Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„Environmentally friendly water management in plain areas„

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„Environmentally friendly water management in plain areas„"— Előadás másolata:

1 „Environmentally friendly water management in plain areas„
eWAM HUSRB/1203/121/237 A biztosnságos iszaptalanítás érdekében tett intézkedések és tevékenységek, valamint az üledék eltávolítása Dr Dejan Krčmar Természettudományi egyetem – Kémiai, biokémiai és környezetvédelmi tanszék Novi Sad, 27. mart 2014.

2 Miért az üledék? A víz rendszereknek összetétele dinamikus, erős kötődési tendenciójuk van, ezért jó tárolok az akkumulációs, a mérgező, valamint a természetes és antropogén eredetű vegyületek számára. Az üledékben a szennyező anyagok (mint például a fém) koncentrációja milliószor nagyobb, mint az azonos mennyiségű vízben A másodlagos szennyezés forrása „időzített bomba” Reszuszpenzió Árvizek Zsilipek építése Iszaptalanítás Bioturbációk

3 Az üledék tartós kezelése
Mikor és hol kell követni az üledék minőségét? Milyen sűrűn kell ezt megismételni? Hogy kell meghatározni az üledék minőségét? Hogy hat az üledék a víz minőségére? Mely metódusokat használni? Mely vegyületeket követni? Koje polutante pratiti? - Mely minőségi kritériumokat alkalmazni? Vajon ez elég-e a következtetések meghozatalára? Mit tenni ha az üledék minősége nem kielégítő? Iszaptalanítani vagy ott hagyni? Mit tenni az iszaptalanított anyaggal? El kell e helyezni? Vagy a partot, szomszédos földeket lehet vele bővíteni vagy elhelyezni egy másik vízkörnyezetbe? Ki lehet-e használni más anyagok szerzésére? Milyen hatással lesz az üledék eltávolítása a vízi rendszerekre? Pitanje održivog upravljanja sedimentom obuhvata niz pitanja rastuće kompleksnosti. Akvatični ekosistemi su davno prepoznati kao resursi visoke vrednosti, neophodni za čitav opseg ekonomskih aktivnosti uključujući transport, poljoprivredu, industriju, rekreaciju, važni su u sistemima za zaštitu od poplava. Akvatični ekosistemi su stanište brojnih biljnih i životinjskih vrsta, a od njihovog zdravlja zavisi očuvanje biodiverziteta. Prema tome, zaštita akvatičnih ekosistema u skladu sa principima održivog upravljanja je, više nego ikada ranije, u fokusu svih zainteresovanih strana kako bi se ekonomski i društveni pritisci doveli pa potom održavali na nivou koji bi u potpunosti omogućio funkcionisanje ovih sistema i zadovoljenje svih ekonomski i društvenih potreba, vodeći računa o njihovoj zaštiti. U ovom kontekstu, veliki deo regulative donešene u poslednjim godinama je zapravo usmereno ka integrisanom upravljanju koji balansira potrebe ekosistema i različitih antropogenih pritisaka

4 Mikor és hol? A kémiai helyzet és az üledék minőségének osztályozása- WFD (2000/60/EC) Minden ország el kell, hogy végezze a káros üledékek identifikációját, amelyek kármentesítést igényelnek. Ha az üledék minősége rossz és kihat a jó ökológiai helyzet elérésére, az ország tagjai kénytelenek elvégezni a megfelelő aktivitásokat a 4-es és 11-es cikkelyel összhangban, mivel a káros üledékek károsan hatnak a víz ökológiai helyzetére. A vizek rendszeres karbantartásának esetében: Vízi utak karbantartása Árvízveszély csökkentése A partok rendebeszedése Hogyan? A WFD csak implikálja az üledég minőségének követését és csak kereteket ad, hogy melyik helyzetekben muszály javítani az üledék állapotán, ahol az ökológiai helyzet megzavart a megromlott üledék minősége miatt.

5 Az üledék minőség meghatározás eljárásának összetetsége
A szisztéma dinamikája Térbeli (a vegyületek horizontális és verikális disztribúcja)– az ellenőrzés tervezése Időbeli (szezoni változások, az üledék geokémiájának hatása, az üledékek „elöregedése ” ) A környezet feltételei A kémiai és ökológiai helyzet konfliktusa Azon vegyületek hatása, amelyek jelenlétét az üledékben nem követik A vegyületek szinergikus vagy antagonisztikus hatása A különböző kémiai alakokban (pl.fémek) megjelenő szennyező anyagok, amelyek nagyrészben kihatnak a mérgezésre A különböző szervezetek különböző érzékenysége a különböző vegyütekre

6 Emellett: Összetett és változatos szabályozás
Dostupna frakcija Ukupna koncentracija PAH Akumulirana frakcija Receptor Összetett és változatos szabályozás Az adatok hiánya az egyesülések koncetrációiról és elemeiről az üledékben Az adatok hiánya a fontos feltételekről Nem létezik az üledékek homogén klasszifikációja Nem léteznek meghatározott kritériumok az üledék minőségének meghatározásáról A konvenciós metódusoknak céljuk, hogy a vegyületek összkoncentrációját az üledékben meghatározzák, így ezek nem megfelelőek, mert túlbecsülik a biológiai frakciókat

7 Az üledék (iszaptalanított anyag), mint hulladék
Ha felhasználják a hulladékról szóló irányelv definicióját (2006/12/EC, kodifikálja az irányelvet 75/442/EEC, annak későbbi módosításait megszünteti), az üledék az iszaptalanítás után automatikusan hulladékká válik, függetlenül annak kontaminációjától A hulladék definiciója így hangzik: “any substance or object in the categories set out in Annex I which the holder discards or intends or is required to discard”. Az irányelv I mellékletében a következő kategóriák szerepelnek: Q15 “Contaminated materials, substances or products resulting from remedial action with respect to land”, Q16 “Any materials, substances or products which are not contained in the abovementioned categories” Mikor válik az iszaptalanított anyag hulladékká? Kada izmuljeni materijal postaje otpad? Praktično automatski ako se primeni definicija otpada iz Direktive o otpadu. Ovo je teoretski, ali je ova situacija daleko od hidrološkog i ekološkog sagledavanja, jer zanemaruje prirodni izvor sedimenata i njihovu ulogu u akvatičnim sredinama značajnu za ocenu ekološkog statuta (stanište je brojnih organizama). Ovakva striktna primena Direktive praktično znači da se ogromne količine sedimenata koje nisu zagađene ne mogu jednostavno premestiti u druge vodotokove uprkos minimalnom ekološkom uticaju i minimalnim troškovima koji iz ovoga proizilaze.

8 Mikor válik az iszaptalanított anyag veszélyes hulladékká?
Az iszaptalanított anyag klasszifikálása a hulladék veszélyes természetétől függ, a következők szerint: A hulladék európai katalógusa szerint (2000/532/EC) Az EU veszélyes hulladékokról szóló irányelvei szerint (91/689/EEC) Tiszta és negatív ökotoxikus hatás nélkül Szennyezett, ökotoxikus hatások kifejtése Iszaptalanított anyag veszélytelen veszélyes HULLADÉL Az az üledék amely túl szenyezett, hogy másik vízi környezetben legyen áthelyezve, nem jelenti azt, hogy automatikusan veszélyes hulladéknak számít.

9 Az üledék minőségének standardjai Szerbiában
A mély és felszíni vizekben lévő szenyezett anyagok határértékéről szóló határozat, valamint az üledékről és az elérhetőségére vonatkozó időszakok. (Sl. Glasnik RS 50/2012) A szenyezett anyagok határértéke az üledék minőség helyzetének és tendeciójának osztályzására, valamint a célérték makszimálisan megengedett koncentrációs és kármentesítési érték Mint a szenyezett anyagok értéke is, amelyeket az üledék diszlokációja során alkalmaznak, valamint a cél érték és a kármentesítési érték, határérték és ellenőrzési érték

10 A helyzet osztályozás Az üledék vegyi helyzetének és az irányzat minőségének osztályozása Magába foglalja a következőket: arzén, nehéz fémek, PAH, PCB, szerves klórtartalmú növényvédő szerek, ásványi olajak

11 Iszaptalanítás a karbantartás érdekében
A vízáramlatok rendszeres karbantartása esetében Magába foglalaja a következőket: arzén, nehéz fémek, PAH, PCB, szerves klórtartalmú növényvédő szerek, ásványi olajak

12 Mit lehet tenni az iszaptalanított anyaggal?
Klasa Kriterijum Načini postupanja sa izmuljenim sedimentom  Ciljna vrednost Koncentracije zagađujućih supstanci u sedimentu su na nivou priorodnog fona. Sedimenti mogu biti dislocirani bez posebnih mera zaštite. 1 > Ciljna vrednost i  Vrednost limita Sediment je neznatno zagađen. Prilikom dislokacije dozvoljeno je odlaganje bez posebnih mera zaštite u pojasu širine do 20 m u okolini vodotoka. 2 > Vrednost limita i  Verifikacioni limit 3 > Verifikacioni nivo  Remedijaciona vrednost Sediment je zagađen. Nije dozvoljeno njegovo odlaganje bez posebnih mera zaštite. Neophodno je čuvanje u kontrolisanim uslovima uz posebne mere zaštite kako bi se sprečilo rasprostiranje zagađujućih supstanci u oko-linu. 4 > Remedijaciona vrednost Izuzetno zagađeni sedimenti. Obavezna je remedijacija ili čuvanje izmuljenog materijala u kontrolisanim uslovima uz posebne mere zaštite kako bi se sprečilo rasprostiranje zagađujućih supstanci u okolinu.

13 A határértékek javítása
A fém tartalmának javítása az adott üledékre. A szerves anyagok tartalmának javítása az adott üledékre.

14 Azonban, az üledék minősége nem tartozik a vegyi anyagok koncentrációjának listájára…
- A szennyezések össz koncentrációja – a javítások mellett meghatározott kockázat gyakran túlhaladja a tényleges kockázatot. - Elengedhetetlen tanulmányozásokat végezni, hogy megértsük a teljes folyamatot, amely definiálja a biológiai hozzáférést, és ezen folyamatok kvantitatív ismertető modellek fejlesztését - Elengedhetetlen fejleszteni a kémiai és biológiai teszteket a gyorsabb és könnyebb biológiai hozzáférés érdekében, ezzel együtt az üledék minőségét és meghatározni a kockázatot is a környezetre - Adatok a szennyezések temészetes szintjéről (főleg a fémeknél) - Ökomérgezés, a fenéklakó (mélytengeri) közösségek szerkezete, biológiai felhalmozódás

15 Biztonságos iszaptalanítás és üledék elhordás
Kiválasztani a megfelelő alternatívát az iszaptalanításra – kármentesítésre alapozott kérelem egyensúlyozására a következő tekintetekben: Tehnikai kivitelezhetőség Környezetvédelem, amely a káros anyagok terjeszkedésének ellehetetlenítését jelenti a környezetre. A szennyeződések általános útjai az iszaptalanítás során, az ürülék kezelése és elhordása: U zavisnosti od fizičko-hemijskih osobina, polutanti se u različitoj meri i različitim oblicima inkorporiraju u sediment, a u zavisnosti od fizičko-hemijskih karakteristika sedimenta i uslova sredine moguće je ponovo dospevanje polutanata i njihovih metabolita u vodu. Ovi procesi se posebno intenziviraju prilikom izmuljivanja kada dolazi do resuspenzije sedimenta. Dodatno, od izuzetne je važnosti da se izmuljeni materijal odloži na odgovarajući način, posle odgovarajućeg predtretmana i/ili tretmana, uz proveru sadržaja zagađujućih materija u ocednoj (izluženoj) vodi na samoj deponiji kao bi se sprečilo širenje zagađujućih materija u okolinu (okolno zemljište, površinsku i podzemnu vodu). Zbog svega navedenog, način postupanja sa zagađenim sedimentom tokom izmuljivanja i način njegovog predtretmana/tretmana i odlaganja mora u sebi sadržati princip imobilizacije i onemogućavanja širenja zagađujućih materija u okolinu kroz vodu (bilo površinsku i podzemnu), zemljište ili vazduh. Izbor odgovarajuće remedijacione alternative baziran je na balansiranju brojnih zahteva u pogledu tehničke izvodljivosti, ekonomske prihvatljivosti uz zadovoljavanje kriterijuma zaštite životne sredine i onemogućavanja širenja štetnih materija u okolinu. U obzir se moraju uzeti ograničenja u samom dizajnu projekta, klimatski uslovi, dostupna tehnika za izmuljavanje, lokalni interesi, mišljenje javnog mnjenja. Izbor menadžment alternative uključuje brojne faktore, kao što su prihvatljivost sa aspekta zaštite životne sredine, tehnička izvodljivost ili ekonomska izvodljivost izabrane alternative. Az üledék reszuszpendálása A szennyező anyagok deszorpciója Kilúgozódás

16 Az ajánlott intézkedések és tevékenységek algoritmusa
Ne Da Nadzorni monitoring deponije i podzemne vode Nastavak radova uz povremenu kontrolu porne (ocedne) vode Privremeni prekid radova i razmatranje neke od opcija stabilizacije izmuljenog materijala. Posle toga nastavak radova uz planirane mere zaštite. Da li postoji curenje sa deponije? Izmuljivanje i deponovanje uz sprovođenje posebnih mera zaštite Da li postoji opasnost od desorpcije polutanata Kvalitet sedimenta zadovoljava kriterijume? POČETNA KARAKTERIZACIJA ZAGAĐENJA PLANIRANJE RADOVA Izmuljivanje i deponovanje bez posebnih mera zaštite I FAZA – početna karakterizacija i potencijal za desorpciju II FAZA – kontrola radova na izmuljivanju Da III FAZA – kontrola deponovanog materijala i ocednih voda sa deponije i mere zaštite IV FAZA – nadzorni monitoring

17 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "„Environmentally friendly water management in plain areas„"

Hasonló előadás


Google Hirdetések