Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

KÖRNYEZETGAZDASÁGTAN Összeállította: Tóásó Szilvia.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "KÖRNYEZETGAZDASÁGTAN Összeállította: Tóásó Szilvia."— Előadás másolata:

1 KÖRNYEZETGAZDASÁGTAN Összeállította: Tóásó Szilvia

2 I. KÖRNYEZETVÉDELEM

3 „… ilyen az ember: sohasem látja helyesen sorsát, míg az ellenkezőjét is meg nem tapasztalja, és csak azt tudja igazán értékelni, ami elveszett.” /Defoe/

4 FOGLAMAK

5 A KÖRNYEZET FOGALMA 1995. évi LIII. törvény értelmében: 1995. évi LIII. törvény értelmében: A környezet a környezeti elemek, azok rendszerei, folyamatai, szerkezete. Európa Tanács Luganoi Egyezménye értelmében: Európa Tanács Luganoi Egyezménye értelmében: A környezet magába foglalja a természetes erőforrásokat, legyenek azok élők vagy élettelenek, mint amilyen a levegő, a víz, a talaj, a flóra és a fauna és mindezek közötti kölcsönhatások - ugyancsak idetartoznak mindazon vagyontárgyak, amelyek a kulturális örökség részeit alkotják, illetve a tájkép meghatározó jellemzői.

6 A KÖRNYEZETVÉDELEM FOGALMA Az 1995. évi LIII. Törvény értelmében: Az 1995. évi LIII. Törvény értelmében: A környezetvédelem olyan tevékenységek és intézkedések összessége, amelyeknek célja a környezet veszélyeztetésének, károsításának, szennyezésének megelőzése, a kialakult károk mérséklése vagy megszüntetése, a károsító tevékenységet megelőző állapot helyreállítása.

7 A KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS FOGALMA Madas András megfogalmazása szerint: Madas András megfogalmazása szerint: A természetes és az ember alkotta környezetnek hosszabb távra szóló, szabályozott hasznosítása, tervszerű fejlesztése és hatékony védelme, a természet ökológiai egyensúlyának tartós fenntartásával és a társadalom igényeinek figyelembevételével.

8 A KÖRNYEZETVÉDELEM MÓDJAI

9 AZ EXTENZÍV KÖRNYEZETVÉDELEM A környezetvédelemnek azt a formáját tekintjük extenzív környezetvédelemnek, amikor a szennyező technológia káros hatásainak megszüntetésére jön létre a szennyező folyamathoz közvetlenül vagy áttételesen kapcsolódó környezetvédelmi technológiai rendszer. Csak egy bizonyos pontig hatásos!

10 AZ INTENZÍV KÖRNYEZETVÉDELEM Ebben az esetben a környezetvédelem a technológia szerves része. Ebben az esetben a környezetvédelem a technológia szerves része. Vertikálisan integrálódik a termelésbe, a természetbe. Vertikálisan integrálódik a termelésbe, a természetbe. Hosszú távon a környezetvédelem valós megoldása!

11 AZ EREDMÉNYES KÖRNYEZETVÉDELEM FELTÉTELEI

12 Gazdasági és ökológiai követelmények összhangjának megteremtése Gazdasági és ökológiai követelmények összhangjának megteremtése Mérési lehetőségek kiterjesztése Mérési lehetőségek kiterjesztése A tervezés komplexitásának erősítése A tervezés komplexitásának erősítése A gazdálkodás szempontrendszerének átértékelése A gazdálkodás szempontrendszerének átértékelése Azonos ökológiai és ökonómiai követelményrendszer érvényesítése a gazdálkodás minden területén Azonos ökológiai és ökonómiai követelményrendszer érvényesítése a gazdálkodás minden területén

13 A KÖRNYEZET ELEMEI

14 A Föld A Föld A víz A víz A levegő A levegő Az élővilág Az élővilág Az épített környezet Az épített környezet Veszélyes anyagok és technológiák Veszélyes anyagok és technológiák Hulladékok Hulladékok Zaj, rezgés és sugárzás Zaj, rezgés és sugárzás

15 A FÖLD VÉDELME KITERJED A Föld felszínére és alatti rétegeire A Föld felszínére és alatti rétegeire A talajra, kőzetekre és az ásványokra A talajra, kőzetekre és az ásványokra Ezek természetes és átmeneti formáira és folyamataira Ezek természetes és átmeneti formáira és folyamataira Talaj termőképességére, szerkezetére, víz- és levegőháztartására Talaj termőképességére, szerkezetére, víz- és levegőháztartására Élővilágára Élővilágára

16 A VÍZ VÉDELME KITERJED A felszíni és a felszín alatti vizekre A felszíni és a felszín alatti vizekre Azok készleteire, minőségére és mennyiségére Azok készleteire, minőségére és mennyiségére A felszíni vizek medrére és partjára A felszíni vizek medrére és partjára Valamint a víztartó képződményekre Valamint a víztartó képződményekre

17 A LEVEGŐ VÉDELME KITERJED A légkör egészére A légkör egészére Annak folyamataira és összetételére Annak folyamataira és összetételére Klímára Klímára

18 AZ ÉLŐVILÁG VÉDELME KITERJED Valamennyi élő szervezetre Valamennyi élő szervezetre Azok életközösségeire és élőhelyeire Azok életközösségeire és élőhelyeire

19 AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELME KITERJED Településekre Településekre Egyedi építményekre Egyedi építményekre Műszaki létesítményekre Műszaki létesítményekre

20 VESZÉLYES ANYAGOK ÉS TECHNOLÓGIÁK VÉDELME KITERJED Minden olyan természetes és mesterséges anyagra, amely: Minden olyan természetes és mesterséges anyagra, amely: - robbanás- és tűzveszélyes - radioaktív - mérgező - fokozottan korrozív - fertőző - ökotoxikus - mutagén - daganatkeltő - ingerlő hatású - más anyaggal kölcsönhatásba lépve előidézhet ilyen hatásokat hatásokat

21 HULLADÉKOK KÖRNYEZETRE GYAKOROLT HATÁSAI ELLEN VÉDELEM AZOKRA AZ ANYAGOKRA TERJED KI, Amelyeket tulajdonosa nem tud vagy nem kíván eredeti rendeltetésének megfelelően felhasználni Amelyeket tulajdonosa nem tud vagy nem kíván eredeti rendeltetésének megfelelően felhasználni Illetve amelyek azok használata során keletkeznek Illetve amelyek azok használata során keletkeznek

22 A KÖRNYEZETI ZAJ ÉS A REZGÉS ELLENI VÉDELEM AZOKRA AZ ENERGIAKIBOCSÁTÁSOKRA TERJED KI, Amelyek kellemetlen, Amelyek kellemetlen, zavaró, zavaró, veszélyeztető vagy veszélyeztető vagy károsító hang-, illetve rezgésterhelést okoznak károsító hang-, illetve rezgésterhelést okoznak

23 A KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELEM HAZAI IRÁNYÍTÁSI SZERVEI

24 Központi irányítását az 1995. évi LIII. törvény, illetve a 43/1990. kormányrendelet alapján a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium (Ma: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium), Központi irányítását az 1995. évi LIII. törvény, illetve a 43/1990. kormányrendelet alapján a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium (Ma: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium), Illetve a Miniszter látja el. Illetve a Miniszter látja el.

25 A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM IRÁNYÍTÁSA ALÁ TAROZNAK Levegőtisztaság védelme Levegőtisztaság védelme A felszíni és felszín alatti vizek mennyiségi és minőségi védelme A felszíni és felszín alatti vizek mennyiségi és minőségi védelme A természetvédelem A természetvédelem Általános tájvédelem Általános tájvédelem Zaj- és rezgésvédelem Zaj- és rezgésvédelem Hulladékkezelés Hulladékkezelés A környezet radioaktív sugárzás elleni védelme A környezet radioaktív sugárzás elleni védelme Az erdővagyon védelme Az erdővagyon védelme Az ásványvagyon védelme és a termőföldvédelem Az ásványvagyon védelme és a termőföldvédelem Az élővilág védelme Az élővilág védelme

26 TOVÁBBI HIVATALOS SZERVEK A minisztérium munkafeladatait főosztályok, valamint minisztériumi hivatalok látják el A minisztérium munkafeladatait főosztályok, valamint minisztériumi hivatalok látják el Környezetvédelmi Hivatal Környezetvédelmi Hivatal Környezetvédelmi Főfelügyelőség Környezetvédelmi Főfelügyelőség Környezetvédelmi Felügyelőségek Környezetvédelmi Felügyelőségek Nemzetipark- igazgatóságok Nemzetipark- igazgatóságok Természetvédelmi igazgatóságok Természetvédelmi igazgatóságok Földművelésügyi Miniszter Földművelésügyi Miniszter Ipar és Kereskelemi Minisztérium Ipar és Kereskelemi Minisztérium

27 A KÖRNYEZETVÉDLEM TÖRVÉNYI HÁTTERE

28 A környezet tudatosság keretében hozott jogszabályok a hatvanas években jelennek meg Magyarországon A környezet tudatosság keretében hozott jogszabályok a hatvanas években jelennek meg Magyarországon „Alaptörvény”: 1976. évi II. törvény az emberi környezet védelméről „Alaptörvény”: 1976. évi II. törvény az emberi környezet védelméről Az 1980-as években szinte minden környezeti elem védelmére megszülettek a szükséges jogszabályok Az 1980-as években szinte minden környezeti elem védelmére megszülettek a szükséges jogszabályok 1994 után felgyorsul a környezeti jogalkotás 1994 után felgyorsul a környezeti jogalkotás

29 A Magyar Köztársaság Alkotmánya leszögezi: A Magyar Köztársaság Alkotmánya leszögezi: „A Magyar Köztársaság Területén élőknek joguk van a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez” Az Alkotmány ezzel a rendelkezéssel állami feladattá tette a környezet védelmét.

30 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól Csak az általános szabályokat rögzíti, a konkrét szabályozást az egyes szaktörvényekre és rendeletekre bízza. Külön pontban nevesíti a környezet védelmének alapelveit. Környezetvédelmi Program Környezetvédelmi Program

31 A JOGFORRÁSOK ALAPELVEI Elővigyázatosság Elővigyázatosság Megelőzés Megelőzés Felelősség Felelősség Tájékoztatás, tájékozódás, nyilvánosság Tájékoztatás, tájékozódás, nyilvánosság Együttműködés (Partnerség) Együttműködés (Partnerség) Egységes védelem Egységes védelem Fenntartható fejlődés Fenntartható fejlődés

32 SZIGORODÓ SZABÁLYOK Levegőszennyezési díj Levegőszennyezési díj Vízterhelési díj Vízterhelési díj Talajterhelési díj Talajterhelési díj

33 II. TERMÉSZETVÉDELEM

34 A TERMÉSZET FOGALMA Élő egyedek és élőhelyük együttese.

35 A TERMÉSZETVÉDELEM FOGALMA Olyan céltudatos társadalmi tevékenység, amely során a természet élő és élettelen értékeit feltárjuk, fenntartjuk, kezeljük és megőrizzük.

36 A TERMÉSZETVÉDELEM JOGI ÉRTELEMBEN Csak az számít természetvédelmi tevékenységnek, ha azt olyan állami szerv végzi, amelyet erre kijelöltek.

37 A TERMÉSZETVÉDELEM SZAKASZAI Extenzív szakasz Extenzív szakasz Intenzív szakasz Intenzív szakasz

38 EXTENZÍV SZAKASZ Az az időszak, amikor a legfontosabb a védelemre érdemes természeti értékek számbavétele és védelem alá helyezése. Ez a szakasz előbb- utóbb befejeződik!

39 INTENZÍV SZAKASZ Ezalatt a már védett természeti értékek folyamatos őrzését, gondozását, ápolását, rendbetételét és rendben tartását, valamint közkinccsé tételét értjük. Az extenzív szakasszal ellentétben, ez soha nem ér véget!

40 A TERMÉSZETVÉDELEM CÉLJA Természeti értékek, területek, tájak megóvása és fenntartása Természeti értékek, területek, tájak megóvása és fenntartása A természeti értékek és a fennmaradásukat biztosító környezet helyreállítása A természeti értékek és a fennmaradásukat biztosító környezet helyreállítása A tudományos kutatások szabadtéri feltételeinek biztosítása A tudományos kutatások szabadtéri feltételeinek biztosítása A védett állat- és növényfajok szaporodásának, ritkulásának vagy pusztulásának figyelésével a természetes indikátor- szerep betöltése A védett állat- és növényfajok szaporodásának, ritkulásának vagy pusztulásának figyelésével a természetes indikátor- szerep betöltése Oktatás, ismeretterjesztés és a közművelődés, valamint a természetvédelmi tudatformálás elősegítése Oktatás, ismeretterjesztés és a közművelődés, valamint a természetvédelmi tudatformálás elősegítése

41 A TERMÉSZETVÉDELEM TOVÁBBI CÉLJAI Védett természeti környezetben a környezetkímélő idegenforgalom lehetőségeinek megteremtésével a lakosság életmód változásának elősegítése Védett természeti környezetben a környezetkímélő idegenforgalom lehetőségeinek megteremtésével a lakosság életmód változásának elősegítése A külföldi látogatókkal az ország természeti értékeinek megismertetése A külföldi látogatókkal az ország természeti értékeinek megismertetése A hazai, hagyományokkal rendelkező természetjárás feltételeinek létrehozása A hazai, hagyományokkal rendelkező természetjárás feltételeinek létrehozása A kisparaszti életformák és gazdálkodási módok fenntartását biztosító területek megóvása A kisparaszti életformák és gazdálkodási módok fenntartását biztosító területek megóvása A vadon élő állatok, növények génkészleteinek védelme A vadon élő állatok, növények génkészleteinek védelme A természetes táj, az épített környezet és a biodiverzitás védelme A természetes táj, az épített környezet és a biodiverzitás védelme

42 A TERMÉSZETVÉDELMI CÉLOK MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGESEK Természetvédelmi jogszabályok Természetvédelmi jogszabályok Természetvédelmi hatósági és kezelési szervezet Természetvédelmi hatósági és kezelési szervezet Társadalmi támogatás, együttműködés Társadalmi támogatás, együttműködés

43 A TERMÉSZETVÉDELEM FELADATAI A célkitűzések megvalósítása, illetve ennek eszköztára.

44 FELADATOK A természetvédelmi oltalmat igénylő természeti értékek körének megállapítása A természetvédelmi oltalmat igénylő természeti értékek körének megállapítása A védelemre érdemes természeti értékek számbavétele, nyilvántartása, távlati programok elkészítése A védelemre érdemes természeti értékek számbavétele, nyilvántartása, távlati programok elkészítése

45 Védetté nyilvánítás Védetté nyilvánítás A védett értékek folyamatos fenntartása, kezelése A védett értékek folyamatos fenntartása, kezelése A védett természeti értékeket veszélyeztető jelenségek és ezek okainak feltárása, az esetleges károk, károsítások megelőzése, elhárítása A védett természeti értékeket veszélyeztető jelenségek és ezek okainak feltárása, az esetleges károk, károsítások megelőzése, elhárítása

46 A TERMÉSZETVÉDELEM MEGKÖZELÍTÉSI MÓDJAI Passzív természetvédelem Passzív természetvédelem Aktív természetvédelem Aktív természetvédelem

47 PASSZÍV TEMRÉSZETVÉDELEM Az a hagyományos tevékenység, amely felkutatja a természeti értékeket és annak jogi védelmét biztosítja. A védett értéken bekövetkező természetes folyamatokat szabadon hagyja érvényesülni.

48 AKTÍV TEMRÉSZETVÉDELEM Gondoskodik a természeti értékek fenntartásáról, valamint fennmaradásukat biztosító környezeti tényezők megőrzéséről, szükség szerinti helyreállításáról.

49 A TERMÉSZETVÉDELEM TÁRGYAI A természetvédelem tárgyát képezik azok a Földtani Földtani Víztani Víztani Növénytani Növénytani Állattani Állattani Tájképi Tájképi És kultúrtörténeti értékek, És kultúrtörténeti értékek, amelyek megőrzése és fenntartása tudományos, kulturális vagy gazdasági szempontból, ritkaságuk és különlegességük miatt érdekesek, vagy amelyeket a kipusztulás veszélye fenyeget.

50 FÖLDTANI ÉRTÉKEK barlangok barlangok sziklaalakzatok sziklaalakzatok őskövületek (az ország területén egykor létező, de mára már kipusztult ősnövények és állatok megkövesedett maradványai) őskövületek (az ország területén egykor létező, de mára már kipusztult ősnövények és állatok megkövesedett maradványai) bányafalak bányafalak hegyek, völgyek, kunhalmok hegyek, völgyek, kunhalmok

51 VÍZTANI ÉRTÉKEKE Állóvizek Állóvizek Források Források Folyóvizek Folyóvizek Vízesések Vízesések Tavak Tavak Fertő Fertő Mocsarak Mocsarak Lápok Lápok

52 NÖVÉNYTANI ÉRTÉKEK bennszülött (endemikus) növényfajok bennszülött (endemikus) növényfajok maradvány (reliktum) növényfajok maradvány (reliktum) növényfajok bennszülött maradványfajok (reliktum endemikus) bennszülött maradványfajok (reliktum endemikus) őshonos növényfajok őshonos növényfajok jövevény (adventív) fajok jövevény (adventív) fajok növénytársulások (gyepek, fás társulások) növénytársulások (gyepek, fás társulások)

53 A TERMÉSZETVÉDELEM ESZKÖZEI Jogszabályok Jogszabályok Közgazdasági szabályozórendszer Közgazdasági szabályozórendszer Természetvédelmi bírság Természetvédelmi bírság Az állami szervezet Az állami szervezet Tanácsadó testületek Tanácsadó testületek Társadalmi szervezetek Társadalmi szervezetek Nemzetközi kapcsolatok Nemzetközi kapcsolatok Anyagi eszközök Anyagi eszközök Tájékoztatási rendszer Tájékoztatási rendszer

54 III. A KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS A TERMÉSZETVÉDELEM KAPCSOLATA

55 A természetvédelem része a környezetvédelemnek, de nem azonos azzal! A természetvédelem mindig tételes védetté nyilvánítással jár, a környezetvédelem pedig ilyen értelemben nem.

56 IV. AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI POLITIKÁJA

57 FŐ ALAPELVEK Megelőzés elve Megelőzés elve A károkozó felelősségének elve A károkozó felelősségének elve Szubszidiaritás elve Szubszidiaritás elve Együttműködés és összehangolás elve Együttműködés és összehangolás elve Kompatibilitás elve Kompatibilitás elve Globális felelősség elve Globális felelősség elve

58 JOGI ESZKÖZÖK Rendeletek Rendeletek Iránymutatók Iránymutatók Határozatok Határozatok Javaslatok, állásfoglalások Javaslatok, állásfoglalások

59 A KÖRNYEZETI AKCIÓPROGRAMOK Első környezeti akcióprogram (1973- 1976) Első környezeti akcióprogram (1973- 1976) Második környezeti akcióprogram (1977- 1981) Második környezeti akcióprogram (1977- 1981) Harmadik környezeti akcióprogram (1982- 1986) Harmadik környezeti akcióprogram (1982- 1986) Negyedik környezeti akcióprogram (1987- 1992) Negyedik környezeti akcióprogram (1987- 1992) Ötödik környezeti akcióprogram (1993- 2000) Ötödik környezeti akcióprogram (1993- 2000) Hatodik környezeti akcióprogram (2001- 2010) Hatodik környezeti akcióprogram (2001- 2010)

60 KÖSZÖNÖM FIGYELMETEKET!


Letölteni ppt "KÖRNYEZETGAZDASÁGTAN Összeállította: Tóásó Szilvia."

Hasonló előadás


Google Hirdetések