Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Biztos Kezdet Program Mellékletek. Csatolandó Mellékletek 1. Gantt-diagram 2. Komplex költségvetés és a beszerzendő eszközök listája, cash-flow 3. Szakmai.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Biztos Kezdet Program Mellékletek. Csatolandó Mellékletek 1. Gantt-diagram 2. Komplex költségvetés és a beszerzendő eszközök listája, cash-flow 3. Szakmai."— Előadás másolata:

1 Biztos Kezdet Program Mellékletek

2 Csatolandó Mellékletek 1. Gantt-diagram 2. Komplex költségvetés és a beszerzendő eszközök listája, cash-flow 3. Szakmai mellékletek: -Szükségletfelmérés -Kockázatelemzés -Szakmai terv -Az ingatlan bemutatása, alkalmassá tételének tervei 4. Önéletrajzok (projektmenedzsment és szakmai megvalósítók) 5. Nyilatkozatok és megállapodások: -5/1 Nyilatkozat a TÁMOP-521 kiemelt programmal való együttműködésről, -5/2 A területileg illetékes helyi önkormányzat képviselő- testületének a Biztos Kezdet program és a Gyerekház létrehozását és működtetését támogató határozata,

3 Csatolandó Mellékletek II. - 5/3 A gyerekjóléti- és védőnői szolgálattal való együttműködésről szóló nyilatkozat, - 5/4 Ingatlan tulajdonos általi rendelkezésre bocsátásáról szóló nyilatkozat vagy Tulajdoni lap, - 5/5 Konzorciumi együttműködési megállapodás, - 5/6 Pályázó nyilatkozata arról, hogy a településen 2005. január 1. óta óvodai és/vagy bölcsődei intézmény létesítése, illetve férőhelybővítés történt, vagy ezt célzó beruházás zajlik jelenleg, illetve pályázatot nyújtottak be erre, - 5/7 Pályázó nyilatkozata arról, hogy az infrastruktúrát az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból támogatott integrált közösségi és szolgáltató térben biztosítja, - 5/8 Pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázatot nyújtott be a TÁMOP 3.3.2 Esélyegyenlőségi programok végrehajtásának támogatása c. pályázati konstrukcióra. 6. OTMR adatlap (8/b. számú melléklet a 217/1998. (XII. 30.) Korm. Rendelethez)

4 1. Gantt diagram •A Gantt diagram célja: - a tevékenységek, ill. feladatcsoportok részletesen kifejthetők, - az egyes tevékenységek közötti összefüggések kijelölhetők, - a párhuzamosan megvalósuló tevékenységek közvetlenül leolvashatók, - az időbeni ütemezés tetszőleges részletezettséggel kifejthető •Használjon negyedéves bontást! (Ha szükséges,havi bontást) •Használjon egyszerű Excel-táblát! Függőlegesen a tevékenységeket írja fel logikai sorrendben, vízszintesen jelezze az időt: pl. 2009.3.n.évtől 2012. 1.n.évig •Figyelem! A Gantt diagramnak időben egybe kell vágnia a költségnemek időbeli ütemezésével, adatlap 5.5; 5.6.2 pontjával,ill.a költségvetés időtáblájával

5 Példa a Gantt diagramra 2009.3.n.év2009.4.n.év2010.1.n.év2010.2.n.év… FeladatcsoportTevékenység Előkészítés Projekt-team felállítása Épület felújítása Eszközbeszerzés Működési rend kialakítása Gyerekház meghirdetése, PR Képzés Projekt-team alapképzése Együttműködő partnerek képzése Szolgáltatások Gyerekházak működtetése Alaptevékenység kialakítása Korai fejlesztő program beindítása Játszóház kialakítása Baba-mama klub beindítása Gyermekfelügyelet kialakítása Játék- és eszközkölcsönző Családoknak nyújtott szolgáltatások Továbbképzés Mentorálás Korai fejlesztési továbbképzés

6 2. Költségvetés, beszer- zendő eszközök, cash-flow •Ld. külön költségvetési segédlet

7 3.1. Szükséglet-felmérés •A BKP a 0-5 éves gyermekek korai képességkibontakoztatását szolgálja, akiknek családjában az alapvető szocializációs feltételek nagyon rosszak, és ahol e családok hozzáférése az intézményes szolgáltatásokhoz alacsony szintű. Fontos a település fogadókészsége – (önkormányzat és a családok, helyi szolgáltatások) •A szükséglet-felmérésnek mindezeket kell adatokkal igazolnia – vagyis azt, hogy milyen szükségletek indokolják a Gyerekház kialakítását az adott településen •A szükséglet-felmérésnek 4 területre kell kiterjednie: -demográfiai jellemzők -családok szociális helyzete -intézményi ellátottság adatai -városi szegénység (nagyobb települések esetében)

8 3.1.1. Demográfiai jellemzők •Célcsoport – hány rászoruló család/gyerek van a településen? idősorosan 5 évre visszamenőleg kell megadni az adatokat -Hány 0-2 éves gyerek van? -Élveszülések számaránya? •Családszerkezet – sokgyermekes családok, egyszülős 5 év alatti gyermeket nevelő családok száma •Roma családok aránya – roma népesség aránya

9 3.1.2. Családok szociális helyzete •Foglalkoztatottság – munkanélküliek aránya, tartós munkanélküli, inaktívak •Szociális támogatásban részesülő gyermekek és családok – rendszeres szociális segély, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

10 3.1.3. Intézményi ellátottság •Bölcsőde (ha van) jellemzői, beíratott gyerekek száma, gyerekcsoportok száma •Óvoda jellemzői –Beíratott gyerekek száma –Gyerekcsoportok száma –3 évesen óvodába járók száma –A településen élő gyerekek hány %-a jár óvodába

11 3.1.4. Nagyobb településen •A gyerekházat szegregátum területén működtetik •Erre viszont nincsenek statisztikai adatok •Kérdőíves felmérés •Célcsoport tagjaival folytatott interjú alkalmazható

12 3.2. Kockázat-elemzés 1.Vegye sorra, hogy milyen kockázati tényezők veszélyeztethetik a projekt megvalósulását! 2.Becsülje meg, hogy milyen mértékű az adott kockázati tényező bekövetkezési valószínűsége! (1-5-ös skálán) 3.Írja le, hogy az adott probléma bekövetkezte milyen hatással járna! 4.Írja le, hogy a hatás mértéke mekkora! (1-5- ös skálán) 5.Kockázati index= valószínűség x hatás 6.Javasoljon kezelési módot az adott kockázatra!

13 Kockázat-elemzés példa Lehetséges probléma Valószínűség (1-5-ig) Hatás leírásaHatás mértéke (1-5-ig) Kockázati Index Valósz. X hatás Kockázat kezelése Önkormányzat támogatása idővel csökken 3 Finanszírozási, működtetési gondok jelent- keznek 39 Képzés, tovább- képzés, meg- győzés, alternatív források, további pályázatok Nem sikerül megfelelő szakmai hátteret biztosítani 2 A Gyerekház szakszerű működtetése veszélybe kerül 5 10 Segítség a mentortól az 5.2.1-es projekttől, képzés, új munkaerő rekrutálása

14 3.3. Szakmai terv •A szakmai terv támaszkodjon a szükségletfelmérés adataira és a pályázatóból támogatható tevékenységekre •A szakmai tervnek az alábbi szempontokat mindenképpen tartalmaznia kell:

15 Szakmai terv tartalma: 1.Település bemutatása – demográfiai, etnikai jellemzők, családok adatai, meglévő intézményi ellátottság, a lehetséges együttműködés velük 2.Hogyan kívánják elérni a célcsoportot, családok és gyerekek megközelítésének módszerei, együttműködés lehetőségei? 3.A bevont szakemberek bemutatása és szakmai munkája – milyen foglalkozásokat terveznek velük együtt?

16 Szakmai terv tartalma II. 4.A Gyerekház infrastruktúrájának bemutatása, fenntarthatósága, bevonható források 5.Gyerekház és helyi közösség viszonya, bekapcsolódás a közösség életébe 6.Felmerülő kockázatok és azok csökkentése (ld. kockázatelemzés) 7.A projekt önértékelésének (monitoringjának) módszerei

17 3.4. Az ingatlan bemutatása 1.Szöveges és térképes bemutatás, hol van az ingatlan, milyen a környezete, kertkapcsolat, alaprajz stb.? 2.A felkínált ingatlan állapota – szöveges és fényképes bemutatás 3.Az ingatlan felújítására vonatkozó terv- dokumentáció a költségvetési összegek alátámasztása 4.Egyéb, más forrásból megvalósuló átalakítások, amelyek a szakmai program megvalósulását segítik

18 4. Önéletrajzok •Önéletrajzot kell benyújtania a projekt menedzsment tagjainak, valamint a szakmai megvalósítóknak •Az önéletrajzokhoz a megadott sablont kell használni (XVI. Sz. melléklet)

19 5. Nyilatkozatok és megállapodások •A pályázónak ki kell töltenie – igennel v. nemmel kell válaszolnia a pályázati adatlaphoz csatolt nyilatkozatokra ld. pályázati adatlapnál •Emellett az itt felsorolt nyilatkozatokat és megállapodásokat kell mellékelnie amennyiben ezek relevánsak

20 5.1. Nyilatkozat a TÁMOP 5.2.1-es kiemelt programmal való együttműködésről •A pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy a TÁMOP 5.2.1-es kiemelt programmal együttműködik, a kiemelt program által kínált szolgáltatásokat igénybe veszi, az általuk szervezett képzéseken részt vesz, illetve a pályázó munkatársai és partnerei részt vesznek

21 5.2. A területileg illetékes Önkormányzat nyilatkozata •A területileg illetékes önkormányzat képviselőtestületének döntést kell hoznia arról, hogy a település területén támogatja Gyerekház létrehozását, a működtetéshez hozzájárul és a projekt befejeztét követően legalább egy éven át a fennmaradást biztosítja.

22 5.3. Nyilatkozat a gyerekjóléti és védőnői szolgálattal való együttműködésről •A pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy a területileg illetékes gyerekjóléti és védőnői szolgálatokkal együttműködik

23 5.4. Az ingatlan tulajdonosának nyilatkozata •A felkínált ingatlan tulajdonosának (önkormányzat) nyilatkoznia kell, ill. testületi döntést kell hoznia arról, hogy az ingatlant Gyerekház céljaira rendelkezésre bocsátja a projekt idejére és még legalább egy évig. •Amennyiben az ingatlan a pályázó tulajdona, akkor tulajdoni lappal kell ezt igazolni

24 5.5. Konzorciumi együttműködési megállapodás •Amennyiben a pályázatot konzorcium valósítja meg, szükséges mellékelni a konzorciumi együttműködési megállapodást (ld. X. sz. melléklet) •Konzorcium létrehozása nem kötelező, amennyiben nincs konzorcium úgy ez a nyilatkozat sem szükséges •Konzorciumot akkor célszerű létrehozni, ha a partnerek gazdagítják a szakmai program megvalósulását és tevőlegesen hozzájárulnak ahhoz – a konzorciumi partnereknek külön költségvetést kell megállapítani

25 5.6. Óvodai ill. bölcsődei bővítésről szóló nyilatkozat •A pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy a településén 2005. január 1. óta óvodai és/vagy bölcsődei intézmény létesítése, illetve férőhelybővítés történt-e, vagy ezt célzó beruházás zajlik jelenleg, illetve pályázatot nyújtottak be erre

26 5.7. Nyilatkozat az integrált közösségi térről •A pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy a projekt céljaira szolgáló infrastruktúrát az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból támogatott integrált közösségi és szolgáltató térben biztosítja-e

27 5.8. Nyilatkozat a TÁMOP 3.3.2. programban való részvételről •A pályázónak nyilatkoznia kell arról, ha pályázatot nyújtott be a TÁMOP 3.3.2 Esélyegyenlőségi programok végrehajtásának támogatása c. pályázati konstrukcióra.

28 6. OTMR adatlap kitöltése •A pályázónak mellékelnie kell a kitöltött OTMR adatlapot – adatlap a támogatási döntésről - (jelen pályázat XXI. Sz. Melléklete)


Letölteni ppt "Biztos Kezdet Program Mellékletek. Csatolandó Mellékletek 1. Gantt-diagram 2. Komplex költségvetés és a beszerzendő eszközök listája, cash-flow 3. Szakmai."

Hasonló előadás


Google Hirdetések