Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

© N. Fodor János, 2012. A nyelvrokonság kritériumai latinolaszfranciaportugá l spanyolromán lac, la ct is ’tej’la tt ela it le it ele ch ela pt e o ct.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "© N. Fodor János, 2012. A nyelvrokonság kritériumai latinolaszfranciaportugá l spanyolromán lac, la ct is ’tej’la tt ela it le it ele ch ela pt e o ct."— Előadás másolata:

1 © N. Fodor János, 2012

2 A nyelvrokonság kritériumai latinolaszfranciaportugá l spanyolromán lac, la ct is ’tej’la tt ela it le it ele ch ela pt e o ct o ’8’o tt ohu it o it oo ch oo pt fa ct um ’tett; tény’ fa tt ofa it fe it ohe ch ofa pt nox, no ct is ’éj’ no tt enu it no it eno ch enoa pt e L. még részletesen H ONTI L ÁSZLÓ : A történeti-összehasonlító nyelvtudományról dióhéjban. In: H ONTI L ÁSZLÓ főszerk., A nyelvrokonságról. Bp., 2010. 15–31.

3 magyarfinnosztjákvogul házkotakat faz(-ék)pataputpōt kézkäteketkät százszataszàtšāt lúdlintulontlōnt hadkunta χ ɒ ntəγ χònt

4 A finnugor (ugor) alapszókincsbeli fogalomkörök  testrészek : fő, száj, áll, fül, szem, fog, láb, mell, máj, bőr, ágyék, far, epe, here  rokoni kapcsolatok : apa, anya, fiú, leány, meny, ángy, öcs, vő, férj  elemi cselekvések : él, hal, lesz, szül, van, áll, megy, ül, eszik, fal, lát, les, dug  számok : egy, két, három, négy, öt, hat, hét, száz  természet tárgyai, jelenségei : csillag, ég, világ, jég, hó, esik, fagy, víz, ár, hab, tó, hegy

5  növények, növényi részek és állatok : ág, fa, odu, tő, fenyő, nyár, meggy, egér, hód, sün, hal, kígyó, holló, lúd, varjú, légy, méh, nyű, ló stb.)  ház körüli eszközök, használati tárgyak : ágy, ajtó, fal, ház, zug, fazék, háló, kés, íj, ideg, nyíl, nyereg, kengyel

6

7 A térképek forrása: Róna-Tas: A honfoglaló magyar nép. Bp., 1996.

8

9

10 Forrás: mindentudas.hu

11

12

13 A népek és annak nyelvhasználói történetük során számos néppel és nyelvvel érintkeznek.  nyelvi kontaktus : areális nyelvi hatás, lexikális hatás (szókölcsönzés) A nyelvi kontaktus feltétele: időbeli és térbeli érintkezés A szóeredet-magyarázatokban igazolni kell, hogy a két nép egyidőben és egymás mellett élt az átadás- átvételkor. (Pl. a sumér-magyar szómagyarázatok ezért is problémásak!)

14 A jövevényszóvá válás kritériuma: az idegen eredetű szó alkalmazkodik az átvevő nyelv rendszeréhez  fonetikai és grammatikai alkalmazkodás A hanghelyettesítés (fonetikai) kritériuma: az átvevő nyelvből hiányzó hangokat helyettesíteni kell olyan hanggal, amely a hiányzótól lehetőleg egy képzési mozzanatban (tulajdonságban) különbözik.  Csak az átvevő nyelv hangjaiból épülhet fel az átvett szó. Grammatikai kritérium: az átvett szavak igazodnak az átvevő nyelv struktúrájához.  A jövevényszavakra is vonatkoznak a mondat- szerkesztési szabályok.

15 Grammatikai analógia : A jövevényszavak beilleszkedésükkor az adott kor nyelvállapotának alaktani szabályait követik. Pl. fólia : fóli á -t ( fóliat )| Minta: alma : alm á -t Megkapják az aktuálisan produktív képzőket: pl. – l vagy – z (faxol, ímélezik) A szófaji rendszerbe történő beépülés is végbemegy. A jövevényszavak többsége a főnév, ige, melléknév közé tagozódik be. (A nemeket ismerő nyelvekben nembe sorolás is történik!)

16 A jövevényszó fogalma A jövevényszó olyan más nyelvből átvett szó, amely az átvevő nyelv rendszerébe teljes mértékben beilleszkedett, az anyanyelvi beszélők számára az idegen eredete teljesen felismerhetetlenné vált. A nyelv rendszerébe történő teljes beilleszkedés kritériumai:  illeszkedés a nyelv hangrendszeréhez (pl. pl á za )  illeszkedés a grammatikai rendszerhez (pl. pláz á ban )  szócsalád létrehozása (pl. plázaépítés, plázacica, plázázik )

17 A jövevényszavak bekerülése a magyar nyelvbe Kr. e. I. évezredtől – napjainkig A honfoglalás előtt a magyarság különböző nyelvű steppei (sztyeppei) népekkel érintkezett. Iráni és ótörök nyelvi kontaktusok Az ótörök nyelvekkel több évszázadig tartó, intenzív kapcsolat  az ősmagyar jövevényszavaink legnagyobb hányada ótörök eredetű

18

19 Az iráni jövevényszavak A honfoglalás előtt több időszakban is volt ős- és óiráni nyelvi érintkezés. 1) Az Urál déli lejtőjére húzódó magyarság új ismereteket sajátít el: • kezdetleges állattartás (szarvasmarhatartás) • nomád életforma Kr. e. II. évszázadtól középiráni szavak: tehén, tej, hús? + tíz nemez, réz?

20 2) Vándorlások korában (V–VI. sz.-tól, VIII. sz.) • Hunor és Magor története (alán lányrablás) • a Kaukázustól és a Fekete-tengertől északra, a Kubán folyó vidékén • asszony, híd, vért, méreg, tölgy, üveg, verem, zöld, gazdag?, kincs?, ezer • kereskedelmi kapcsolatok révén perzsa szavak: vám, vár, vásár

21 Török jövevényszavak csoportjai A magyar nyelv kialakulása előtt is volt török nyelvű népekkel való érintkezés  ősi, alapnyelvi eredetű szókészlethez tartozik. Ótörök nyelvek : csuvasos és köztörök Török népek : csuvas; onogurok, volgai bolgárok, kazárok, türkök, kunok, besenyők, oszmán törökök 1) Dél-uráli őshaza területén: harang, homok, ér ‘megérint, érkezik’ 2) Vándorlások kora (Kr. u. V–VI. sz.-tól) erős nyelvi-kulturális hatás 3) Kárpát-medencei letelepedés után: kun, besenyő 4) Oszmán-török (XVI–XVII. sz.)

22 Az ótörök nyelvi kontaktus helye A nyelvi kontaktus ideje Kr. u. V–VI. század—IX. század

23 A csuvasos és a köztörök eredet hangtani alapon elkülöníthető: 1) Őstörök (PT) *r > csuvasos r ikir ‘ökör’ > köztörök zikiz (öküz) A magyarba bekerülő szavak főként csuvasos jellegűek: borjú, iker, karó, ökör, sár, tenger, térd, ír, gyűrű, sárkány stb. 2) őstörök * j > csuvasos szj v. sz > köztörök j Csuvasos eredetű: szél ‘légáramlat’, szérű, szőlő

24 3) őstörök *j > biz. csuvasos nyelvekben dzs  a magyarban ma gy (gyapjú, gyékény, gyertya, gyöngy, gyümölcs, gyűrű, gyűszű) 4) őstörök *l > csuvasos l (~ lč ~ č) > köztörök š [s] A magyar dél, dől, kölyök csuvasos eredetű. L. még: bölcső, erkölcs, gyümölcs; bocsát (HB. bulcsássá), búcsú (~ Búlcsú), tanács 5) őstörök *š [s] > csuvasos š [s] > köztörök si-, sa- [szi] csuvasos: sárkány, serke, sárga köztörök: szúnyog

25 Az ótörök jövevényszavak jellemzése  szókészletünk lényeges része  ugor-török „háború”  491 biztos lexéma (össz.: 561) (Róna-Tas, 2011) (TESz.: 224; EWUng.: 325)  széles körű és mély műveltségi hatást tükröznek  A török népek jól szervezett lovas- nomádok, nagyállattartók, vándorló életmódúak voltak, de voltak állandó szálláshelyeik, ahol földművelést folytattak.  sokféle fogalomkört érintenek az átvett szavak

26 1) testrésznevek : kar, gyomor, köldök, szakáll, szeplő, boka, csipa, térd 2) tulajdonságok : apró, bátor, gyarló, gyáva, gyenge, kék, kicsi ~ kis, orv, öreg, tar, erő 3) állattenyésztés szavai : • szarvasmarhatartás: bika, ökör, tinó, borjú, ünő • juhtenyésztés: kos, üvecs, toklyó ‘két éves juh’, gyapjú, ürü • kecsketartás: kecske, olló ‘gida’ • sertéstenyésztés: disznó, ártány, serte > sertés; • baromfi: tyúk (Fiastyúk) tejfeldolgozás: köpű, író, sajt, túró

27 kapcsolódó fogalmak: karám, ól (1211: Bureu ohul ), béklyó, gyeplő 4) földművelés : • gabonafélék: árpa, búza, komló Feldolgozás: dara, eke, őröl, sarló, arat, szérű, tarló, kéve, kepe, boglya, ocsú, szór • konyhakerti növények: borsó, komló, torma • gyümölcstermesztés: gyümölcs, alma, körte, som, dió, szőlő • borászat: szőlő, szűr, bor, söprő 5) lakóhely : sátor, karó, kút, kapu Berendezés: szék, bölcső, kancsó, gyertya, szapu

28 6) öltözködés : ölt, illik, saru, süveg, csat, ködmön, köpönyeg, bársony, gyöngy, gyűrű, kép, tükör; kender  tiló, orsó, gyűszű, csepű 7) mesterségek : szűcs, ács, szatócs, tolmács Kapcsolódó fogalmak: csavar, gyárt, gyúr, teker, tűr ‘összehajt’, balta? 8) társadalmi és állami élet : • temetkezési szokások: tor, gyász, koporsó • hadviselés: sereg, gyűl, tömény ‘tízezer emberből álló hadi egység’; bátor, gyáva, érdem • jogi fogalmak: törvény, tanú, bér, barom ‘vagyon’, kölcsön, orv, bocsát

29 9) hitvilág : id ‘szent’ > *idház > egyház (An.: Igfon ) táltos, bölcs, boszorkány, bossz(ankodik), bűvöl, bájol, ige, gyaláz, gyón, sárkány 10) halászat-vadászat : gyertya, süllő, tok, hurok, tőr 11) természeti környezet : nyár, homok, árok, dél, sár, szél, tenger Állatok: teve, görény, borz, bölény, ölyű, turul, sólyom, torontál, Növények: gyertyán, kőris, kökény, bojtorján, torma, csalán 12) műveltség : ír, betű, szám, idő, kor

30 „A nyelv egy nép kultúrájának leggazdagabb okmánytára, él és emlékezik.” (Tompa József)


Letölteni ppt "© N. Fodor János, 2012. A nyelvrokonság kritériumai latinolaszfranciaportugá l spanyolromán lac, la ct is ’tej’la tt ela it le it ele ch ela pt e o ct."

Hasonló előadás


Google Hirdetések