Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Államháztartási számviteli változások 2009. Figyelem! Az előadás a 2009. szeptember elején rendelkezésre álló információkat tartalmaz!

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Államháztartási számviteli változások 2009. Figyelem! Az előadás a 2009. szeptember elején rendelkezésre álló információkat tartalmaz!"— Előadás másolata:

1 Államháztartási számviteli változások 2009. Figyelem! Az előadás a 2009. szeptember elején rendelkezésre álló információkat tartalmaz!

2 Az Szt. módosítása Az Áhsz.-ben átvételre került:  Készpénz napi záró állományának havi átlaga  eltéréssel  Vagyoni érték ű jogokkal kapcsolatos pontosítás  Könyvviteli szolgáltatást végz ő kkel kap-csolatos módosítások  Bizonylatokkal kapcsolatos pontosítások Figyelem! Az előadás a 2009. szeptember elején rendelkezésre álló információkat tartalmaz!

3 A mérlegképes könyvelőkre vonatkozó változások Az Szt-ben:  A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény miatt törvényben kell szabályozni a nyilvántartásban kezelt adatokat, illetve ezen adatok nyilvánosságát  korábban 93/2002. Korm. rendeletben volt  Szt. 151. § (8)-(9)-(10) Figyelem! Az előadás a 2009. szeptember elején rendelkezésre álló információkat tartalmaz!

4 A mérlegképes könyvelőkre vonatkozó változások Az Szt-ben:  Az Illeték tv módosított előírásai miatt, ha hatósági eljárásért vagy szolgáltatásért díjat kell fizetni, nem elegendő az Ill. tv. általános felhatalmazása, az adott ágazati törvény felhatalmazása is szükséges. A könyvviteli szolgáltatást végzők, valamint a továbbképzésükben közreműködő szervezetek nyilvántartásba vételi eljárásának igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 21/2002. (V.30.) PM rendelet  helyette 39/2008. PM (XII.31) Figyelem! Az előadás a 2009. szeptember elején rendelkezésre álló információkat tartalmaz!

5 A mérlegképes könyvelőkre vonatkozó változások Szt-ben:  A nyilvántartásba vételi eljárásért, valamint az akkreditációs eljárásért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.  A továbbképzést a miniszter által akkreditált szervezet végezheti. Figyelem! Az előadás a 2009. szeptember elején rendelkezésre álló információkat tartalmaz!

6 A mérlegképes könyvelőkre vonatkozó változások  2009. évi LVI. Tv 234. §-235. §  2009. évi LXXVII. Tv 181-183. §  Hatályos 2009. október 1-től  151. §, 151/A-151/B. § Figyelem! Az előadás a 2009. szeptember elején rendelkezésre álló információkat tartalmaz!

7 A mérlegképes könyvelőkre vonatkozó változások 151. § (1) A vállalkozó a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításával, vezetésével a) olyan természetes személyt köteles megbízni, illetve ezen feladatok végzésére alkalmazni, aki okleveles könyvvizsgálói képesítéssel vagy mérlegképes könyvelői képesítéssel, illetve az engedélyezés szempontjából mérlegképes könyvelői képesítéssel egyenértékű képesítéssel (ez utóbbiak a továbbiakban együtt: mérlegképes könyvelői képesítés) és a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel rendelkezik, vagy aki a 152/B. § szerinti bejelentést tett, vagy b) olyan számviteli szolgáltatást nyújtó társaságot köteles megbízni, amelynek a feladat irányításával, vezetésével, a beszámoló elkészítésével megbízott tagja, alkalmazottja megfelel az a) pontban meghatározott követelményeknek. Figyelem! Az előadás a 2009. szeptember elején rendelkezésre álló információkat tartalmaz!

8 A mérlegképes könyvelőkre vonatkozó változások  A könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosító engedéllyel rendelkezőkről nyilvántartást kell vezetni.  A mérlegképes könyvelői képesítéssel rendelkezők, továbbá az okleveles könyvvizsgálói képesítéssel rendelkező nem kamarai tagok nyilvántartását a PM,  az aktív és tagságát szüneteltető kamarai tag könyvvizsgálók nyilvántartását a Magyar Könyvvizsgálói Kamara vezeti.  A könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosító engedély megadásával egyidejűleg a nyilvántartásba vételt végző szervezet hivatalból igazolványt állít ki.  Szt. 151. § (3) Figyelem! Az előadás a 2009. szeptember elején rendelkezésre álló információkat tartalmaz!

9 A mérlegképes könyvelőkre vonatkozó változások  A nyilvántartás vezetésének célja annak hiteles dokumentálása, hogy a könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosult természetes személy rendelkezik a tevékenység végzéséhez jogszabályban előírt ismeretekkel és szakmai gyakorlattal.  A nyilvántartásban szereplő természetes személyek nyilvános adatainak, az azokban bekövetkező változásoknak a közzététele az ellenőrzés lehetőségének megteremtését, illetve az időszerű tájékoztatást szolgálja.  Szt. 151. § (3) Figyelem! Az előadás a 2009. szeptember elején rendelkezésre álló információkat tartalmaz!

10 A mérlegképes könyvelőkre vonatkozó változások  külön kormányrendelet intézkedik. [Szt. 151. § (4)] 93/2002. Korm. rendelet a könyvviteli szolgáltatási tevékenysége engedélyezéséről és az engedély visszavonásáról, a könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosultak nyilvántartásba vételéről és a nyilvántartásból való törléséről, valamint a 152/B. § szerinti bejelentésről és a határon átnyúló könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről és a nyilvántartásból való törléséről, a nyilvántartásba vételt végző szervezet kijelöléséről, a szervezettel szembeni követelményekről, a kötelező szakmai továbbképzésről és a továbbképzés szervezésére és lebonyolítására jelentkező szervezetek akkreditációs eljárásáról Figyelem! Az előadás a 2009. szeptember elején rendelkezésre álló információkat tartalmaz!

11 A mérlegképes könyvelőkre vonatkozó változások  A nyilvántartásba történő felvétel adatai [Szt. 151. § (5)]  Törlés a nyilvántartásból [Szt. 151. § (6), (13)]  Újbóli kérelem [Szt. 151. § (7)]  A nyilvántartás kötelező és önkéntes tartalma [Szt. 151. § (8)-(9)]  A nyilvántartás nyilvánossága [Szt. 151. § (10)-(11)]  Szakmai és vizsgakövetelmények külön kormányrendeletben kerülnek szabályozásra [Szt. 151. § (12)] Figyelem! Az előadás a 2009. szeptember elején rendelkezésre álló információkat tartalmaz!

12 A mérlegképes könyvelőkre vonatkozó változások  Szt. 151. § (14) A szolgáltatási tevékenység megkezdé- sének és folytatásának általános szabálya- iról szóló törvénytől eltérően, ha a nyilvántartásba vételt végző szervezet az engedély megadásáról a rá irányadó ügyintézési határidőn belül nem hozott határozatot, akkor a kérelmező tevékeny- ségét nem kezdheti meg, illetve nem folytathatja, és a Ket. a hatóság mulasztá- sára vonatkozó általános szabályait kell alkalmazni. Figyelem! Az előadás a 2009. szeptember elején rendelkezésre álló információkat tartalmaz!

13 A mérlegképes könyvelőkre vonatkozó változások  152. § (1) A könyvviteli szolgáltatást végzők kötelesek a már megszerzett ismereteket naprakészen tartani, fejleszteni, a változásokból eredő követelményekkel összhangba hozni. Ennek érdekében kötelesek szakmai továbbképzésen részt venni.  (2) Az (1) bekezdés szerinti továbbképzés tematikáját, időtartamát - a szakmai szervezetek és az Országos Számviteli Bizottság bevonásával - a miniszter határozza meg.  (3) Az (1) bekezdés szerinti továbbképzést a miniszter által akkreditált szervezet végezheti. Figyelem! Az előadás a 2009. szeptember elején rendelkezésre álló információkat tartalmaz!

14 A mérlegképes könyvelőkre vonatkozó változások  152/A. § A 151. § szerinti engedélyezési eljárásért, valamint a 152. § (3) bekezdése szerinti akkreditációs eljárásért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. Figyelem! Az előadás a 2009. szeptember elején rendelkezésre álló információkat tartalmaz!

15 A mérlegképes könyvelőkre vonatkozó változások  152/B. § (1) A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező természetes személy szolgáltató a Magyar Köztársaság területén a 151. § (1) bekezdése szerinti könyvviteli szolgáltatás határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében történő folytatására irányuló szándékát köteles - a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló törvény rendelkezéseire is figyelemmel - a nyilvántartásba vételt végző szervezetnek bejelenteni.  A nyilvántartásba vételt végző szervezet a könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosult bejelentést tevőt nyilvántartásba veszi. Figyelem! Az előadás a 2009. szeptember elején rendelkezésre álló információkat tartalmaz!

16 A mérlegképes könyvelőkre vonatkozó változások  152/B. § (2) A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező könyvviteli szolgáltatásnyújtó szervezet határon átnyúló szolgáltatási tevékenysége keretében a 151. § (1) bekezdése szerinti könyvviteli szolgáltatást akkor folytathat, ha a feladat irányításával, vezetésével, a beszámoló elkészítésével megbízott tagja, alkalmazottja teljesítette az (1) bekezdés szerinti bejelentési kötelezettségét. Figyelem! Az előadás a 2009. szeptember elején rendelkezésre álló információkat tartalmaz!

17 A mérlegképes könyvelőkre vonatkozó változások A 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet módosításai  Változás a mérlegképes könyvelői szakképesítés megszerzésének feltételeiben Mérlegképes szakképesítéssel egyenértékű képesítések elismerése megszűnik  korábbi jogszabályi előírások alapján a nyilvántartásba felvételt nyerhettek azok is, akik nem rendelkeztek mérlegképes könyvelői szakképesítéssel, de felsőfokú végzettségük és szakmai gyakorlatuk alapján a nyilvántartásba vétele szempontjából oklevelük a mérlegképes könyvelői szakképesítéssel egyenértékűnek számított. pl. Felsőfokú államháztartási/költségvetési szakképesítés Korábbi egyetemi, főiskolai diplomák elfogadása Figyelem! Az előadás a 2009. szeptember elején rendelkezésre álló információkat tartalmaz!

18 A mérlegképes könyvelőkre vonatkozó változások A 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet módosításai  Változás a mérlegképes könyvelői szakképesítés megszerzésének feltételeiben Megfelelő átmeneti idő biztosításával – megszüntetésre kerül az egyenértékűség vizsgálata, a nyilvántartásba vételnél csak a mérlegképes könyvelői szakképesítéssel rendelkezőket lehet figyelembe venni. Az átmeneti idő 2013-ig tart. Figyelem! Az előadás a 2009. szeptember elején rendelkezésre álló információkat tartalmaz!

19 A mérlegképes könyvelőkre vonatkozó változások A 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet módosításai  Az adminisztráció egyszerűsítése az „egyablakos ügyintézés” kialakítása  a nyilvántartásba felvételét kérő a regisztrációhoz szükséges hatósági erkölcsi bizonyítvány beszerzését is kérheti.  ÚJ melléklet: Adatlap, mellyel kérelmezhető a nyilvántartásba történő felvétel, a nyilvántartásban szereplők teljesíthetik az adataikban bekövetkezett változás(ok) bejelentési kötelezettségét, továbbá az igazolvány pótlása, cseréje, illetve a nyilvántartásból való törlés. Figyelem! Az előadás a 2009. szeptember elején rendelkezésre álló információkat tartalmaz!

20 A mérlegképes könyvelőkre vonatkozó változások A 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet módosításai  Az adminisztráció egyszerűsítése a nyilvántartásba történő felvétel kérelmezésekor a jövőben nem szükséges az oklevél hiteles másolatát benyújtani 1058/2008. (IX. 9.) Korm. határozatban elrendelt elektronikus ügyintézés kialakítása a 2009. tavaszi módosítása tartalmazta!  74/2009. (IV.08.) Korm. Rendelet  2009. október 1-től hatályos az előírása Figyelem! Az előadás a 2009. szeptember elején rendelkezésre álló információkat tartalmaz!

21 A mérlegképes könyvelőkre vonatkozó változások A 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet módosítása  Az okleveles könyvvizsgálói képesítéssel rendelkezőt vállalkozási szakterület megjelölésével kell a nyilvántartásba felvenni.  Amennyiben más szakterület(ek)en legalább hároméves szakmai gyakorlatot igazol, úgy azon szakterület megjelölésével is regisztrálható.  A továbbképzési kötelezettség teljesíthető az adott továbbképzési évben a szakmai továbbképzésben közreműködő oktatók felkészítésén való részvétel igazolásával is. Figyelem! Az előadás a 2009. szeptember elején rendelkezésre álló információkat tartalmaz!

22 A mérlegképes könyvelőkre vonatkozó változások A 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet módosításai  PM Szakértői Bizottság létrehozása a kimentésre vonatkozó igazolás véleménye- zésére. A kimentés akkor támogatható, ha a kimentését kérő az érintett továbbképzési időszakban a kimentésre okot adó körülmény felmerülését követően nem nyújt(ott) könyvviteli szolgáltatást. Figyelem! Az előadás a 2009. szeptember elején rendelkezésre álló információkat tartalmaz!

23 A mérlegképes könyvelőkre vonatkozó változások  módosítás a kötelező továbbképzés rendszerében Eddig: adott év IV. 1-től köv. év III. 31-ig 2008-tól adott év IV. 1-től XII. 31-ig Figyelem! Az előadás a 2009. szeptember elején rendelkezésre álló információkat tartalmaz!

24 A mérlegképes könyvelőkre vonatkozó változások  A pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 23/2008. (VIII. 8.) PM rendelet  új rendelet A mérlegképes könyvelői szakképesítés rendjét, az egymásra épülő szakok megszerzésének feltételeit tartalmazza  Adótanácsadó [1. melléklet]  Az államháztartási szakügyintéző [2. melléklet] Adóigazgatási szakügyintéző Költségvetés-gazdálkodási szakügyintéző  A mérlegképes könyvelő [8. melléklet]  Az okleveles pénzügyi revizor[11. melléklet]  A pénzügyi és számviteli szakellenőr [12. melléklet]  A pénzügyi-számviteli ügyintéző [13. melléklet]  A valutapénztáros és valutaügyintéző és kifizetőhelyi pénztáros részszakképesítés [18. melléklet] Emiatt a mérlegképesekre vonatkozóan kikerül a 93/2002. Korm. rendeletből Figyelem! Az előadás a 2009. szeptember elején rendelkezésre álló információkat tartalmaz!

25 A gazdasági vezetőkre vonatkozó változások Ámr. módosításában  Ámr. 17-18. § gazdasági szervezet Feladatainál változás a pénzügyi számviteli feladatok ellátása  vagy a költségvetési szerv saját maga, vagy más költségvetési szerv által végezhető el  Szolgáltatás megrendelés lehetősége kikerült az Ámr.-ből: 18. § (3)  Ámr. 69. §-a alapján 2010-től az Ámr. 17. §-ának (4) Gazdasági szervezettel az önállóan működő költségvetési szerv nem rendelkezik, az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv jogszabály, vagy az irányító szerv döntése alapján rendelkezhet. A gazdasági szervezet jogi személyiséggel nem ruház- ható fel. Figyelem! Az előadás a 2009. szeptember elején rendelkezésre álló információkat tartalmaz!

26 A gazdasági vezetőkre vonatkozó változások Ámr. módosításában  Ámr. 18/A. § gazdasági vezető Feladatai Jogai Kötelezettségei  Ámr. 18/B. § pénzügyi-gazdasági feladatokat ellátó személyekre vonatkozó követelmények Gazdasági vezető Érvényesítést, illetve utalványozás ellenjegyzését végző személy Figyelem! Az előadás a 2009. szeptember elején rendelkezésre álló információkat tartalmaz!

27 A gazdasági vezetőkre vonatkozó változások Ámr. módosításában  18/B. § pénzügyi-gazdasági feladatokat ellátó személyekre vonatkozó követelmények Gazdasági vezető  pénzügyi, gazdasági szakirányú felsőfokú iskolai végzettséggel, vagy  felsőfokú iskolai végzettséggel és emellett legalább államháztartási (költségvetési) mérlegképes könyvelői képesítéssel, vagy külön jogszabályban meghatározott, államháztartási ismereteket tanúsító képesítéssel kell rendelkeznie  Valamint vagy a könyvvizsgálói, vagy a mérlegképes nyilvántartásban kell szerepelni és tevékenység ellátására jogosító engedéllyel kell rendelkezni Figyelem! Az előadás a 2009. szeptember elején rendelkezésre álló információkat tartalmaz!

28 A gazdasági vezetőkre vonatkozó változások Ámr. módosításában  18/B. § pénzügyi-gazdasági feladatokat ellátó személyekre vonatkozó követelmények Gazdasági vezető Ámr. 18/A. § (1):  a költségvetési szerv pénzügyi-gazdasági, ezen belül különösen tervezési, végrehajtási, beszámolási, könyvvezetési, meghatározott ellenőrzési feladatainak ellátásáért felelős személy.  Ezek a könyvviteli szolgáltatási feladatok Figyelem! Az előadás a 2009. szeptember elején rendelkezésre álló információkat tartalmaz!

29 A gazdasági vezetőkre vonatkozó változások Ámr. módosítása 18/B. § pénzügyi-gazdasági feladatokat ellátó szemé- lyekre vonatkozó követelmények Gazdasági vezető mentesítési lehetőségei  Amennyiben a könyvviteli szolgáltatási felada-tokat a gazdasági vezető irányítása alá tartozó, a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátásáért felelős személy látja el,  irányítja ezen feladatokat az Szt. alapján Munkaköri leírásában rögzítve van akkor ennek a személynek kell rendelkeznie a számviteli képesítéssel és a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel, ekkor a gazdasági vezetőnek szakirányú végzettség esetén a képesítéssel és tevékenységi engedéllyel nem kell rendelkeznie. Figyelem! Az előadás a 2009. szeptember elején rendelkezésre álló információkat tartalmaz!

30 A gazdasági vezetőkre vonatkozó változások Ámr. módosítása 18/B. § pénzügyi-gazdasági feladatokat ellátó személyekre vonatkozó követelmények Gazdasági vezető mentesítési lehetőségei  A községi, nagyközségi önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv esetében a gazdasági vezetőnél  nem kötelező „mérlegképes” végzettség és tevékenységi engedély átmenetileg!! az Ámr. 18/B. §-ának (4) bekezdése 2011. december 31-én hatályát veszti  2012-től általános előírás mindenkire Figyelem! Az előadás a 2009. szeptember elején rendelkezésre álló információkat tartalmaz!

31 A gazdasági vezetőkre vonatkozó változások Ámr. módosításában  18/B. § pénzügyi-gazdasági feladatokat ellátó személyekre vonatkozó követelmények Gazdasági vezető mentesítési lehetőségei  Általában a képesítési előírások alól akkor adható a kinevezéskor (megbízáskor) felmentés, ha az adott személy költségvetési szervnél legalább 5 éves gazdasági vezetői gyakorlattal rendelkezik, és a megfelelő végzettség megszerzéséhez a tanulmányait már megkezdte. Figyelem! Az előadás a 2009. szeptember elején rendelkezésre álló információkat tartalmaz!

32 A gazdasági vezetőkre vonatkozó változások Ámr. módosításában  18/B. § pénzügyi-gazdasági feladatokat ellátó személyekre vonatkozó követelmények Az Ámr. 18/B. §-ában foglaltakat a 2011. január 1-jét követően történő kinevezéseknél (megbízásoknál) kell alkalmazni azzal, hogy 2010. december 31-ig az Ámr. 2008. december 31-én hatályos 18. §-ának (4) bekezdésében foglaltak alkalmazandók. Figyelem! Az előadás a 2009. szeptember elején rendelkezésre álló információkat tartalmaz!

33 A gazdasági vezetőkre vonatkozó változások Az Ámr. 2008. december 31-én hatályos 18. § (4)  Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv gazdasági vezetőjének szakirányú felsőfokú iskolai végzettséggel, vagy felsőfokú iskolai végzettséggel és emellett legalább mérlegképes könyvelői képesítéssel vagy ezzel egyenértékű képesítéssel kell rendelkeznie. Ez utóbbiaknak szerepelniük kell a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 151. § (3)-(5) bekezdése szerinti nyilvántartás valamelyikében, és rendelkezniük kell ennek megfelelően a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel (igazolvánnyal). Figyelem! Az előadás a 2009. szeptember elején rendelkezésre álló információkat tartalmaz!

34 A gazdasági vezetőkre vonatkozó változások Ámr. módosításában  18/B. § pénzügyi-gazdasági feladatokat ellátó személyekre vonatkozó követelmények Érvényesítést, illetve utalványozás ellenjegy- zését ellátó személy  legalább középfokú iskolai végzettség + pénzügyi-számviteli képesítés Figyelem! Az előadás a 2009. szeptember elején rendelkezésre álló információkat tartalmaz!

35 Költségvetési szerv vezetőjének továbbképzése Ámr. 145/H. § (1)  2010-től  A költségvetési szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt vezető állású személy – aki nem lehet a költségvetési szerv gazdasági vezetője – kétévente köteles a belső kontroll rendszerek témakörében a pénzügyminiszter által meghatározott továbbképzésen részt venni. A részvételt köteles az irányító szerv vezetője felé az adott év december 31-ig igazolni.  Kivéve, akit október 1. után bíznak meg vezetői feladattal. Figyelem! Az előadás a 2009. szeptember elején rendelkezésre álló információkat tartalmaz!

36 Az Áhsz. módosítása  a 400./2007. (XII.27.) Korm. rendelet 2009-tól hatályba lépő előírásai  2008-as módosítások 65/2008. (III. 29.) Korm. rendelet - vizitdíj megszűntetéséről a 328./2008. (XII.30.) Korm. rendelet  2008-re még alkalmazandó előírásai,  2009-tól hatályba lépő előírásai,  2010-tól hatályba lépő előírásai  MK. 191. szám Figyelem! Az előadás a 2009. szeptember elején rendelkezésre álló információkat tartalmaz!

37 Az Áhsz. módosítása  2008-as módosítások a 328./2008. (XII.30.) Korm. rendelet 2010-tól hatályba lépő előírások  240/2003. (XII.30.) Korm. rendelet (Kszr.) nemzetgazdasági elszámolásokra számlakeret módosítására vonatkozó előírásai KGR-ben való alkalmazásához igazodik!!  Áhsz. nemzetgazdasági elszámolásokra számlakeret módosítására vonatkozó előírásai  KGR-ben való alkalmazásához igazodik!! Teljesítménykimutatás tábla elkészítése 73., 76. 78., illetve a 993., 996, 998. számlák alkalmazása Figyelem! Az előadás a 2009. szeptember elején rendelkezésre álló információkat tartalmaz!

38 Az Áhsz. módosításának indoka  A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2008. évi LXXXII. Tv. MK. 174. szám  A takarékos állami gazdálkodásról és a költségvetési felelősségről szóló 2008. évi LXXV. Törvény MK. 167. szám Figyelem! Az előadás a 2009. szeptember elején rendelkezésre álló információkat tartalmaz!

39 Az Áhsz. módosításának indoka  A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. Tv  Útmutató a státusztörvény végrehaj- tásához Önkormányzatoknak Központi költségvetési szerveknek Figyelem! Az előadás a 2009. szeptember elején rendelkezésre álló információkat tartalmaz!

40 Az Áhsz. módosításának indoka  Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet (Ámr.) módosításai, MK. 169. szám 279/2008. (XI.28.): szakfeladatrend változással kapcsolatos új előírások MK. 174. szám 288/2008. (XII.8.) MK. 191. szám 327/2008. (XII.30.)  A törzskönyvi nyilvántartásról szóló … PM rendelet Figyelem! Az előadás a 2009. szeptember elején rendelkezésre álló információkat tartalmaz!

41 Az Áhsz. módosításának indoka PM honlapján  2009-től az új államháztartási szakfeladatok rendjéről szóló 8008/2008. (HÉ.51) PM tájékoztató (XII.19.)  Az új szakfeladatok tartalmi meghatározásáról szóló 5/2009. (III.27.) PM tájékoztató Figyelem! Az előadás a 2009. szeptember elején rendelkezésre álló információkat tartalmaz!

42 Az Áhsz. módosításának indoka  az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény  Az EU támogatási rendeletek,  a vizitdíj és a kórházi napidíj megszüntetésével kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló 65/2008. (III. 29.) Korm. Rendelet  Az állami vagyonról szóló2007. évi CVI. törvény  az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.) Korm. rendelet módosítása (a továbbiakban: Vtr.) Figyelem! Az előadás a 2009. szeptember elején rendelkezésre álló információkat tartalmaz!

43 Az Áhsz. módosításának indoka  A 2118/2006. (VI. 30.) kormányha- tározat, és annak 2255/2006. (XII. 25.) számú módosításának hatása 2009-2010-re Az államháztartási reform kiemelten fontos része a költségvetés tervezés, a költségvetés végrehajtás, valamint a költségvetési beszámolás reformja, mely magában foglalja az államháztartás információs rendszerének az átalakítását is. KGR Figyelem! Az előadás a 2009. szeptember elején rendelkezésre álló információkat tartalmaz!

44 Az Áhsz. módosításának indoka KGR - Központi Gazdálkodási Rendszer  A KGR projekt 2008-2010-ben az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) társfinanszírozásával valósul meg, az Új Magyarország Fejlesztési Terv Elektronikus közigazgatás operatív programja (EKOP) keretében. Figyelem! Az előadás a 2009. szeptember elején rendelkezésre álló információkat tartalmaz!

45 Az Áhsz. módosításának indoka KGR - Központi Gazdálkodási Rendszer  jelenleg működő, többségében elavult kincstári informatikai rendszerek kiváltása  Központosított, on-line, integrált rendszer kerül bevezetésre a Kincstárban és az intézményrendszerben,  támogatja a Kincstár és a központi költségvetési szervek elektronikus adatkapcsolatát Figyelem! Az előadás a 2009. szeptember elején rendelkezésre álló információkat tartalmaz!

46 Az Áhsz. módosításának indoka KGR projekt almoduljai:  Központi Tervezési Rendszer (KTR) K11  Előirányzat Gazdálkodási Modul (EGM),  Kötelezettségvállalás Nyilvántartási Modul (KTM), Figyelem! Az előadás a 2009. szeptember elején rendelkezésre álló információkat tartalmaz!

47 Az Áhsz. módosításának indoka KGR projekt almoduljai:  Banki Számlavezető Modul (BSZM),  Elektronikus Számla Befogadó és Prezentációs Modul (EBPM),  Likviditás-Menedzselési Modul (LMM), Figyelem! Az előadás a 2009. szeptember elején rendelkezésre álló információkat tartalmaz!

48 Az Áhsz. módosításának indoka KGR projekt almoduljai:  Információ-szolgáltató és Kiértékelő Modul (ISZM/VIR),  Bevallásokat, Teljesítéseket Ellenőrző Modul (BTM)  Intézményi és nemzetgazdasági Könyvvezetési Rendszer (IKM) Figyelem! Az előadás a 2009. szeptember elején rendelkezésre álló információkat tartalmaz!

49 Az Áhsz. módosításának indoka KGR projekt almoduljai:  Intézményi és nemzetgazdasági Könyvvezetési Rendszer (IKM) a központi költségvetési szervek, illetve nemzetgazdasági elszámolások integrált informatikai rendszerének kialakítását és egységesítését célozza meg. bevezetése során az intézmények szakmai és gazdálkodási kompetenciái változat- lanok maradnak. Figyelem! Az előadás a 2009. szeptember elején rendelkezésre álló információkat tartalmaz!

50 Az Áhsz. módosításának indoka KGR projekt almoduljai:  Intézményi és nemzetgazdasági Könyvvezetési Rendszer (IKM) 50 intézmény került kijelölésre. 2009-ben 3 intézménynél indul, 2010-ben 47 intézmény majd fokozatosan kerül bevezetésre a köz- ponti költségvetési alrendszer egészében a lehetőségeknek és igényeknek megfelelően Figyelem! Az előadás a 2009. szeptember elején rendelkezésre álló információkat tartalmaz!

51 Az Áhsz. módosításának célja Cél:  az államháztartás információs igényének megfelelő adatszolgáltatás biztosítása,  mérlegvalódiság elvének érvényesítése,  különböző jogszabályi előírások változása- ihoz igazodó számviteli előírások megjelenítése, Figyelem! Az előadás a 2009. szeptember elején rendelkezésre álló információkat tartalmaz!

52 Az Szt. változása Az Áhsz.-ben az Szt. előírásainak alkalmazásával kapcsolatos előírások változása Alkalmazandó el ő írások (2. §):  14. § (8)-(9);  14. § (8), (11) Pénzkezelési szabályzathoz kapcsolódóan  151. § (3)-(11);  151. § (3)-(13); + 152/A. §; Mérlegképes könyvelők Figyelem! Az előadás a 2009. szeptember elején rendelkezésre álló információkat tartalmaz!

53 Az Szt. változása Az Áhsz.-ben az Szt. előírásainak alkalmazásával kapcsolatos előírások változása Az Szt. eltéréssel alkalmazandó előírásai (3. §): 14. § (3)-(5), (10);  14. § (3)-(5), (9), (12);  Pénzkezelési szabályzathoz kapcsolódóan Figyelem! Az előadás a 2009. szeptember elején rendelkezésre álló információkat tartalmaz!

54 Az Szt. változása Az Áhsz.-ben az Szt. előírásainak alkalmazásával kapcsolatos előírások változása Az Szt. nem alkalmazandó előírásai (4. §): 14. § (1)-(2), (6)-(7);  14. § (1)-(2), (6)-(7), (10); 178. § (1) b)-f), (3)-(4)  178. § (1) b)- f), (3)-(5) Figyelem! Az előadás a 2009. szeptember elején rendelkezésre álló információkat tartalmaz!

55 Az Áhsz. szöveg pontosításai  PM-BM  PM-ÖM  Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium  Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium  alap-, illetve vállalkozási tevékenység  alap-, kiegészítő, kisegítő, illetve vállalkozási tevékenység Figyelem! Az előadás a 2009. szeptember elején rendelkezésre álló információkat tartalmaz!

56 Az Áhsz. értelmező rendelkezései  Áhsz. 5. §-a  7. Jelentős összegű eltérés kiegészült: a devizás tételek év végi értékelésével  2008-ra is  13. Támogatás értékű bevétel/kiadás, továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel/kiadás pontosítása  Törlésre került: a 14.-15.pont 14. EU integráció fejezeti kezelésű előirányzat 15. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat Figyelem! Az előadás a 2009. szeptember elején rendelkezésre álló információkat tartalmaz!

57 Az Áhsz. értelmező rendelkezései  Áhsz. 5. § 7. Jelentős összegű eltérés:  ha az eszközök, illetve kötelezettségek év végi értékelése során a könyv szerinti érték és a piaci érték közötti különbözet összege meghaladja az államháztartás szervezete számviteli politikájában rögzített mértéket. d) Minden esetben jelentős összegűnek kell tekinteni, ha a külföldi pénzértékre szóló követelés, befektetett pénzügyi eszköz, értékpapír, illetve kötelezettség mérlegfordulónapi értékelésekor a költségvetési év mérlegfordulónapjára vonatkozó - a Tv. 60. §-a szerinti - devizaárfolyamon átszámított forintértéke és az értékelés előtti könyv szerinti értéke közötti különbözet összege meghaladja az értékelés előtti könyv szerinti érték 20%-át vagy a 100 000 forintot. Figyelem! Az előadás a 2009. szeptember elején rendelkezésre álló információkat tartalmaz!

58 Az Áhsz. értelmező rendelkezései  Áhsz. 5. § 7. Jelentős összegű eltérés: 20% vagy a 100 000 Ft a korlát? Összes devizás eszköz és kötelezettség devizás értékelés megkezdésekor (addig: behajthatatlan, el nem ismert, elengedett követelések, értékvesztések rendezése, stb.) a könyvekben lévő év végi értékek meghatározása  összegzés ez alapján 20% meghatározása, ha ez  Kisebb, mint 100eFt, akkor ez az összeg a jelentős  Nagyobb, akkor a 100eFt a jelentős összeg Figyelem! Az előadás a 2009. szeptember elején rendelkezésre álló információkat tartalmaz!

59 Az Áhsz. értelmező rendelkezései  Áhsz. 5. § 7. Jelentős összegű eltérés: Minden tételnél külön-külön meghatározott árfolyamnyereség és árfolyamveszteség  összegzés  Az összeg meghaladja-e az előbb megállapított jelentős összeget Ha a megállapított érték nem haladja meg a jelentős összeget  Dokumentációt megőrizni, könyvelni nem kell Figyelem! Az előadás a 2009. szeptember elején rendelkezésre álló információkat tartalmaz!

60 Az Áhsz. értelmező rendelkezései  Áhsz. 5. § 7. Jelentős összegű eltérés: Ha a megállapított érték meghaladja a jelentős összeget  Könyvelés Deviza, valuta [328., 329., 312., 319.] költségvetési kiadásként (574. számlán) és bevételként (917. számlán) kell elszámolni  a 2008-ban elszámolt árfolyamnyereség kötele- zettségvállalással terhelt maradvány lesz az Ámr. alapján [Ámr. 66. § (10) d), 67. § (4)] Figyelem! Az előadás a 2009. szeptember elején rendelkezésre álló információkat tartalmaz!

61 Az Áhsz. értelmező rendelkezései  Áhsz. 5. § 7. Jelentős összegű eltérés: Ha a megállapított érték meghaladja a jelentős összeget  Könyvelés Kivétel idegen pénzeszközök év végi árfolyamkülönbözete  [támogatási programok közösségi forrásai: 368., illetve a letét:357.] között lévő deviza, azt a 488. számlával szemben kell elszámolni Figyelem! Az előadás a 2009. szeptember elején rendelkezésre álló információkat tartalmaz!

62 Az Áhsz. értelmező rendelkezései  Áhsz. 5. § 7. Jelentős összegű eltérés: Ha a megállapított érték meghaladja a jelentős összeget  Könyvelés Befejezetlen beruházáshoz, vagyoni értékű joghoz [1*7.] kapcsolódó árfolyamváltozás a bekerülési érték része  az Szt. 47. § (4) c) alapján,  ha az devizakészlettel nem fedezett – devizakötelezettségnek az eszköz üzembe helyezéséig terjedő időszakra elszámolt árfolyamkülönbözete Egyéb devizás eszközt és kötelezettséget tőkeváltozásként kell elszámolni  41237 Figyelem! Az előadás a 2009. szeptember elején rendelkezésre álló információkat tartalmaz!

63 A beszámolási kötelezettség előírásainak változása  Központi költségvetési szervek, fejezeti kezelésű előirányzatok A 2008. évi költségvetési törvényben az egyes fejezetek fejezeti kezelésű előirányzatainak szerkezeti rendje átalakult. A fejezetek előirányzatain belül a szakmai és az adott fejezetnél tervezett EU-s Inregrációs fejezeti kezelésű előirányzatok között megszűnt az elkülönített rendelkezési, felhasználási jogkör alkalmazása Emiatt változott az Áhsz-ben  Áhsz. 5. § 14.-15. pontja  Áhsz. 7. § (5), Áhsz. 11. § (3), 13. § (2) Figyelem! Az előadás a 2009. szeptember elején rendelkezésre álló információkat tartalmaz!

64 A beszámolási kötelezettség változása  Elkülönített állami pénzalapoknál, Társadalombiztosítási alrendszer Áht.-ban módosul: az Áht. 57. § (3)-(5), illetve Áht. 86/A. § (2)-(3)  2010-től a beszámoló felülvizsgálata során nem lesz könyvvizsgálati kötelezettség  Helyette: Ász módszertanon alapuló ellenőrzés, melynek elvégzésével az Ász könyvvizsgálót bíz meg Először a 2009-es gazdálkodásról kell  költségvetést megalapozó tv. 29. § (6) De ez nem minősül könyvvizsgálatnak Figyelem! Az előadás a 2009. szeptember elején rendelkezésre álló információkat tartalmaz!

65 A beszámolási kötelezettség változása  Az országos kisebbségi önkormányzat  2008-as tevékenységükről elemi költségvetési beszámolókészítési kötelezettség – az önkormányzat elnöke és a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy köteles aláírni zárszámadásához egyszerűsített éves költségvetési beszámoló készítési kötelezettség  könyvvizsgálati kötelezettség  tárgyévet követő év május 15-éig a közgyűlés elé terjeszteni  a tárgyévet követő év június 30-áig kell közzétenni és egyidejűleg az Állami Számvevőszéknek megküldeni Figyelem! Az előadás a 2009. szeptember elején rendelkezésre álló információkat tartalmaz!

66 A beszámolási kötelezettség változása Átszervezés, megszüntetés  Státusz tv. 13. § (6) A megszűnő költségvetési szerv átalakításáról, megszüntetéséről rendelkező jogszabályban (határozatban) megjelölt jogutódja – a megszűnés napjára vonatkozóan – a számviteli jogszabályok szerinti beszámoló, valamint külön jogszabályok szerinti egyéb dokumentumok elkészítésére kötelezett. Az alapító szerv az átalakító vagy a megszüntető okiratban az eljárás végrehajtásának segítésére a Kormány irányítása alá tartozó költségvetési szervhez átalakítási, illetve megszüntetési biztos rendelhető ki.  Részletes szabályozása az Ámr.-ben lesz. Figyelem! Az előadás a 2009. szeptember elején rendelkezésre álló információkat tartalmaz!

67 A számviteli politika változása  Áhsz. 8. § (13) pontosítása Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv számviteli politikájában dönt arról, hogy annak rendelkezéseit és a kapcsolódó szabályzatokat kiterjeszti a hozzá tartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervekre, részjogkörű költségvetési szervekre, vagy azok – az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság függvényében – önálló számviteli politikát alakítanak ki, és külön szabályzatokat készítenek. Figyelem! Az előadás a 2009. szeptember elején rendelkezésre álló információkat tartalmaz!

68 A számviteli politika változása Önköltségszámítási szabályzat  Áhsz. 8. § (10) SZJ hivatkozásokat meg kell szüntetni, de a TEÁOR, TESZOR jogszabályi feltüntetése már nem kötelező Amennyiben az államháztartás szervezete humán egészségügyi ellátás körébe tartozó szolgáltatását a tb finanszírozza és ugyanezen szolgáltatásokat rendszeresen nem csak a társadalombiztosítás finanszírozása mellett végzi, az önköltség számítására nem kötelező szabályozást készítenie. Az egyes szolgáltatások önköltsége a társadalombiztosítás által finanszírozott összeggel egyezően is figyelembe vehető. Figyelem! Az előadás a 2009. szeptember elején rendelkezésre álló információkat tartalmaz!

69 A számviteli politika változása Pénzkezelési szabályzat  Az Szt. 14. §-a kiegészült új (9)-(10) bekezdéssel, melyet az államháztartási gazdálkodási sajátosságok miatt eltéréssel kell alkalmazni  Áhsz. 8. § (22) Art. miatt  megsértését az adóhatósági ellenőrzés szankcionálja  Devizás kifizetések szabályozása az Ámr. módosítása miatt is Figyelem! Az előadás a 2009. szeptember elején rendelkezésre álló információkat tartalmaz!

70 A számviteli politika változása Pénzkezelési szabályzat  Áhsz. 8. § (22) A Tv. 14. §-ának (8) bekezdése szerinti napi készpénz záró állomány maximális mértékét úgy kell meghatározni, hogy a készpénz napi záró állományának naptári hónaponként számított napi átlaga – kivéve, ha jogszabály eltérően rendelkezik – az államháztartás szervezeténél nem haladhatja meg az adott költségvetési év módosított költségvetési előirányzata főösszegének 1,2%-át, illetve ha az 1,2% nem éri el az 500 000 forintot, akkor az 500 000 forintot. Figyelem! Az előadás a 2009. szeptember elején rendelkezésre álló információkat tartalmaz!

71 A számviteli politika változása Pénzkezelési szabályzat  előirányzatok főösszegének 1,2%- a, akkor a felsőkorlát  Pl. ha a főösszeg: 300 mFt  3,6 mFt  41,7 mFt  500 eFt  ha az 1,2% nem éri el az 500 eFt-ot, akkor az 500 eFt Ha a főösszeg 41,7mFt alatt marad, akkor az 500 eFt a felsőkorlát Figyelem! Az előadás a 2009. szeptember elején rendelkezésre álló információkat tartalmaz!

72 A számviteli politika változása Pénzkezelési szabályzat  Mivel évközben a költségvetési elői- rányzatok főösszege az előirányzat átadásokkal/átvételekkel, a módosítá- sokkal, a zárolásokkal, illetve a törlésekkel is változhat így szükséges rögzíteni ezen hatások révén bekövetkező korlát módosítása felülvizsgálatának rendjét, felelőseit, az új korlát rögzítésének módját, alkalmazásának kezdő időpontját. Figyelem! Az előadás a 2009. szeptember elején rendelkezésre álló információkat tartalmaz!

73 A számviteli politika változása Pénzkezelési szabályzat  Számítása: Napi záróállomány Naptári napokra (Szombat és vasárnap!) Akkor is ha nincs mindennap pénztár  Ekkor az utolsó pénztári záróállomány kerül beszámításra  Korlát képzésénél figyelembe kell venni a részben önállóan gazdálkodót, illetve részjogkörű egységet is, ha ott pénztári kifizetőhely működik,  Ide sorolandó a részben önállónak átadott készpénzellátmány is Figyelem! Az előadás a 2009. szeptember elején rendelkezésre álló információkat tartalmaz!

74 A számviteli politika változása Pénzkezelési szabályzat  Valamennyi pénzkezelő egységet, ha ott pénztári ki-, vagy befizetőhely működik  Természetesen államháztartási körben a kapcsolódó gazdálkodási, illetve szaktör- vények [Mt., közalkalmazotti, köztiszt- viselői törvény, stb.], valamint egyéb rendeletek készpénzforgalomra vonatkozó korlátozó előírásai is betartandók.  Központi költségvetési szerv az Ámr. 133. § előírásait is köteles figyelembe venni. Figyelem! Az előadás a 2009. szeptember elején rendelkezésre álló információkat tartalmaz!

75 A számviteli politika változása Pénzkezelési szabályzat  letétek készpénz állományának napi záró állományát.  külön jogszabály felhatalmazása alapján a kötelezően készpénzben beszedett, majd jogszabályban meghatározott rendszerességgel a nemzetgazdasági számlákra befize- tett közteher bevételekhez kapcso- lódó, intézménynél lévő, még be nem fizetett készpénzt Figyelem! Az előadás a 2009. szeptember elején rendelkezésre álló információkat tartalmaz!

76 A számviteli politika változása Pénzkezelési szabályzat  napi készpénz záró állomány maximális mértéke és a készpénz napi záró állományának naptári hónaponként számított napi átlagának nagysága Ha megegyezik  nem lehet napi kiugrás Ha eltér  a kiugrást követően hogyan kerül a hónapon belül biztosításra a havonként meghatározott napi átlag Figyelem! Az előadás a 2009. szeptember elején rendelkezésre álló információkat tartalmaz!

77 A számviteli politika változása Értékelési szabályzat 2008 Értékvesztés előírásainak szabályozása Ellenérték nélküli átadások és átvételek szabályozása 2009 Devizás tételek értékelésének módosítása az Áhsz. pontosításai miatt Vagyoni értékű jogok megítélése Figyelem! Az előadás a 2009. szeptember elején rendelkezésre álló információkat tartalmaz!

78 Mérlegtételek változása Immateriális javak, tárgyi eszközök  Szt. 26. § (3) pontosítja az ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogoknál az ingatlanok rendeltetésszerű használatához kapcsolódó – jogszabályban nevesített – hozzájárulásokat, díjak megnevezését. A kapcsolódó jogszabályok időközben – az elnevezés tekintetében – változtak, ezért a jogszabályi előírásokkal összhangban  hozzájárulások, díjak jogcímei között definiálásra került a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás, villamos energia hálózati csatlakozási díj, gázhálózati csatlakozási díj. Figyelem! Az előadás a 2009. szeptember elején rendelkezésre álló információkat tartalmaz!

79 Mérlegtételek változása Immateriális javak, tárgyi eszközök A központi költségvetési szerv is köteles lesz eszközeit tagolni eszközeit Forgalomképtelen Korlátozottan forgalomképes Forgalomképes vagyon Kategóriák szerint az MNV Zrt.-vel új típusú vagyonkezelési szerződés megkötését követően.  Várható időpontja 2010.  [Áhsz. 9. számú melléklet 1/k] Figyelem! Az előadás a 2009. szeptember elején rendelkezésre álló információkat tartalmaz!

80 Mérlegtételek változása Immateriális javak, tárgyi eszközök  Áhsz. 9. számú melléklet 1/i pont  A felújítások, beruházások általános forgalmi adója számlacsoportban [18] kell elszámolni a felhalmozási kiadások előirányzat-csoport kiadásai között tervezett – felújításhoz, beruházáshoz kapcsolódó – egyenes, vagy fordított adózás alá tartozó előzetes általános forgalmi adó kiadásokat.  Egyenes adózás alá tartozó felújítások, beruházások esetében a beruházási szállító számlája alapján kell az előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó kiadásokat pénzforgalmi tételként elszámolni. Figyelem! Az előadás a 2009. szeptember elején rendelkezésre álló információkat tartalmaz!

81 Mérlegtételek változása Immateriális javak, tárgyi eszközök  Áhsz. 9. számú melléklet 1/i pont  Fordított adózás esetében a beruházási szállító számlája alapján – amely áthárított adót nem tartalmazhat – kiállított belső bizonylat alapján kell pénzforgalom nélküli tételként megjeleníteni a beruházás előzetes beszerzési árba beszámítandó vagy be nem számítandó áfa kiadását, illetve áfa bevételét a 499. Pénzforgalom nélküli költségvetési bevételek és kiadások sajátos elszámolása számlával szemben. Figyelem! Az előadás a 2009. szeptember elején rendelkezésre álló információkat tartalmaz!

82 Mérlegtételek változása  Befektetett pénzügyi eszközök Áhsz. 19. §-ának (3) bekezdése Egyéb tartós részesedésként kell kimutatni a Vtv. által tartós vagy ideiglenes jellegűnek minősített tulajdonrészeket, de központi költségvetési szerv egyéb tartós részesedést csak akkor, ha a Vtv. 29. §-ának (5) bekezdése, illetve külön jogszabály alapján a tulajdonosi jogokat az adott költségvetési szerv gyakorolja. Figyelem! Az előadás a 2009. szeptember elején rendelkezésre álló információkat tartalmaz!

83 Mérlegtételek változása Készletek  Áhsz. 9. számú melléklet 2/a Az államháztartási szervezet a használt és munkahelyen használatban lévő készleteiről csak mennyiségi nyilvántartást köteles vezetni, illetve saját hatáskörben meghatá- rozott módon és időszakonként mennyiségi leltározást köteles végrehajtani. Figyelem! Az előadás a 2009. szeptember elején rendelkezésre álló információkat tartalmaz!

84 Mérlegtételek változása Követelések  Áhsz. 9. számú melléklet 2/c Új tagolás bevezetése ca)-ch) az előírások áttekinthetőbbé tétele érdekében Követelések kimutatása egyenes és fordított adózás alá tartozó ügyletek esetében Devizás követelések elszámolási előírásainak részletes rögzítése Figyelem! Az előadás a 2009. szeptember elején rendelkezésre álló információkat tartalmaz!

85 Mérlegtételek változása Követelések  Áhsz. 9. számú melléklet 2/c Az egyszerűsített értékelési eljárás alá tartozó követelések értékelési szabályainak kiegészítése a szabálytalan kifizetések, illetve a jogalap nélkül felvett támogatások, ellátások miatti követelések elnevezésének kiegészítése Támogatási program előlege miatti követelés elszámolásának pontosítása Követelések leltározási szabályainak pontosítása Figyelem! Az előadás a 2009. szeptember elején rendelkezésre álló információkat tartalmaz!

86 Mérlegtételek változása Követelések cd) Az államháztartás szervezete külföldi pénzértékre szóló követelése forintér-tékét a teljesítés (bekerülés) napján érvényes a Tv. 60. §-a alapján a számviteli politikában választott árfo-lyamon köteles nyilvántartásba venni a tőkeváltozással szemben.  választott hitelintézet vételi és eladási árfolya-mának átlagán,  MNB által közzétett hivatalos árfolyamon,  nem jegyzett valutát, devizát szabadpiaci árfolyamon Figyelem! Az előadás a 2009. szeptember elején rendelkezésre álló információkat tartalmaz!

87 Mérlegtételek változása Követelések - cd) alpont  Külföldi pénzértékre szóló követelés pénzügyi rendezésekor a pénzügyi teljesítéskor érvényes árfolyam forintértékét kell a megfelelő bevételi jogcímen teljes összegében elszámolni. nem lehet az Szt. előírások szerinti pénzügyi rendezéshez kapcsoló árfolyam nyereséget veszteséget külön bevételként illetve kiadásként elszámolni.  Külföldi pénzértékre szóló követelés pénzügyi rendezéséhez kapcsolódó kivezetése során azonban a pénzügyi teljesítéskor érvényes árfolyamtól függetlenül a követelés könyv szerinti (teljesítéskori, illetve az év végi értékeléskor meghatározott árfolyam) forintértékén kerül kivezetésre a tőkeváltozással szemben. Figyelem! Az előadás a 2009. szeptember elején rendelkezésre álló információkat tartalmaz!

88 Mérlegtételek változása Külföldi pénzértékre szóló követelés  Teljesítés - szolgáltatásnyújtás Számla: 1000€ árfolyam 274Ft/€ összeg: 274eFt  1. pénzügyi rendezés – 40% folyt be Pü rendezés árfolyama 272Ft/€ összeg: 272x400=108,8eFt  Költségvetési bevételként [91222. számla] Követelés kivezetése a tőkeváltozással szemben  árfolyam 274Ft/€ összeg: 274x400=109,6eFt  Az év végi értékeléskor meghatározott árfolyam, ha jelentős volt - MNB közép: 278Ft/€  Követelés átértékelése: 278x600=166,8eFt  Árfolyamnyereség elszámolása a tőkeváltozással szemben  2. pénzügyi rendezés – fennmaradó 60% rendezése Pü rendezés árfolyama 276Ft/€ összeg: 276x600=165,6eFt  Költségvetési bevételként [91222. számla] Követelés kivezetése a tőkeváltozással szemben  árfolyam 278Ft/€ összeg: 278x600=166,8eFt Figyelem! Az előadás a 2009. szeptember elején rendelkezésre álló információkat tartalmaz!

89 Mérlegtételek változása Követelések Az egyszerűsített értékelési eljárás alá tartozó követelések értékelési szabályainak kiegészítése  Választható értékelési eljárás  Pontosítás az egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelésekre tételesen nem kell megállapítani az értékvesztést és annak változásait.  Központi adók, illetékek vámok, járulékok, díjak mellett A helyi önkormányzatok helyi adó, illetve adó jellegű követelései esetében is alkalmazható az egyszerűsített értékelési eljárás. Egyéb államháztartási szervezet követelései értékelésére az egyszerűsített értékelési eljárást az adók módjára behajtható köztartozások (pl. díjak, bírságok, jogtalanul igénybe vett támogatások, ellátások stb.) esetében alkalmazható. Figyelem! Az előadás a 2009. szeptember elején rendelkezésre álló információkat tartalmaz!

90 Mérlegtételek változása Követelések  Áhsz. 9. számú melléklet 2/c Támogatási program előlege miatti követelés elszámolásának pontosítása  finanszírozó szervezetek mutathatnak ki, amelyek a finanszírozás során előleg típusú támogatásokat, ellátásokat utalnak át a kedvezményezettek részére,  Támogatási program kedvezményezettje a kapott támogatási program előlege miatt ilyen követelést nem mutathat ki a könyveiben. Figyelem! Az előadás a 2009. szeptember elején rendelkezésre álló információkat tartalmaz!

91 Mérlegtételek változása Követelések  Áhsz. 9. számú melléklet 2/c Követelések leltározási szabályainak pontosítása  Követelések, illetve követelés jellegű tételek esetében nem választható e rendelet 37. § (7) bekezdése.  leltározás 2 évente!  A behajthatatlan követelések értékének kivezetését hitelezési veszteségként (az 59. számlacsoport megfelelő számláján történő átvezetéssel) kell elszámolni tőkeváltozásként. Figyelem! Az előadás a 2009. szeptember elején rendelkezésre álló információkat tartalmaz!

92 Mérlegtételek változása Pénzeszközök  A devizaszámlák vezetése Áht. 18/C. § (10) változása miatt  Kincstári körösök devizáit kötelesek a Kincstárnál elhelyezni,  Kivéve ha a Kincstár elnöke engedélyt ad hitelintézeti vezetésre Áhsz. 9. számú melléklet 3/b A 328. számlacsoportban kell megnyitni a kincstári körbe tartozó költségvetési szerveknek a Kincstárnál, illetve a Kincstár elnöke által kapott engedély alapján a hitelintézeteknél vezetett devizaszám- láikat.  Elszámolás továbbra is eddigi előírások szerint Figyelem! Az előadás a 2009. szeptember elején rendelkezésre álló információkat tartalmaz!

93 Mérlegtételek változása Pénzeszközök  A devizaszámlák vezetése Ámr. 136. § (4) e): A külön írásbeli rendel- kezésként elkészített utalványon (utalvány- rendeleten) fel kell tüntetni  e) a fizetés időpontját, módját, összegét és annak devizanemét; Ámr. 136. § (7) A külföldi devizanemben utalványozott összeg forintértékét a terhelési értesítő alapján kell figyelembe venni. Figyelem! Az előadás a 2009. szeptember elején rendelkezésre álló információkat tartalmaz!

94 Mérlegtételek változása Pénzeszközök  A devizaszámlák pénzforgalmának elszámolása Deviza (valuta) bekerülési értéke - Szt. 60. § (1)  A beszerzéskor, a folyósítás napján az Szt. 60. § (4)-(5) szerinti devizaárfolyamon átszámított forintértéken kell a nyilvántartásba felvenni Hitelintézeti átlagos árfolyamon (vételi+eladási) MNB árfolyamon Nem jegyzett és nem konvertibilis devizák esetében: szabadpiaci árfolyamon  Kivéve a forintért vásárolt vásárolt devizát (valutát), amelynél a ténylegesen fizetett forint alapján kell a nyilvántartásba vételi árfolyamot meghatározni. Figyelem! Az előadás a 2009. szeptember elején rendelkezésre álló információkat tartalmaz!

95 Mérlegtételek változása Pénzeszközök Deviza (valuta) bekerülési értéke - Szt. 62. § (4)  A beszerzéskori árfolyamon számított forintérték, vagy az átlagos (súlyozott) beszerzési árfolyamon, vagy a FIFO módszer szerinti árfolyamon számított forintérték Figyelem! Az előadás a 2009. szeptember elején rendelkezésre álló információkat tartalmaz!

96 Mérlegtételek változása Pénzeszközök  Deviza (valuta) beérkezése, folyósítása [328., 312.] Költségvetési bevétel, így a maradvány része Kincstári körösöknél, azonban a Kincstárhoz a költségvetési bevételt a kiadás keletkezésekor kell csak bejelenteni, emiatt eltérés keletkezik a 42. űrlap 05. soránál ezen számlákra elszámolt bevétellel. Figyelem! Az előadás a 2009. szeptember elején rendelkezésre álló információkat tartalmaz!

97 Mérlegtételek változása Pénzeszközök  Deviza (valuta) átváltása, átvezetése forintszámlára T 3941 – K 328 (329) (könyv szerinti árfolyamon) T 321, 3311 – K 3941 (hitelintézeti, kincstári értesítés szerinti árfolyamon) Ezt követően 3941 számla egyenlege  a két árfolyam közötti eltérést, a pénzügyileg realizált árfolyam-különbözetet mutatja, ha  Árfolyamveszteség: 5742: T 5742 – K 3941  Árfolyamnyereség: 9172: T 3941 – K 9172 Figyelem! Az előadás a 2009. szeptember elején rendelkezésre álló információkat tartalmaz!

98 Mérlegtételek változása Pénzeszközök  A devizaszámlák pénzforgalmának elszámolása Deviza (valuta) felhasználása devizában  A megfelelő kiadás forintosítása a devizaszámla könyv szerinti árfolyamán jelenik meg  Ilyenkor nem keletkezhet elkülönített árfolyam- különbözet Figyelem! Az előadás a 2009. szeptember elején rendelkezésre álló információkat tartalmaz!

99 Mérlegtételek változása Pénzeszközök  Idegen pénzeszközök között lévő deviza elszámolása Valamennyi pénzmozgás esetében az ellenszámla: a 488. számla Deviza (valuta) beérkezése  Könyvekben forintosítása az általános szabályok szerint Figyelem! Az előadás a 2009. szeptember elején rendelkezésre álló információkat tartalmaz!

100 Mérlegtételek változása Idegen pénzeszközök között lévő deviza elszámolása Deviza felhasználása  A kiadás elszámolásával egyidejűleg megjeleníteni a költségvetési bevételt  A program zárásakor visszautalt pénzt nem kell költségvetési kiadásként és bevételként megjeleníteni Viszont a zárást követően a számlán maradt és az intézményt megillető összeget meg kell jeleníteni költségvetési bevételként  Ha devizában kerül a kiadás pénzügyileg rendezésre, akkor a kiadás és a bevétel forintosítása is a devizaszámla nyilvántartási árfolyamán kerül elszámolásra, ekkor nem keletkezhet pénzügyileg realizált árfolyam- különbözet Figyelem! Az előadás a 2009. szeptember elején rendelkezésre álló információkat tartalmaz!

101 Mérlegtételek változása Idegen pénzeszközök között lévő deviza elszámolása  Deviza felhasználása Ha a kiadás pénzügyileg rendezése forintban történik  A szükséges devizát át kell utalni T4888 – K 368 könyv szerinti nyilvántartási árfolyamon  Jóváírás a költségvetési bankszámlán, előirányzat- felhasználási keretszámlán ekkor keletkezhet pénzügyileg realizált árfolyam-különbözet, melyet elkülönítve kell megjeleníteni T 321 (3311) – K 4712*, 4722* deviza könyv szerinti árfolyamán számított forintérték T 321 (3311) - K 9172 (a jóváírt összeg és a deviza könyv szerinti árfolyamán forintosított összeg különbsége, ha árfolyamnyereség) Illetve T5742 – K 499 és T 499 - K 4712*, 4722* (a jóváírt összeg és a deviza könyv szerinti árfolyamán forintosított összeg különbsége, ha árfolyamveszteség)  A költségvetési kiadás elszámolása Figyelem! Az előadás a 2009. szeptember elején rendelkezésre álló információkat tartalmaz!

102 Mérlegtételek változása Pénzeszközök  Új célelszámolási számlák kerültek nevesítésre az Ámr.-ben a központi költségvetési szerveknél: ORFK objektív felelősségen alapuló közigazgatási bírság bevétel célelszámolási számla PSZÁF felügyeleti bírság célelszámolási számla Figyelem! Az előadás a 2009. szeptember elején rendelkezésre álló információkat tartalmaz!

103 Mérlegtételek változása Aktív pénzügyi elszámolások  Pontosítás 9. számú mellékletben Költségvetési átfutó kiadás  Az utólag finanszírozott nemzetközi támogatási programok átfutó kiadás elszámolásának pontosítása  Számlakeret pontosítások 3911. Költségvetési intézményi függő kiadások 3941. Pénz- és bankszámlák közötti átvezetések 3942. Helyiadó-beszedési számlák közötti átvezetések 3986. Cukorágazati hozzájárulás megelőlegezéshez kapcsolódó átfutó kiadások Figyelem! Az előadás a 2009. szeptember elején rendelkezésre álló információkat tartalmaz!

104 Mérlegtételek változása Aktív pénzügyi elszámolások  Az utólag finanszírozott nemzetközi támogatási programok átfutó kiadásai Az Áhsz. 9. számú melléklet 3/g) alpontja Utólag finanszírozott nemzetközi támogatási programok átfutó kiadásai számlán mutatja ki a kedvezményezett államháztartási szervezet - ha támogatási szerződése alapján támogatási program előlegében nem részesülhet - a kifizetett összegből legalább a támogatási szerződés szerint járó központi költségvetési, illetve Eu-s támogatási részt. Figyelem! Az előadás a 2009. szeptember elején rendelkezésre álló információkat tartalmaz!

105 Mérlegtételek változása Aktív pénzügyi elszámolások  Az utólag finanszírozott nemzetközi támogatási programok átfutó kiadásai Az Áhsz. 9. számú melléklet 3/g) alpontja Év közben számvitelpolitikai döntést követően az elszámolások egyszerűsítése érdekében a támogatási cél megvalósítása érdekében kifizetett teljes összeg (saját rész + költségvetési támogatási rész + Eu-s rész) is kimutatható átfutó kiadásként, azonban év végén az elszámolások teljessé tétele érdekében a kifizetett összegekhez tartozó saját rész arányát köteles költségvetési kiadásai közé átvezetni az átfutó kiadások közül. Figyelem! Az előadás a 2009. szeptember elején rendelkezésre álló információkat tartalmaz!

106 Mérlegtételek változása Aktív pénzügyi elszámolások  Az utólag finanszírozott nemzetközi támogatási programok átfutó kiadásai Az Áhsz. 9. számú melléklet 3/g) alpontja Utólag finanszírozott nemzetközi támogatási programok átfutó kiadásai számlán kiadást  nem szerepeltethet a kedvezményezett államháztartási szervezet, ha támogatási előlegből finanszírozza a támogatási cél megvalósítását,  kivéve a támogatási program lezárása előtt, ha a finanszírozó szervezettől a támogatási programhoz kifizetett összegekhez már további támogatási előleg nem folyósítható, így az már utólag kerül megtérítésre a program lezárását követően. Figyelem! Az előadás a 2009. szeptember elején rendelkezésre álló információkat tartalmaz!

107 Mérlegtételek változása Aktív pénzügyi elszámolások  Az utólag finanszírozott nemzet- közi támogatási programok átfutó kiadásai Az Áhsz. 9. számú melléklet 3/g) alpontja Ezek a rendelkezések nem vonatkoznak a foglalkoztatás elősegítéséről szóló 1991. évi IV. törvény 43/C. §-ában meghatározott állami pénzalapból finanszírozott támoga- tásokra Figyelem! Az előadás a 2009. szeptember elején rendelkezésre álló információkat tartalmaz!

108 Mérlegtételek változása Források – Tartalékok  Ámr. 66. § (10) d) alpontja Az előirányzat-maradvány elszámolás során kötelezettség- vállalással terhelt előirányzat-maradványnak tekintendő a deviza és a valuta készlet értékelése során megállapított árfolyamnyereség összege.  Ámr. 67. § (4): ezt a maradványt a jóváhagyott pénzmaradványon, előirányzat-maradványon belül tartalékként kell elkülöníteni és évközben csak a pénzügyileg realizált árfolyamváltozások hatásainak ellentételezésére lehet felhasználni.  pénzügyileg realizált árfolyamveszteségek kiadásaként Figyelem! Az előadás a 2009. szeptember elején rendelkezésre álló információkat tartalmaz!

109 Mérlegtételek változása Források – Tartalékok  Ha a 2008. évi értékelés során a valuta, deviza árfolyamnyereséget kellett elszámolni a 917. számlára  A beszámolóban ez a pénzmaradványt, előirányzat– maradványt növeli Beszámolóban a 4211, illetve a 426 számla összegében mutatjuk ki Év eleji rendező tétel:  átvezetésük a 4212, illetve a 424 megfelelő alszámláira [421211, 42411] Előirányzat tervezése:  kiadási oldalon tartalékként 5924, illetve 9811 Év közben, ha a devizás kiadásnál realizált árfolyamveszteség keletkezik, csak akkor lehet az 5924-ről a megfelelő és hiányzó előirányzatot átcsoportosítani, teljesíteni a megfelelő kiadási jogcímet és a maradvány felhasználást is rögzíteni. Figyelem! Az előadás a 2009. szeptember elején rendelkezésre álló információkat tartalmaz!

110 Mérlegtételek változása Források – Tartalékok  A számlacsoport számláit évszámmal ellátva kell vezetni és el kell különíteni a működési és a felhalmozási célú költségvetési maradványokat, melyet analitikus nyilvántartással kell alátámasztani. 42121. Költségvetési működési célú pénzmaradvány 42122. Költségvetési felhalmozási célú pénzmaradvány 4241. Működési célú előirányzat-maradvány számla 4242. Felhalmozási célú előirányzat-maradvány számla Figyelem! Az előadás a 2009. szeptember elején rendelkezésre álló információkat tartalmaz!

111 Mérlegtételek változása Források – Kötelezettségek  Az Áhsz. 9. számú melléklet 4/d) alpontja  A külföldi pénzértékre szóló kötelezettségek elszámolása részletesebb lett Figyelem! Az előadás a 2009. szeptember elején rendelkezésre álló információkat tartalmaz!

112 Mérlegtételek változása Devizás kötelezettségek elszámolása  A külföldi pénzértékre szóló kötelezettségeket az államháztartás szervezetének a könyveiben forintra átszámított értékben kell kimutatnia.  Külföldi pénzértékre szóló hitelt, kapott kölcsönt, kibocsátott kötvényt a folyósítás napján kell elszámolni költségvetési, illetve finanszírozási bevételként, majd ezt követően a külföldi pénzértékre szóló kötelezettség forintértékét a teljesítés napján érvényes, a Tv. 60. §-a alapján a számviteli politikában választott árfolyamon kell nyilvántartásba venni a tőkeváltozással szemben.  választott hitelintézet vételi és eladási árfolyamának átlagán,  MNB által közzétett hivatalos árfolyamon,  (nem jegyzett valutát, devizát szabadpiaci árfolyamon) Figyelem! Az előadás a 2009. szeptember elején rendelkezésre álló információkat tartalmaz!

113 Mérlegtételek változása Devizás kötelezettségek elszámolása  Külföldi pénzértékre szóló hitel, kapott kölcsön, kibocsátott kötvény, ha devizaszámlán kerül elhelyezésre, akkor a devizában folyósított (bankszámlakivonat szerinti) összeg a pénzügyi teljesítés napján érvényes (a Tv. 60. §-a alapján a számviteli politikában választott módszer szerint számított) árfolyamon kerül kimutatásra. Figyelem! Az előadás a 2009. szeptember elején rendelkezésre álló információkat tartalmaz!

114 Mérlegtételek változása A devizás kötelezettségek elszámolása  Külföldi pénzértékre szóló hitel, kapott kölcsön, kibocsátott kötvény átszámítása forintra, ha forintszámlán kerül elhelyezésre, akkor a devizában folyósított összeg a pénzügyi teljesítés napján érvényes deviza vételi árfolyamán (számlakivonat szerint) kerül kimutatásra. Figyelem! Az előadás a 2009. szeptember elején rendelkezésre álló információkat tartalmaz!

115 Mérlegtételek változása A devizás kötelezettségek elszámolása  Külföldi pénzértékre szóló kötvénykibocsátás esetében a kötvény névértékét kell kimutatni kötelezettségként a befolyt ellenértéktől függetlenül,  emiatt a kötvény névértéke és a befolyt ellenérték különbségét a költségvetési, illetve finanszírozási bevétel megjelenítése nélkül kell tőkeváltozással szemben a befolyt ellenérték árfolyamán forintra átszámítani és elszámolni. Figyelem! Az előadás a 2009. szeptember elején rendelkezésre álló információkat tartalmaz!

116 Mérlegtételek változása A devizás kötelezettségek elszámolása  Külföldi pénzértékre szóló kötelezettség pénzügyi rendezésekor a pénzügyi teljesítéskor érvényes árfolyam forintértékét kell a megfelelő kiadási jogcímen teljes összegében elszámolni. Külföldi pénzértékre szóló kötelezettség pénzügyi rendezéséhez kapcsolódó kivezetés során a pénzügyi teljesítéskor érvényes árfolyamtól függetlenül a kötelezettség könyv szerinti (teljesítéskori, illetve az év végi értékeléskor meghatározott árfolyam) forintértékén kerül kivezetésre a tőkeváltozással szemben. Figyelem! Az előadás a 2009. szeptember elején rendelkezésre álló információkat tartalmaz!

117 Mérlegtételek változása Külföldi pénzértékre szóló szállítói kötelezettség  Teljesítés – szolgáltatás vásárlás Számla: 1000€ árfolyam 274Ft/€ összeg: 274eFt  1. pénzügyi rendezés – 40% kerül kifizetésre Pü rendezés árfolyama 272Ft/€ összeg: 272x400=108,8eFt  Költségvetési kiadásként [55*2. számla] Kötelezettség kivezetése a tőkeváltozással szemben  árfolyam 274Ft/€ összeg: 274x400=109,6eFt  Az év végi értékeléskor meghatározott árfolyam, ha jelentős volt - MNB közép: 278Ft/€  Kötelezettség átértékelése: 278x600=166,8eFt  Árfolyamveszteség elszámolása a tőkeváltozással szemben  2. pénzügyi rendezés – fennmaradó 60% rendezése Pü rendezés árfolyama 276Ft/€ összeg: 276x600=165,6eFt  Költségvetési kiadásként [55*2. számla] Kötelezettség kivezetése a tőkeváltozással szemben  árfolyam 278Ft/€ összeg: 278x600=166,8eFt Figyelem! Az előadás a 2009. szeptember elején rendelkezésre álló információkat tartalmaz!

118 Mérlegtételek változása Források – Kötelezettségek  Passzív pénzügyi elszámolások Vizitdíj, napidíj átfutó bevételei az Áhsz. 9. melléklet 4/h) alpont Figyelem! Az előadás a 2009. szeptember elején rendelkezésre álló információkat tartalmaz!

119 Értékelési szabályok 2008!  Értékvesztés elszámolása Csoportos értékvesztés előírásainak szabályozása  Ellenérték nélküli átadások és átvételek szabályozása Térítésmentes átadás/átvétel Alapítás, átszervezés miatti átadás/átvétel  Az áfa törvény miatti előírások pontosítása 2009  Devizás tételek értékelésének pontosítása Figyelem! Az előadás a 2009. szeptember elején rendelkezésre álló információkat tartalmaz!

120 Értékelési szabályok  Értékvesztés elszámolása Kisösszegű követelések csoportos érték- vesztés elszámolására vonatkozó előírások pontosítása szabályozása  Áhsz. 31. §-ának (3) bekezdése pontosí- tása az Szt. 50. § (4) bekezdés szerint nem vonatkozik a 31/A. § (1) bekezdése sze- rinti egyszerűsített értékelési eljárás körébe vont kisösszegű követelésekre Figyelem! Az előadás a 2009. szeptember elején rendelkezésre álló információkat tartalmaz!

121 Értékelési szabályok  Értékvesztés elszámolása A vevők, az adósok kisösszegű követeléseire a könyvvitelben elkülönített csoportjukra, a vevők, az adósok együttes minősítése alapján az értékvesztés összege ezen követelések nyilvántartásba vételi értékének százalékában is meghatározható, egy összegben elszámolható, elkülönítetten kimutatható. Figyelem! Az előadás a 2009. szeptember elején rendelkezésre álló információkat tartalmaz!

122 Értékelési szabályok  Értékvesztés elszámolása a következő évi mérlegfordulónapi értékeléskor a vevőnként, adósonként kisösszegű követelések – hasonló módon megállapított – értékvesztésének összegét össze kell vetni az előző évi, ilyen jogcímen elszámolt értékvesztés összegével és a csoport szintjén mutatkozó különbözetet – előjelének megfelelően – a korábban elszámolt értékvesztést növelő értékvesztésként, illetve a korábban elszámolt értékvesztés visszaírásaként kell elszámolni. 2008. évben átmeneti szabály:  A 2007-ig, vagy a 31. § (3) bekezdésének választásáig elszámolt értékvesztést ki kell vezetni Figyelem! Az előadás a 2009. szeptember elején rendelkezésre álló információkat tartalmaz!

123 Értékelési szabályok  Ellenérték nélküli átadások és átvételek szabályozása Térítésmentes átadás/átvétel  Az Szt. 50. § (4) bekezdés pontosítása  az Áhsz. 32. §-ának (3) bekezdés pontosítása Alapítás, átszervezés miatti átadás/átvétel értéke  29/B. § (1) bekezdése  tulajdonba adásnál  29/B. § (2) bekezdése  vagyonkezelésbe vételnél Figyelem! Az előadás a 2009. szeptember elején rendelkezésre álló információkat tartalmaz!

124 Könyvvezetési szabályok 1. Eu-s támogatások elszámolása 2. Pénzügyi szolgáltatások kiadásainak elkülönítése 3. Követelés elengedés, tartozásátvállalás elszámolásának változása Figyelem! Az előadás a 2009. szeptember elején rendelkezésre álló információkat tartalmaz!

125 Könyvvezetési szabályok 4. Az új áfa tv miatt az áfa elszámolása 5. Teljesítményelszámolás űrlap kitöltése miatt az elszámolási szabályok változása a funkcionális osztályozású kiadásoknál és bevételeknél  2009- től, illetve 2010-től 6. A 0. számlaosztály nyilvántartási számláinak bővülése Figyelem! Az előadás a 2009. szeptember elején rendelkezésre álló információkat tartalmaz!

126 Könyvvezetési szabályok 8. Kötelezettségvállalások elszámolása 9. Vagyontörvény miatti változások 10. Devizás tételek elszámolása Figyelem! Az előadás a 2009. szeptember elején rendelkezésre álló információkat tartalmaz!

127 Könyvvezetési szabályok 4. Követelés elengedés, tartozását- vállalás elszámolásának változása  Már nem csak kivezetés a tőkeváltozással szemben  575. számlán költségvetési előirányzat és kiadás elszámolása is 2008-tól!  Az Áht. módosított 14. §-a alapján  az Áhsz. 9. melléklet 9. pont d) alpontja Figyelem! Az előadás a 2009. szeptember elején rendelkezésre álló információkat tartalmaz!

128 Könyvvezetési szabályok 4. Követelés elengedés főkönyvi elszámolása  Közgazdasági költségvetési kiadás T 575 – K 499  Funkcionális költségvetési kiadás T 72, 791 – K 599  Közgazdasági költségvetési bevétel T 499 – K 9*  Funkcionális költségvetési bevétel T 999 – K 992, 995  Követelés kivezetése T 4122 – K 28*  Kapcsolódó tétel lehet: az előirányzat rendezése Figyelem! Az előadás a 2009. szeptember elején rendelkezésre álló információkat tartalmaz!

129 Könyvvezetési szabályok 4. Tartozásátvállalás főkönyvi elszámolása 1. Hitelek, kötvénykibocsátások átvállalása  Közgazdasági költségvetési kiadás T 575 – K 499  Funkcionális költségvetési kiadás T 72, 791 – K 599  Közgazdasági költségvetési bevétel T 499 – K 43*5 (hitelfelvétel bevételeként)  Funkcionális költségvetési bevétel T 439 – K 992, 995  Kötelezettség állományba vétele T 4122 – K43*1 2. Hitelek visszafizetése  az eddigi elszámolási szabályok szerint Figyelem! Az előadás a 2009. szeptember elején rendelkezésre álló információkat tartalmaz!

130 Könyvvezetési szabályok 4. Tartozásátvállalás főkönyvi elszámolása Egyéb kötelezettségek átvállalása és pénzügyi rendezése 1. Egyéb kötelezettség állományba vétele T 41231 – K 44, 43*1 (pl. megállapodás, jogszabály alapján átvállalt szállítói tartozások rendezése) 2. Az átvállalt egyéb kötelezettség pénzügyi rendezése  Közgazdasági költségvetési kiadás T 575 – K 321, 3311  Funkcionális költségvetési kiadás T 72, 791 – K 599 3. Az egyéb kötelezettség kivezetése T 44, 43*1 – K 4122 Figyelem! Az előadás a 2009. szeptember elején rendelkezésre álló információkat tartalmaz!

131 Könyvvezetési szabályok 4. Követelés elengedés, tartozásátvállalás elszámolásának változása  Fontos teendő behajthatatlan követelés elhatárolása a követelés elengedéstől! Számviteli politikában érdemes rögzíteni adott szervezetnél milyen esetek fordulhatnak elő Van-e szakmai jogszabály mely követelés elengedést lehetővé tesz, külön kitérni kisösszegű elengedésére van-e mód  Áhsz. 5. § 3.pontja „a behajthatatlan követelés leírása nem minősül … követelés elengedésnek” Kötelező alkalmazni c) alpont szerinti kisösszegű követeléseknél is 2008-tól elszámolásuk más következményt von maga után  Áhsz. 34. § (10) bekezdés behajthatatlan követelést ki kell vezetni a könyvekből Figyelem! Az előadás a 2009. szeptember elején rendelkezésre álló információkat tartalmaz!

132 Fogalmak  Behajthatatlan követelés Nem minősül követelés elengedésnek Behajthatatlan adótartozás Art. 162. §  Végrehajtási eljárás eredménytelenül zárul,  Adótartozás végrehajtásához való jog elévül  Kisösszegű adótartozás: 10 eFt alatt költség- haszon elv alapján törölhető 2009-től változott  Végrehajtás költség minimuma 5eFt  Követelések értékvesztése Nem minősül követelés elengedésnek Figyelem! Az előadás a 2009. szeptember elején rendelkezésre álló információkat tartalmaz!

133 Könyvvezetési szabályok 5. Az új áfa tv miatt az áfa elszámolása Fordított adózásról Szakma újság 33/2008/04. Kérdés 91/2008/12. Kérdés Figyelem! Az előadás a 2009. szeptember elején rendelkezésre álló információkat tartalmaz!

134 Könyvvezetési szabályok 7. A 0. számlaosztály nyilvántartási számláinak bővülése  018. Rendezetlen befektetett eszközök nyilvántartási számlája  0663.NFT-2-höz tartozó központi támogatású programok projekt indítás előtt teljesített elismert kiadásai Figyelem! Az előadás a 2009. szeptember elején rendelkezésre álló információkat tartalmaz!

135 Könyvvezetési szabályok 9. Vagyontörvény miatti változások  Állami vagyon tagolása [Vtv. 4. § (1)- (2)]: Üzleti vagyon Kincstári vagyon  Forgalomképtelen  Korlátozottan forgalomképes Figyelem! Az előadás a 2009. szeptember elején rendelkezésre álló információkat tartalmaz!

136 Könyvvezetési szabályok 9.Vagyontörvény miatti változások  Ingyenes átruházás - Vtv. 36. § (1)-(2), Vtr. 50. §: (1) Állami vagyon tulajdonjogát ingyenesen átruházni csak törvény rendelkezése alapján lehet. (2) Állami vagyon tulajdonjoga ingyenesen átruházható a) nemzetközi szerződés alapján, b) belföldi vagy külföldi katasztrófák, c) helyi önkormányzat javára törvényben vagy törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban foglalt feladatai elősegítése, vagy szociális földprogram megvalósítása érdekében, d) többcélú kistérségi társulás javára feladatai ellátásának elősegítése érdekében, e) külön törvény szerinti kiemelkedően közhasznú szervezet javára, az általa átvállalt állami vagy önkormányzati közfeladat ellátásának elősegítése érdekében, f) az MNV Zrt. által peres eljárásban kötött, bíróság által jóváhagyott egyezség keretében állami vagyonba tartozó dolog tulajdonjogáról való lemondás esetén.  Adatszolgáltatás - Vtr. 14. § (3) és Vtr. melléklete Figyelem! Az előadás a 2009. szeptember elején rendelkezésre álló információkat tartalmaz!

137 Könyvvezetési szabályok 9.Vagyontörvény miatti változások  Átmeneti rendelkezések - Vtv. 59. § (5) (5) A központi költségvetési szervekkel kötött, e törvény hatálybalépésekor hatályos vagyonke- zelési szerződéseket - a (6) bekezdésben foglalt kivétellel - 2008. június 30-ig kell felülvizsgálni a Vtv. előírásainak megfelelően - a 28. § (1) és (2) bekezdésében, valamint a 29. § (5) bekezdé- sében, valamint a külön törvényekben, így különö-sen a Hvt. 89. § (1) bekezdésében foglaltakat is figyelembe véve - módosítani. Figyelem! Az előadás a 2009. szeptember elején rendelkezésre álló információkat tartalmaz!

138 Könyvvezetési szabályok 9.Vagyontörvény miatti változások  Átmeneti rendelkezések - Vtv. 59. § (6) (6) A központi költségvetési szervekkel társasági részesedések vagyonkezelésére kötött szerző- dések e törvény hatálybalépésével megszűnnek. Figyelem! Az előadás a 2009. szeptember elején rendelkezésre álló információkat tartalmaz!

139 Könyvvezetési szabályok 9.Vagyontörvény miatti változások  2009. évi LXXVII. tv 160. §-a 27. § (2) A vagyonkezelési szerződés alapján a vagyonkezelő jogosult meghatározott állami tulajdonba tartozó dolog birtoklására, használatára és hasznai szedésére. A vagyonkezelő köteles a vagyontárgy értékét megőrizni, állagának megóvásáról, jó karban tartásáról, működtetéséről gondoskodni, továbbá - a központi költségvetési szervek kivételével - díjat fizetni vagy a szerződésben előírt más kötelezettséget teljesíteni. Figyelem! Az előadás a 2009. szeptember elején rendelkezésre álló információkat tartalmaz!

140 Könyvvezetési szabályok 9.Vagyontörvény miatti változások  2009. évi LXXVII. tv 203. § a) pontja törölte a 28. § (2) (2) Állami tulajdonban lévő ingatlant központi költségvetési szerv is csak az általános piaci feltételek szerint, így különösen - amennyiben azt az ingatlan jellege, piaci hasznosíthatósága indokolja - visszterhes szerződés alapján, megfelelő ellenérték kikötésével kaphat bármely jogcímen használatba. Az MNV Zrt. és a központi költségvetési szerv közötti visszterhes szerződés megkötése során a közbeszerzésre vonatkozó jogszabályi előírásokat nem kell alkalmazni. Figyelem! Az előadás a 2009. szeptember elején rendelkezésre álló információkat tartalmaz!

141 Könyvvezetési szabályok 9.Vagyontörvény miatti változások  2009. évi LXXVII. tv 203. § b) 59. § (5) A központi költségvetési szervekkel kötött, e törvény hatálybalépésekor hatályos vagyonkezelési szerződéseket - a (6) és (7) bekezdésben foglalt kivétellel - 2008. június 30-ig kell felülvizsgálni és e törvény előírásainak megfelelően - a 28. § (1) bekezdésében, valamint a 29. § (5) bekezdésében, valamint a külön törvényekben, így különösen a Hvt. 89. § (1) bekezdésében foglaltakat is figyelembe véve - módosítani. Figyelem! Az előadás a 2009. szeptember elején rendelkezésre álló információkat tartalmaz!

142 Számlakeret változásai  Áhsz. változásához kapcsolódóan 455. Tartozás rövid lejáratú kötvénykibocsátásból Kamatkiadások bontása  57311. Működési célú kamatkiadások előirányzata  57312. Felhalmozási célú kamatkiadások előirányzata  57321. Működési célú kamatkiadások előirányzat teljesítése  57322. Felhalmozási célú kamatkiadások előirányzat teljesítése  KGR miatt 2010-től A nemzetgazdasági elszámolások számláinak beépítése Egységes államháztartási számlakeret alkalmazásának kialakítása érdekében Figyelem! Az előadás a 2009. szeptember elején rendelkezésre álló információkat tartalmaz!

143 Bizonylatokkal kapcsolatos előírások változása  Szt. 167. § (1) d) alpontja módosul A számviteli elszámolás alapja változatlanul a Ptk. szerinti teljesítés időpontja Bizonyos ügyleteknél az új Áfa törvény előírásaihoz képest emiatt eltérő a teljesítés időpontjának megítélése Emiatt a könyvviteli elszámoláshoz a bizonylatnak ezekben az esetekben mind a két teljesítési időpontot (időszakot) tartalmaznia kell. Figyelem! Az előadás a 2009. szeptember elején rendelkezésre álló információkat tartalmaz!

144 Bizonylatokkal kapcsolatos előírások változása Az Szt. 167. §-a (1) bekezdésének d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: /(1) A könyvviteli elszámolást közvetlenül alátámasztó bizonylat általános alaki és tartalmi kellékei a következők:/  „d) a bizonylat kiállításának időpontja, illetve – a gazdasági művelet jellegétől, időbeni hatályától függően – annak az időpontnak vagy időszaknak a megjelölése, amelyre a bizonylat adatait vonatkoztatni kell (a gazdasági művelet teljesítésének időpontja, időszaka); Figyelem! Az előadás a 2009. szeptember elején rendelkezésre álló információkat tartalmaz!

145 Bizonylatokkal kapcsolatos előírások változása Az Szt. 167. §-a (2), illetve 168. § (1) bekezdésében technikai változás:  egyszerűsített számla helyett egyszerűsített adattartalmú számla megjelölés szerepel Figyelem! Az előadás a 2009. szeptember elején rendelkezésre álló információkat tartalmaz!

146 Bizonylatokkal kapcsolatos előírások változása Bizonylati fegyelem megsértése  Art. 170. § (1) az adóbírság az adó hiány 50%-ról 75%-ra emelkedik, ha az adóhiány a bevétel eltitkolásával, a bizonylatok, könyvek, nyilvántartások meghamisításával, megsemmisítésével függnek össze Figyelem! Az előadás a 2009. szeptember elején rendelkezésre álló információkat tartalmaz!

147 Az éves költségvetési beszámoló részeinek változása Kiegészítő melléklet  számszaki része  2010-től A helyi (települési és területi kisebb- ségi) önkormányzat, az országos kisebbségi önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás adósságállo- mányának évenkénti alakulása  Devizanemenkénti tagolás Figyelem! Az előadás a 2009. szeptember elején rendelkezésre álló információkat tartalmaz!

148 Az éves költségvetési beszámoló részeinek változása Kiegészítő melléklet  számszaki része  Új melléklet: 26. számú melléklet Teljesítménykimutatás 2010. Figyelem! Az előadás a 2009. szeptember elején rendelkezésre álló információkat tartalmaz!

149 Az éves költségvetési beszámoló részeinek változása Teljesítménykimutatás az államháztartás szervezete adott évi működési és felhalmozási teljesítményét elkülönítve mutatja be eredmény- szemléletben, a legfontosabb költségve- tési bevételi és kiadási jogcímek és az azokat korrigáló pénzforgalmi, illetve pénzforgalom nélküli tételek szerinti tagolásban. Figyelem! Az előadás a 2009. szeptember elején rendelkezésre álló információkat tartalmaz!

150 Teljesítménykimutatás tagolása A. Működési bevételek összesen B. Működési ráfordítások összesen C. Működési eredmény D. Felhalmozási tevékenység bevétele E. Felhalmozási tevékenység ráfordításai F. Felhalmozási tevékenység eredménye G. Teljesítmény eredménye [C+F] Figyelem! Az előadás a 2009. szeptember elején rendelkezésre álló információkat tartalmaz!

151 Könyvvezetési szabályok változása Teljesítményelszámolás kitöltése miatt funkcionális osztályozású kiadásoknál és bevételeknél az elszámolási szabályok változnak  2009-tól Figyelem! Az előadás a 2009. szeptember elején rendelkezésre álló információkat tartalmaz!

152 Könyvvezetési szabályok változása Funkcionális osztályozású kiadások új tagolása  71. ALAPTEVÉKENYSÉGEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA 2009  72. ALAPTEVÉKENYSÉGEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATÁNAK TELJESÍTÉSE 2009  73. ALAPTEVÉKENYSÉGEK PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSAI 2010 Figyelem! Az előadás a 2009. szeptember elején rendelkezésre álló információkat tartalmaz!

153 Könyvvezetési szabályok változása Funkcionális osztályozású kiadások új tagolása  74. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA 2009 741. Vállalkozási tevékenység különféle költségvetési kiadásainak előirányzata 742. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti tartalékokhoz kapcsolódó pénzforgalom nélküli kiadások elszámolásának előirányzata  75. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATÁNAK TELJESÍTÉSE 2009 751. Vállalkozási tevékenység különféle költségvetési kiadási előirányzatának teljesítése 752. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti tartalékok hoz kapcsolódó pénzforgalom nélküli kiadások elszámolása előirányzatának teljesítése  76. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG KÜLÖNFÉLE PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSAI 2010 Figyelem! Az előadás a 2009. szeptember elején rendelkezésre álló információkat tartalmaz!

154 Könyvvezetési szabályok változása Funkcionális osztályozású kiadások új tagolása  78. TEVÉKENYSÉGEK PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSAINAK ÁTVEZETÉSI SZÁMLÁJA  ellenszámlája 73. ALAPTEVÉKENYSÉGEK PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSAI 76. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG KÜLÖNFÉLE PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSAI számláknak  2010 Figyelem! Az előadás a 2009. szeptember elején rendelkezésre álló információkat tartalmaz!

155 Könyvvezetési szabályok változása Funkcionális osztályozású bevételek új tagolása  991-992. Alaptevékenység bevételi előirányzata és előirányzat teljesítése 2009 991. Alaptevékenységek költségvetési bevételi előirányzata 992. Alaptevékenységek költségvetési bevételi előirányzatának teljesítése  993. Alaptevékenységek pénzforgalom nélküli bevételei 2010 Figyelem! Az előadás a 2009. szeptember elején rendelkezésre álló információkat tartalmaz!

156 Könyvvezetési szabályok változása Funkcionális osztályozású bevételek új tagolása  994. Vállalkozási tevékenység bevételeinek előirányzata 2009 9941. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételeinek előirányzata 9942. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti tartalékokhoz kapcsolódó pénzforgalom nélküli bevételek elszámolásának előirányzata  995. Vállalkozási tevékenység bevételi előirányzatának teljesítése 2009 9951. Vállalkozási tevékenység különféle költségvetési bevétele előirányzatának teljesítése 9952. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti tartalékokhoz kapcsolódó pénzforgalom nélküli bevételek elszámolása előirányzatának teljesítése  996. Vállalkozási tevékenység különféle pénzforgalom nélküli bevételei 2010 Figyelem! Az előadás a 2009. szeptember elején rendelkezésre álló információkat tartalmaz!

157 Könyvvezetési szabályok változása Funkcionális osztályozású bevételek új tagolása  998. Tevékenységek pénzforgalom nélküli bevételeinek átvezetési számlája 2010  ellenszámla 993. Alaptevékenységek pénzforgalom nélküli bevételei 996. Vállalkozási tevékenység különféle pénzforgalom nélküli bevételei számláknak Figyelem! Az előadás a 2009. szeptember elején rendelkezésre álló információkat tartalmaz!

158 Könyvvezetési szabályok változása Pénzforgalom nélküli változások elszámolása 2008-ig  pl. térítésmentes átadás T 412 – K 1- 2. mérlegszámla  pl. térítésmentes átvétel T 1- 2. mérlegszámla – K 412 Figyelem! Az előadás a 2009. szeptember elején rendelkezésre álló információkat tartalmaz!

159 Könyvvezetési szabályok változása Pénzforgalom nélküli változások elszámolása 2008-tól pl. térítésmentes átadás  Közgazdasági osztályozás szerint T 598. Térítés nélkül átadott eszközök pénzforgalom nélküli kiadásai – K 1- 2. mérlegszámla és T 412 – K 598  Funkcionális osztályozás szerint -2010-től T 73 – K 78 Figyelem! Az előadás a 2009. szeptember elején rendelkezésre álló információkat tartalmaz!

160 Könyvvezetési szabályok változása Pénzforgalom nélküli változások elszámolása 2008-tól pl. térítésmentes átvétel  Közgazdasági osztályozás szerint T 1- 2. mérlegszámla – K 985. Sajátos pénzforgalom nélküli bevételek elszámolása és T 985 – K 412  Funkcionális osztályozás szerint – 2010-től T 998– K 995 Figyelem! Az előadás a 2009. szeptember elején rendelkezésre álló információkat tartalmaz!

161 A könyvvizsgálathoz kapcsolódó módosítások  Új Kamarai törvény lépett hatályba 2007. évi LXXV. Törvény módosításra kerül  Az egészségügyi szolgáltatókat 2006. évi CXXXII. Törvény 12. §-a szerint könyvvizsgálati kötelezettség terheli 2007. július 1-től – 300 mFt bevételtől,  2008-tól költségvetési könyvvizsgáló ellenőrzi az országos kisebbségi önkormányzatok beszámolását Figyelem! Az előadás a 2009. szeptember elején rendelkezésre álló információkat tartalmaz!

162 A könyvvizsgálathoz kapcsolódó módosítások  A Kamarai tv módosítása az Szt.-vel való összhang megteremtését szolgálja a kamarai tag könyvvizsgáló, könyvvizsgáló cég bejelentésének tárgyát illetően.  A módosítás egyértelművé teszi, hogy – az Szt.- ben foglalt, a vállalkozót terhelő bejelentési kötelezettséghez hasonlóan – csak a jogszabályi kötelezettségen alapuló (kötelező) könyvvizsgálói tevékenységre irányuló megbízások tekintetében áll fenn a kamarai tag könyvvizsgálót, könyvvizsgáló céget terhelő bejelentési kötelezettség. Figyelem! Az előadás a 2009. szeptember elején rendelkezésre álló információkat tartalmaz!

163 A könyvvizsgálathoz kapcsolódó módosítások A Kamarai tv. 46. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  (1) A kamarai tag könyvvizsgáló, a könyvvizsgáló cég az ok megjelölésével közli a Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Bizottsággal, ha a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységre irányuló megbízásának időtartama alatt visszahívták vagy lemondott.  (2) A kamarai tag könyvvizsgáló, a könyvvizsgáló cég, amennyiben az (1) bekezdés szerinti megbízásának időtartama alatt visszahívták vagy lemondott – a külön jogszabály előírásainak figyelembevételével – az ok megjelölésével, illeték és közzétételi költségtérítés nélkül, hitelt érdemlő módon közli azt a) a megbízója tekintetében illetékes cégbírósággal, ha a megbízója cégbíróságon bejegyzett, b) a megbízója tekintetében illetékes egyéb hatósággal, ha a megbízója egyéb hatóságnál bejegyzett. Figyelem! Az előadás a 2009. szeptember elején rendelkezésre álló információkat tartalmaz!


Letölteni ppt "Államháztartási számviteli változások 2009. Figyelem! Az előadás a 2009. szeptember elején rendelkezésre álló információkat tartalmaz!"

Hasonló előadás


Google Hirdetések