Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

KULTURÁLIS PROJEKTCIKLUS MENEDZSMENT (KPCM) A TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT KÉPZÉSI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA Társadalmi Megújulás Operatív Program „Építő.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "KULTURÁLIS PROJEKTCIKLUS MENEDZSMENT (KPCM) A TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT KÉPZÉSI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA Társadalmi Megújulás Operatív Program „Építő."— Előadás másolata:

1 KULTURÁLIS PROJEKTCIKLUS MENEDZSMENT (KPCM) A TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT KÉPZÉSI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA Társadalmi Megújulás Operatív Program „Építő közösségek”, közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért - Program a közművelődési intézményrendszer felnőttképzési kapacitásának bővítésére c. TÁMOP 3.2.3. projekt A) komponens minden résztvevőjére, megvalósítójára. Kodolányi Főiskola, Székesfehérvár, 2011

2 A SZABÁLYZAT CÉLJA  A képzési-, és vizsgaszabályzat célja a TÁMOP 3.2.3. A) komponens követelményrendszerével ko- herens képzési folyamat és vizsgarend lebonyolí- tási rendjének szabályozása.  A képzési- és vizsgaszabályzat hatálya kiterjed a TÁMOP 3.2.3. A) képzés egészére, a tanulmányok alatti vizsgákra, kiterjed továbbá a TÁMOP 3.2.3. A) oktatóira és a képzés felelőseire. A vizsgasza- bályzat hatálybalépése, érvényessége a TÁMOP 3.2.3.A) komponens megvalósításának teljes ide- jére szól.

3 TARTALMA  A KÉPZÉS ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI  A KÉPZÉS és RÉSZTVEVŐI  A VIZSGASZABÁLYZAT  EGYÉB RENDELKEZÉSEK

4 A KULTURÁLIS PROJEKTCIKLUS MENEDZSMENT törvényessége és hatálya  A 1997. évi CXL. Törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről,  a Felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. Törvény,  a TÁMOP 3.2.3. pályázathoz kapcsolódó hatályos jogszabályok  valamint a TIT Alapszabály, TIT TQM értelmező szövegével egységes szerkezetben készült. A jelen szabályzat hatálya kiterjed a jogviszonyt eredményező képzésre,  a képzésben résztvevőkre és a  képzések lebonyolításában részt vevő foglalkoztatottakra.

5 AZ ALAPÍTÓ, INDÍTÓK  A képzési program alapítója: TUDOMÁNYOS ISME- RETTERJESZTŐ TÁRSULAT 1088 Budapest Bródy Sándor utca 16. sz. telefon: (1) 483-2540; (1) 327-8900; Fax: (1) 327-8901; E-mail: titnet@webinform.hu; Honlap: www.titnet.hu; titnet@webinform.hu www.titnet.hutitnet@webinform.hu www.titnet.hu  A képzési program indítói: azon kulturális, közművelő- dési, felnőttképzési intézmények, amelyek az alapítóval megállapodással rendelkeznek és megfelelnek a képzési körülmények teljes körű feltételeivel, valamint akkor folytathatnak felnőttképzést, ha megfelelnek a vonatkozó törvényekben, jogszabályban meghatározott feltételek- nek is.  KPCM képzési tevékenységüket kötelesek bejelenteni az állami foglalkoztatási szervnek is.

6 A KÉPZÉSI TEVÉKENYSÉG MEGKEZDÉSE/BEFEJEZÉSE  A tényleges megkezdés a KPCM képzés intézmények ál- tali meghirdetése. A képzési tevékenység befejezése: a résztvevőknek a záróvizsga, a tanúsítvány átvétele, az in- tézményeknek a képzés elemzése és teljes dokumentáció- archiválás.  A dokumentumok 5 évig megőrzendők.  A résztvevők általános tanulmányi kötelezettségét, a szá- monkérés módját, és az értékelés formáját a képzési terv határozza meg. Az egyes modulokhoz kapcsolódó tanul- mányi kötelezettségeket a tantárgyi program, illetve a tantárgyi követelmények tartalmazzák.

7 A KÉPZÉSI PROGRAM SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI  A továbbképzés 4 modulból – 1. ÁLTALÁNOS KULTURA- ELMÉLET; 2. AZ ÁLTALÁNOS VEZETÉSELMÉLETTŐL A PROJEKT CIKLUS MENEDZSMENTIG; 3. A PÁLYÁZATÍRÁS ÉS LEBONYOLÍTÁS ALAPJAI – PCM; 4. A KULTÚRA GAZDA- SÁGTANA áll.  A résztvevők számára kötelező a négy modul eredményes elsajátítása, a modulzáró vizsga (20kérdés/modul), a tesztfeladatok sikeres teljesítése. Csak ezek elvégzése után haladhatnak tovább a többi modul elsajátításában. A modulok elvégzéséről külön (modul-nevesített) tanúsít- ványt (igazolást) kapnak, a képzés végén pedig a képzés egészéről. A képzési programot záró vizsgán (a modulzá- ró vizsgák eredményessége esetén): 1) vizsgadolgozattal 2) projekt-elemzéssel kell megszerezni a résztvevőknek a KPCM kompetenciát.  A modulzáró vizsga, a képzési záróvizsga a képzési óra- számokon felüli.

8 FORMAI KÖVETELMÉNYEK  A résztvevőknek a támogatott intézmény finanszírozási feltételeinek közzététele, a képzési szerződés kötése, amelynek meg kell felelnie a Felnőttképzési Törvényben előírtaknak.  Az indító intézmény a saját maga által rendszeresített képzési szerződését hasz- nálhatja.

9 A FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉSNEK TARTALMAZNIA KELL 1.  Az intézmény megnevezését, bírósági nyilvántartásba vételének szá- mát, székhelyét, a felnőttképzési tevékenység végzésének telephelyét, levelezési címét, telefon- és faxszámát, elektronikus levelezési címét, képzési projektvezetőjének nevét, elérhetőségét,  a nyilvántartásba vételi számot,  a tervezett felnőttképzési tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatás formáját ( felnőttképzési szolgáltatások, ügyfélszolgálat, e-Help-Desk),  a képzés megnevezését,  FAT intézményi akkreditációs számát,  a résztvevő nevét, azonosítóit (anyja neve, születési ideje), elérhetősé- geit,  a résztvevő végzettségét, jelenlegi munkahelyét, munkakörét,  továbbá a képesítés során elsajátítható ismereteket, kompetenciákat,  tartalmazza továbbá a képzési tervnek megfeleltetett munkaformákat (elmélet, konzultáció, gyakorlat, távoktatási blokk),  a résztvevőnek a képzés során nyújtott teljesítménye ellenőrzésének, értékelésének módját, a vizsgára történő bocsátás feltételeit,

10 A FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉSNEK TARTALMAZNIA KELL 2.  az elméleti tanórákról, a gyakorlati foglalkozásokról, illetve a konzul- tációkról való megengedett hiányzás mértékét, és ennek túllépése ese- tén a képzésben résztvevőt érintő következményeket,  a képzés helyét, időtartamát, ütemezését, figyelembe véve az előzete- sen megszerzett tudás beszámítását,  az esetlegesen biztosított juttatásokat,  a vizsga szervezésének módját, formáját,  a képzési díj - külön kiemelten a vizsgadíj és az esetlegesen szükséges pótvizsga díjának - mértékét és fizetésének módját, figyelembe véve az előzetesen megszerzett tudás beszámítását,  állami, illetve európai uniós források terhére támogatásban részesülő képzés esetén a támogatás tényét, megnevezését, a támogatás össze- gét, a támogatásban részesülő felnőttképzési intézmény kötelezett- ségvállalását a feltétel biztosítására,  a képzésben részt vevő, illetve a felnőttképzést folytató intézmény szer- ződésszegésének következményeit,  a felnőttképzési intézmény nyilvántartásba vételének elmaradásával, illetve a tevékenysége folytatásának megtiltásával összefüggésben ke- letkezett, a szolgáltatás igénybevevőjét ért kár viselésére vonatkozó rendelkezéseket.

11 A TANANYAG ELSAJÁTÍTÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE, MÉRÉSE  1 db elfogadott záró (a képzési helyszínen készített) vizsga- dolgozat;  4 db 20 kérdésből álló modulzáró tesztdolgozat 80% szintű megoldása;  A képzésben résztvevők a képzés indításánál kézhez kapják a vizsgadolgozatok tételjegyzékét, amely koherens a kép- zési követelményrendszerrel; A sajátos igényű, hátrányokkal küzdő vizsgázó kérésére, az indító intézmény vezetőjének engedélye alapján:  az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló időt legfeljebb harminc perccel meg kell növelni, lehetővé kell tenni, hogy a tanulmányok során engedélyezett segéd- eszközt használja a résztvevő; engedélyezni kell, hogy írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tegyen.

12 A KÉPZÉSI PROGRAM HELYSZÍNÉNEK, ALAPFELSZERELTSÉGÉNEK KÖVETELMÉNYEI 1.  A képzés helyszínén biztosítani kell a tantermek jogszabályban rögzített kiválóságát, azaz korsze- rű oktatástechnológiával felszerelt világos tanter- meket valamint a megfelelő szintű közösségi helységek használatát.  Ügyelni kell a biztonságra (tűz-, és munkavédel- mi előírások betartása) valamint a hátrányokkal élők számára alkalmas helyszín kiválasztására.  A képzési helyszínnek tömegközlekedési eszköz- zel jól megközelíthetőnek kell lennie.

13 A KÉPZÉSI PROGRAM HELYSZÍNÉNEK, ALAPFELSZERELTSÉGÉNEK KÖVETELMÉNYEI 2.  A továbbképzési programhoz szükséges informá- cióhordozók, taneszközök: korszerű ICT, PC peri- fériákkal, FlipChart és a használatához szükséges eszközök, CD/DVD lejátszó, vetítővászon.  A résztvevők számára biztosítandó segéd- és tananya- gok: A képzésre kifejlesztett tananyagot CD/DVD-n kapják a résztvevők, a szakirodalmi listát a képzés elején megkapják, az elsajátításhoz szükséges hozzáférést (könyvtári kölcsönzés, internetről történő letöltést, vásár- lást stb.) a résztvevőknek kell biztosítaniuk.

14 AZ ALAPÍTÓ ÉS AZ INDÍTÓ KÖTELEZETTSÉGE A MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS ÉRDEKÉBEN  Az alapító nagy hangsúlyt fektet a minőségirányításra, amely összhangban áll a TIT TQM-jével és az intézmé- nyi akkreditációs követelmények betartásával.  A résztvevőktől származó információkat, véleményeket, észrevételeket, szakmai ajánlásokat folyamatosan gyűjti regisztrálja, elemezi és a képzés leendő fejlesztésébe, a projekt zárótanulmányába beépíti.  Ezt az indító intézményektől a megállapodás értelmében elvárja.  Panaszkezelésére a megfelelő minőségirányítási eljárást kell alkalmazni a TIT TQM eljárásrendje szerint.  Adatot, információt szükséges gyűjteni a projektben vál- lalt indikátorok megvalósulása érdekében, a képzési program teljes időtartama alatt, ennek folyamatosságát a projekt menedzsere felügyeli, azonban a képzésben résztvevő tanárok felelőssége a képzési adatok gyűjtése, elemzése.

15 A KÉPZÉS OKTATÓI, ELŐADÓK, TANÁROK  A képzés során az alapítási feltételeknek megfelelő végzettségű – egyetem, legalább 3 év felnőttképzési gyakorlat – oktatók taníthatnak, vezethetnek gyakorlatot, konzultációt. A képzési tervben foglaltaknak megfelelően köte- lesek teljesíteni feladatukat, amelynek ismeretéről nyilatkozniuk kell a velük kötött írásbeli megbízói szerződés külön pontjában.  A képzés oktatóinak megbízója a TÁMOP 3.2.3. A) projektmenedzsmentje. A képzés során a projekt humán-erőforrásának rendelkezésére állásával kell biztosítania az oktatói/előadói kört.  Az oktatók kötelesek az előírtak szerint dokumentálni azt a képzési fázist, amelyben részt vesznek: képzési napló, jelenléti ív, kérdőív (tanári, résztve- vői) valamint azok elemzését. Amennyiben nem teljesítik ezt a kötelezett- ségüket, úgy a kifizetésük nem lehetséges. Ezt szerződésük külön pont- jában kell rögzíteni.  Az oktatók kérhetnek a projekt menedzserétől, az intézmény vezetőjétől konzultációs lehetőséget, részt vehetnek bármilyen TÁMOP 3.2.3. A) komponens tájékoztatóján, nyilvános rendezvényein.  Rendelkezésre kell állniuk a projekt disszeminációs fázisában (- a képzési tapasztalatokra épülő elemzéseikkel a nyilvánosság hiteles tájékoztatásának segítése, a projekt eredményeinek - felkérés esetén – szakmai körben történő terjesztése, valamint a projekt zárótanulmányához szakmai segítségnyújtás).

16 A VIZSGÁZÓK TÁJÉKOZTATÁSA  A vizsgázóknak joguk van még a vizsgára való jelent- kezés előtt pontos felvilágosítást kapni a vizsga lebonyo- lításáról. A vizsgázók esélyegyenlőségének biztosítása érdekében, minden személynek, külön kérés nélkül ki kell adni írásban vagy szóban a vizsgaszervezéssel kapcsolatos alapvető információkat, amelyek magukba foglalják, de nem korlátozódnak az alábbi elemekre:  a vizsga várható időpontja;  a vizsga várható helyszíne;  a vizsgafeladatok értékelésének PONTOS kritériumai;  a vizsgaeredmény várható időpontja;  a vizsga halasztása;

17 A VIZSGA 1.  Vizsgaidőpontok: a képzési tervnek megfelelő haladás esetén a mo- dulzárás után közvetlenül, a záróvizsga a képzést lezáróan legfeljebb egy héten belül kerül megszervezésre. Zavartalan lebonyolítása a képzésért felelős munkatárs kötelessége.  Vizsgaanyag: a vizsgaanyagot (tételsor) a képzést alapítója bizto- sítja. Az indító intézmény esetében a modulhoz tartozó aktuális tesztkérdés-sorozatot, valamint a záróvizsga témakörét az adott kép- zésért felelős, az adott modulban, képzési folyamatban résztvevő ta- nárok javaslata alapján állítja össze.  A tesztkérdés-sorozatok, témazáró vizsgatémák nem ismétlődhetnek más képzés során.  A modulzáró és képzést záró vizsga felügyeletét képzésben részt- vevő oktató láthatja el. Feladata: a vizsgaanyag kiosztása, ellenőrzés a vizsga teljes ideje alatt. A résztvevők az intézmény által pecséttel megjelölt papíron dolgozhatnak, amelyet dokumentálni, archiválni kell az intézménynek. A titoktartási kötelezettség betartásáért a fel- ügyelő tanár felel.  Az intézmény által felkért javító tanár 3 munkanapon belül köteles értékelni, minősíteni a dolgozatokat s a képzésért felelősnek átadni azokat. Az eredmény közlésétől számított 5 munkanapon belül a vizsgázó élhet fellebbezési jogával.

18 A VIZSGA 2.  Vizsgáztató tanárok, vizsgafelügyelők felkérése a képzé- sért felelős feladata: A vizsgaidőpontban a felkért oktató a vizsga megkezdése előtt fél órával a vizsga helyszínén kö- teles megjelenni és biztosítani a vizsgához szükséges anyagokat, eszközöket.  A vizsgafelügyelő feladata a hallgató adatainak valódisá- gának ellenőrzése.  Oktatók, előadók, hospitálni kívánó oktatásszervezők az indító intézmény vezetőjével történt előzetes egyeztetés alapján jelen lehetnek a képzésen és a vizsgán.  A vizsgán a megfelelő általános felügyeletet az intézmény saját forrásaiból biztosítja (nyitva tartás, portaszolgálat, tanterem, ICT technológia, telefonos konzultációs lehető- ség a képzésért felelőssel).

19 A VIZSGA 3.  Egy modul vizsgaideje 45 perc. Záróvizsga ideje 90 perc. A vizsga alatt mobiltelefont vagy más segédeszközt (jegyzet, tananyag, stb.) a résztvevő nem használhat, a vizsgán csak személyes dolgait tarthat- ja magánál.  A modulokról valamint a képzés egészéről szóló tanúsítványt az ala- pító engedélyével az indító intézmény hivatalos képviselője is kiállít- hatja. Amennyiben az 1-1 modul értékelő vizsgája sikertelen (vagy a résztvevő indokoltan más időpontban szeretné letenni), azt lehet olyan intézményben is ismételni, pótolni (abban az esetben, ha a képzés már befejeződött) ahol ugyanolyan képzési tervű KPCM kép- zés folyik.  A modulok vizsgaideje nem csoportosíthatók át.  A vizsga napján eldöntendő tartalmi, technikai kérdésekben a kép- zésért felelős munkatársnak személyesen vagy elektronikusan, telefonkapcsolattal rendelkezésre kell állnia a vizsga felügyelőnek.  Nyilvánosság: A KPCM képzések és vizsgák nem nyilvánosak. Hos- pitálásra előzetes egyeztetés alapján van lehetőség, de a külső részt- vevők nem avatkozhatnak be, és nem zavarhatják a képzés, a vizsga menetét. A titoktartás őket is kötelezi, ami kiterjed a vizsga anyagára és a személyi adatokra is.

20 EGYÉB RENDELKEZÉSEK 1.  Jog és adatvédelem: A vizsgaanyagok a képzést szervező intézmény tulajdonát képezik, másolása szabálysértésnek számít.  A vizsga lebonyolításában közreműködő minden résztvevő titoktar- tásra, valamint a személyes adatok védelmére kötelezett. A résztvevői adatokra az adatvédelmi törvény maradéktalan betartása vonatkozik.  Az adatvédelem minden projektben résztvevőre (oktatók, munkatár- sak) vonatkozik.  Pénzügyi feltételek: A képzés és a vizsgák költségeit az indító intéz- mény a résztvevők számára a TÁMOP 3.2.3.A) kerete terhére bizto- sítja. A képzésen kívüli költségek a résztvevőket terhelik.  A jogorvoslati eljárás: a képzésben résztvevők (oktatók is) panaszait a TÁMOP 3.2.3.A) komponensben vállalt intézményi kötelezettsé- gek, valamint a TIT TQM eljárásrendje szerint lehet orvosolni.  A képzésben résztvevőkkel ismertetni kell a képzés kezdetén az ügyfélszolgálat rendjét, a képzésért felelős, a projektmenedzser valamint az intézmény vezetőjének nevét, hivatali elérhetőségét.

21 EGYÉB RENDELKEZÉSEK 2.  Méltányosság: a projektmenedzser feladata és köteles- sége az előzetesen megszerzett tudás beszámítása, a fel- mentés igazolása, amelyet a képzést indító intézmény vezetőjével alá kell íratnia.  Elbocsátás: a képzésből kizárt résztvevőkre a képzési szerződésben foglaltak vonatkoznak.  Statisztikai adatnyilvántartás és –szolgáltatás: a projekt- menedzsernek feladata és kötelessége a projekt indi- kátorainak naprakész dokumentációja és annak vezetői kérésre való rendelkezésre bocsátása, valamint a törvény- ben előírt adatszolgáltatással kapcsolatos teendők ellátása.

22 MELLÉKLETEK  KÉPZÉSI PROGRAM, TANÚSÍTVÁNY - MINTÁK  KPCM TEMATIKA – nyilvános a résztvevők számára  KPCM ZÁRÓVIZSGA DOLGOZAT TÉTEL-SORA – nyilvános a résztvevők számára  FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS  KÉPZÉSI NAPLÓ  JELENLÉTI ÍVEK  KÉRDŐÍVEK – résztvevői, tanári  ELLENŐRZÉSI LISTA (a képzésért felelős által összegzett)  A szabályzat a képzést indító intézmény minőségirányítási rendszerével együtt érvényes.

23 Köszönöm a figyelmet! Zoltai Márta, okl. EU szakértő


Letölteni ppt "KULTURÁLIS PROJEKTCIKLUS MENEDZSMENT (KPCM) A TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT KÉPZÉSI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA Társadalmi Megújulás Operatív Program „Építő."

Hasonló előadás


Google Hirdetések