Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A közfoglalkoztatás rendszere „Ahhoz, hogy helyesen cselekedjünk, meg kell tanulnunk helyesen gondolkodni” (Pascal Baise)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A közfoglalkoztatás rendszere „Ahhoz, hogy helyesen cselekedjünk, meg kell tanulnunk helyesen gondolkodni” (Pascal Baise)"— Előadás másolata:

1 A közfoglalkoztatás rendszere „Ahhoz, hogy helyesen cselekedjünk, meg kell tanulnunk helyesen gondolkodni” (Pascal Baise)

2 2 Foglalkoztatási célkitűzés Kormányzati cél 2020-ig:  1 millió új, adózó munkahely létrehozása,  75%-os foglalkoztatási ráta elérése a 20-64 éves korcsoportban. Magyar Munka Terv:  2012-ben a közfoglalkoztatás és a privát szektor által teremtett munkahelyek közötti arány 80-20%  2015-re az arány a tervezettek szerint a versenyszféra munkahely- teremtési kapacitásainak megerősödésével kiegyenlítődik

3 3 Mit jelent a közfoglalkoztatás? I. Célja: a közfoglalkoztatott sikeresen vissza-, illetve bekerüljön az elsődleges munkaerő-piacra Az állam átmeneti munkalehetőséget és határozott időtartamú foglalkoztatást biztosít azok számára, akik:  a munkaerőpiacon egészségi állapotuk, képzetlenségük, életkoruk, vagy bármely más okból hátrányban vannak, FHT-ban részesülnek,  álláskeresési vagy szociális ellátásra nem jogosult álláskeresők. (kiemelten megváltozott munkaképességűek, romák, hajléktalanok, menekültek)  Közfoglalkoztatott lehet aki a Munka Törvénykönyve rendelkezései alapján munkaviszonyt létesíthet és a munkaügyi kirendeltségen regisztrált álláskereső, vagy rehabilitációs ellátásban részesül, 16 éves.

4 4 Mit jelent a közfoglalkoztatás? II. Főbb eltérések a munkaviszonyhoz képest:  a közfoglalkoztatási jogviszony határozott időre létesíthető, próbaidő kikötése nélkül,  a közfoglalkoztatott illetve a munkavezető külön jogszabályban meghatározott közfoglalkoztatási bérre vagy – szakképesítést igénylő munkakör betöltése esetén, ha rendelkezik a munkakör betöltéséhez szükséges szakképesítéssel – közfoglalkoztatási garantált bérre jogosult (havi bérfizetés 04.01-től!),  a közfoglalkoztatott az állásidőre külön jogszabályban meghatározott bérezésre jogosult, A közfoglalkoztatás a munkaviszony egy speciális formája, amelyre a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezéseit a 2011. évi CVI. törvényben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

5 5 Mit jelent a közfoglalkoztatás? III.  a közfoglalkoztatottat megillető szabadság mértéke naptári évenként 20 munkanap,  a közfoglalkoztatott legalább 3 nap, legfeljebb 90 nap időtartamú fizetés nélküli szabadság igénybevételére jogosult akkor is, ha a közfoglalkoztatási jogviszony tartama alatt közfoglalkoztatói körbe nem tartozó munkáltatónál meghatározott időtartamú, határozott idejű munkaviszonyt létesít.  lehetővé tette a közfoglalkoztatott számára, hogy várandóssága esetére az egészségi állapotának megfelelő munkakör kerüljön felajánlásra,  lehetővé tette a közfoglalkoztatási szerződés módosítását, ugyanakkor meghatározta azokat az eseteket, amelyekben a szerződés módosítása kizárt.  A közfoglalkoztatási jogviszony alapján a közfoglalkoztatott jogosultságot szerez társadalombiztosítási- és nyugellátásra (táppénz, nyugdíj).

6 6 Mit jelent a közfoglalkoztatás? IV. A munkavállalási korú, alacsony iskolai végzettségű, szakképzetlen lakosság foglalkoztatásba történő bevonása a legnehezebb feladat. A közfoglalkoztatással megvalósuló tevékenység értéket teremt, hasznos mind az egyén, mind a társadalom számára. A Kormány a nagy létszámú közfoglalkoztatást átmeneti intézkedésnek tekinti, amelynek a következő 2-3 évben meghatározó szerepe lesz, amíg a gazdaság élénkülésével a versenyszférában megkezdődhet a foglalkoztatás dinamikus növekedése.

7 7 Ki lehet közfoglalkoztató?  helyi és nemzetiségi önkormányzat, valamint ezek jogi személyiséggel rendelkező társulása,  költségvetési szerv (például: vízügyi igazgatóságok, erdőgazdaságok, nemzeti parkok),  egyház,  közhasznú jogállású szervezet,  civil szervezet,  állami és önkormányzati tulajdon kezelésével és fenntartásával megbízott, vagy erre a célra az állam, önkormányzat által létrehozott gazdálkodó szervezet,  vízitársulat,  erdőgazdálkodó (magánerdőgazdálkodó),  szociális szövetkezet és  vasúti pályahálózat-működtető szervezet. 2011. évi CVI. törvény a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról

8 8 Közfoglalkoztatás keretében végezhető tevékenységek  a 2011. évi CVI. törvényben meghatározott feladat, továbbá törvény által előírt állami feladat, vagy  a helyi önkormányzatokról szóló törvényben előírt kötelező vagy önként vállalt feladat, vagy  a nemzetiségek jogairól szóló törvényben előírt kötelező vagy önként vállalt feladat, vagy  a helyi vagy azon túlmutató közösségi feladat, különösen egészségmegőrzési, szociális, nevelési, oktatási, kulturális, kulturális örökség megóvása, műemlékvédelmi, természet-, környezet- és állatvédelmi, gyermek- és ifjúságvédelmi, sport, közrend és közlekedésbiztonsági, ár- és belvízvédelmi célú, közforgalom számára megnyitott út, híd, alagút fejlesztéséhez, fenntartásához és üzemeltetéséhez kapcsolódó szükségletek kielégítését szolgáló vagy  a Kormány által meghatározott közösségi célok megvalósítását elősegítő feladat

9 9 Támogatási feltételek A feladatok kizárólag akkor láthatók el közfoglalkoztatás keretében, ha:  a feladat ellátására törvény nem ír elő közalkalmazotti, közszolgálati vagy kormányzati szolgálati jogviszonyt.  nem lehet nyereségérdekelt, piac- és profitorientált.  A közfoglalkoztatási támogatások típusait és a támogatások igénybevételre vonatkozó szabályokat 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet tartalmazza. Támogatási formák  rövid időtartamú foglalkoztatás (legfeljebb 4 hónap,napi 4 óra),  hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (legfeljebb 12 hónap, napi 6-8 óra),  országos közfoglalkoztatási program (legfeljebb 12 hónap, napi 8 óra),  mintaprogram (legfeljebb 12 hónap, napi 8 óra),  közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás.

10 10 A közfoglalkoztatás támogatása Támogatás nyújtható:  a bérköltséghez ( közfoglalkoztatási bér, a közfoglalkoztatási garantált bér és az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz ), valamint  a közvetlen költségekhez. A támogatás kérelemre nyújtható, illetékes munkaügyi központhoz kell benyújtani. A kirendeltség, illetve országos közfoglalkoztatási program esetén a munkaügyi központ hatósági szerződést köt a kérelmezővel, részére a jogszabályban meghatározott mértékű előleg folyósítható. A foglalkoztatásból eredő közvetlen költségként elszámolható:  a foglalkozás-egészségügyi vizsgálat térítési díja,  a munka- és védőruházat és egyéni védőeszköz költsége,  a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló jogszabály szerint a munkaadót terhelő utazási költség,  a munkásszállítás költsége,  a munkaügyi kirendeltséggel történő előzetes egyeztetés szerint a munkavégzéshez nélkülözhetetlen munkaeszközök költsége

11 11 Projektek:Önkor- mányza- tok száma Projekte k száma Támoga- tott létszám: Támogatási összeg Kifizetési adatok 2012. év december végéig (Ft) Mezőgazdaság25 216256 295 994229 239 621 Mezőgazdasági földutak karbantartása 6263404472 842 435 435 114 172 Belterületi közúthálózat javítás 32 206231 249 944211 512 212 Belvíz elvezetés25 147167 898 058156 569 306 Illegális hulladéklerakók felszámol. 18 99103 720 69596 765 058 Téli és egyéb értékteremtő közf. 2330178150 850 231134 206 081 Összesen: 19312501 382 857 3571 263 406 450 Kistérségi startmunka mintaprogramok projektáganként ZALA megye 2012

12 12 Kistérség:Önkormány- zatok száma Projektek száma Támogatott létszám: (fő) Támogatási összeg (Ft) PACSAI 2034135 160 486 435 ZALAKAROSI 1843263 260 493 476 LETENYEI 2749351 416 481 385 ZALASZENTGRÓTI 2567501 545 396 061 Összesen: 901931250 1 382 857 357 Kistérségi startmunka mintaprogramok 2012 ZALA megye

13 13 Kistérség:Önkormány- zatok száma Projektek száma Igényelt létszám: (fő) Igényelt támogatási összeg (Ft) PACSAI 2038190222 852 610 ZALAKAROSI 1745337321 206 081 LETENYEI 2750395460 364 477 ZALASZENTGRÓTI 2663417443 770 585 Összesen: 9019613391 448 193 753 Tervezett kistérségi startmunka mintaprogramok ZALA megye 2013

14 14 Kistérségi Startmunka mintaprogramok A közfoglalkoztatásért felelős miniszter a közfoglalkoztatás egyes típusaira mintaprogramokat indíthat el a kiemelt településeken (240/2006. (IX. 30) és a 311/2007. (XI. 17) Korm. rendelet), valamint a 240/2006. (IX. 30) Korm. rendelet alapján hátrányos helyzetű településeken. Esetükben a beruházási és dologi költségek és kiadások teljes egészében támogathatók. A kiemelt települések és kistérségek a 1044/2013. (II. 5) Korm. határozat hatálya alá tartoznak. A mintaprogramok nem csak az egyén számára hasznosak, hanem a kistérség, a település lakói számára is értéket teremtenek. A kistérségi mintaprogramok fő kedvezményezettjei a települési önkormányzatok, illetve egyre növekvő mértékben az önkormányzatok összefogásával megalakuló társulások. A programok végrehajtása- a célok megvalósítása érdekében- folyamatosan ellenőrzött, ezért fontos a jelenlét, helyszín, tevékenység, teljesítmény, a felhasznált anyagok és a megtermelt termények napi pontos nyilvántartása. / jelenléti ív, munkanapló, terménynapló, permetezési napló, eszköz és anyag kiadás,stb/.

15 15 Mezőgazdasági projekt Célja: a megtermelt zöldség, gyümölcs, kisállattenyésztés biztosítsa az önkormányzati intézmények ellátását, valamint a többlettermékek feldolgozását, esetleges értékesítését.

16 16 Belvízelvezetés Célja: a településeket és a mezőgazdasági területeket fenyegető belvizek kialakulásának megelőzése, a belvíz elvezető árok rendszeres karbantartása, kialakítása. Mezőgazdasági utak rendbetétele Célja: elősegítse a mezőgazdasági telepek, majorok bekötését a közúti hálózatba, a termények biztonságos szállítását. Bio- és megújuló energiafelhasználás Célja: a drága gáz kiváltása alternatív fűtési móddal, a fűtőanyag helyi biztosításával és új biomassza tüzelésű kazánok párhuzamos beállításával.

17 17 Közúthálózat javítása a települések belterületén Célja: az önkormányzati kezelésű úthálózat karbantartása, javítása, környezetének rendbetétele, ezáltal a baleseti veszélyek csökkentése, valamint kerékpárutak építése.

18 18 Téli és egyéb értékteremtő közfoglalkoztatás Célja: folyamatos munkalehetőséget, rendszeres elfoglaltságot és ezáltal biztos megélhetést biztosítson a település közfoglalkoztatottjai számára a téli hónapokban is. Helyi adottságokra, lehetőségekre épülő közfoglalkoztatás Célja: a helyi kulturális hagyományok megőrzése, turisztikai, idegenforgalmi lehetőségek kiépítése, értékteremtő közfoglalkoztatás körének kiszélesítése Illegális hulladéklerakó helyek felszámolása Célja: a közterületeken található illegálisan lerakott, elhagyott hulladék felszámolása, megszüntetése, a hulladékelhagyó magatartás jelenségének megváltoztatása.

19 19 Munkaerő-piaci képzés a közfoglalkoztatás keretében  A közfoglalkoztatás rendszeréből a munkaerőpiacra történő visszakerülés egyik meghatározó feltétele, hogy a közfoglalkoztatottak a közfoglalkoztatási, továbbá a piaci igényeknek megfelelő alap-, illetve továbbképzésben részesüljenek.  A mezőgazdasági Start mintaprogramok és az országos közfoglalkoztatási programok résztvevői a TÁMOP 2.1.6. „Újra tanulok” program keretében. Képzésben részesülnek.  A képzések 2012. szeptember, október hónapban indultak a Türr István Képző és Kutató Intézet szervezésében.

20 20 Kistérségi Startmunka mintaprogramokhoz kapcsolódó mezőgazdasági képzések  A kistérségi mezőgazdasági mintaprogramban résztvevők számára a képzés továbbra is kötelező.  A mezőgazdasági képzési programok megnevezése: -Háztáji növénytermesztés és tartósítás (1,5 éves képzés) -Háztáji állattartás (1 éves képzés) -Háztáji növénytermesztés és állattartás (2 éves képzés)  A 2012-ben elindított mezőgazdasági képzések program szerint folytatódnak 2013-ban.  A 2013. évi kistérségi startmunka mintaprogramok márciusban elindultak, így az érintett közfoglalkoztatottak szerződései – amelyek február 28-án lejártak –újra megkötésre kerültek.  Új képzési csoport indításakor figyelembe kell venni, hogy a képzési program a TÁMOP 2.1.6 program ideje alatt megvalósítható legyen. A szakmai megvalósítás mindenkori határidejéről a Nemzeti Munkaügyi Hivatal TÁMOP 2.1.6. programiroda tud információt adni.  A jelenleg érvényben lévő támogatási szerződés szerint a projekt 2015. április 22-én zárul.  A mezőgazdasági képzésben résztvevők száma 2013-ban az előzetes igények szerint 26 494 fő.

21 21 Országos közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó képzések  Az országos közfoglalkoztatók képzési igényeinek felmérése befejeződött.  Az országos programokban a közfoglalkoztatók szakmai tevékenységeikhez kapcsolódó képzési igényt nyújthatnak be.  A szakmai képzések indításának feltételei: -A közfoglalkoztatás időtartama eléri a 6 hónapot, vagy meghaladja azt. -A közfoglalkoztatottak száma eléri a 100 főt.  Az országos közfoglalkoztatók esetében javasolt az ugyanazon képzési igényeket benyújtó közfoglalkoztatók esetében (pl. az erdőgazdaságoktól és vízügytől beérkező motoros fűkasza- kezelő képzést) egy képzési csoportban megszervezni.  Az országos közfoglalkoztatók összesített igényeit megküldtük az NMH programirodának.

22 22 A szociális szövetkezetek szerepe a közfoglalkoztatásban  A szociális szövetkezet kategóriáját a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény vezette be a magyar szövetkezeti jogba.  A szociális szövetkezet olyan sajátos szövetkezeti forma, amelynek célja a munkanélküli illetőleg szociálisan hátrányos helyzetben lévő tagja számára az önfoglalkoztatás keretében munkafeltételek teremtése, valamint szociális helyzetük javításának egyéb módon történő elősegítése.  Az állami ösztönző rendszer egyik oldaláról a szabályozással, míg a másik oldalról a finanszírozással kívánja lehetővé tenni, hogy a szociális szövetkezet a tagjai számára első lépésben az önellátás (minden gyerek és minden felnőtt lakjon jól), második lépésben az önfenntartás (folyamatos és biztos megélhetés), harmadik lépésben a fenntartható település létrehozását szolgálhassa.  Figyelemmel arra, hogy a mezőgazdaság a közfoglalkoztatás egyik fő területe, szükséges a szociális szövetkezet mezőgazdasági szektorban való nagyobb térnyerésének ösztönzése.

23 23 A közfoglalkoztatásban résztvevők nyílt munkaerőpiacra történő visszavezetésének eszközei  A határozott idejű jogviszony időtartama alatt az álláskeresőként történő nyilvántartás nem szűnik meg, csak szünetel.  Egyes közfoglalkoztatási programokhoz képzés és mentorálás is társul.  Fizetés nélküli szabadság engedélyezése a közfoglalkoztatott számára legfeljebb 90 nap időtartamú határozott idejű munkaviszonyt létesítése esetén.

24 24 Elvárások 2013-ban  2013. évben legalább 300 000 fő számára kell munkalehetőséget biztosítani a közfoglalkoztatás keretében.  Új területek, új tevékenységek támogatása és a közfoglalkoztatók körének bővítése is lehetséges (pl.: digitalizálás, archiválás, ipari termék- előállító tevékenység)  Munkaerő-piaci célcsoport a halmozottan hátrányban lévő foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő, illetve álláskeresési vagy szociális ellátásra nem jogosult álláskeresők (kiemelten a megváltozott munkaképességűek, a hajléktalanok, menekültek, roma nemzetiségű álláskeresők) 2013. évben a közfoglalkoztatás teljes rendszerének minőségi változáson kell átesnie, kiemelt szempont az értékteremtő, hasznos munkavégzés.

25 25


Letölteni ppt "A közfoglalkoztatás rendszere „Ahhoz, hogy helyesen cselekedjünk, meg kell tanulnunk helyesen gondolkodni” (Pascal Baise)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések