Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Intézmény átalakítás aktuális kérdései Dr. Lampé Zsolt.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Intézmény átalakítás aktuális kérdései Dr. Lampé Zsolt."— Előadás másolata:

1 Intézmény átalakítás aktuális kérdései Dr. Lampé Zsolt

2 Miért vágjunk bele?

3  Az átalakítás nem csodaszer  Akkor érdemes belekezdeni, ha: Teljesen át akarjuk vizsgálni és meg akarjuk változtatni a működést Vannak további tervek

4 Intézmény költségvetési jellege (1)   Az Intézmény tőkebefogadásra nem alkalmas, forrás kiegészítési lehetőséget a tulajdonos támogatás formájában biztosított pénzeszközei jelenthetik.   Hitelfelvételi lehetőséggel - az Áht. vonatkozó jogszabályi rendelkezései szerint - nem rendelkezik önállóan, és annak terheit alapvetően a tulajdonos fizeti, esetleg átháríthatja az intézményre.   Átmeneti szabad forrásainak befektetési lehetőségeit az Áht. közép és hosszabb távon kizárja.   Saját bevételei elenyésző nagyságrendet képviselnek az intézmény bevételi szerkezetében (1-2%). Ezért gazdálkodási mozgástere rendkívül szűk.

5 Intézmény költségvetési jellege (2)   Nem teszi lehetővé az egyes szakfeladatok tényszerű jövedelmezőségi vizsgálatát.   A rendszer az előző okból fakadóan nem alkalmas a ráfordítás/hozam viszonylatokon alapuló vezetői döntéshozatalra.   A beruházási – befektetési megtérülések számítása bizonytalan forrás felhasználásokat eredményezhet, továbbá fokozottabb közpénz bevonással valósulhat meg.

6 Következtetés Mindezek alapján a költségvetési intézményként történő működtetés, alapvetően korlátozza az egészségügyi szolgáltatásnak a betegforgalmi igények változásaihoz történő rugalmas alkalmazkodási lehetőségeit. Ezzel akadályozva az erőforrás allokációs mechanizmusok hatékonyabb alkalmazását is.

7 Eredeti viszonyok Önkormányzat - Fenntartó Alapító okirat OEP kapacitások Munkaszerződések Ingatlan kezelés Szolgáltatói szerződések Beszállítói szerződések Egyéb…. Intézmény (költségvetési szerv) OEP (finanszírozás) ÁNTSZ (szakmai felügyelet) Kapacitás szerződések 1991. évi XI. törv. 1997. évi CLIV. törv.

8 A modell tartalmi elemei   Egészségügyi szolgáltató GT.   a társaság látja el az önkormányzati tulajdonost terhelő, az ellátandó lakosság alapellátását és szakellátását, gondozói és diagnosztikai feladatait,   a szerződött kapacitáson felül jelentkező, fizetőképes kereslet tárgybani igényeit.   Vagyonkezelő GT.   az önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő, egészségügyi feladatokat ellátó ingatlanállomány átvétele, kezelése, hasznosítása, működtetése   az ingatlanállományhoz kapcsolódó üzemeltetési feladatok ellátása, a szükséges infrastruktúra biztosítása.

9 Önkormányzati közgyűlés Döntés Költségvetési szerv jogutód nélküli megszüntetése Egészségügyi Szolgáltató GT., Vagyonkezelő GT. megalakulása Mindkét társaság menedzsmentjének, és felügyelő bizottságának felállítása Vagyonkezelési megállapodás Feladatátvállalási (közigazgatási) szerződés

10 Átalakítás modellje Önkormányzat - Fenntartó Alapító okirat OEP kapacitások Munkaszerződések Ingatlankezelés Szolgáltatói szerződések Beszállítói szerződések Egyéb…. Intézmény Önkormányzat - Tulajdonos Társasági szerződés Egészségügyi Szolgáltató GT. OEP kapacitások Munkaszerződések Szolgáltatói szerződések Beszállítói szerződések Egyéb…. VAGYONKEZELŐ GT. Vagyonkezelés Fejlesztés Beruházás új Infrastruktúra Ingatlan apport, értékátadás Eü.-i ellátási szerződés Vagyonkezelési szerződés

11 Átalakítás problémái   Vagyon kivonás és más tulajdonába adás nem történik, tehát nincs szó privatizációról, de könnyű „félre” kommunikálni.   Társaság alapítással illetve azzal összefüggésben felmerülő költségek (vagyon átadása csak ÁFA és illeték terhek mellett lehetséges).   Az ingatlanvagyon használata „külsők” számára (így a Kht. és a családorvosok számára is) csak bérleti szerződés mellett lehetséges.   Tartalékot kell képezni a továbbfoglalkoztatási ajánlatot visszautasítók végkielégítéseinek fedezetéül.   A kft. 13 havi bérének finanszírozása.

12 Átalakítás problémái – társaság alapítással, illetve azzal összefüggésben felmerülő költségek   Az Alapító Okirat elkészítésének és ellenjegyzésének ügyvédi költsége (szabad megállapodás tárgya)   Jegyzett tőke összege + a működtetés várható költsége,   Cégbírósági bejegyzési eljáráshoz kapcsolódó költségek   eljárás illeték korlátolt felelősségű társaság esetében 80.000.-Ft (1990. évi XCIII. tv. (Itv.) 45.§.),   közzétételi költség térítés 25.000.-Ft (9/1998. (V.23.) IM. rend. 3.§.)   vagyonértékelő díjazása, szabad megállapodás tárgya,   könyvvizsgáló díjazása a véleményezésért, szabad megállapodás tárgya, Ingatlan-nyilvántartási eljárás költsége (az illetékkel együtt szabják ki ingatlanonként)   apport áfa 25%-a az apportértéknek, amelyet az apportőr fizet   visszterhes vagyonátruházási illeték, amelyet a Kft. fizet az apport listában megjelölt apport érték, mint illetékalap után, amely mértéke az apportérték 10 %-a. (Itv. 19. §. (1) bek., továbbá a 70. §. (3) bek. alapján az illetékhivatalnak van mérlegelési jogköre az illeték alap meghatározása tekintetében!)

13 Hogyan tovább?

14 Kiindulási helyzet (1) DMJV Nagyerdei Gyógyászati Kft saját tőke: 30.000.000 Ft ( 15,3 m, 51 % ) Cívis Régió Medicina Kft jegyzett tőke: 60.000.000 Ft VESZ Vagyonkezelő Kft ( 30 m) 50 % DMJV Önkormányzata ( 14,4 m ) 24 % HBMO Vagyonkezelő Kft jegyzett tőke: 3.000.000 Ft HBMO Kórház Kft jegyzett tőke: 3.000.000 Ft VESZ Vagyonkezelő Kft jegyzett tőke: 3.000.000 Ft saját tőke: 23.725.000 Ft VESZ Kht. jegyzett tőke: 3.000.000 Ft Saját tőke: 401.647.000 Ft PHARMAPOLIS DEBRECEN Kft saját tőke: 3.000.000 Ft ( 360.000 Ft.) 12 %

15 Kiindulási helyzet (2) Tulajdonosi felügyelet   a cégek érdemi tulajdonosi kontroll nélkül, viszonylag összehangolatlanul működnek, illetve végeznek fejlesztéseket   az érintett cégek szakmai és stratégiai döntéshozatala nem különül el világosan a politikai jellegű döntéshozataltól (a Közgyűlés feladata és sajátossága)   a tulajdonosi felügyeletet ellátó önkormányzat képviselői, szakértői túlterheltek (egyszerre képtelenek érdemben foglalkozni a 8 cég ügyeivel)   a cégekkel való kapcsolattartás túl ritka: (gyakorlatilag csak az éves üzleti terv elfogadásakor kerül napirendre a cég működésének értékelése, vagyis menet közbeni korrekciókra ritkán van lehetőség)   a beszámolási rendszer bonyolult és utólagos, emiatt közvetlen beavatkozás, vagy akár a vállalatok működésének érdemi figyelemmel kísérése nem lehetséges.

16 Kiindulási helyzet (3) Szétaprózott működés   a vállalkozások elkülönült anyag-, eszköz- és szolgáltatás beszerzési gyakorlatot folytatnak   elkülönült az adminisztrációs típusú tevékenységek (számvitel, munkaügy, pénzügy, informatika, jog) végzése   elkülönülten zajlanak az ingatlanhasznosítással kapcsolatos feladatok.;   Az egészségügyi kapacitások kihasználása és a kontrolling is elkülönülten zajlik

17 Célok (1)   váljon egyszerűbbé az Önkormányzatok tulajdonában álló egészségügyi intézmények működtetése;   a tulajdonosi kontroll a holding irányító társasága felett összpontosuljon, ezzel egyidejűleg az irányító társaság lássa el az irányítása alá tartozó (ellenőrzött) társaságok politikamentes, stratégiai irányítását;   jöjjön létre az egészségügyi profilú vállalatok egységes szemléletű, stratégiai irányítása és kontrollja, amely a város és a megye célrendszeréhez illeszkedik;   A szervezet létrehozása erősítse az alrégió egészségügyi szolgáltatásainak struktúraoptimalizálását, lehetőséget teremtve kapacitások, illetve feladatok átcsoportosítására az érintett szervezetek között;

18 Célok (2)   váljék összehangoltabbá az egészségügyi profilú társaságok beruházási politikája;   kerüljenek kihasználásra az adminisztratív és szolgáltatási tevékenységek központosításából eredő megtakarítások;   szabaduljanak fel olyan források, amelyeket az egészségügyi szolgáltatások fejlesztésére, a kapcsolódó infrastruktúra modernizációjára, egy versenyképes és magántőke-bevonásra alkalmas egészségügyi rendszer előkészítésére fordíthatók;   a kialakított szervezet tegye lehetővé újabb a jövőben csatlakozni kívánó szervezetek integrálását.

19 Egészségügyi Holding Szerkezete

20 Döntési kompetenciák (1) Tulajdonosi szint: részvénytársasági közgyűlés   Zrt. vezető tisztségviselőinek kinevezése, javadalmazásának megállapítása   Zrt. Felügyelőbizottságának megválasztása   Társasági szerződés (alapító okirat) módosítása, holding társasági formájának megváltoztatása   Zrt. alaptőkéjének felemelése és leszállítása   A vállalatcsoport stratégiájának elfogadása   Vállalatcsoport-szintű tervek és beszámolók elfogadása   Szerződéskötés és kötelezettségvállalás kiemelten nagy költségvetésű projektek esetében meghatározott értékhatár felett az önkormányzati Közgyűlésekből álló részvénytársasági közgyűlés kizárólag a tulajdonosi elvárások kommunikálásával, a vezető tisztségviselők megválasztásával, a tulajdonosi ellenőrzéssel és beszámoltatással kapcsolatos kérdésekkel foglalkozik;

21 Döntési kompetenciák (2) Stratégiai szint: irányító társaság (1)   Tagvállalatok vezető tisztségviselőinek kijelölése, javadalmazásának megállapítása   Tagvállalati társasági szerződések (alapító okiratok) módosítása, társasági forma megváltoztatása   Tagvállalatok alaptőkéjének felemelése és leszállítása   Tagvállalati stratégiák elfogadása   Döntés akvizíciókról, új tagvállalatok vállalatcsoportba történő bevonásáról   Vállalatcsoport portfolióját (részesedések, befektetések) érintő döntések meghozatala   Befektetések kezelése   Tagvállalati tervek és beszámolók elfogadása

22 Döntési kompetenciák (2) Stratégiai szint: irányító társaság (folyt.)   Vállalatcsoport-szintű időszakos (controlling-)beszámolók elfogadása   Zrt. nevében történő szerződéskötés és kötelezettségvállalás meghatározott értékhatár alatt   Tagvállalatok nevében történő szerződéskötés és kötelezettségvállalás meghatározott értékhatár felett   Zrt. és tagvállalatok Sz.M.Sz-nek elfogadása   Vállalatcsoport-szintű arculat kialakítása, marketingtevékenység   Stratégiai emberierőforrás-menedzsment, személyzetfejlesztés

23 Döntési kompetenciák (2) Stratégiai szint: központosított szolgáltatások A stratégiai tevékenységeken kívül a Zrt. központosított szolgáltatásokat nyújt vagy szervez a vállalatcsoport számára:   Cash pool rendszer   Központi beszerzési szervezet   Összevont gazdasági adminisztráció (pénzügy-számvitel, munkaügyi adminisztráció, jog)   Informatika   Pályázatmenedzsment

24 Döntési kompetenciák (3) Szakmai szint: tagvállalatok   Tagvállalatok munkaszervezetére vonatkozó döntések meghozatala   Tagvállalati stratégia kidolgozása és előterjesztése   Szerződéskötés meghatározott értékhatárig   Egészségügyi szakmai döntések meghozatala

25 Döntési kompetenciák Összefoglalás   az önkormányzati Közgyűlésekből álló részvénytársasági közgyűlés kizárólag a tulajdonosi elvárások kommunikálásával, a vezető tisztségviselők megválasztásával, a tulajdonosi ellenőrzéssel és beszámoltatással kapcsolatos kérdésekkel foglalkozik;   az ÉAEH Zrt. látja el a vállalatcsoport stratégiai irányítását, amely a követendő növekedési stratégia kijelölését, a fejlesztési-beruházási és befektetési döntések meghozatalát (CAPEX-döntések), a működésfinanszírozást, valamint a tagvállalatok közötti szinergiamenedzsmentet foglalja magában;   a tagvállalatok döntenek az alaptevékenységeikhez szervesen kapcsolódó egészségügyi szakmai kérdésekben, amelyek a betegek ellátását, kiszolgálását közvetlenül érintik.

26 Köszönöm a figyelmet


Letölteni ppt "Intézmény átalakítás aktuális kérdései Dr. Lampé Zsolt."

Hasonló előadás


Google Hirdetések