Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Biztos Kezdet Program Mellékletek.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Biztos Kezdet Program Mellékletek."— Előadás másolata:

1 Biztos Kezdet Program Mellékletek

2 Csatolandó Mellékletek
1. Gantt-diagram 2. Komplex költségvetés és a beszerzendő eszközök listája, cash-flow 3. Szakmai mellékletek: -Szükségletfelmérés -Kockázatelemzés -Szakmai terv -Az ingatlan bemutatása, alkalmassá tételének tervei 4. Önéletrajzok (projektmenedzsment és szakmai megvalósítók) 5. Nyilatkozatok és megállapodások: 5/1 Nyilatkozat a TÁMOP-521 kiemelt programmal való együttműködésről, 5/2 A területileg illetékes helyi önkormányzat képviselő-testületének a Biztos Kezdet program és a Gyerekház létrehozását és működtetését támogató határozata,

3 Csatolandó Mellékletek II.
- 5/3 A gyerekjóléti- és védőnői szolgálattal való együttműködésről szóló nyilatkozat, - 5/4 Ingatlan tulajdonos általi rendelkezésre bocsátásáról szóló nyilatkozat vagy Tulajdoni lap, - 5/5 Konzorciumi együttműködési megállapodás, - 5/6 Pályázó nyilatkozata arról, hogy a településen január 1. óta óvodai és/vagy bölcsődei intézmény létesítése, illetve férőhelybővítés történt, vagy ezt célzó beruházás zajlik jelenleg, illetve pályázatot nyújtottak be erre, - 5/7 Pályázó nyilatkozata arról, hogy az infrastruktúrát az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból támogatott integrált közösségi és szolgáltató térben biztosítja, - 5/8 Pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázatot nyújtott be a TÁMOP Esélyegyenlőségi programok végrehajtásának támogatása c. pályázati konstrukcióra. 6. OTMR adatlap (8/b. számú melléklet a 217/1998. (XII. 30.) Korm. Rendelethez)

4 1. Gantt diagram A Gantt diagram célja:
- a tevékenységek, ill. feladatcsoportok részletesen kifejthetők, - az egyes tevékenységek közötti összefüggések kijelölhetők, - a párhuzamosan megvalósuló tevékenységek közvetlenül leolvashatók, - az időbeni ütemezés tetszőleges részletezettséggel kifejthető Használjon negyedéves bontást! (Ha szükséges,havi bontást) Használjon egyszerű Excel-táblát! Függőlegesen a tevékenységeket írja fel logikai sorrendben, vízszintesen jelezze az időt: pl n.évtől n.évig Figyelem! A Gantt diagramnak időben egybe kell vágnia a költségnemek időbeli ütemezésével, adatlap 5.5; pontjával,ill.a költségvetés időtáblájával

5 Példa a Gantt diagramra
n.év n.év n.év n.év Feladatcsoport Tevékenység Előkészítés Projekt-team felállítása Épület felújítása Eszközbeszerzés Működési rend kialakítása Gyerekház meghirdetése, PR Képzés Projekt-team alapképzése Együttműködő partnerek képzése Szolgáltatások Gyerekházak működtetése Alaptevékenység kialakítása Korai fejlesztő program beindítása Játszóház kialakítása Baba-mama klub beindítása Gyermekfelügyelet kialakítása Játék- és eszközkölcsönző Családoknak nyújtott szolgáltatások Továbbképzés Mentorálás Korai fejlesztési továbbképzés

6 2. Költségvetés, beszer-zendő eszközök, cash-flow
Ld. külön költségvetési segédlet

7 3.1. Szükséglet-felmérés A BKP a 0-5 éves gyermekek korai képességkibontakoztatását szolgálja, akiknek családjában az alapvető szocializációs feltételek nagyon rosszak, és ahol e családok hozzáférése az intézményes szolgáltatásokhoz alacsony szintű. Fontos a település fogadókészsége – (önkormányzat és a családok, helyi szolgáltatások) A szükséglet-felmérésnek mindezeket kell adatokkal igazolnia – vagyis azt, hogy milyen szükségletek indokolják a Gyerekház kialakítását az adott településen A szükséglet-felmérésnek 4 területre kell kiterjednie: - demográfiai jellemzők - családok szociális helyzete - intézményi ellátottság adatai - városi szegénység (nagyobb települések esetében)

8 3.1.1. Demográfiai jellemzők
Célcsoport – hány rászoruló család/gyerek van a településen? idősorosan 5 évre visszamenőleg kell megadni az adatokat - Hány 0-2 éves gyerek van? - Élveszülések számaránya? Családszerkezet – sokgyermekes családok, egyszülős 5 év alatti gyermeket nevelő családok száma Roma családok aránya – roma népesség aránya

9 3.1.2. Családok szociális helyzete
Foglalkoztatottság – munkanélküliek aránya, tartós munkanélküli, inaktívak Szociális támogatásban részesülő gyermekek és családok – rendszeres szociális segély, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

10 3.1.3. Intézményi ellátottság
Bölcsőde (ha van) jellemzői, beíratott gyerekek száma, gyerekcsoportok száma Óvoda jellemzői Beíratott gyerekek száma Gyerekcsoportok száma 3 évesen óvodába járók száma A településen élő gyerekek hány %-a jár óvodába

11 Nagyobb településen A gyerekházat szegregátum területén működtetik Erre viszont nincsenek statisztikai adatok Kérdőíves felmérés Célcsoport tagjaival folytatott interjú alkalmazható

12 3.2. Kockázat-elemzés Vegye sorra, hogy milyen kockázati tényezők veszélyeztethetik a projekt megvalósulását! Becsülje meg, hogy milyen mértékű az adott kockázati tényező bekövetkezési valószínűsége! (1-5-ös skálán) Írja le, hogy az adott probléma bekövetkezte milyen hatással járna! Írja le, hogy a hatás mértéke mekkora! (1-5-ös skálán) Kockázati index= valószínűség x hatás Javasoljon kezelési módot az adott kockázatra!

13 Kockázat-elemzés példa
Lehetséges probléma Valószínűség (1-5-ig) Hatás leírása Hatás mértéke (1-5-ig) Kockázati Index Valósz. X hatás Kockázat kezelése Önkormányzat támogatása idővel csökken 3 Finanszírozási, működtetési gondok jelent-keznek 9 Képzés, tovább-képzés, meg-győzés, alternatív források, további pályázatok Nem sikerül megfelelő szakmai hátteret biztosítani 2 A Gyerekház szakszerű működtetése veszélybe kerül 5 10 Segítség a mentortól az es projekttől, képzés, új munkaerő rekrutálása

14 3.3. Szakmai terv A szakmai terv támaszkodjon a szükségletfelmérés adataira és a pályázatóból támogatható tevékenységekre A szakmai tervnek az alábbi szempontokat mindenképpen tartalmaznia kell:

15 Szakmai terv tartalma:
Település bemutatása – demográfiai, etnikai jellemzők, családok adatai, meglévő intézményi ellátottság, a lehetséges együttműködés velük Hogyan kívánják elérni a célcsoportot, családok és gyerekek megközelítésének módszerei, együttműködés lehetőségei? A bevont szakemberek bemutatása és szakmai munkája – milyen foglalkozásokat terveznek velük együtt?

16 Szakmai terv tartalma II.
A Gyerekház infrastruktúrájának bemutatása, fenntarthatósága, bevonható források Gyerekház és helyi közösség viszonya, bekapcsolódás a közösség életébe Felmerülő kockázatok és azok csökkentése (ld. kockázatelemzés) A projekt önértékelésének (monitoringjának) módszerei

17 3.4. Az ingatlan bemutatása
Szöveges és térképes bemutatás, hol van az ingatlan, milyen a környezete, kertkapcsolat, alaprajz stb.? A felkínált ingatlan állapota – szöveges és fényképes bemutatás Az ingatlan felújítására vonatkozó terv-dokumentáció a költségvetési összegek alátámasztása Egyéb, más forrásból megvalósuló átalakítások, amelyek a szakmai program megvalósulását segítik

18 4. Önéletrajzok Önéletrajzot kell benyújtania a projekt menedzsment tagjainak, valamint a szakmai megvalósítóknak Az önéletrajzokhoz a megadott sablont kell használni (XVI. Sz. melléklet)

19 5. Nyilatkozatok és megállapodások
A pályázónak ki kell töltenie – igennel v. nemmel kell válaszolnia a pályázati adatlaphoz csatolt nyilatkozatokra ld. pályázati adatlapnál Emellett az itt felsorolt nyilatkozatokat és megállapodásokat kell mellékelnie amennyiben ezek relevánsak

20 5.1. Nyilatkozat a TÁMOP 5.2.1-es kiemelt programmal való együttműködésről
A pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy a TÁMOP es kiemelt programmal együttműködik, a kiemelt program által kínált szolgáltatásokat igénybe veszi, az általuk szervezett képzéseken részt vesz, illetve a pályázó munkatársai és partnerei részt vesznek

21 5.2. A területileg illetékes Önkormányzat nyilatkozata
A területileg illetékes önkormányzat képviselőtestületének döntést kell hoznia arról, hogy a település területén támogatja Gyerekház létrehozását, a működtetéshez hozzájárul és a projekt befejeztét követően legalább egy éven át a fennmaradást biztosítja.

22 5.3. Nyilatkozat a gyerekjóléti és védőnői szolgálattal való együttműködésről
A pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy a területileg illetékes gyerekjóléti és védőnői szolgálatokkal együttműködik

23 5.4. Az ingatlan tulajdonosának nyilatkozata
A felkínált ingatlan tulajdonosának (önkormányzat) nyilatkoznia kell, ill. testületi döntést kell hoznia arról, hogy az ingatlant Gyerekház céljaira rendelkezésre bocsátja a projekt idejére és még legalább egy évig. Amennyiben az ingatlan a pályázó tulajdona, akkor tulajdoni lappal kell ezt igazolni

24 5.5. Konzorciumi együttműködési megállapodás
Amennyiben a pályázatot konzorcium valósítja meg, szükséges mellékelni a konzorciumi együttműködési megállapodást (ld. X. sz. melléklet) Konzorcium létrehozása nem kötelező, amennyiben nincs konzorcium úgy ez a nyilatkozat sem szükséges Konzorciumot akkor célszerű létrehozni, ha a partnerek gazdagítják a szakmai program megvalósulását és tevőlegesen hozzájárulnak ahhoz – a konzorciumi partnereknek külön költségvetést kell megállapítani

25 5.6. Óvodai ill. bölcsődei bővítésről szóló nyilatkozat
A pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy a településén január 1. óta óvodai és/vagy bölcsődei intézmény létesítése, illetve férőhelybővítés történt-e, vagy ezt célzó beruházás zajlik jelenleg, illetve pályázatot nyújtottak be erre

26 5.7. Nyilatkozat az integrált közösségi térről
A pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy a projekt céljaira szolgáló infrastruktúrát az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból támogatott integrált közösségi és szolgáltató térben biztosítja-e

27 5.8. Nyilatkozat a TÁMOP 3.3.2. programban való részvételről
A pályázónak nyilatkoznia kell arról, ha pályázatot nyújtott be a TÁMOP Esélyegyenlőségi programok végrehajtásának támogatása c. pályázati konstrukcióra.

28 6. OTMR adatlap kitöltése
A pályázónak mellékelnie kell a kitöltött OTMR adatlapot – adatlap a támogatási döntésről - (jelen pályázat XXI. Sz. Melléklete)


Letölteni ppt "Biztos Kezdet Program Mellékletek."

Hasonló előadás


Google Hirdetések