezetlen reform – Várakozások és tények a kistérségi közigazgatás vonatkozásában XVII. Országos Jegyző-Közigazgatási.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "MTA Regionális Kutatások Központja A befejezetlen reform – Várakozások és tények a kistérségi közigazgatás vonatkozásában XVII. Országos Jegyző-Közigazgatási."— Előadás másolata:

1 MTA Regionális Kutatások Központja A befejezetlen reform – Várakozások és tények a kistérségi közigazgatás vonatkozásában XVII. Országos Jegyző-Közigazgatási Konferencia Siófok, 2009. szeptember 16-18. Somlyódyné dr. Pfeil Edit

2 MTA Regionális Kutatások Központja Somlyódyné Pfeil Edit 2009 2 Közigazgatási reform program 2002 –A regionális önkormányzat modelljének kialakítása –A helyi közigazgatás racionalizálása és hatékonyságának növelés –Az önkormányzati finanszírozási reform végrehajtása. A reform egy területen ért célba, az ún. helyi közszolgáltatási reform valósult meg A reform koncepcionális háttere: –Az életkörülmények egységességének és a közszolgáltatásokhoz való hozzáférés állampolgári esélyegyenlőségének elve –A szubszidiaritás elve – a helyi közigazgatás hatékonyságának növelése –Az Európai Unió elvárása – teljesítőképes és átlátható tagállami közigazgatás A közszolgáltatási reform háttere

3 MTA Regionális Kutatások Központja Somlyódyné Pfeil Edit 2009 3 Nemzetközi válaszok az önkormányzatok funkcionális teljesítőképességének hiányára 1.Önkormányzatok fúziója – területi reform 2.Önkormányzatok társulása – önkéntes és kötelező társulás 3.Térségi szemlélet/város és vonzáskörzete egységben kezelése a települések funkcionális rangsora alapján 4.Differenciált hatáskör-telepítés az önkormányzati népességnagyság-kategóriák szerint 5.Közvetett közigazgatás – közszolgáltatások privatizációja 6.Funkciómegosztás a helyi és a területi önkormányzati szintek között. Cél: a közfeladatok hatékony és szakszerű ellátásához szükséges (gazdaságos) területnagyság kialakítása, illetve ellátotti létszám generálása.

4 MTA Regionális Kutatások Központja Somlyódyné Pfeil Edit 2009 4 A helyi közszolgáltatási reform helye A magyar reform egy nemzetközi közigazgatási trendbe illeszkedik, melynek célja az önkormányzati feladatellátás optimalizálása (pl. Dánia, Németország, Franciaország, Csehország stb.). Az ezredfordulón – a fejlett országokban tapasztalható negatív demográfiai folyamatok a közigazgatási struktúrák és közszolgáltatás-szervezési egységek felülvizsgálatára kényszerítik az államot. Magukat az önkormányzatokat két irányból éri nyomás – egyrészt a lakosság igényszintje folyamatosan növekszik, másrészt mind több helyhatóság kerül pénzügyi krízishelyzetbe.

5 MTA Regionális Kutatások Központja Somlyódyné Pfeil Edit 2009 5 A többcélú kistérségi társulás modellje A kistérség alapja az önkéntes társulás A kistérség nem közigazgatási, hanem „szervezési szint” Lényege az alapfokú közszolgáltatások racionalizálása és integrált ellátása A többcélú társulás kötőereje a finanszírozási kényszerhelyzet Belső ellentmondása a reform végrehajtási felelősségének áthárítása és a bottom-up építkezés Területi kerete a statisztikai kistérség, mely a városok középfokú vonzáskörzeteinek lehatárolásán alapul – a lokális társadalom megélt térélménye?

6 MTA Regionális Kutatások Központja Somlyódyné Pfeil Edit 2009 6 A kistérség mint szervezési egység Kistérségi társulás saját fenntartású intézménye útján történő feladatellátás Kistérségi városok/mikrotérség-központok általi többszereplős, körzeti feladatellátás Több önkormányzati intézményi társulásban megvalósuló, részben integrált feladatszervezés Kistérségi központ város intézményei működési területének kiterjesztése a kistérség egészére Közszolgáltatási feladatok kiszervezése (non profit szervezet, gazdasági társaság megbízása) Szolgáltatásvásárlás a szomszédos többcélú társulástól, illetve annak önkormányzataitól.

7 MTA Regionális Kutatások Központja Somlyódyné Pfeil Edit 2009 7 A többcélú kistérségi társulások eredményei és hiátusai A helyi közszolgáltatások átfogó hálóját a többcélú társulások szintjén kevés helyen sikerült megszervezni A közszolgáltatásokhoz való állampolgári hozzáférés részben javult, de a kötelező helyi önkormányzati feladatokkal való lefedettség messze nem teljes körű A pótfinanszírozás és a közszolgáltatások minőségjavulása között nincs közvetlen kapcsolat a támogatáslehívás automatizmusa okán Az állami támogatási preferenciák követése mentén történik a kistérségi és önkormányzati feladatszervezés, az ellátás szervezeti formájának megválasztása – a hatékony feladatszervezés gátja A kistérségi közigazgatás törékeny és instabil – a fenntartását garantáló finanszírozási rendszer évről évre változik A rendszer súlypontja a közigazgatáson van - munkaszervezetek státusza rendezetlen és személyi összetétele gyakorta inadekvát a közigazgatási működéssel.

8 MTA Regionális Kutatások Központja Somlyódyné Pfeil Edit 2009 8 Dilemmák a kistérségi rendszer vonatkozásában A többcélú társulások differenciálatlan bevezetése az ország teljes területén - rurális és urbánus térségek szervezeti uniformizálása Egyközpontú (moncentrikus) kistérségek kezelésének megfelel a többcélú kistérségi társulás intézménye → a rurális térségek modellje (a demográfiailag hanyatló térség modellje?) A feladatszervezés optimális léptéke csak részben a kistérség – a mikrotérségek a hiányzó „optimális” alapszintű önkormányzati nagyságrendet modellezik A városok befogadására alkalmatlan – térségi funkcióik kiürülésével fenyeget (A kistérségnek van székhelye, de ehhez sem státusz, sem integráló erő nem társul) A többcélú társulás formájában pótintézmény létesült, mely –a városokkal „szemben” erőtlen –az önkormányzatok vele kooperálnak – a tagönkormányzatok közötti bizalom és együttműködési kultúra változatlanul alacsony szintű maradt. Az elérhetőség problematikáját a modell nem kezeli → nem párosult közlekedésfejlesztéssel.

9 MTA Regionális Kutatások Központja Somlyódyné Pfeil Edit 2009 9 A többcélú kistérségi társulások és vállalt feladataik (2007) Forrás: Kovács K.–Somlyódyné Pfeil E. (2008), 217. o. Kovács Katalin szerkesztése az ÖTM honlapján elérhető adatok alapján

10 MTA Regionális Kutatások Központja Somlyódyné Pfeil Edit 2009 10 A kistérségi reform értékelése A kistérségi közszolgáltatás-szervezés a szakmai színvonal, az elérhetőség, a költséghatékonyság és a méretgazdaságosság szemszögéből nem hozott lényeges elmozdulást (ÁSZ-jelentés, 2008) Elterjedt vélemény szerint nem volt alternatívája a kistérségi reformnak ↔ reformra szükség volt A szükséges strukturális átalakulás kezdeti lépései történtek meg → a közszolgáltatási reform befejezetlen A kistérségi közigazgatás az önkéntes társulás és a támogatás- átcsoportosítás módszerére épít → a közszolgáltatási reform átfogó beágyazására és az alkalmazott módszerek kiszélesítésére lenne szükség Rossz a kistérségek kommunikációja a lakosság felé – politikai és szakmai belügyről van szó? → a kormányzati szint került lépéskényszerbe.

11 MTA Regionális Kutatások Központja Somlyódyné Pfeil Edit 2009 11 A jövőt meghatározó lehetséges eszközök – alkotmányjogi keretek A lokális közigazgatás teljesítőképességének fokozásához funkcionális közigazgatási reform végig vitelére lenne szükség, ami feltételezné –a centralizált unitárius állam keretei között az erős középszint működtetését –A feladattelepítésben a helyi, a területi és a központi szint viszonyának újragondolását. Hosszú távon nem zárható ki, hogy létrejött mikortérségi körzetrendszer alapul szolgáljon egy nagyobb méretű önkormányzati alapszint kialakításához → kétszintű helyi önkormányzati szervezet.

12 MTA Regionális Kutatások Központja Somlyódyné Pfeil Edit 2009 12 A jövőt meghatározó lehetséges eszközök - Közigazgatási keretek A pozitív módon előrehaladt kistérségi szintű tervezés területi szintű koordinációjának és szakmai kontrolljának biztosítása → a kistérségi és regionális tervezés strukturális összekapcsolása Az önkormányzatok feletti törvényességi ellenőrzés felügyeletté szélesítése → mulasztásos törvénysértés esetére a helyettesítő felügyeleti intézkedésre való feljogosítás A kistérségi szintű feladatszervezés tárgyát képező feladatok ágazati szakmai és finanszírozási feltételeinek összegzése és koordinálása A rurális és urbánus (kis)térségek kooperációjának differenciált intézményesítése Az önkormányzati finanszírozási reformba illeszkedő stabil támogatási rendszer megteremtése A közszolgáltatások elérhetőségének biztosítása – közlekedésfejlesztés.

13 MTA Regionális Kutatások Központja Somlyódyné Pfeil Edit 2009 13 Záró gondolat Magyary Zoltán: „Mivel a közigazgatási apparátus egységes szervezet, bármely rész módosítása az egészet érinti. Nem lehet tehát új fajta szervet létesíteni, a nélkül, hogy ez a meglevő régi szervekre kihatással ne lenne.”

14 MTA Regionális Kutatások Központja Somlyódyné Pfeil Edit 2009 14 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! somlyodyne@rkk.hu www.rkk.hu

15 MTA Regionális Kutatások Központja Somlyódyné Pfeil Edit 2009 15 PÉCS – 2010 CULTURAL CAPITAL OF EUROPE


Letölteni ppt "MTA Regionális Kutatások Központja A befejezetlen reform – Várakozások és tények a kistérségi közigazgatás vonatkozásában XVII. Országos Jegyző-Közigazgatási."

Hasonló előadás


Google Hirdetések