Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Rendőrség áldozatsegítő tevékenysége, együttműködési lehetőségek az új normatív utasítás 2/2013. (I.31.) tükrében Bácskai Tünde r. alezredes BRFK Bűnmegelőzési.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Rendőrség áldozatsegítő tevékenysége, együttműködési lehetőségek az új normatív utasítás 2/2013. (I.31.) tükrében Bácskai Tünde r. alezredes BRFK Bűnmegelőzési."— Előadás másolata:

1 A Rendőrség áldozatsegítő tevékenysége, együttműködési lehetőségek az új normatív utasítás 2/2013. (I.31.) tükrében Bácskai Tünde r. alezredes BRFK Bűnmegelőzési Osztály

2 2012/29/Eu irányelv a bűncselekmények áldozatainak jogairól: Cél: tudatosítani, hogy a bűncselekmény :  a társadalom ellen elkövetett rossz,  az áldozatok egyéni jogainak megsértése; Fontos:  figyelembe kell venni személyes helyzetét, szükségleteit  meg kell védeni a másodlagos viktimizációtól;  szakértő módon kell támogatni.

3 Áldozatsegítési jogok az új irányelv tükrében:  anyanyelv/jelnyelv használatának joga szóban és írásban;  közérthető kommunikációhoz való jog;  kísérőt (támogatót) vehessen igénybe;  minimális kötelező tájékoztatás az első kapcsolatfelvételkor;  térítésmentes tolmácsoláshoz és fordításhoz való jog;  üggyel kapcsolatos tájékoztatáshoz való jog;  áldozatsegítő szolgáltatások igénybevételének joga;

4 Áldozatvédelmi jogok az új irányelv tükrében Nyomozás során:  feljelentést követően késedelem nélküli kihallgatás;  kihallgatások számának minimalizálása;  jogi képviselő, támogató személy jelenlétéhez való jog;  orvosi vizsgálatok minimalizálása.

5 Büntetőeljárási jogok az új irányelv tükrében:  meghallgatáshoz való jog;  jogorvoslati jog az eljárás megszüntetése esetén;  helyreállító igazságszolgáltatáshoz való jog;  jogi segítségnyújtáshoz való jog;  költségtérítéshez való jog;  vagyontárgyak visszaszolgáltatásához való jog;  polgári jogi igény elbírálásához való jog

6 Utasítás célja Valamennyi rendőri intézkedés során kiemelt figyelmet kapjon: a potenciális áldozati kör védelme a potenciális áldozati kör védelme a sérelmet szenvedett és környezete védelme; a sérelmet szenvedett és környezete védelme; speciális intézkedések megfogalmazása az áldozati magatartások feltérképezése, bűnelhárító intézkedések megtétele céljából speciális intézkedések megfogalmazása az áldozati magatartások feltérképezése, bűnelhárító intézkedések megtétele céljából

7 Speciális védelmi szükséglettel bíró áldozatok jogai: Nyomozási szakban:  kihallgatás megfelelően átalakított helyiségben;  kihallgatás erre kiképzett szakember által, mindig egyazon személy legyen;  nemi erkölcs elleni cselekménynél azonos nemű legyen a kihallgató;

8 Az áldozattá válás megelőzése - áldozatvédelmi referensek -  Elemzés-értékelés: a jellemző á ldozati magatart á sokat, a bűncselekm é nyek l é trej ö tt é t seg í tő okokat, k ö r ü lm é nyeket,  I nt é zked é s i tervek  Munkakapcsolat : nyomozati, vizsg á lati, rend é szeti, elemző- é rt é kelő terület  I nt é zked é s i tervek  Tá j é koztat á s : aktu á lis bűn ü gyi helyzetről, ú j elk ö vet é si m ó dokr ó l  Tájékoztató anyagok:  K apcsolattart á s : á llami, ö nkorm á nyzati, civil szervezetekkel;  É ves é rt é kelő jelent é s az á ldozatv é delem helyzet é ről, az á ldozati jogok é rv é nyes ü l é s é ről,

9 Az áldozatsegítés rendőri feladatai  m á sodlagos á ldozatt á v á l á s megelőz é se; tá j é koztat á s, inform á l á s, gyakorlati seg í ts é gad á s,  Az á ldozatok szem é lyis é gi, adatv é delmi, b ü ntető elj á r á si jogainak é rv é nyes í t é s é ben val ó seg í ts é gny ú jt á s;  Adatok z á rtan kezel é se, iratmegismer é s, felvil á gos í t á s k é r é s, ind í tv á ny, polg á ri jogi ig é ny előterjeszt é se, é szrev é tel, jogorvoslat lehetős é ge, anyanyelv haszn á lata, jelenl é ti jog, v é delemhez val ó jog;  Az á ldozatseg í t é s lehetős é g é re val ó figyelmeztet é s, igazol á s ki á ll í t á sa;  Á ldozatok meghallgat á sa, panaszfelv é tel kult ú r á lt k ö r ü lm é nyek k ö z ö tt, á ldozat k í m é let é vel, erre a c é lra kialak í tott helyis é gben;  Annak vizsg á lata, hogy az ü gyek alkalmasak lehetnek-e k á renyh í t é si elj á r á s megind í t á s á ra;

10 Az új norma kiadásának oka:  szabálysértési tv. (2012. évi II. tv.) hatályba lépése;  szabálysértési értékhatár emelkedése (20.000 - 50.000 Ft-ra);  Ást kiterjeszti hatályát a tulajdon elleni szabálysértések áldozataira;  A szabálysértések áldozatai számára is megnyílt az út az Ást. támogatási rendszeréhez való hozzáféréshez

11 Prioritások  Munkatársak érzékenyítése, áldozatsegítés össz - rendőri szemléletté tétele;  Bűnügyi -bűnmegelőzési-rendészeti terület munkájának, még erőteljesebb összehangolása;  Külső és belső kommunikáció erősítése (információ átadása);  Áldozatvédelmi normából adódó feladatok, oktatása területi szinten;  Áldozatvédelem-áldozatsegítés hazai és nemzetközi tapasztalatainak oktatása, a belügyi tanintézetekben;  Az áldozattá válás megelőzését célzó felhívások, célcsoportokhoz történő eljuttatásának új formái;  Együttműködések erősítése áldozatsegítésben érintett állami és civil szervezetekkel

12 Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület - BRFK Együttműködés jogi alapjai: Társadalmi bme nemzeti stratégiájáról szóló 115/2003. (X.28.) OGY határozat Társadalmi bme nemzeti stratégiájáról szóló 115/2003. (X.28.) OGY határozat Bűncselekmények áldozatainak segítéséről és állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. Tv. Bűncselekmények áldozatainak segítéséről és állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. Tv. Az áldozatsegítő támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 17/2007. (III.17. IRM rendelet Az áldozatsegítő támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 17/2007. (III.17. IRM rendelet Rendőrség áldozatsegítő feladatairól szóló 50/2008. (OT 29) ORFK utasítás Rendőrség áldozatsegítő feladatairól szóló 50/2008. (OT 29) ORFK utasítás Rendőrség áldozatsegítő feladatairól szóló 2/2013. ORFK utasítás Rendőrség áldozatsegítő feladatairól szóló 2/2013. ORFK utasítás

13 Rendőrségi feladatvállalás Szakirányítás folytán kiemelt hangsúlyt kapjon az áldozatvédelem, áldozatsegítés, sértettek jogainak maradéktalan érvényesülése Szakirányítás folytán kiemelt hangsúlyt kapjon az áldozatvédelem, áldozatsegítés, sértettek jogainak maradéktalan érvényesülése Áldozatok meghallgatása személyiségi jogaik maradéktalan tiszteletben tartásával történjen Áldozatok meghallgatása személyiségi jogaik maradéktalan tiszteletben tartásával történjen Pszichés sérülések elkerülése Pszichés sérülések elkerülése Ismételt áldozattá válás kockázatának csökkentése Ismételt áldozattá válás kockázatának csökkentése Kiemelt kockázatú csoportok Kiemelt kockázatú csoportok Sértettek tájékoztatása – állami, társadalmi szervek lehetőségei Sértettek tájékoztatása – állami, társadalmi szervek lehetőségei Valamennyi kapitányság ügyfelek által látogatott helyiségében tájékoztató anyag elhelyezése Valamennyi kapitányság ügyfelek által látogatott helyiségében tájékoztató anyag elhelyezése

14 Egyesület feladatvállalása a rendőrség vonatkozásában 1. Díjtalan jogsegély Díjtalan jogsegély Segítség személyes iratok pótlása során Segítség személyes iratok pótlása során Rokonok, külképviseletek értesítése Rokonok, külképviseletek értesítése kapcsolatfelvétel elősegítése kapcsolatfelvétel elősegítése Szervezetek, intézményekkel való kapcsolatfelvétel Szervezetek, intézményekkel való kapcsolatfelvétel Szállás, szállítás, ékezés, áldozatok számára (tanúk) Szállás, szállítás, ékezés, áldozatok számára (tanúk) Tájékoztatást ad külföldi áldozatsegítő szervezetekről Tájékoztatást ad külföldi áldozatsegítő szervezetekről

15 2. Külföldiek másodlagos áldozattá válásának megelőzése Külföldiek másodlagos áldozattá válásának megelőzése Rendőrségen elhelyezett tájékoztató anyagok utánpótlása Rendőrségen elhelyezett tájékoztató anyagok utánpótlása Közreműködés az idősek számára rendezett megelőzési programokban Közreműködés az idősek számára rendezett megelőzési programokban Idényjellegű megelőzési tájékoztatók Idényjellegű megelőzési tájékoztatók Rendőrségi megelőzési kiadványok, filmek elhelyezésében történő közreműködés Rendőrségi megelőzési kiadványok, filmek elhelyezésében történő közreműködés Rendőrségi programokon előadások megtartása Rendőrségi programokon előadások megtartása

16 A Budapesti Rendőr-főkapitányság által terjesztett kiadvány

17

18 Kapcsolati háló felhasználása Vállalat Gyógyfürdők Zrt. Vállalat Gyógyfürdők Zrt. Magyar Szállodaszövetség Magyar Szállodaszövetség Budapesti Fesztivál és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. Budapesti Fesztivál és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. valamennyi áldozatvédelmi referens valamennyi áldozatvédelmi referens (V. Kerület kiemelt kezelése) (V. Kerület kiemelt kezelése)

19 Egyéb lehetőségek pályázati kereteken belül Konferenciák Konferenciák Képzések, tréningek (mediáció) Képzések, tréningek (mediáció) Tematikus csoportfoglalkozások (szakemberek, áldozatok, környezet, életvezetési tanácsok) Tematikus csoportfoglalkozások (szakemberek, áldozatok, környezet, életvezetési tanácsok)


Letölteni ppt "A Rendőrség áldozatsegítő tevékenysége, együttműködési lehetőségek az új normatív utasítás 2/2013. (I.31.) tükrében Bácskai Tünde r. alezredes BRFK Bűnmegelőzési."

Hasonló előadás


Google Hirdetések