Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Orvosi perek a gyakorlatban

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Orvosi perek a gyakorlatban"— Előadás másolata:

1 Orvosi perek a gyakorlatban
2013. Dr. Farkas Antónia 1

2 2. Klasszikus orvosi perek
1. Hatáskör 2. Klasszikus orvosi perek Szakmai szabályszegés, mulasztás és/vagy Tájékoztatási kötelezettség megsértése

3 3. Alperesek Alkalmazotti jogviszony esetén : kórház, egészségügyi intézmény (Ptk. 348.§) Magánpraxist folytató orvos saját maga felel Ha a magánpraxist folytató orvos kórházi hátteret is igénybe vesz a kórházzal kötött megbízási szerződés alapján: egyetemlegesen felelnek a kórházzal

4 4. Jogszabályi alapok Ptk. 348.§
Eü. Tv. 244.§ (szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség szabályai) Ptk. 318.§ (1) Ptk. 339.§ (1) Eü. Tv. 7.§ (1) (minden betegnek joga van az egészségi állapota által indokolt, megfelelő, folyamatosan hozzáférhető és az egyenlő bánásmód követelményének megfelelő eü-i ellátáshoz

5 5. Bizonyítási teher Felperesnek: a jogellenes magatartás tényét
Alperesnek: felróhatóság nem terheli Felróható kezelési hiba nem történt Az egészségkárosodás nem a kezelési hiba miatt következett be Az egészségkárosodás a kezelési hibától függetlenül is bekövetkezett volna 5

6 6. Szakértő szerepe az eljárásban
Kit rendel ki a bíróság Kérdések a szakértőhöz A szakértő költségeinek előlegezése Szakértő kérése nem peres eljárásban 2005. évi XLVIII. Törvény (a évi XLVIII. törvény alapján a bíróság által nemperes eljárásban kirendelt szakértői vélemény alapján a bizonyítási teher megfordul, nem feltételezi a perindítást) 31/2008 (XII.31.) IRM rendelet 16/A§. Magánszakértői vélemény szerepe a perben 6

7 Mit vizsgál a szakértő a bíróság és a felek kérdései alapján:
Követett-e el az alperes szakmai szabályszegést, kellő gondossággal járt-e el a beavatkozás során Mi volt a szakmai szabályszegés Bekövetkezett-e kár, ha igen, milyen károk Okozati összefüggés megállapítható-e a bekövetkezett kár és a jogellenes magatartás között Milyen egyéb betegségei vannak a felperesnek Várható-e a felperes állapotában javulás vagy rosszabbodás 7

8 7. A felelősségbiztosítók szerepe, beavatkozás a perbe
Felelősségbiztosítók, közreműködők (a tájékoztatás elmulasztásával okozati összefüggésben keletkezett károkra a biztosítás általában nem terjed ki) Perbehívás szabályainak változása Ha a beavatkozást a felperes ellenzi: jogi érdek igazoltatása (okozott, bekövetkezett és bejelentett károkért felel) A bizonyítási eljárásban szerepük passzív 8

9 8. Az orvosi kártérítés elemei
8.1. Jogellenesség A jogellenességet kizáró okok: (mindig a károkozónak kell bizonyítania) Jogos védelem Szükséghelyzet A károsult beleegyezése Ha a magatartásra a károkozó személyt a jogszabály vagy jogszabályoknak megfelelő érvényes szerződés feljogosítja Az orvosi beavatkozás jogellenességét a beteg beleegyezése kizárja. 9

10 Az orvosi felelősség alapja lehet:
8.2. A felróhatóság A szakmai szabályok megszegésének a felróhatóság alóli kimentés körében van jelentősége Az orvosi felelősség alapja lehet: a/ Eü. törvény, szakmai etikai szabályok, irányelvek, normatív rendelkezéseiből fakadó kötelezettségszegés b/ íratlan szakmai szokások megszegése c/ az általában elvárható gondos magatartás elmulasztása Az elvárható gondosság fogalma (Eü. tv. 77.§) ( ig elvárható legnagyobb gondosság) 10

11 8.3. Okozati összefüggés Bizonyítási kötelezettség az okozati összefüggés szempontjából: A károsultnak kell bizonyítania, hogy az egészségkárosodás a gyógyintézet/magánorvos által végzett kezelés során következett be A gyógyintézetnek/magánorvosnak kell bizonyítania: Felróható kezelési szakmai szabályszegés nem történt Az egészségkárosodás nem a szakmai szabályszegés miatt következett be Az egészségkárosodás a szakmai szabályszegéstől függetlenül is bekövetkezett volna 11

12 Az okozati összefüggést érintő probléma: a gyógyulási esély elvesztése
Az oksági összefüggésnek relevánsnak kell lennie Az értékelhető esély fogalma 8.4. A kár Károsult vagyonában bekövetkezett értékcsökkenés Károsodással kapcsolatos indokolt költségek (a hálapénz megítélhetősége) Elmaradt vagyoni előny

13 9. Típusperek: Idegen test benthagyása Kórházi fertőzések
Diagnosztikai tévedés Műtét technikai hiba Betegtájékoztatással kapcsolatos perek Gyógymódválasztási szabadsággal kapcsolatos perek Genetikai károsodásokkal kapcsolatos perek Pszichiátriai perek 13

14 Szakma független típus műhiba ügy: Egy adott szakmát érintő konkrét ügyből levonható olyan általános következtetés, ami ezt követően több, általában invazív beavatkozást végző szakmára is kiterjeszthetően értelmezhető (pl. diagnosztikai tévedés) Szakma függő típus ügy: Szintén egy adott szakma konkrét ügyéből levonható általános következtetés, de csak egy adott szakmára vonatkozóan (pl. fejlődési rendellenesség szűrése szülészet-nőgyógyászatban) 14

15 Kábítószeres, kóros játékszenvedélyű
A.) Pszichiátriai perek Jogeset 1. Az akkor még fiatalkorú felperest szülei kérésére utalták az alpereshez Kábítószeres, kóros játékszenvedélyű Fizikai korlátozás, az osztályt nem hagyhatta el A felvételét követő 4. napon kiugrott a 2. emeleti 17 cm-re nyitott ablakon 15

16 Alperesi védekezés: Az esemény olyan előre nem kalkulálható külső adottságokból következett be, amely szabályszerű ablaknyitás korlátozás mellett létrejöhetett Második naptól nyugodtan viselkedett, magatartásából nem lehetett következtetni arra, hogy ilyen cselekedetre készül

17 Közbenső ítéletben az alperes felelősségének a megállapítása
Döntés: Közbenső ítéletben az alperes felelősségének a megállapítása Azt nem lehetett megállapítani, hogy a gyógyszeres kezelés idézte volna elő a felperes dezorientáltságát Felügyelet körében mulasztott az alperes Azt kellett volna biztosítania, hogy ne legyen lehetősége kiugrani az ablakon 17

18 B.) Genetikai károsodásokkal kapcsolatos perek
Jogeset 2. Az I. r. felperes gyermeke április 24-én bal keze nélkül született. Genetikai UH elvégzése: nov. 18-án az OGYK-ban. A vizsgálat lelete és felvétele is eltűnt. A terhes törzslapon: ép anatómia kifejezés Felperesek állítása: I. r. felperest az alperesi jogelőd nem hozta döntési helyzetbe Nem a szakma szabályai szerint történt a genetikai UH vizsgálat 18

19 Nem róható az alperes terhére az UH felvétel hiánya
Alperes állítása: Nem róható az alperes terhére az UH felvétel hiánya Bírói döntés: Közbenső ítéletben az alperesi felelősség megállapítása Sérült az I. r. felperes önrendelkezési joga, mert nem élhetett a terhesség megszakításának lehetőségével Alperesnek azt kellett volna bizonyítania, hogy a nov. 18-i UH vizsgálat során a szakma szabályai szerinti gondosság esetén sem lett volna felismerhető a végtaghiány Eütv. 136.§ (1) bek. (3) bek. a) és d) pontjai (dokumentációs hiányosság alperes felelőssége) 19

20 C.) Tájékoztatási kötelezettség megsértése
Részletes szabályozás az Eü. törvényben (13.§) A beteg jogosult az egyéniesített formában megadott teljeskörű tájékoztatásra: A kockázatokról történő tájékoztatás Annak vizsgálata, hogy az adott beteg beleegyezett volna-e a beavatkozásba teljeskörű tájékoztatás esetén (nem az átlagos beteg a mérce!) Nincs írásbeli tájékoztatási kötelezettség A beleegyezés dokumentálásának gyakorlati kérdései 20

21 Jogeset 3. 2008 degeneratív canalis spinalis szűkület miatt műtét Dobhártya felszúrásról szóló beleegyező nyilatkozatot írt alá a felperes Műtét után a felperes állapota rosszabb lett (székletét nem tudta tartani, lábfeje, talpa, végbele fájt) 2 hét múlva újabb műtét: laminectomia (kis mértékben javult az állapota, székletét ezután sem tudta tartani) Orvos tanú nem emlékezett a tájékoztatás tartalmára Döntés: a tájékoztatás hiánya, orvosi dokumentáció meghamisítása az alperes felelősségét megalapozta 21

22 11. Az összegszerűség gyakorlati kérdései
Halálesetnél viszonylag szűk körű: (személyi kör is, csak közeli hozzátartozók részére ítél meg a bíróság Tartást pótló járadék kiskorú részére (felmerülhet házastársnál is) Túlélő hozzátartozó többlet humánerő ráfordítás pénzbeli ellenértéke Jövedelemveszteség Halálesettel összefüggésben a túlélő közeli hozzátartozó megbetegedésének költsége (pl. pszichiátriai költség) Közlekedési többletköltség 22

23 Egészségkárosodás esetén széles körű:
Kórházi kezelésre beszerzett ingóságok Élelemfeljavítás Látogatási költség Ápolás, gondozás költsége Háztartási kisegítő, kertgondozás költsége Kulturális többletköltség, internet Gyógyszer, gyógyászati segédeszközök Gyógytorna, úszás, masszázs, lovaglás (rehabilitációs költségek) Fodrász, manikűr, pedikűr, kozmetikus 23

24 Közlekedési többletköltség
Kísérő költsége Ruházati többletköltség Energia többletköltség Telefon költség Pszichiátriai kezelés költsége Gépkocsi vásárlás költsége Lakásvételár különbözet költsége, átalakítás Jövedelemveszteség Erőmegfeszítés 24

25 Összegszerűség megoszlása az országban
1. Pécsi, Fővárosi Ítélőtábla 2. Győri Ítélőtábla 3. Szegedi Ítélőtábla 4. Debreceni Ítélőtábla Az első és az utolsó csoport között kb. kétszeres különbség 25

26 10. Kártérítési felelősség az új Polgári Törvénykönyv szerint
Szerződésszegésért való felelősségnél az elvárható gondosság igazolása nem lesz elég (igazolnia kell, hogy a szerződésszegést az ellenőrzési körén kívül eső a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta és nem volt elvárható, hogy azt elkerülje, a kárt elhárítsa) Csak az olyan károkat kell megtéríteni, amiről a károsult igazolja, hogy az mint lehetséges következmény a szerződés megkötésének időpontjában előre látható volt Ellenőrzési kör, előreláthatóság fogalmát a bírói gyakorlat fogja kitölteni tartalommal 26

27 Nem vagyoni kártérítés helyett sérelemdíj,
Szerződésen kívüli felelősség esetén a szolgáltató kimentheti magát, ha igazolja, hogy az elvárható gondossággal járt el. Károkozónak kell igazolnia, hogy bizonyos károk nem láthatóak előre és ezeket nem kell majd megtérítenie Nem vagyoni kártérítés helyett sérelemdíj, Jogsértés tényén kívül további hátrány bekövetkezését nem kell bizonyítani 27

28 Sérelemdíj egy összegben, járadék forma megszüntetése
Sérelemdíj iránti igény nem ruházható át, nem örökölhető, csak személyesen érvényesíthető Összege igazodik a kártérítés súlyához, a felelősség mértékéhez, a jogsértésnek a sértettre és környezetére gyakorolt hatásához Peres eljárás csak kártérítésre nem indulhat, mert akkor csak a vagyoni sérelem lesz kompenzálható, személyhez fűződő jogsérelem is kell, amelyért jár a sérelemdíj

29 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Orvosi perek a gyakorlatban"

Hasonló előadás


Google Hirdetések