Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Közszolgáltatás és AB határozatok dr. Pump Judit Köztisztasági Egyesülés taggyűlése 2010. december 8.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Közszolgáltatás és AB határozatok dr. Pump Judit Köztisztasági Egyesülés taggyűlése 2010. december 8."— Előadás másolata:

1 Közszolgáltatás és AB határozatok dr. Pump Judit Köztisztasági Egyesülés taggyűlése 2010. december 8.

2 Maier patkánykísérlete Következmények:  Bőrtünetek  Kataton állapot  Nyugtalan futkosás  Társaktól elkülönülés  Evés megtagadása

3 Egy önkormányzati rendelet  a közszolgáltatás igénybevétele kötelező  a közszolgáltatásért járó díj két elemből áll: egy alapdíjból és a gyűjtési díjból (edény méret és ürítési gyakoriság szorzata)  nem fizetés esetén a közszolgáltatás díja adók módjára behajtható köztartozás.

4 Jogforrási hierarchia  Felhatalmazás túllépése alkotmányellenes állapotot hoz létre  Alkotmányellenesség esetén más érdemi vizsgálat nincs

5 „Ítélt dolog” – „res iudicata”  érdemben már elbírált jogszabállyal azonos jogszabály (jogszabályi rendelkezés) felülvizsgálatára irányul  az Alkotmánynak ugyanarra a szakaszára  alkotmányos elvére (értékére)  - ezen belül - azonos alkotmányos összefüggésre hivatkozva

6 A közszolgáltatás kapcsolatrendszere önkormányzat ingatlantulajdonosközszolgáltató

7 Önkormányzat-közszolgáltató önkormányzat közszolgáltató Állam

8 Mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség  Mulasztása és alkotmányellenes helyzet  Minden esetben csak konkrét vizsgálat  Kötelezően ellátandó önkormányzati feladat - „szükséges pénzeszközökről  Jogállamisághoz fűződő jogbiztonság: „a jog egésze, egyes részterületei és egyes szabályai is világosak, egyértelműek és a norma címzettjei számára is értelmezhetőek és követhetőek legyenek”  És az egyes jogintézmények működésének kiszámíthatóságát is”

9 Magánjogi/közjogi megoldás  közszolgáltatási szerződés önkormányzat és közszolgáltató  hulladékkezelési közszolgáltatási szerződés ingatlantulajdonos és közszolgáltató  végrehajtási eljárás: önkormányzat és ingatlantulajdonos  közszolgáltatási szerződés: önkormányzat és közszolgáltató  hulladékkezelési közszolgáltatás : közszolgáltató és ingatlantulajdonos  végrehajtási eljárás: nincs

10 Önkormányzat-közszolgáltató Más szolgáltató önkormányzat közszolgáltató

11 Piacgazdaság  Nem alanyi jog- nem alapjog  Nincs alkotmányossági mércéje  Közszolgáltatások feltételeit az állam közhatalmi eszközzel határozza meg  Szélsőséges eset: ellentétes az államcéllal  Közszolgáltatók lakossági szelektív hulladékgyűjtése államcélt valósít meg

12 Szerződési szabadság  Önálló alkotmányos alapjog  Alkotmányosan korlátozható  A környezetvédelem alkotmányos indok  A törvényhozó feladata és felelőssége, hogy mely társadalmi viszonyra alkalmazza

13 Vállalkozás szabadsága  A vállalkozás joga alapjog  A vállalkozás joga nem abszolutizálható és nem korlátozhatatlan  A törvényi felhatalmazáson alapuló önkormányzati szabályozás nem jelenti a vállalkozók alkotmányos jogainak sérelmét

14 Közszolgáltató-ingatlantulajdonos közszolgáltató ingatlantulajdonos

15 Kötelező igénybevétel  Célratörően megszervezett intézményesített közszolgáltatás( gyűjtés, szállítás, ártalmatlanítás)  a településtisztaság intézményes garanciája  a intézményesítetté tett gondoskodás az egyetlen hathatós biztosíték  hulladéktermelők önkényétől független önkormányzati feladatellátás eredményes teljesítése  súlyos környezeti és közegészségügyi veszélyek kiküszöbölése

16 Kötelező igénybevétel és más elvek  Közjogi szankció  Szolgáltatás-ellenszolgáltatás egyenértékűsége  Hulladék keletkezése  Díjszámítás alapja  Díj legkisebb összege  Adók módjára behajtható köztartozás

17 Szerződés és közjogi szankció  Szerződés megkötése közérdek  Elmulasztása közigazgatás-ellenes magatartás  Nem a perindítást váltja ki, hanem közjogi szankció  A szerződés létrehozására, tartalmának megállapításárapolgári peres eljárás kezdeményezhető

18 Szolgáltatás-ellenszolgáltatás egyenértékűsége  Szolgáltatásért egyenértékű ellenszolgáltatás jár (ne legyen feltűnően különbség)  Az önkormányzatnak tiszteletben kell tartania a polgári jogi elvet  Az önkormányzat kötelessége az elvnek megfelelő jogalkotás

19 Hulladék keletkezése  Nem életszerű, hogy nincs olyan hulladéka, ami otthon nem semmisíthatő meg  Környezetvédelmi és közegészségügyi célok érvényrejuttatása

20 Díjszámítás alapja  „vélelem”: űrtartalom és gyakoriság szorzata: szolgáltatás-ellenszolgáltatás arányossága  A díjkalkuláció megítélésére az AB-nek nincs hatásköre  Az AB nem ténybíróság, nincs hatásköre a tények valódiságának vizsgálatára

21 Díj legkisebb összege  Környezetvédelmi, közegészségügyi érdek indokolja a legkisebb méretű edény igénybevételét  Nem sérti a szolgáltatás-ellenszolgáltatás egyenértékűségének elvét

22 Adók módjára behajtható köztartozás  Közteher az állam javára előírható közbefizetés  A közteher megfizetésének elmulasztása a köztartozás  Köztartozássá bevétel kiesést csak törvény minősíthet

23 Ingatlantulajdonos Lakoság Üdülőtulajdonos Nem kedvezményezet t Lakóközösség Gazdálkodó szervezet Családi házas Kedvezményezett

24 Csoportalakítás-Diszkrimináció tilalma  Nem lehet önkényes  Objektíven meghatározott körbe tartozóknak azonos elbírálás  Kedvezmények meghatározásánál széleskörű mérlegelési jog  Mérlegelési jog nem eredményezhet alkotmányellenességet  A célszerűség vizsgálatára az AB-nak nincs hatásköre

25 Állandó lakos-üdülőtulajdonos  Kötelező igénybevétel  Szolgáltatás-ellenszolgáltatás egyenértékűsége  Hulladék keletkezése  Díjszámítás alapja  Legkisebb összeg

26 Kedvezményezett (igen vagy nem)  Szolgáltatás-ellenszolgáltatás egyenértékűsége  Hulladék keletkezése  Legkisebb összeg

27 Családi ház-lakóközösségek  Szolgáltatás-ellenszolgáltatás egyenértékűsége  Díjszámítás alapja  Legkisebb összeg

28 Közszolgáltatás az AB döntések alapján  Kötelező igénybevétel  Kötelező minimum díj  Haszonélvezeti elvhez igazodó díj  Egyéni pénzügyi helyzethez is igazodó közteherviselés  A díj nem fizetése díjhátralék, adók módjára behajtható

29 Magánjog/közjog és garanciák  Árhatósági funkció  Adók módjára behajtható köztartozás (díjhátralék keletkezése)  Közszolgáltatás kötelező igénybevétele (települési hulladék fogalma, gazdálkodók igénye)

30 Bizonytalanság helyett kiszámíthatóság Fotó: Pump Károly


Letölteni ppt "Közszolgáltatás és AB határozatok dr. Pump Judit Köztisztasági Egyesülés taggyűlése 2010. december 8."

Hasonló előadás


Google Hirdetések