Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szervezet-átalakítási kulcsmentorok

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szervezet-átalakítási kulcsmentorok"— Előadás másolata:

1 Szervezet-átalakítási kulcsmentorok
Andor Csaba Bogdán Ágnes Fodor Valéria Gruiz Katalin Marketti Judit Szollár Zsuzsanna Vályi Réka 2012. december 13

2 A szervezet-átalakítási kulcsmentor
A szervezet-átalakítási kulcsmentor az a személy, aki a megbízóval és a szervezet vezetésével egyeztetve koordinálja, monitorozza, minőségbiztosítja a kiváltással kapcsolatos tudás integrálását az intézmény szervezeti és szakmai életébe, támogatja az új típusú működés kialakítását, befolyást gyakorol szervezet-átalakítási, fejlesztési célok megvalósulását biztosító folyamatra.

3 A szervezet-átalakítási kulcsmentor
Célja: Biztosítani a céloknak, értékeknek, terveknek való megfelelést. Hatásköre: Folyamat-tanácsadási tevékenységet végez, döntési jogköre nincs. Betekinthet az intézményt leíró, ill. a változtatási folyamatban keletkező szervezeti dokumentumokba, nyomon követve a változtatási folyamatot; Javaslatot, ajánlásokat tehet a projekt rögzített keretein belül; Szakmentori erőforrások igénybevételét koordinálja, nyomon követi; A kívánatos paraméterektől való eltéréseket jelzi, konfliktusok esetén az FSZK felé eszkalál. Felelős: A pályázat megvalósítása során a kiváltási program helyi megvalósításának megfelelő szakmai minőségéért, ezen belül a szervezeti működést leíró ún. hard elemek megfelelő kialakításáért a vezetői teammel és a fenntartóval közösen.

4 A szervezet-átalakítási kulcsmentor működési területe
Személyzet (Staff) Struktúra (Structure) Stratégia (Strategy) Rendszerek (Systems) Képességek (Skills) Közös értékek (Shared Values) Vezetési stílus (Style) Hard elemek

5 A szervezet-átalakítási kulcsmentor tevékenységei
Mentorhálózatban való működés Információgyűjtés és információfeldolgozás Kapcsolattartás, folyamatos együttműködés a szervezet vezetőjével, projektmenedzserrel Szervezeti változtatások tervezésének minőségbiztosítása A szervezeti változtatások megvalósításának minőségbiztosítása Együttműködés a többi kulcsmentorral, szakmentorral, külső szolgáltatókkal

6 A szervezet-átalakítási kulcsmentor feladatai
Felkészülés, tájékozódás, a feladat pontosítása Kulcsmentor-team megalakításában közreműködés Az intézmény megismerése Kapcsolatfelvétel az intézmény vezetőjével, projekt- menedzserrel Az intézmény megismerése (információk begyűjtése) Fenntartó elvárásainak megismerése Mentori munkaterv elkészítése Szakmentorokkal egyeztetés Belső szerződés kötése az intézmény vezetőjével, fenntartójával

7 A szervezet-átalakítási kulcsmentor feladatai
Szervezet-fejlesztési folyamat tervezésének minőségbiztosítása Diagnózis minőségbiztosítása Szolgáltatási térkép elkészítésének minőségbiztosítása Szervezet- átalakítási terv minőségbiztosítása Szervezeti változtatások végrehajtásának minőségbiztosítása Projektzárás, a tapasztalatok összegzése

8 Mentorok számára nyújtott tudás, információ, kompetencia
Valamennyi mentorcsoport számára: Konkrétan, a projekt folyamathoz kapcsolódóan: A szervezet átalakítási folyamat lépései, tervezett szerepek, feladatok, felelősségek, inputok, outputok, kritikus tényezők. Általában, kompetencia szinten, a közös munka során modellezés, példamutatás során átadva: A tevékenységekhez szükséges teljesítmény- és cselekvési, kognitív, személyes hatékonysági, támogatói, befolyásolási, vezetői, kommunikációs, személyközi, kulturális, vállalkozói, folyamatszervezési, etikai, humán kompetenciák (részletesen ld. Kompetenciák).

9 Mentorok számára nyújtott tudás, információ, kompetencia
Stratégiai szakmai mentorok A szemléleti és szakmai szemléletváltás szervezeti előzményei, eddigi gyakorlat, adottságok, szokások A változtatás esélyei, kilátásai a szervezeti feltételek megvalósíthatósága szempontjából Intézményvezetőt támogató coach Az átalakítás konkrétabbá, megfoghatóbbá tételéhez szükséges információk (miben lesz más a szervezet, pontosan mire kell felkészülnie a vezetőnek?) A sikeres átalakításhoz szükséges kritikus vezetői kompetenciák megadása Az átalakítási folyamat során azok a jelentős vezetői feladatok meghatározása, amelyekre fel kell készíteni a vezetőket Rehabilitációs szakmérnök mentorok A beruházás során a rehabilitációs és környezeti tényezőket érintő szervezeti kockázatokról információk (pl. vezetők döntési képessége, várható változtatási igények) Az épületekben várhatóan zajló tervezett tevékenységekről , a lakók összetételéről és ezek tervezett időtávjáról szóló információk

10 Mentorok számára nyújtott tudás, információ, kompetencia
Szupervízor – coach mentorok Az átalakítás konkrétabbá, megfoghatóbbá tételéhez szükséges információk (miben lesz más a szervezet, pontosan mire kell felkészülnie a dolgozóknak?) A sikeres átalakításhoz szükséges kritikus dolgozói kompetenciák megadása Az átalakítási folyamat során azok a jelentős vezetői feladatok meghatározása, amelyekre fel kell készíteni a dolgozókat Szervezeti, működési mentorok Konkrét feladatvégzéshez szükséges információk, követelmények, igények (pl. milyen iratminta, munkaköri leírás, szerződésminta, szervezeti dokumentum, eljárás készüljön) Foglalkoztatási mentorok A foglalkoztatáshoz kapcsolódó szervezeti feltételek meghatározása A foglalkoztatáshoz kapcsolódó dolgozói és vezetői feladatok, szerepkörök, felelősségi körök, eljárások meghatározásához információ átadás

11 Mentorok számára nyújtott tudás, információ, kompetencia
Képzési mentorok (dolgozók) Szükséges készségfejlesztési, szemléletformálási, ismereti igények és új eljárásokkal kapcsolatos képzési igények, szükséges anyagok, információk megadása Szervezeti jellegű előzmények, a motivációs háttér és igények megértéséhez Hosszabb távú képzési programok kidolgozásához a szükséges szervezeti feltételek meghatározása Képzési mentorok (lakók) A lakók képzésének eredményességéhez kapcsolódóan, a dolgozók és vezetők szerepeivel, feladataival, hozzáállásával kapcsolatos szervezeti információk, ismeretek átadása Támogatási szükségletfelmérő mentorok A felmérés eredményességéhez kapcsolódóan, a dolgozók és vezetők szerepeivel, feladataival, hozzáállásával kapcsolatos szervezeti információk, ismeretek átadása

12 A szervezet-átalakítási kulcsmentor kompetenciái
Általában, kompetencia szinten, a közös munka során modellezés, példamutatás során átadva: Teljesítmény és cselekvési kompetenciák teljesítményorientáció rend kialakítása minőségre és pontosságra törekvés kezdeményező képesség információkeresés. Személyes hatékonyság kompetenciái önkontroll önbizalom rugalmasság elkötelezettség a szervezet iránt. Kognitív kompetenciák analitikus gondolkodás fogalmi gondolkodás Szaktudás- szervezeti működés, fejlesztés. Vezetői kompetenciák mások fejlesztése irányítás és asszertivitás csapatmunka és együttműködés csapatvezetés. Támogatás és mások segítése empátia ügyféltudatosság. Befolyásolás befolyásolás szervezeti tudatosság kapcsolatok építése.

13 Kulcskompetenciák Kommunikáció – kommunikálni, kapcsolatba lépni és kapcsolatot tartani a kulcs- és szakmentorokkal, az intézményvezetővel, ill. az intézmény vezetésével annak érdekében, hogy az intézmény átalakulási, fejlődési és működési területei/ lehetőségei kiaknázásra kerüljenek. Személyközi kompetenciák (társas – és interakciós kompetencia) – személyközi készségek a hatékony személyes és csoportos érintkezéshez. Kulturális kompetencia – a gondolatok, élmények és érzések különféle módon történő kreatív kifejezése. Vállalkozói kompetencia – a változás kiváltására való törekvés, a külső tényezők által kiváltott újítások elfogadásának, támogatásának és alkalmazásának a képessége: beavatkozni és szolgáltatást (segítséget) nyújtani a változások elérése érdekében, a megfelelő szintű támogatás biztosítása révén.

14 Kulcskompetenciák Folyamat-, folyamatszervezési kompetencia (témák, időzítés, felmérés és tervezés): partneri együttműködésben felmérni és áttekinteni az intézményi kultúrát, az ott dolgozó szakemberek, valamint kliensek értékrendjét, körülményeit, tapasztalatait, motivációját, hogy megtervezhető legyen az átalakulási folyamat, szükségleteikre, elvárásaikra, feladataikra és felelősségvállalásukra adott válaszok. Etikai- és humánkompetencia: elősegíteni, hogy az intézmény szakemberei lehetőséget kapjanak saját erejük, képességük és tudásuk bővítésére, megerősítésére, felhasználására, amivel képessé válnak a változásra. Áttekintőképesség, rendszerszemlélet: hozzájárulni a szervezetben folyó munkához. Menedzsment- és teljesítménykompetencia: saját képességeiket szakmai kompetenciájuknak fejlesztése érdekében irányítani és értékelni. Digitális kompetencia – az információs és kommunikációs technológiák alkalmazásával kapcsolatos készségek.

15 Tudástartalom A kiváltással kapcsolatos emberi jogi háttér
Az intézményi férőhely-kiváltásával kapcsolatos nemzetközi kutatások, modellek tapasztalatai, Az EU-s stratégiák, szabályzók, szakmai ajánlások A hazai jogszabályok, stratégiák, A hazai intézményrendszert feltáró és a férőhely kiváltással kapcsolatos kutatások eredményei, A pályázati rendszer, a pályázatban foglalt elvárások és keretrendszer, A szolgáltató szervezetek jelentősége, funkciója és a terület kulcsfaktorai, A lakhatás és életminőség biztosításának kontextusa,

16 Tudástartalom Az intézményi kiváltásban érintettek értékrendje, fogalomrendszere, Az érintettek (fogyatékos személyek, pszichoszociális fogyatékossággal élők és a szerhasználó emberek) jogai, valamint szükségletei, Az átalakulás folyamatát meghatározó alapelvek, alapértékek, Terület specifikus kommunikáció, Szervezeti, vezetési ismeretek, szervezet-fejlesztési ismeretek, A szervezet-átalakítási és szervezetfejlesztési folyamatok koordinálása, A mentorhálózatban elfoglalt helye, szerepe, feladatai, felelőssége.

17 Megvalósíthatósági tanulmány – SWOT
ERŐSSÉGEK 1257/2011.(VII.21.)Korm. határozatban foglaltak pályázási/változtatási igény fenntartói/politikai igény, akarat, garancia TIOP A-11/1 pályázat lehetőségei TÁMOP / azonosítószámú projekt mentorhálózat szervezése, működtetése, oktatás-képzés kimagasló tudástőke ágazatokon átnyúló szakterületi együttműködések érintettek bevonása (ellátottak/dolgozók) érintettek érdekképviseletével való együttműködés személyre szabott és szükségletekre épülő ellátás biztosítása szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés GYENGESÉGEK már meglévő szolgáltatások területenként eltérő színvonala pályázati elbírálás elhúzódása pályázati finanszírozás egyenletlensége mentorhálózat működtetésében előre nem tervezhető nehézségek kezelése oktatás-képzés során előre nem tervezhető nehézségek kezelése eltérő ágazati szabályzói követelmények érintettek eltérő szintű ismeretei és attitűdjei feladat ellátási sztereotípiák társadalmi reakciók a változással összefüggésben pályázó szervezet gyakorlati projekt tapasztalata mentori rugalmatlanság Fenntarthatóság financiális kidolgozatlansága (tapasztalatlanság) LEHETŐSÉGEK EU szintű ellátórendszer létrehozásának elvárása már meglévő szakmai tudás vezetői/dolgozói igény a minőségi változásra már meglévő szolgáltatások, VESZÉLYEK új fenntartói/politikai igény, akarat középvezetői, dolgozók ellenállás a változással kapcsolatban a megvalósítás során a projekt teamben bekövetkező személyi változás ill. mentorváltás nem elegendő/megfelelő infrastruktúra szakmai tudás/minőség/elvárás/cél alárendelődik a mindenkori financiális érdekeknek a desinstituciós folyamat elakad financiális okok miatt LAKÓKÖRNYEZETBE INTEGRÁLT MINŐSÉGI KIVÁLTÁS

18 Kulcsmentorok kiválasztása – SWOT
ERŐSSÉGEK hálózati működtetés stratégiai kulcsmentorok szervezet-átalakítási kulcsmentorok intézményvezetőt támogató coach kulcsmentorok rehabilitációs szakmérnök szakmentorok GYENGESÉGEK a kulcsmentorok nem ismerik egymást kulcsmentorok közötti kommunikációs deficit egyes mentorterületeken belül összeszervezett szakemberek nem ismerik egymást, eltérő módon kommunikálnak, eltérő ismeretekkel, habitussal, együttműködési készséggel, képességgel rendelkeznek, találkozások egyeztetésének nehézségei munkamenet/együttműködés kialakulatlansága a mentorok foglalkoztatásának bizonytalansága (vagy igen, vagy nem) LEHETŐSÉGEK minden kulcsmentor professzionális tudással rendelkezik minden kulcsmentor széles kapcsolati tőkével rendelkezik minden kulcsmentor valamely okból elkötelezett a faladat iránt VESZÉLYEK a környezeti tényezők hatása a csoportszabályokra a környezeti tényezők hatása a tervezett intenzitásra a projekt team és a kulcsmentorok eltérő ismeretei a mentorok „elbeszélnek egymás mellett” a mentorok bevonódása a folyamatba. LAKÓKÖRNYEZETBE INTEGRÁLT MINŐSÉGI KIVÁLTÁS SZAKMAI MENTORÁLÁSA

19 Köszönjük a figyelmet! Andor Csaba Bogdán Ágnes Fodor Valéria Gruiz Katalin Marketti Judit Szollár Zsuzsanna Vályi Réka


Letölteni ppt "Szervezet-átalakítási kulcsmentorok"

Hasonló előadás


Google Hirdetések