Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az inessivusi (bVn) nyelvtani szerepei Mátyus Kinga SZTE NYDI, Magyar program III. AlkNyelvDok Konferencia Budapest, 2009. február 6.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az inessivusi (bVn) nyelvtani szerepei Mátyus Kinga SZTE NYDI, Magyar program III. AlkNyelvDok Konferencia Budapest, 2009. február 6."— Előadás másolata:

1 Az inessivusi (bVn) nyelvtani szerepei Mátyus Kinga SZTE NYDI, Magyar program III. AlkNyelvDok Konferencia Budapest, 2009. február 6.

2 tárgya: (bVn) változó sokat kutatott változó (Kontra 2003: 66, 86-97; Váradi 1995/1996) könnyen előhívható gyakran előfordul többféle nyelvtani szerepben megjelenhet célja: megfelelő elméleti keretet, és ennek segítségével megfelelő osztályozást találni a (bVn) különböző nyelvtani szerepeinek besorolásához próbavizsgálat során a meglévő adatok besorolása az így kapott rendszerbe, ami segítséget nyújthat egy későbbi élőnyelvi vizsgálatban korpusza: BUSZI 2 interneten közzétett mintainterjúja (B7307) A vizsgálat... III. AlkNyelvDok 2009.02.06.

3 (bVn) eddigi kutatásokban BUSZI 2 – Váradi Tamás (1995/1996) –(bVn) megjelenési formáinak a beszédstílussal való összefüggései az irányított társalgásban szignifikánsan kisebb arányban használták az adatközlők a rag sztenderd változatát (több, mint 60%-ban törölték az - n-t), mint a többi feladattípusban (ahol alig 10%-ban) –szóvégi -n, -t és -l törlésének korrelációja az irányított társalgásban erős korreláció a szóvégi mássalhangzótörléseknél az -n hang csak a -ban/-ben inessivusi rag esetében törlődik (igaz, itt még nincs megkülönböztetve, hogy az adott toldalék valódi esetrag, vagy az inessivusi rag lexikalizált formája) III. AlkNyelvDok 2009.02.06.

4 (bVn) eddigi kutatásokban MNSZV – Kontra Miklós (2003: 86-97) Nyolc független változónak volt szignifikáns hatása a (bVn) megítélésére. Az egyes változópéldányok között különböző fokú eltérés tapasztalható. Grammatikalitási ítéletek NY103 Éva nem bízott a férjébe. NY106 A kisfiút megbüntették, mert nem volt iskolába. Írásbeli hibajavítások MOST Mostanába nem szívesen utazok vonattal. SARKA...észrevettem egy padot a váróterem sarkába. III. AlkNyelvDok 2009.02.06.

5 (bVn) eddigi kutatásokban –Pléh Csaba fontos megállapítása az, hogy a grammatikalitási ítéletekre jobban hat a stigmatizáció, mint a produkcióra (Pléh 2003: 276) – bár itt azt is meg kell jegyezni, hogy Váradi (1995/1996) nem tekinti stigmatizáltnak a [bV] alakot inessivusi funkcióban. –Kontra Miklós (1996) és Pléh Csaba (2003) is megállapítják az MNSZV-vel kapcsolatban, hogy az eltérő eredmények talán a (bVn) eltérő nyelvtani funkcióiból adódhatnak. III. AlkNyelvDok 2009.02.06.

6 III. AlkNyelvDok 2009.02.06. A jelenlegi vizsgálat céljai (bVn) eltérő nyelvtani funkcióinak elkülönítése megfelelő elméleti keret kiválasztása Hagyományos leíró nyelvtanok Strukturális magyar nyelvtan Próbavizsgálat: meglévő adatokat az így kialakított rendszerbe besorolni

7 Inessivusi esetragos alakok 1. esetrag-definíció Hagyományos leíró nyelvtanok (MMNY, MG) „Az „eset” a névszóknak olyan ragozásbeli kategóriája, illetőleg olyan ragozott alakja, amely alakban a névszó önmagában is meghatározott mondatrész lehet egy-egy adott mondatban (MMNY 196).” Eset: szintaktikai-szemantikai viszony kifejezője (esetviszony) morfológiai kategória (esetrag) Fő szempont: az esetragos névszó önmagában is meghatározott mondatrész lehet a mondatban - DE ez nem teszi lehetővé az esetragok és a képzők elkülönítését: asztalra, asztalos, asztalka III. AlkNyelvDok 2009.02.06.

8 Inessivusi esetragos alakok 2. esetrag-definíció Strukturális magyar nyelvtan (3. kötet, Morfológia) „Egy toldalék akkor, és csakis akkor esetrag, ha előfordul valamely vonzatkeretben (SMNY3. 583).” akadályoz vkit vmiben, bízik vkiben/vmiben, hisz vkiben/vmiben Inessivusi esetragos alakokon belül elkülöníthetünk : lexikai eseteket (mondattani szerkezetből nem következtethetők ki, a predikátum lexikai jellemzésében kell őket megadni) iskolában tanul címkézett vonzatokat (ahol az esetragos főnév nem kompozicionális) bízik a férjében idiómákat, idiómaszerű egységeket (egyik elem sem cserélhető fel mással) cserben hagy III. AlkNyelvDok 2009.02.06.

9 III. AlkNyelvDok 2009.02.06. INESSIVUSILexikai esetek ESETRAGOS ALAKOK Címkézett vonzatok Idiómák, idiómaszerű egységek RÖGZÜLT ALAKOKInessivusi eredetű Nem inessivusi eredetű

10 Inessivusi esetragos alakok Lexikai esetek csoportja tovább bontható – „a határozóragos alakokat a határozói funkciók szerint szokás osztályozni (SMNY3 579).” hely idő mód ok állapot Ez a lista az adatoktól függően tovább bővíthető. III. AlkNyelvDok 2009.02.06.

11 III. AlkNyelvDok 2009.02.06. INESSIVUSI ESETRAGOS ALAKOK Lexikai esetekHely NY106 A kisfiút megbüntették, mert nem volt iskolába. SARKA...észrevettem egy padot a váróterem sarkába. Idő Mód Ok Állapot Címkézett vonzatok NY103 Éva nem bízott a férjébe. Idiómák, idiómaszerű egységek RÖGZÜLT ALAKOK Inessivusi eredetű MOST Mostanába nem szívesen utazok vonattal. Nem inessivusi eredetű

12 III. AlkNyelvDok 2009.02.06. INESSIVUSI ESETRAGOS ALAKOK Lexikai esetek Hely áruházba, kerületbe, porcelángyárba, készülékbe, Freika-párnába, iskolába, másikba, központba, boltba, pénztárba, emberbe, gondolataimba, pénztárba, amelyben, bűnüldözésben Idő hetvenbe, ezerkilencszázhetvenbe, koromba, hetvenkettő-hetvenháromba, elsőbe, harmadikba, másodikba, gyerekkorába, abba, időbe, abban, időben Mód sorrendbe, műszakban Ok diftériába Állapot Címkézett vonzatok kedvezménybe, abba, veszélyben Idiómák, idiómaszerű egységek veszélyben RÖGZÜLT ALAKOK Inessivusi eredetű általába, valóban Nem inessivusi eredetű különösebben, különben B7307 interjú adatai: 35 [bV] + 16 [bVn]

13 III. AlkNyelvDok 2009.02.06. Lexikai eset [bV][bVn] aktmaktm hely BIOáruházba (szh,12) kerületbe (kv,14) CSA porcelángyárba (szh, 52) porcelángyárba (szh, 62) készülékbe (kv, 114) Freika-párnába (kv, 114) csatornába (kv, 114) ISKiskolába (szh, 198) iskolába (szh, 226) másikba (szh, 228) MUN központba (szh, 238)pénztárba (kv, 259) boltba (szh, 252)pénztárba (kv, 261) pénztárba (kv, 262) emberbe (kv, 270) HAL gondolataimba (kv, 472) TEM boltba (szh, 483)amelyben (szh, 482) ETN

14 III. AlkNyelvDok 2009.02.06.

15 Összefoglalás (bVn) különböző nyelvtani funkcióit különítettem el egy megfelelő elméleti keret alkalmazásával. →Strukturális nyelvtan BUSZI 2 B7307 interjújának adatai segítségével leteszteltem a fölosztást. Annak vizsgálatához, hogy a különböző nyelvtani szerepek milyen hatással vannak a (bVn) megjelenésére, nagyszámú beszélt nyelvi adat szükséges → BUSZI 2 ([ba_ban]: 2570 + b[ae]n$: 2091 = 4661). Kitekintés VARBRUL vizsgálat (BUSZI 2) hangkörnyezet előfeszítés rag nyelvtani funkciója adatközlőcsoportok feladatok modulok hatása az -n-törlésre. III. AlkNyelvDok 2009.02.06.

16 Irodalom Bencédy József−Fábián Pál−Rácz Endre−Velcsov Mártonné (1968). Mai magyar nyelv. Budapest: Tankönyvkiadó. Kiefer Ferenc (szerk.) (1992). Strukturális magyar nyelvtan I. Mondattan. Budapest: Akadémiai Kiadó. Kiefer Ferenc (szerk.) (2000). Strukturális magyar nyelvtan III. Morfológia. Budapest: Akadémiai Kiadó. Keszler Borbála (szerk.) (2000). Magyar grammatika. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. Kontra Miklós (1998). Gondolatok a (-bVn) és a (-bV) nyelvi változókról. In Sándor Klára (szerk.) Nyelvi változó – nyelvi változás. Szeged: JGYTF Kiadó. 9–22. Kontra Miklós (szerk.) (2003). Nyelv és társadalom a rendszerváltáskori Magyarországon. Budapest: Osiris Kiadó. Pléh Csaba (2003). Stigmatizáció és nyelvi tudat. In Kontra Miklós (szerk.) Nyelv és társadalom a rendszerváltáskori Magyarországon. Budapest: Osiris Kiadó. 256- 265. Váradi Tamás (1995/1996). Stylistic Variation and the (bVn) Variable. Acta Linguistica Hungarica 43: 295-309. III. AlkNyelvDok 2009.02.06.

17 Köszönöm a figyelmet! Mátyus Kinga matyus.kinga@gmail.com III. AlkNyelvDok 2009.02.06.


Letölteni ppt "Az inessivusi (bVn) nyelvtani szerepei Mátyus Kinga SZTE NYDI, Magyar program III. AlkNyelvDok Konferencia Budapest, 2009. február 6."

Hasonló előadás


Google Hirdetések