Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Intézmény átalakítás aktuális kérdései Dr. Lampé Zsolt.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Intézmény átalakítás aktuális kérdései Dr. Lampé Zsolt."— Előadás másolata:

1 Intézmény átalakítás aktuális kérdései Dr. Lampé Zsolt

2 Miért vágjunk bele?

3  Az átalakítás nem csodaszer  Akkor érdemes belekezdeni, ha: Teljesen át akarjuk vizsgálni és meg akarjuk változtatni a működést Vannak további tervek

4 Intézmény költségvetési jellege (1)   Az Intézmény tőkebefogadásra nem alkalmas, forrás kiegészítési lehetőséget a tulajdonos támogatás formájában biztosított pénzeszközei jelenthetik.   Hitelfelvételi lehetőséggel - az Áht. vonatkozó jogszabályi rendelkezései szerint - nem rendelkezik önállóan, és annak terheit alapvetően a tulajdonos fizeti, esetleg átháríthatja az intézményre.   Átmeneti szabad forrásainak befektetési lehetőségeit az Áht. közép és hosszabb távon kizárja.   Saját bevételei elenyésző nagyságrendet képviselnek az intézmény bevételi szerkezetében (1-2%). Ezért gazdálkodási mozgástere rendkívül szűk.

5 Intézmény költségvetési jellege (2)   Nem teszi lehetővé az egyes szakfeladatok tényszerű jövedelmezőségi vizsgálatát.   A rendszer az előző okból fakadóan nem alkalmas a ráfordítás/hozam viszonylatokon alapuló vezetői döntéshozatalra.   A beruházási – befektetési megtérülések számítása bizonytalan forrás felhasználásokat eredményezhet, továbbá fokozottabb közpénz bevonással valósulhat meg.

6 Következtetés Mindezek alapján a költségvetési intézményként történő működtetés, alapvetően korlátozza az egészségügyi szolgáltatásnak a betegforgalmi igények változásaihoz történő rugalmas alkalmazkodási lehetőségeit. Ezzel akadályozva az erőforrás allokációs mechanizmusok hatékonyabb alkalmazását is.

7 Eredeti viszonyok Önkormányzat - Fenntartó Alapító okirat OEP kapacitások Munkaszerződések Ingatlan kezelés Szolgáltatói szerződések Beszállítói szerződések Egyéb…. Intézmény (költségvetési szerv) OEP (finanszírozás) ÁNTSZ (szakmai felügyelet) Kapacitás szerződések évi XI. törv évi CLIV. törv.

8 A modell tartalmi elemei   Egészségügyi szolgáltató GT.   a társaság látja el az önkormányzati tulajdonost terhelő, az ellátandó lakosság alapellátását és szakellátását, gondozói és diagnosztikai feladatait,   a szerződött kapacitáson felül jelentkező, fizetőképes kereslet tárgybani igényeit.   Vagyonkezelő GT.   az önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő, egészségügyi feladatokat ellátó ingatlanállomány átvétele, kezelése, hasznosítása, működtetése   az ingatlanállományhoz kapcsolódó üzemeltetési feladatok ellátása, a szükséges infrastruktúra biztosítása.

9 Önkormányzati közgyűlés Döntés Költségvetési szerv jogutód nélküli megszüntetése Egészségügyi Szolgáltató GT., Vagyonkezelő GT. megalakulása Mindkét társaság menedzsmentjének, és felügyelő bizottságának felállítása Vagyonkezelési megállapodás Feladatátvállalási (közigazgatási) szerződés

10 Átalakítás modellje Önkormányzat - Fenntartó Alapító okirat OEP kapacitások Munkaszerződések Ingatlankezelés Szolgáltatói szerződések Beszállítói szerződések Egyéb…. Intézmény Önkormányzat - Tulajdonos Társasági szerződés Egészségügyi Szolgáltató GT. OEP kapacitások Munkaszerződések Szolgáltatói szerződések Beszállítói szerződések Egyéb…. VAGYONKEZELŐ GT. Vagyonkezelés Fejlesztés Beruházás új Infrastruktúra Ingatlan apport, értékátadás Eü.-i ellátási szerződés Vagyonkezelési szerződés

11 Átalakítás problémái   Vagyon kivonás és más tulajdonába adás nem történik, tehát nincs szó privatizációról, de könnyű „félre” kommunikálni.   Társaság alapítással illetve azzal összefüggésben felmerülő költségek (vagyon átadása csak ÁFA és illeték terhek mellett lehetséges).   Az ingatlanvagyon használata „külsők” számára (így a Kht. és a családorvosok számára is) csak bérleti szerződés mellett lehetséges.   Tartalékot kell képezni a továbbfoglalkoztatási ajánlatot visszautasítók végkielégítéseinek fedezetéül.   A kft. 13 havi bérének finanszírozása.

12 Átalakítás problémái – társaság alapítással, illetve azzal összefüggésben felmerülő költségek   Az Alapító Okirat elkészítésének és ellenjegyzésének ügyvédi költsége (szabad megállapodás tárgya)   Jegyzett tőke összege + a működtetés várható költsége,   Cégbírósági bejegyzési eljáráshoz kapcsolódó költségek   eljárás illeték korlátolt felelősségű társaság esetében Ft (1990. évi XCIII. tv. (Itv.) 45.§.),   közzétételi költség térítés Ft (9/1998. (V.23.) IM. rend. 3.§.)   vagyonértékelő díjazása, szabad megállapodás tárgya,   könyvvizsgáló díjazása a véleményezésért, szabad megállapodás tárgya, Ingatlan-nyilvántartási eljárás költsége (az illetékkel együtt szabják ki ingatlanonként)   apport áfa 25%-a az apportértéknek, amelyet az apportőr fizet   visszterhes vagyonátruházási illeték, amelyet a Kft. fizet az apport listában megjelölt apport érték, mint illetékalap után, amely mértéke az apportérték 10 %-a. (Itv. 19. §. (1) bek., továbbá a 70. §. (3) bek. alapján az illetékhivatalnak van mérlegelési jogköre az illeték alap meghatározása tekintetében!)

13 Hogyan tovább?

14 Kiindulási helyzet (1) DMJV Nagyerdei Gyógyászati Kft saját tőke: Ft ( 15,3 m, 51 % ) Cívis Régió Medicina Kft jegyzett tőke: Ft VESZ Vagyonkezelő Kft ( 30 m) 50 % DMJV Önkormányzata ( 14,4 m ) 24 % HBMO Vagyonkezelő Kft jegyzett tőke: Ft HBMO Kórház Kft jegyzett tőke: Ft VESZ Vagyonkezelő Kft jegyzett tőke: Ft saját tőke: Ft VESZ Kht. jegyzett tőke: Ft Saját tőke: Ft PHARMAPOLIS DEBRECEN Kft saját tőke: Ft ( Ft.) 12 %

15 Kiindulási helyzet (2) Tulajdonosi felügyelet   a cégek érdemi tulajdonosi kontroll nélkül, viszonylag összehangolatlanul működnek, illetve végeznek fejlesztéseket   az érintett cégek szakmai és stratégiai döntéshozatala nem különül el világosan a politikai jellegű döntéshozataltól (a Közgyűlés feladata és sajátossága)   a tulajdonosi felügyeletet ellátó önkormányzat képviselői, szakértői túlterheltek (egyszerre képtelenek érdemben foglalkozni a 8 cég ügyeivel)   a cégekkel való kapcsolattartás túl ritka: (gyakorlatilag csak az éves üzleti terv elfogadásakor kerül napirendre a cég működésének értékelése, vagyis menet közbeni korrekciókra ritkán van lehetőség)   a beszámolási rendszer bonyolult és utólagos, emiatt közvetlen beavatkozás, vagy akár a vállalatok működésének érdemi figyelemmel kísérése nem lehetséges.

16 Kiindulási helyzet (3) Szétaprózott működés   a vállalkozások elkülönült anyag-, eszköz- és szolgáltatás beszerzési gyakorlatot folytatnak   elkülönült az adminisztrációs típusú tevékenységek (számvitel, munkaügy, pénzügy, informatika, jog) végzése   elkülönülten zajlanak az ingatlanhasznosítással kapcsolatos feladatok.;   Az egészségügyi kapacitások kihasználása és a kontrolling is elkülönülten zajlik

17 Célok (1)   váljon egyszerűbbé az Önkormányzatok tulajdonában álló egészségügyi intézmények működtetése;   a tulajdonosi kontroll a holding irányító társasága felett összpontosuljon, ezzel egyidejűleg az irányító társaság lássa el az irányítása alá tartozó (ellenőrzött) társaságok politikamentes, stratégiai irányítását;   jöjjön létre az egészségügyi profilú vállalatok egységes szemléletű, stratégiai irányítása és kontrollja, amely a város és a megye célrendszeréhez illeszkedik;   A szervezet létrehozása erősítse az alrégió egészségügyi szolgáltatásainak struktúraoptimalizálását, lehetőséget teremtve kapacitások, illetve feladatok átcsoportosítására az érintett szervezetek között;

18 Célok (2)   váljék összehangoltabbá az egészségügyi profilú társaságok beruházási politikája;   kerüljenek kihasználásra az adminisztratív és szolgáltatási tevékenységek központosításából eredő megtakarítások;   szabaduljanak fel olyan források, amelyeket az egészségügyi szolgáltatások fejlesztésére, a kapcsolódó infrastruktúra modernizációjára, egy versenyképes és magántőke-bevonásra alkalmas egészségügyi rendszer előkészítésére fordíthatók;   a kialakított szervezet tegye lehetővé újabb a jövőben csatlakozni kívánó szervezetek integrálását.

19 Egészségügyi Holding Szerkezete

20 Döntési kompetenciák (1) Tulajdonosi szint: részvénytársasági közgyűlés   Zrt. vezető tisztségviselőinek kinevezése, javadalmazásának megállapítása   Zrt. Felügyelőbizottságának megválasztása   Társasági szerződés (alapító okirat) módosítása, holding társasági formájának megváltoztatása   Zrt. alaptőkéjének felemelése és leszállítása   A vállalatcsoport stratégiájának elfogadása   Vállalatcsoport-szintű tervek és beszámolók elfogadása   Szerződéskötés és kötelezettségvállalás kiemelten nagy költségvetésű projektek esetében meghatározott értékhatár felett az önkormányzati Közgyűlésekből álló részvénytársasági közgyűlés kizárólag a tulajdonosi elvárások kommunikálásával, a vezető tisztségviselők megválasztásával, a tulajdonosi ellenőrzéssel és beszámoltatással kapcsolatos kérdésekkel foglalkozik;

21 Döntési kompetenciák (2) Stratégiai szint: irányító társaság (1)   Tagvállalatok vezető tisztségviselőinek kijelölése, javadalmazásának megállapítása   Tagvállalati társasági szerződések (alapító okiratok) módosítása, társasági forma megváltoztatása   Tagvállalatok alaptőkéjének felemelése és leszállítása   Tagvállalati stratégiák elfogadása   Döntés akvizíciókról, új tagvállalatok vállalatcsoportba történő bevonásáról   Vállalatcsoport portfolióját (részesedések, befektetések) érintő döntések meghozatala   Befektetések kezelése   Tagvállalati tervek és beszámolók elfogadása

22 Döntési kompetenciák (2) Stratégiai szint: irányító társaság (folyt.)   Vállalatcsoport-szintű időszakos (controlling-)beszámolók elfogadása   Zrt. nevében történő szerződéskötés és kötelezettségvállalás meghatározott értékhatár alatt   Tagvállalatok nevében történő szerződéskötés és kötelezettségvállalás meghatározott értékhatár felett   Zrt. és tagvállalatok Sz.M.Sz-nek elfogadása   Vállalatcsoport-szintű arculat kialakítása, marketingtevékenység   Stratégiai emberierőforrás-menedzsment, személyzetfejlesztés

23 Döntési kompetenciák (2) Stratégiai szint: központosított szolgáltatások A stratégiai tevékenységeken kívül a Zrt. központosított szolgáltatásokat nyújt vagy szervez a vállalatcsoport számára:   Cash pool rendszer   Központi beszerzési szervezet   Összevont gazdasági adminisztráció (pénzügy-számvitel, munkaügyi adminisztráció, jog)   Informatika   Pályázatmenedzsment

24 Döntési kompetenciák (3) Szakmai szint: tagvállalatok   Tagvállalatok munkaszervezetére vonatkozó döntések meghozatala   Tagvállalati stratégia kidolgozása és előterjesztése   Szerződéskötés meghatározott értékhatárig   Egészségügyi szakmai döntések meghozatala

25 Döntési kompetenciák Összefoglalás   az önkormányzati Közgyűlésekből álló részvénytársasági közgyűlés kizárólag a tulajdonosi elvárások kommunikálásával, a vezető tisztségviselők megválasztásával, a tulajdonosi ellenőrzéssel és beszámoltatással kapcsolatos kérdésekkel foglalkozik;   az ÉAEH Zrt. látja el a vállalatcsoport stratégiai irányítását, amely a követendő növekedési stratégia kijelölését, a fejlesztési-beruházási és befektetési döntések meghozatalát (CAPEX-döntések), a működésfinanszírozást, valamint a tagvállalatok közötti szinergiamenedzsmentet foglalja magában;   a tagvállalatok döntenek az alaptevékenységeikhez szervesen kapcsolódó egészségügyi szakmai kérdésekben, amelyek a betegek ellátását, kiszolgálását közvetlenül érintik.

26 Köszönöm a figyelmet


Letölteni ppt "Intézmény átalakítás aktuális kérdései Dr. Lampé Zsolt."

Hasonló előadás


Google Hirdetések