Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 A Magyar Köztársaság Rendőrsége. 2 „ Ha a társadalom nem tudja megvédeni egyes állampolgárait attól, hogy bűncselekmények áldozataivá váljanak, akkor.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 A Magyar Köztársaság Rendőrsége. 2 „ Ha a társadalom nem tudja megvédeni egyes állampolgárait attól, hogy bűncselekmények áldozataivá váljanak, akkor."— Előadás másolata:

1 1 A Magyar Köztársaság Rendőrsége

2 2 „ Ha a társadalom nem tudja megvédeni egyes állampolgárait attól, hogy bűncselekmények áldozataivá váljanak, akkor legalább, ha bajba kerültek, próbáljunk meg rajtuk segíteni.” „

3 3 „ A különleges bánásmódot igényl ő sértett

4 4 Áldozat védelmét szolgáló jogok 2012/29/EU irányelvben késedelem nélküli kihallgatáshoz való jog kihallgatások számának minimalizálásához való jog jogi képviselőhöz és támogató személyhez való jog orvosi vizsgálatok számának minimalizálásához való jog magánélet védelméhez való jog Speciális védelmi szükségletet mi dönti el? áldozat életkora áldozat véleménye bűncselekmény típusa áldozat egyéni jellemzői specifikus védelmi szükségletű áldozatok jogai a nyomozás során kihallgatás erre a célra átalakított helyiségben, erre kiképzett szakemberek révén ugyanazon személy által, aki az áldozattal azonos nemű specifikus védelmi szükségletű áldozatok jogai a bírósági tárgyalás során áldozat és elkövető közti vizuális kapcsolat elkerülése áldozat személyes jelenlét nélküli meghallgatása szükségtelen kérdések mellőzése nyilvánosság kizárása a tárgyalásról

5 5 Sértett jogai a Büntető Eljárásban a sértettek a feljelentés megtételekor, szóban és írásban is tájékoztatást kapnak jogaikról, kötelességeikről, lehetőségeikről, a nyomozási munka folyamatáról, annak befejezéséről; Biztosítva van az iratmegismerés, a felvilágosítás kérés, a polgári jogi igény előterjesztésének lehetősége, valamint az indítvány, észrevételtétel és a jogorvoslat lehetősége, az anyanyelv használatának joga; a nyomozás befejeztével az őket érintő iratokba betekinthetnek, a bűnügyi iratokból jogszabály által meghatározott mértékben másolatot kérhetnek; kérheti adatai nyílt vagy zártan történő kezelését; érdekeinek védelmében védő járhat el; meghallgatás kultúrált körülmények között, empátiával, humánusan, személyiségi jogok tiszteletben tartásával (másodlagos áld. válás megelőzése) gyermekek meghallgatása; helyiségben csak azon személyek tartózkodnak, akiknek jelenlétét a jogszabályok lehetővé teszik ; a nyilvánosságra hozott információk ne sértsék az áldozatok és a hozzátartozóik magánéletét, emberi méltóságát, adatvédelmi, személyiségi jogait;

6 6 A rendőrség áldozatsegítő feladatai tájékoztató átadása a sértettnektájékoztató átadása a sértettnek szóbeli figyelemfelhívásszóbeli figyelemfelhívás igazolás kiállítása,igazolás kiállítása, segítő szervezetek irányába való közvetítés, tájékoztatás az állami és civil áldozatsegítő szolgáltatásokról, azok elérhetőségérőlsegítő szervezetek irányába való közvetítés, tájékoztatás az állami és civil áldozatsegítő szolgáltatásokról, azok elérhetőségéről

7 7 A rendőrség áldozatsegítő feladatairól szóló 64/2015. BM rendelet A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. örvény (a továbbiakban: Be.) 62/C. § bevezette a különleges bánásmódot igénylő sértett fogalmát BM rendelet célja: megvédjék a sértetteket „a másodlagos és ismételt áldozattá válással, a megfélemlítéssel, valamint a megtorlással szemben, ideértve az áldozatok érzelmi vagy pszichés károsodásával szembeni védelmét, valamint méltóságuk megóvását a kihallgatásuk és vallomástételük során. A sértett a személyiségét és életviszonyait jellemző tényekre és körülményekre, A bűncselekmény jellegére vagy ez elkövetés körülményeire tekintettel a meghatározó, hogy az be. során sajátos szükségletekkel rendelkezik. A k.b.i. sértett fogalmának bevezetésével a cél nem az volt, hogy e személyek a kevésbé sérülékeny sértettekhez képest rendelkezzenek többletjogosítványokkal, hanem hatóságok számára írnak elő többletkötelezettségeket.

8 8 Adatlap a sértett egyéni értékeléséhez Minden esetben kötelező a sértett egyéni értékelése 1.Ha a feljelentést a sértett teszi 2. A sértettet első alkalommal tanúként kihallgatja Fontos: Az egyéni értékelés szükség szerint ismételhető. A nyomozó hatóság az eljárás során folyamatosan vizsgálja, hogy a különleges bánásmódot igénylő sértetti minőség fenn áll-e, ha nem az adatlapon jelzi. Nem kell határozatot hozni!!!!

9 9 Adatlap a sértett egyéni értékeléséhez kétséget kizáróan megállapítsák, fennáll-e a másodlagos és ismételt áldozattá válás, a sértett (feljelentő) megfélemlítésének vagy vele szemben történő megtorlásnak a kockázata, továbbá, hogy azonosítsa a sértett (feljelentő) támogatási és kommunikációs (nyelvi nehézségek, fogyatékossággal élő) szükségleteit.

10 10 Indikátorok Személyes veszélyeztetettségre utaló jelek:  Az áldozat személyes jellemzői – a büntető eljárás megindulásakor a sértett a 18. életévet még nem töltötte be, automatikusan különleges bánásmódot igénylőként kell kezelni,  Egyéb személyes jellemzők: életkora (időskorú), neme és nemi identitása vagy annak kifejezése, etnikuma, faja, vallása, szexuális irányultsága, egészségi állapota, tartózkodásra jogosultsága, kommunikációs nehézségei, az elkövetőhöz fűződő kapcsolata vagy tőle való függősége és a bűncselekményekkel kapcsolatos korábbi tapasztalata.  Fogyatékossággal élő személy. /Adatlap külön felsorolja./

11 11 Indikátorok Kockázatokra utaló jelek:  A bűncselekmény típusa, motivációja, beleértve az áldozat személyes jellemzői miatti hátrányos megkülönböztetést vagy előítéletet (pl. gyűlölet-bűncselekmény, fogyatékossággal élő áldozat).  A bűncselekmény körülményei.  A bűncselekmény súlyossága, melynek folytán a sértett jelentős sérelmet szenvedett (pl. emberkereskedelem, terrorizmus, szervezett bűnözés)  Az áldozat és az elkövető közötti bármilyen olyan kapcsolat, amely az áldozatot különösen sebezhetővé teszi (különös figyelemmel nemi erkölcsi elleni vagy a közeli hozzátartozók közötti erőszakra, és a szexuális erőszakra).

12 12 Legfőbb Ügyészi rendelkezés E szerint ilyen személynek tekinthető pl.  a bűnszervezetben elkövetett bűncselekmény sértettje,  akinek sérelmére hozzátartozója követett el bűncselekményt,  A sérelmére elkövetett bűncselekmény miatt ellenségessé váló lakókörnyezetben élő sértett,  A hallássérült, a siketvak, vak, beszédképtelen, kóros elmeállapotú sértett,  Az élet, a testi épség és az egészség elleni bűncselekmények (Btk. XV. fejezet)  A nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények (Btk. XIX. fejezet) sértettje, valamint  A kapcsolati erőszak (Btk. 212/A. §), a családi jogállás megsértése (Btk. 213. §)

13 13 Teendők a különleges bánásmódot igénylő sértettel „A sértettre vonatkozó különös rendelkezések” Be. 62 B. és 62. C § alapján :  figyelemmel kell lenni arra, hogy a sértett és a terhelt szükségtelenül ne találkozzon egymással (pld. idézés más helyiségbe, időpontra, szembesítés)  az olyan eljárási cselekményeknél, ahol sértett jelenléte kötelező, úgy kell előkészíteni és végrehajtani, hogy lehetőség szerint ne ismétlődjön  nyomozó hatóságnak az eljárás során sértett lehető legnagyobb kíméletével kell eljárnia (14. életév alatti kihallgatása kép- vagy hangfelvevővel, zártcélú távközlő útján történő kihallgatás, e célra kialakított helyiség)  A sértettet érintő eljárási cselekményeket, ha az eljárás érdekeit nem sérti, a sértett kíméletével, lehetőség szerint az igényeinek a figyelembevételével kell előkészíteni és végrehajtani. (pld. sértett jelenléte kötelező, ismétlésre ne kerüljön sor, vagy értesítést küld és a sértett saját felelősségre dönt)  sértetti minőség megállapításának kezdeményezésével, kapcsolatos iratokat, a nyomozó hatóság az iratok között elkülönítve, zártan kezeli.

14 14 Zártan kezelés Be. 62/C. § (5)és BM rendelet 3. § (2) bekezdés előírja A különleges bánásmód megalapozásának jogalapját védi. Gyermekvédelmi jelzőrendszer Áldozatvédelmi referens szintén a nyomozó hatóság ügyben eljáró tagjának kell tekinteni, ha az adott büntetőeljárás során feladat- és hatáskörébe tartozó, az áldozatok védelmét igénylő intézkedési kötelezettség szüksége merül fel. Robotzsaru Neo rendszer

15 15 Teendők a különleges bánásmódot igénylő sértettel A sértett kíméletének biztosítására alkalmas további lehetőségek:  az írásbeli vallomástétel lehetőségének biztosítása (Be. 85. § (5) bek.)  a tanúvédelem intézményrendszere (Be. VII. fejezet, III. Cím)  a szembesítés mellőzésének lehetősége (Be. 124. § (2) bekezdés)  a feljelentő tanúkénti kihallgatásának mellőzése (Be. 181. § (3) bekezdés)  az értesítés mellőzése az eljárási cselekményekről (185. §. (1) bekezdés)

16 16 Panaszjog Abban az esetben ha egy sértett kifogásolja, hogy az eljáró hatóság nem alkalmazta a különleges bánásmódot igénylő sértettek számára biztosított jogintézményeket, nem vette figyelembe személyes szükségleteit, akkor a Be. 196. §-a alapján panasszal élhet.

17 17 Köszönöm a megtisztelő figyelmet! Barabás Ildikó c. r. alezredes ORFK Bűnügyi Főigazgatóság Bűnügyi Főosztály Bűnmegelőzési Osztály barabasi@orfk.police.hu barabasi@orfk.police.hu Tel: 33-071, Mobil+36/20-451-0585


Letölteni ppt "1 A Magyar Köztársaság Rendőrsége. 2 „ Ha a társadalom nem tudja megvédeni egyes állampolgárait attól, hogy bűncselekmények áldozataivá váljanak, akkor."

Hasonló előadás


Google Hirdetések