Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Információs Napok Nyíregyháza, 2010. július 8.. Results of the first call for proposals within the Hungary–Slovakia-Romania-Ukraine Programme ENPI CBC.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Információs Napok Nyíregyháza, 2010. július 8.. Results of the first call for proposals within the Hungary–Slovakia-Romania-Ukraine Programme ENPI CBC."— Előadás másolata:

1 Információs Napok Nyíregyháza, 2010. július 8.

2 Results of the first call for proposals within the Hungary–Slovakia-Romania-Ukraine Programme ENPI CBC Programme A Magyarország–Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC Program első pályázati felhívásának eredményei

3 Statistics 1: Applicants (Beneficiaries) by country per measure Statisztika 1: Pályázók (Kedvezményezett) országonként és intézkedésenként Priority 1. Promote economic and social development 2. Enhance environmental quality 4. Support people to people cooperation Total Measure Country 1.1 Harmonised development of tourism 1.2 Create better conditions for SMEs and business development 2.1 Environmenta l protection, sustainable use and management of natural resources 2.2 Emergency preparedness 4.1 Institutional cooperation 4.2 Small scale "People to people" cooperation HU136 215 64 SK43415522 RO647312335 UA53727327 Total28163183926

4 Statistics 2: Partners (incl. Lead Partners) by country per measure Statisztika 2: Partnerek (beleértve a Kedvezményezetteket) országonként és intézkedésenként Priority 1. Promote economic and social development 2. Enhance environmental quality 4. Support people to people cooperation Total Measure Country 1.1 Harmonised development of tourism 1.2 Create better conditions for SMEs and business development 2.1 Environmenta l protection, sustainable use and management of natural resources 2.2 Emergency preparedness 4.1 Institutional cooperation 4.2 Small scale "People to people" cooperation HU2010214231896 SK1168114949 RO158173231076 UA28163183926148 Total744077169963

5 Number of the applicants and partners per country SubmittedSelected CountryApplicants Partners (incl. Applicants)Applicants Partners (incl. Applicants) HU64961329 SK22491123 RO3576525 UA271481876 Total14836947153

6

7

8

9 Introducing the Hungary–Slovakia-Romania-Ukraine Programme ENPI CBC 2007-2013 A Magyarország–Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC Program 2007-2013 bemutatása

10 Participating Countries : Hungary, Slovakia, Romania, Ukraine Résztvevő országok: Magyarország, Szlovákia, Románia, Ukrajna EU Indicative Budget for 2007-2013: € 68, 6 M Rendelkezésre álló Uniós költségvetési forrás 68,6 millió € Co-financing € 6,2 M Társfinanszírozás összege: 6,2 millió € Total Programme budget is € 74,8 M A Program teljes költségvetése: 74,8 millió €

11 Programme area (participating regions) – A Programterület Hungary: Szabolcs-Szatmár-Bereg Borsod-Abaúj-Zemplén (a) Slovakia: Košický – Kassa Prešovský – Eperjes Romania: Maramures – Máramaros Satu-Mare – Szatmár Suceava (a) - Szucsava Ukraine: Zakarpatska – Kárpátalja Ivano–Frankivska Chernivetska (a)

12 Opportunities in eligible and adjacent regions Lehetőségek a jogosult- és a szomszédos területeken Eligible regions – jogosult területek –Full access to the financial sources Teljes hozzáférés a forrásokhoz –Possibility to realise activities under all priorities Lehetőség a projektek megvalósítására minden prioritás vonatkozásában Adjacent regions with limited participation – Szomszédos területek korlátozott részvételi jogosultsággal

13 Opportunities in adjacent regions Lehetőségek a szomszédos területeken –Partners role only – Csak partnerként –Participation of partners from Hungary and/or Slovakia is requirement - Partnerek részvétele Magyarországról és/vagy Szlovákiából kötelező –Maximum grant amount of projects with participation of partners from adjacent areas is 100,000 EUR Maximális támogatás 100 000 EUR –Participation in soft projects only csak soft projektekben vehetnek részt

14 Deviation from the previous programming period(s) Eltérések a korábbi programozási időszak(ok)hoz képest - Jogszabályi háttér – az EU külső határainak fejlesztése - PRAG - Vezető Partner elv - Kedvezményezett + partnerek - Egy támogatási szerződés + partnerségi megállapodások - Partner szintű ellenőrzés - Együttműködési feltételek - Legal background – developing the external border of the EU - PRAG - Lead Partner principle - Beneficiary + Partners - One Grant contract + partnership agreement - Partner level control - cooperation criteria

15 Deviation from the previous programming period(s) Eltérések a korábbi programozási időszak(ok)hoz képest - Előleg – 80%, 5%-os nemzeti társfinaszírozás (tagállam) - 12 hónapos beszámolási időszak, 6 hónapos időközi előrehaladási jelentés - beszerzés PRAG alapján, kivéve közfeladatot ellátó intézmények - A pályázati csomagot nem lehet módosítani - Pre-financing – 80%, 5% national co-financing (MS) - 12 month reporting period, 6 month interim information report - PRAG procurement rules applied except for public bodies in the MS - The application package can not be modified

16 Guidelines for the applicants for the second call for proposal to the Hungary–Slovakia-Romania-Ukraine Programme ENPI CBC 2007-2013 Pályázati útmutató A Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC Program 2007-2013 második pályázati felhívásához

17 Guidelines for the applicants/ General Info A Pályázati útmutató/ Általános információk The call for the applicants was launched on the 24 th of June, 2010 A Pályázati felhívás 2010. június 24-én jelent meg Time to prepare applications – 125 days A pályázatok előkészítésének időtartama – 125 nap Indicative budget of the call – 14,000,000 EUR A felhívás összege – 14.000.000 EUR Deadline for the receipt: 26 th of October, 2010 A pályázatok beérkezésének határideje: 2010. október 26. Language: ENGLISH! / A pályázat nyelve: ANGOL!

18 Guidelines for the applicants/ General Info A Pályázati útmutató/ Általános információk What to read before preparing the application: Az alábbiakat kell áttanulmányozni a pályázat elkészítése előtt: www.huskroua-cbc.net Joint Operation Programme Document – A HUSKROUA ENPI CBC Program Programdokumentuma Application Package (Guidelines, Application form, Annexes etc.) – Pályázati csomag (Pályázati útmutató, pályázati formanyomtatvány, mellékletek, stb.) Practical guidelines to contract procedures – Az EB külső akcióira vonatkozó szerződéses eljárásokról szóló gyakorlati útmutatója Legal background (1638/2006; 951/2007; 1605/2002; 2342/2002) - Jogszabályok (1638/2006; 951/2007; 1605/2002; 2342/2002)

19 Prioritás / IntézkedésMinimum összeg (euró)Maximum összeg (euró) 1. Prioritás: Gazdasági és társadalmi fejlesztések támogatása 1.1 Összehangolt turizmusfejlesztés 100.000500.000 1.2 Vállalkozásfejlesztés és a KKV-k körülményeinek javítása 100.000500.000 2. Prioritás: A környezet minőségének javítása 2.1 Környezetvédelem, a természeti erőforrások fenntartható használata és menedzsmentje 100.0001.500.000 2.2 Felkészülés a veszélyhelyzetek közös kezelésére 100.0002.500.000 4. Prioritás: Emberek közötti együttműködés támogatása 4.1 Intézményi együttműködés 50.000500.000 4.2 Emberek közötti kisléptékű együttműködés 25.000100.000

20 Who can be an applicant?  legal persons and  public bodies, public equivalent bodies or non profit making private bodies and  established for the purposes of public interest or specific purpose of meeting needs of general interest, which may belong to one of the groups indicated in the non-exhaustive list.  be nationals of a Programme participating countries: Hungary, Slovakia, Romania, Ukraine and  have their headquarters or a registered regional/local branch having legal entity in the specified Programme territorial units (see point 1.2)  be directly responsible for the preparation and management of the project with their Partners, not acting as an intermediary Who can not? (professional misconduct, social payments, bankruptcy, fraud, corruption, administrative penalty)

21 Ki jogosult pályázat beadására?  Jogi személyiséggel rendelkező közhasznú, közérdekű tevékenységet végző, vagy meghatározott közfeladatok ellátása céljából létrehozott közintézmény, közintézményekkel azonos elbírálás alá eső intézmény, vagy magánjog által meghatározott non-profit szervezet legyen, amely az útmutatóban szereplő nem teljes körű listának egyik csoportjához besorolható  a Programban résztvevő országok (Magyarország, Szlovákia, Románia, Ukrajna) egyikéhez tartozik / tagja és  a program által megjelölt célterületen van székhelye, vagy jogi személyiséggel rendelkező bejegyzett regionális/helyi fiókja (lásd 1.2-es pont)

22 Ki jogosult pályázat beadására? (folyt.)  nem csak közvetítőként vesz részt a projektben, hanem közvetlenül felelős a projekt előkészítéséért és irányításáért a partnereivel együtt Ki nem pályázhat? (csődeljárás, szakmai etikába ütköző cselekedet, járulékok kifizetésének nem megfelelő teljesítése, csalás, korrupció, szerződésszegés)

23 Partnerships and eligibility of Partners – A partnerek jogosultsági feltételei és a partnerség Applicant - A legal person that submits an application and will receive the financial contribution A Pályázó - olyan jogi személy, aki benyújtja a pályázatot és a projekttevékenységek megvalósítására pénzügyi hozzájárulást kap. Partners are involved with the implementation of the projects A Partnerek a projektek végrehajtásában részt vevő szervezetek eligibility criteria the same for Applicant and Partner - a jogosultsági feltéteknek ugyanúgy eleget kell tenniük a partnereknek, mint a pályázóknak

24 Partnerships and eligibility of Partners – A partnerek jogosultsági feltételei és a partnerség Projects shall be submitted by Applicants representing partnerships consisting of at least one Partner from a Member State participating in the Programme and at least one Partner from Ukraine A Pályázónak legalább egy a Programban résztvevő tagállamból származó, és legalább egy ukrán partnerből álló és a partnerséget megtestesítő projektet kell benyújtani. Associates - may not receive funding, eligibility criteria not defined – Közreműködő szervezetek - nem kaphatnak pénzügyi támogatást, jogosultsági feltételek nem kerültek meghatározásra

25 Eligible Actions – Támogatható tevékenységek Duration: From 6 months nor exceed 24 months – Időtartam: legalább 6 hónap kell legyen, de nem lehet több, mint 24 hónap Location: Actions must take place in one or more of the eligible territorial units (see point 1.2) – Elhelyezkedés: A projektek végrehajtása egy vagy több részén kell legyen a jogosult célterületnek (lásd. 1.2-es pont) Project Nature: Integrated project or Symmetrical project – A Projekt jellege: Integrált projekt és tükör projekt Cooperation criteria – Együttműködési feltételek: 1.joint project development – közös projektfejlesztés 2.joint project implementation – közös projektvégrehajtás 3.joint staffing – közös alkalmazottak 4.joint financing – közös finanszírozás (at least 2 have to be satisfied – legalább két feltételnek teljesülnie kell)

26 Eligible Actions – Támogatható tevékenységek Types of activity: set in Guidelines indicatively – Tevékenységtípusok: tájékoztató jellegű meghatározás Grants award: Applicant may submit more than 1 application and may get more than 1 grant; A támogatások odaítélése: egy Pályázó 1-nél több pályázatot is benyújthat és 1-nél több pályázathoz részesülhet támogatásban; Applicant can be a Partner in other applications; Partners may take part in more than on application – A Pályázó egyidejűleg szerepelhet Partnerként is egy másik pályázatban; Egy Partner egyszerre részt vehet több pályázatban is

27 Partners and cross-border cooperation Partnerek és határon átnyúló együttműködés

28 What sort of partnership? – Milyen partnerség? Balanced: in any project at least Kiegyensúlyozott, minden projektben részt vesz legalább - 1 partner from EU – 1 tagállami partner - 1 from partner Ukraine – 1 ukrán partner - In case of adjoining regions – required partner from Slovakia or Hungary – szomszédos területek esetén szükséges bevonni szlovák vagy magyar partnert

29 Roles of partners – Partnerek szerepe Lead Partner – Vezető Partner - Applicant – Pályázó - Signs grant contract – a támogatási szerződés aláírója - Responsible for overall project implementation – teljes felelősséggel bír a projektmegvalósításért Partners - Partnerek - Partnership statement in application – aláírja a pályázat részét képező partnerségi nyilatkozatot - Partnership agreement with Lead Partner – aláírja a partnerségi megállapodást a Vezető Partnerrel

30 Who else may be involved in project implementation További projektbe bevonható szereplők Associates - Társult partnerek - Do not meet the eligibility criteria – Nem jogosultak pályázni - Must be mentioned in the application form – Pályázatban említendő - May not receive funding (except per diem and travel) – nem részesülhetnek támogatásban (kivéve napidíj és utazási költségek) - May play a real role in the action – valós szerepet játszhatnak Subcontractors – Alvállalkozók - For works, supplies, services – építés, áru-, szolgáltatás beszerzése - should not be mentioned in the application form (tendering procedure) – nem említendők a pályázatban (tenderezési eljárás)

31 Lead Partner Principle – Vezető Partner Elv “Lead Partner Principle” is a basic requirement in all projects financed from the Programme Alapkövetelmény a Program által finanszírozott minden egyes projektnél  The Applicant will be the “Beneficiary” in case its project proposal is selected for financing – a Pályázó lesz a Kedvezményezett  “Beneficiary” is a Lead Partner in the project – a Kedvezményezett a projekt Vezető Partnere - responsible overall, both administratively and financially – teljes felelősséggel bír – adminisztratív, pénzügyi - signs a Grant Contract with the Contracting Authority (only direct contact between Beneficiary and Contracting Authority) – támogatási szerződés aláírója a Szerződő Hatósággal - It receives the financial contribution from the Contracting Authority – a támogatást ő kapja és továbbutalja a Partnerek felé - directly accountable to the Contracting Authority for the operational and financial progress of activities – a Szerződő Hatóság felé közvetlenül elszámoltatható - Signs the Partnership Agreement with the Partners!!!!! – a Partnerségi Megállapodás aláírója a Partnerekkel - shall ensure that the expenditure presented by the Partners participating in the Action has been paid for the purpose of implementing - biztosítja, hogy a Partnerek költségei a projekt terhére merültek fel a megvalósítás során

32 Lead Partner Principle – Vezető Partner Elv the verification of project’s expenditures – igazolja a költségeket submission of requests for payment to the JTS – kifizetési kérelmeket benyújtja transferring the ENPI contribution to the Partners – támogatás továbbutalása Partnerek felé signs the “Declaration by the Applicant” – a Pályázói nyilatkozat aláírója Lead Partner is responsible for the division of tasks and co-ordination of activities among the partners – a Partnerek közötti feladatmegosztásért és a tevékenységek koordinációjáért felel It is the responsibility of the Lead Partner to deliver on the overall objectives of the project including - felelőssége a projekt átfogó céljának teljesítése: - budget spend, - verification, - publicity, - actions and activities, - outcomes, and delivering within the Programme timeframe. In other words, the Lead Partner ensures the implementation of the whole Operation within the given timeframe and the budget. Teljes felelősséggel bír a projekt időbeni és a költségvetés által meghatározott keretek közötti megvalósításáért!

33 Legal framework of projects – Jogi keretek Joint Managing Authority Joint Technical Secretariat Közös Irányító Hatóság Közös Technikai Titkárság Grant contract Támogatási szerződés Lead Partner (Beneficiary) Vezető Partner (Főkedvezményezett) Partnership agreement Partnerségi megállapodás Project Partner 1 Project Partner 2 Project Partner 3

34 Pályázati formanyomtatvány, mellékletei és alátámasztó dokumentumok Guidelines 2.2: “How to apply and the procedures to follow application form” Pályázati formanyomtatvány tartalmazza: 1) Partnerségi nyilatkozat 2) Pályázói nyilatkozat Kötelezően kitöltendő mellékletek: 1. Költségvetés 2. a projektcsapat ismertetése a kulcs szereplők CV- jeinek csatolása (pályázó és partnerek részéről) 3. Logikai keretmátrix (100.000 EUR felett)

35 Application form its annexes and supporting documents Part 2.2 of the Guidelines: “How to apply and the procedures to follow application form”  Any error or major discrepancy may lead to the rejection of the application (budget)  Hand-written applications will not be accepted  Application Form contains: 1) Partnership Statement 2) Declaration by the Applicant  Published annexes which have to be filled in:  1. Budget  2. Project team and CVs of the key permanent staff of applicant/partner which will be involved in the Action implementation  3. Logical Framework (only for the projects above 100,000 EUR)

36 A következő alátámasztó dokumentumok benyújtása szükséges a Pfny + mellékletein túl: –1. a Pályázó szervezet alapító okirata –2. minden egyes Partner szervezet alapító okirata –3. a Pályázó legutóbbi mérlegkimutatásának másolata –4. Szervezeti azonosító (minta adott) –5. Pénzügyi azonosító (EUR számla) (minta adott) –6. Közjegyző által hitelesített aláírási címpéldány a Pályázó képviseletére feljogosított személy részéről –7. a legutóbbi pénzügyi évről külső ellenőri jelentés (500,000 € támogatási igény felett) – közintézmények számára nem követelmény

37 Following supporting documents should be submitted together with the Application Form and its annexes: –1.The Statutes or articles of association of the applicant organisation –2.The Statutes or articles of association of each partner organisation –3.Copy of the Applicant’s latest accounts –4.Legal entity sheet (sample is provided) pay attention on the reference –5.Financial identification form (with the EURO account) (sample is provided) –6.The original specimen of signature of the legally authorized representative of the applicant organization issued by a notary public –7. External audit report for the last financial year available (if grant exceeds € 500,000) not for the P bodies

38 In case of the investment type of the Project the following documents should be additionally submitted: 8. Feasibility study 9. Environmental impact assessment 10. Building permission 11. Proof of ownership, trusteeship, rental or right of common of land/buildings 12. Project technical documentation (for example construction plan submitted for the building permit or, in case the works activity is not subject to permission, the technical description; diagrammatical plan and/or the general plan of the building site)

39 Beruházás típusú projektek esetén a következő további dokumentumok benyújtása szükséges: 8. Megvalósíthatósági tanulmány 9. Környezeti hatás vizsgálat 10. Építési engedély 11. Föld / épület tulajdonjogának / bérlésének igazolása 12. Műszaki dokumentáció (pl. ha engedélyköteles – építési terv, ha nem, műszaki leírás)

40 The Application will be disqualified from the evaluation process in case any of the documents is missing from the Application!!!! A kötelezően benyújtandó dokumentumok nem pótolhatók, a pályázat elutasításra kerül!! However, in case of uncertainties or unclear information provided in the Application Form and its annexes, the Applicant is invited to submit a clarification within 8 calendar days after receipt of the official letter. Tisztázásra szoruló információk esetén a Szerződő Hatóság kérheti a tisztázást, az erről szóló értesítés kézhezvételét követő 8 naptári napon belül. The Applicants can be requested to submit the missing supporting documents, defined in the above points 1-3 and 6- 12 1-3 és 6-12 alátámasztó dokumentumok pótoltathatók.

41 Preparing a Project Budget in the Hungary–Slovakia-Romania-Ukraine ENPI CBC Programme 2007-2013 Projekt költségvetés készítése a Magyarország–Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC 2007-2013 Programban

42 Applicant’s budget/A Pályázó költségvetése Must incurred during the implementation of the action and only after the date on which the grant is signed. A költségek kizárólag a támogatási szerződés aláírását követően és a projekt végrehajtási időszaka során merültek fel. Must be indicated in the estimated overall budget of the action A projekt tervezett költségvetésében feltüntetésre kerültek. Must be necessary for the implementation of the action which is the subject of the grant A támogatás alapját képező projekt végrehajtásához szükségesek.

43 Applicant’s budget/A Pályázó költségvetése Must be identifiable and verifiable, in particular being recorded in the accounting records and determined according to the applicable accounting standards of the country where the beneficiary/partner is established and according to the usual cost accounting practices of the beneficiary/partner A könyvelési bizonylatok alapján azonosítható és ellenőrizhető kell legyen, rögzítésre kerültek a könyvelésben és a Kedvezményezett/ Partner országában alkalmazott számviteli standardok és a szokásos elszámolási szabályok alapján kerültek megállapításra Must be reasonable, justified and comply with the requirements of sound financial management, in particular regarding economy and efficiency Indokolt, jogos és megfelel a felelős pénzgazdálkodás követelményeinek, különösen a gazdaságosságnak és az eredményességnek. Projects cannot make a profit (State aid)! A projektek nem termelhetnek profitot (Állami Támogatások).

44 Eligible direct costs/Elszámolható közvetlen költségek Staff assigned to project (Human resources) – a projekten dolgozó alkalmazottak személyi költsége (emberi erőforrás költségek) Travel costs – utazási költségek Equipment and supplies – berendezések és szolgáltatások költségei Costs of consumables (office costs) – fogyóeszközök költségei (irodai) Subcontracted services – alvállalkozóknak fizetett kiadások Costs deriving from contract (communication, translations, evaluation) szerződéses kötelezettségek (kommunikáció, fordítás, értékelés)

45 Eligible direct costs/Elszámolható közvetlen költségek Other costs – Egyéb költségek Contingency reserve to a maximum 5% of eligible costs - A tartalék összege nem haladhatja meg a projekt költségvetésében szereplő közvetlen költségek 5%-át Administrative overheads – lump sum not exceeding 7% of direct costs - A projekt érdekében felmerült költségek az elszámolható közvetlen költségek max. 7%-os arányában elszámolhatók (átalánydíjas módszerrel) Follow principle of transparency - keep records and make sure supporting documents are correct – Átláthatóság elvének követése – bizonylatok megőrzése és meggyőződés arról, hogy az alátámasztó dokumentumok hibátlanok

46 Guidelines for the applicants/ A Pályázati útmutató Co- financing rule – Társfinaszírozási arány 90% EC funds + 10% beneficiary, partner, associate 90% Közösségi finanszírozás + 10% kedvezményezett, partner, közreműködő szervezet 10% 50% from MS share National budget 50% nemzeti forrás (tagállam esetén) % Beneficiary – % Kedvezményezett % Partners % Partner % Associates – % közreműködő szervezetek

47 Guidelines for the applicants/ A Pályázati útmutató Eligible costs – Támogatható kiadások It is real costs based on supporting documents! - dokumentumokkal alátámasztott tényleges kiadásokon alapulnak! must be incurred during the project period – a projekt végrehajtási időszaka során merültek fel must be indicated in the estimated overall budget – projekt tervezett költségvetésében feltüntetésre kerültek must be necessary for the implementation of the Action – a támogatás alapját képező projekt végrehajtásához szükségesek identifiable and verifiable in terms of accounting – könyvelési bizonylatok alapján azonosíthatók és ellenőrizhetők must be reasonable and justified regarding economy and efficiency – indokolt és jogos a gazdaságossági és az eredményességi kritériumokat illetően realistic and cost-effective budget!!!! reális és költséghatékony költségvetés!!!

48 Guidelines for the applicants Ineligible costs Contribution in kind debts and provisions for losses or debts interest owed items already financed in another framework purchases of land or buildings, except where necessary for the direct implementation of the Action, in which case ownership must be transferred to the final beneficiaries and/or local Partners, at the latest by the end of the Action; currency exchange losses; taxes, including VAT, unless the Beneficiary (or the Beneficiary’s Partners) cannot reclaim them and the applicable regulations do not forbid coverage of taxes; loans and credit to the third parties. The unjustified and ineligible cost will be deducted from the Action’s eligible expenditure

49 A Pályázati útmutató Nem elszámolható költségek: Természetbeni hozzájárulás adósságok és a veszteségekre vagy adósságokra elkülönített tartalékok fizetendő kamatok más keretből már finanszírozott költségek föld- vagy ingatlanvásárlás, kivéve hogyha a projekt megvalósításához közvetlenül szükséges és ebben az esetben a tulajdonjog át kell szálljon a végső kedvezményezettekre és/vagy a helyi Partnerekre legkésőbb a projekt megvalósításának végéig; valuta átváltásból adódó veszteségek; adók, ideértve az általános forgalmi adót, kivéve, ha a Kedvezményezett (vagy a Kedvezményezett Partnerei) nem tudja azokat visszaigényelni és a vonatkozó jogszabályok nem tiltják elszámolásukat; harmadik szervezeteknek nyújtott hitelek. A nem igazolt és a nem elszámolható költségek levonásra kerülnek a tevékenységek elszámolható összegéből

50 Financial management of projects (ENPI part)

51 Budget of the action A projekt költségvetése

52 Eltérések az 1. felhíváshoz képest Nemzetközi szervezetek is jogosultak Annex C technikai specifikáció kivéve a pályázati csomagból 2.2 intézkedés: max. 2.500.000 EUR a korábbi 1.500.000 EUR helyett

53 Where and how to submit the Application? – A pályázatok benyújtása: one original and as many copy as many countries 1 eredeti és annyi másolati pld. amennyi ország képviselve van a partnerségben In English!!!!  angolul !!! Help: Checklist before sending – az ellenőrző lista használata On the envelope must be the reference number and the title of the Call for proposals – hivatkozási szám és a pályázati felhívás címe feltüntetendő a borítékon + “Not to be opened before the opening session” one package in a sealed envelope by registered mail, private courier service or by hand-delivery - lezárt borítékban postai úton, futárszolgálattal vagy személyes kézbesítés útján Address – Cím: Joint Technical Secretariat of Hungary-Slovakia-Romania-Ukraine ENPI CBC Programme Hungary, VÁTI Nonprofit Kft., H-1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32.

54 Deadline for submission of the application:26 October, 2010 14:00 Határidő: 2010. október 26. 14 óra Hand written applications will be rejected Kézzel írott pályázat elutasításra kerül Electronic format must contain exactly the same information as paper version enclosed (you can scan documents if needed) Az elektronikus változat mindenben meg kell egyezzen a papíron benyújtott pályázattal 2 documents stapled separately and enclosed in the envelope – Check list and Declaration by the applicant A pályázati csomagban 2 dokumentumot külön kell lefűzni – Check list és a pályázó nyilatkozata In case of several applications – each has to be sent separately Több pályázat benyújtása esetén külön kell azokat benyújtani

55 Selection of Projects – Projektek kiválasztása Project Selection Committee performs the selection with the possible assistance of the assessors Projekt Kiválasztó Bizottság intézkedésenként, független szakmai értékelők értékelése alapján Evaluation and the Selection of the applications will be in 2 steps: 2 lépésben történik a kiválasztási folyamat: 1.Opening session, administrative and eligible check 1. Pályázatok bontása, formai és jogosultsági ellenőrzés A KTT kérheti hiányzó dokumentumok pótlását 2.Evaluation of the application 2. Pályázatok szakmai értékelése

56 Selection of Projects – Projektek kiválasztása Step 1: Opening session, administrative and eligible check 1. lépés: Pályázatok bontása, formai és jogosultsági ellenőrzés deadline respected Benyújtási határidő betartása satisfies the criteria in the Checklist Ellenőrző listának megfelel-e a pályázat Application package is complete (Grant application form and its annexes (Budget, Project team, Logical framework,) + Legal entity sheet + FIF Pályázati csomag teljes-e – kötelező mellékletek megléte Eligibility of actions, partners Tevékenységek és partnerek jogosultása After the Step 1 the CA will send a letter whether application was recommended for the further evaluation – értesítő levél Szerződő Hatóságtól

57 Selection of Projects – Projektek kiválasztása Step 2: Evaluation of the Application 2. lépés: Szakmai értékelés Evaluation Grid(total score 100) Értékelő lap (100 pont) There are two types of the evaluation criteria: Kétféle értékelési szempont: A)selection criteria – to evaluate financial and operational criteria A)Kiválasztási kritérium – pénzügyi és működési feltételek B) award criteria – relevance of actions, consistency with the objectives of the call, cross border impact, sustainability B) Támogatási kritérium – relevancia, célkitűzéseknek való megfelelés, határon átnyúló hatás, fenntarthatóság

58 Selection of Projects – Projektek kiválasztása After the evaluation the table will be created listing the applications according to the scores and within the available financial envelope Elért pontszámok alapján rangsorolt pályázatok The reserve list will be established as well following the same criteria Tartaléklista Based on the evaluation the JMC will decide on the award of grant Közös Monitoring Bizottság dönt a nyertes pályázatokról Award letter to the applicant Értesítő levelek kiküldése

59 Indicative timetable - Időterv Information meeting (if any) Tájékoztató napok see on the programme’s website Honlapon „Hírek” alatt Deadline for request for any clarifications from the Contracting Authority Tisztázó kérdés megküldésének határideje 5 October 2010, 16:00 2010. október 5. 16:00 Last date on which clarifications are issued by the Contracting Authority Tisztázó válaszok adásának határideje 15 October 2010 2010. október 15. Deadline for submission of Application Pályázatok benyújtásának határideje 26 October 2010, 14:00 (for hand-delivery) 2010. október 26. 14:00 (személyesen) Information to Applicants on the opening administrative & eligibility check (step 1) Formai-jogosultsági értékelés eredményéről tájékoztatás 31 January 2011* 2011. január 31. Notification of award with information to Applicants on the evaluation of the Application Form (step 2) Értesítés a támogatás odaítéléséről 15 April 2011* 2011. április 15. Contract signature – Szerződések aláírása15 June 2011* 2011. június 15.

60 Register in Partners Database – Regisztráció partneri adatbázisban the RCBI Partners Database – RCBI partneri adatbázis Go to the Finding Partners page on: www.rcbi.info Partner search modul on website – Partnerkereső modul a Program honlapon Partner Search Forum: 29 th July 2010 – Uzhgorod Partnerkereső Fórum: 2010. július 29. – Ungvár

61 Elérhetőségek HU-SK-RO-UA ENPI Közös Technikai Titkárság H-1016, Budapest, Gellérthegy utca 30-32. Gál Edit: +36 1 224 3261 Baranyi András: +36 1 224 3294 Szakács Áron: +36 1 224 3100/4209 Fax: +36 1 224 3291 info@huskroua-cbc.net www.huskroua-cbc.net


Letölteni ppt "Információs Napok Nyíregyháza, 2010. július 8.. Results of the first call for proposals within the Hungary–Slovakia-Romania-Ukraine Programme ENPI CBC."

Hasonló előadás


Google Hirdetések