Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

VII. Államigazgatás egyéb Államigazgatási eljárás

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "VII. Államigazgatás egyéb Államigazgatási eljárás"— Előadás másolata:

1 VII. Államigazgatás egyéb Államigazgatási eljárás
JOGI KÖRNYEZET ELEMEI I. Államháztartási szabályozás VII. Államigazgatás egyéb Jogi eszközei Államigazgatási eljárás IV. Polgári törvényi szabályozás beszerzések (PPP szolg. beruházások) II. Közbeszerzések szabályozása V. Társasági szabályozás III. Adók, illetékek szabályozása VI. Európai Úniós szabályozás VIII. építési, műszaki szabályozás

2 a bolognai folyamat hatása az intézményi infrastruktúrára, szolgáltatásokra
csatlakozás az Európai Felsőoktatási és az Európai Kutatási Térhez (2010) nemzetközi versenyhelyzet a magyar diákok itthon tartása a külföldiek vonzása a képzések folyamatos korszerűsítése (pl. az alapszakok csökkentése) újabb „külső kényszer” a kétlépcsős képzés (BSc, MSc, (PhD – DLA) az elavult és csak részben átjárható intézményhálózat és infrastruktúra fejlesztésének, rekonstrukciójának kényszere a drága és alacsony hatékonyságú, nem az alapfeladathoz tartozó szolgáltatások leépítése, a felelős intézményi gazdálkodás feltételeinek erősítése

3 A2004. augusztus 17-én elfogadott 2207/2004 kormányhatározat PPP programjai (103 projekt)
új diákotthoni férőhely létesítése (~30,0 md Ft) (5 üzemel, 4 helyszínen építik, 4 közbeszerzés alatt, 10 projekt tervezés alatt) kollégiumi férőhely rekonstrukciója (~20,0 md Ft) (4 intézménynél átadásra került, 8 intézménynél folyik a rekonstrukció, 4 intézménynél folyamatban van a szerződéskötés, 4 intézménynél folyik a közbeszerzés, 23 projekt, tervezés alatt) Új oktatási-,kutatási kapacitások létesítése (~80,0 md Ft) Meglévő oktatási-,kutatási infrastruktúra rekonstrukciója (~40,0 md Ft) (2 objektum átadva, 11 projekt épül, 4 projekt szerződéskötés alatt, 8 projekt közbeszezés alatt, 12 projekt tervezés alatt.) Az intézményi fejlesztések forrásai: 1. Költségvetési források Közvetlen ingatlan gazdálkodás (vétel-eladás) Beruházások, rekonstrukciók, felújítások saját bevételekkel való gazdálkodás kötöttségeinek oldása 2. Piaci források: PPP (Public Privat Partnership)- konstrukciós fejlesztések - Infrastruktúrafejlesztés magántőke bevonásával 3. Kiegészítő források: Európa Terv (NFT) Különféle pályázati források (állami, magán, nemzetközi)

4 a PPP programban való intézményi részvétel feltételei
Az intézmény rendelkezzen: az OKM-által efogadott intézményfejlesztési tervvel, telek-, vagy épület infrastrukturával, a megvalósítandó funkció programjával, amely illeszkedik az intézményi SzMSz-hez, és az intézmény alap-, illetőleg kiegészítő tevékenységéhez az Intézményi szenátus elfogadó határozatával, a bérletidíj fizetéséhez szükséges forrásokkal, a megvalósításhoz szükséges személyi (felelősök) és pénzügyi (a beszerzés költségei) eszközökkel. a Tárcaközi Bizottság program jóváhagyásával, vagy az O(K)M-mel megkötött megállapodással a bérleti díj megosztásáról, Az intézmény vegye tudomásul a program lefolytatása során rá háruló jogi-, pénzügyi kötelezettségeket, tartsa be a megállapodásban foglaltakat, működtesse az Intézményi Beruházási Bizottságot (IBB) Állít(tas)sa elő a közbeszerzés egyedi és általános dokumentumait, valamint szerezze be a szerződések megkötéséhez szükséges KVI, KSH nyilatkozatokat, hozzájárulásokat.

5 Infrastruktúra fejlesztés központi beruházással Infrastruktúra fejlesztés PPP-vel
Tervek beszerzése (tervpályázat) 1.eljárás 6 hónap+ engedélyek 6 hónap Kivitelezés (építési beruházás) 2.eljárás 4 hónap+ egy év Üzemeltetés (szolgáltatás vásárlás) 3. eljárás 3 hónap Felújítás 4.(5-6.) eljárás 3 hónap Infrastruktúra szolgáltatás vásárlás egy eljárásban tervezés, engedélyek kivitelezés, üzemeltetés, felújítás (szükség szerint) 4-6 hónap+ egy másfél év

6 VII. Államigazgatás egyéb Államigazgatási eljárás
JOGI KÖRNYEZET ELEMEI I. Államháztartási szabályozás VII. Államigazgatás egyéb Jogi eszközei Államigazgatási eljárás IV. Polgári törvényi szabályozás beszerzések (PPP szolg. beruházások) II. Közbeszerzések szabályozása V. Társasági szabályozás III. Adók, illetékek szabályozása VI. Európai Úniós szabályozás VIII. építési, műszaki szabályozás

7 I. Államháztartási szabályozás
Az évi XXXVIII. törvény az államháztartásról Éven túli kötelezettségvállalás, Külön intézkedések a Költségvetési törvényekben (50.§ (21.), illetve az Felsőoktatási törvényben (122. § (1-4.) bek. Hitelfelvétel tiltása (100.§), kivételek kreálásával teremt összhangot a Ftv (120.§) előírásaival Aht 109.§-ok Kincstári vagyonnal való gazdálkodás, /külön intézkedés a Ftv-ben (lásd 120.§ és a 122.§ (1-4.) bek.) csak a felsőoktatási intézményekre/, Költségvetési szervek gazdálkodása (Áht §), a költségvetés tervezése (22-23.§) A törvényekben szereplő előnytelen előírások: Az ingatlan, vagyoni értékű jogának (földhasználati, haszonélvezeti) átadása és a közbeszerzési eljárásban való szerepeltetés koordínálatsága, „Haszonélvezet” értelmezése a Ptk-ban csak természetes személyre és nem jogiszemélyre Térítésmentesség eseteinek csak részleges felsorolása, (haszonélvezet előnytelen kihagyása /használat ingyenes, haszonélvezet nem/, illetékmentességgel kapcsolatos értelmezési kérdések)

8 II. Közbeszerzések szabályozása
Szabályozott lépések: Közbeszerzési terv készítése, (ha szükséges) előzetes össz. táj. Intézményi szabályzat készítése, közbeszerzési bizottság felállítása, IBB működtetése, Kötelezettségvállalási dokumentumok beszerzése, bonyolító kiválasztása, Fajta,értékhatár, eljárás kiválasztása, Előzetes összesített tájékoztató Hirdetmény feladása, eljárás lefolytatása, Eredmény feladása, (engedélyek beszerzése) szerződés megkötése, Éves összesített statisztikai adat megküldése, Szerződés módosításának hirdetménye, Éves beszámoló a szerződés (négy évnél hosszabb) teljesítéséről. Szabályozási anomáliák: A beruházási (szolgáltatási) koncesszió, mint a PPP egy lehetséges fajtája. Az átfogó PPP értelmezésének elmaradása a Kbt-ben, Az a versenykorlátozó Kbt-s előírás, amely csak a közös nyerteség esetén teszi lehetővé projekttársaság alapítását, A Kbt hatálya alá tartozó beruházások esetében előírt tervpályázati eljárás elmaradása, és az épírészeti minőség bizosítsának kérdése PPP-s szolg. vásárlás esetén. Az Áht-ben szabályozott vagyoni értékű jogoknak a megszerzését a közbeszerzési eljárás részeként kell lefolytatni, amely így a KVI szerint nemelégíti ki az Áht-t, A szerződéskötésre rendelkezésre álló egy hónap nem elegendő a KVI, KSH engedélyek beszerzésére.

9 III. Adók, illetékek szabályozása
1996.évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 7.§ (1) bek. (l.)pont az adózás előtti eredményt csökkenti a képzőművészeti alkotás beszerzésére fordított összeg, amely a beruházási érték 1%-a lehet. 21.§ beruházási adókedvezmények igénybevétele, 22.§ adókedvezmények Operatív-, pénzügyi lízing tartalma, adózási konzekvenciái, a lízingtárgy tulajdonjoga, viselkedése a futamidő végén, 52.§ az eszközök értékcsökkenése 1-2 sz. melléklet az értékcsökkenési leírás szabályai, leírási kulcsok jegyzéke 249/2000.(XII.24.) Korm rend. Áht szervezetei beszámolási és könyvvezetési köt…. 30.§ eszközök értékcsökkenése, Szabályozási anomáliák: Illeték törvény, illeték mentességek köre nem koherens, vagyoni értékű jogok megszerzésének (határozott és határozatlan idejű) illetéke aránytalan és előnytelen Helyi (iparüzési-, kommunális) adókról szóló törvény: helyi rendeleti szabályozás némelykor ellentmondásos

10 IV. Polgári törvényi szabályozás
Az évi IV. törvény a Polgári törvénykönyvről 37.§(1-2.) bek. A költségvetés helytállási kötelezettsége jóhiszemű harmadik fél felé, a költségvetési intézmény helyett, Opcionális jogok kikötésének öt éven túli elévülése Szerződés semmissége, érvénytelensége, módosítása, megszűnése

11 V. Társasági szabályozás
Társasági törvény (társasági formák, cégjegyzék, tevékenységi körök, gazdálkodás, stb) Társaság jogképessége (bejegyzés, megszűnés, átalakulás, vezetői jogosultságok Ftv (121.§-ban kapott) felhatalmazás alapján az intézmény a Korm. hozzájárulása nélkül létesíthet gazdálkodó szervezetet Kapcsolatok különböző tulajdonlású gazdasági társaságokkal (összeférhetetlenség, államháztartáshoz való viszony, közös tulajdonlás, stb.) Non-profit társaságokkal, alapítványokkal való való kapcsolat

12 VI. Európai Úniós szabályozás
PPP projektekhez kapcsolódó: EUROSTAT (18/2004) Irányelv a PPP projektek elszámolásáról ( ) Fő elv a kozkázatok vállalásának megosztása a kormányzat, és a magán partner között. EUROSTAT 4.2 ( ) Hosszú lejáratú szerződések a Kormányzati szervek és a nem kormányzati partnerek között (PPP) kiegészítő feltételek az elszámolások megítéléséhez KSH kiadvány (interneten megjelent) ESA 95-kézikönyv A kormányzati hiányról és adósságról ESA 95 Lízing melléklet, lízing fajták és elszámolásuk, hatásuk a költségvetési egyenlegre, Egyéb eljárások: Közbeszerzések Tervpályázatok EU-s (és más) források felhasználására vonatkozó szabályok

13 a PPP konstrukció hazai kritériumai
Ne növelje az államháztartási hiányt a beruházás évében a beruházás összegével (kockázat megosztás előírásainak betartása) Elégítse ki az operatív lízing kritériumait (Áfa, tulajdon, futamidő végi körülmények) Közbeszerzési eljárással legyen beszerezhető (nem beruházási koncesszió, hanem szolgáltatás vásárlás, projekt társaság) Köthető legyen az intézményhez (állami tulajdonon való megvalósítás) Közfeladat ellátása deklarálva legyen (tényleges, megalapozott igény) Fizetőképes kereslet megteremtése (normatív támogatás, használó saját hozzájárulása, intézményi bevétel) A KVI és a KSH szakvélemények beszerzése

14 a PPP konstrukció EUROSTAT-os besorolásának kritériumai (2004. 02.11.)
Elsődleges kritériumok A létesítés kockázata (az előkészítéssel, létesítéssel, kapcsolatos költségek, az eljárások eredményességével kapcsolatos kockázatok tartoznak ide.) A rendelkezésre állás kockázata (az üzemeltetéssel-, a szolgáltatási színvonal megőrzésével összefüggő költségek, amelyek megfizetése csak a szolgáltatási színvonallal arányosak lehetnek.) A kereskedelmi kockázat (a hasznosítással összefüggő kihasználtság biztosításának felelőssége.) (a kockázatvállalás megosztásának tekintetében, legalább két kockázatot a szolgáltatónak kell viselnie.) A szolgáltatás biztosítását leginkább az „operatív lízing konstrukció” képezi le. A

15 a PPP konstrukció EUROSTAT-os besorolásának kritériumai (2004. 02.11.)
Másodlagos kritériumok A PPP-nek közfeladat ellátását kell szolgálnia (deklarált feladat) A magán partner tulajdonlásának ki kell elégíteni bizonyos kritériumokat (pld Kht probléma) a befektetés tőkeértékének a szolgáltatás infrasrtruktúrájában legalább az 50%-ot el kell érnie, a befektetést, és így az amortizációt a szolgáltató könyveiben kell elszámolnia, Vizsgálni kell a szolgáltatás arányos díjfizetés rendezettségének ügyeit (szankció rendszer, monitoring stb. közüzemi díj fogyasztás arányos fizetése-általány díjas fizetés probl.??) Bérleti díj reál értékének megőrzésével kapcsolatos lehetőségek nem érinthetik a létesítési kockázatvállalást (választható infl.szorzók, kivéve stb) A futamidő végével keletkező viszonyok (amortizációs kulcs, könyvszerinti érték, opciós korlát stb.)

16 VII. Államigazgatás egyéb jogi eszköze Államigazgatási eljárás
51/2002. (III. 26.) Korm rend. Az egyetemi és főiskolai hallgatók által fizetendő díjakról és térítésekről, valamint a részükre nyújtható egyes támogatásokról 161/2005. (VIII.16.) Korm rend a többéves fizetési kötelezettséggel járó kötelezettségvállalások nettó jelenérték számításának módszertanáról, valamint az alkalmazandó diszkonttényezőről PPP-re vonatkozó kormányzati intézkedések 2091/2003. (V. 15.) Kh a férőhelyes diákotthoni bővítésről 2098/2003. (V. 29.) Kh az állami és a magánszektor közötti fejlesztési, illetve szolgáltatási együttműködés (PPP) újszerű formáinak alkalmazásáról Jegyzőkönyv az OM PPP engedélyezési eljárásainak másként való megoldásáról. 2207/2004.(VIII.27.) Kh az Oktatási Minisztérium felügyelete alá tartozó felsőoktatási intézmények infrastruktúra fejlesztési programjának aktuális feladatairól Államigazgatási eljárási törvény (ügy, ügyfél, határozathozatali határidők, közérdekű, nyilvános adatok)

17 VIII. építési, műszaki szabályozás
Általános építési előírások: Építési törvény Műemléki törvény OTÉK (BVKSz) A tervpályázatok lebonyolítására vonatkozó Kbt szabályok, és rendelet A dokumentációk tartalmára vonatkozó rendeletek Államigazgatási eljárásra vonatkozó szabályok Szakhatósági rendeletek, ágazati szabványok Helyi rendeletek, előírások: Településrendezési keretterv (Önkormányzati rendelettel kihírdetve, építési előírások meghatározása, stb) Helyi védettségek (műemléki, környezetvédelmi, természetvédelmi, stb) Telekalakítás (előfeltételek, engedélyek)


Letölteni ppt "VII. Államigazgatás egyéb Államigazgatási eljárás"

Hasonló előadás


Google Hirdetések