Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Előadó: dr. Csőke Rita Elérhetőség: Üzleti Jog Tanszék, QA épület 205-ös szoba 2015/2016. 1. félév 12. hét M UNKAJOGI A LAPISMERETEK.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Előadó: dr. Csőke Rita Elérhetőség: Üzleti Jog Tanszék, QA épület 205-ös szoba 2015/2016. 1. félév 12. hét M UNKAJOGI A LAPISMERETEK."— Előadás másolata:

1 Előadó: dr. Csőke Rita Elérhetőség: Üzleti Jog Tanszék, QA épület 205-ös szoba E-mail: rita.csoke@gmail.com 2015/2016. 1. félév 12. hét M UNKAJOGI A LAPISMERETEK

2 A munkaviszony megszűnése, megszüntetése (Mt. 63.-85.§) 2

3 A munkaviszony megszűnése (Mt. 63.§)  Objektív körülmény, egy jogi tény.  Jognyilatkozat nem szükséges hozzá.  Esetei:  a) a munkavállaló halálával,  b) a munkáltató jogutód nélküli megszűnésével,  c) a határozott idő lejártával,  d) a (3) bekezdésben meghatározott esetben,  e) törvényben meghatározott más esetben.  (A d) pontban hivatkozott (3) bekezdésben meghatározott eset: munkáltatói jogutódlás, ha az új munkáltató nem az Mt. hatálya alatt áll. (A gazdasági egység (anyagi vagy nem anyagi erőforrások szervezett csoportja) jogügyleten alapuló átvételének időpontjában fennálló munkaviszonyból származó jogok és kötelezettségek az átadóról az átvevő munkáltatóra szállnak át.) 3

4 A munkaviszony megszüntetése – egy kis statisztika – Kúria jogelemző csoportja, 2014  „A joggyakorlat-elemző csoport a vizsgált tárgykörbe tartozó 1271 első- és másodfokú ügyet, valamint 511 legfelsőbb bírósági, illetve kúriai ítéletet vizsgált.  Az ügyek  47%-ában a megszüntetés jogellenessége megállapítását kérő kereset elutasításra került,  53%-ban a munkavállalói keresetek meglapozottak voltak.  A megadott adatokból megállapíthatóan az összes ügy 65%-a munkáltatói rendkívüli felmondással kapcsolatos,  munkavállalói rendkívüli felmondás miatt ritkán indul munkaügyi per.” 4

5 Munkaviszony megszüntetése (Mt. 64.§) - Jognyilatkozattal 5 A munkaviszony megszüntethető Közös megegyezéssel Felmondással Azonnali hatályú felmondással

6 A felmondásról általában  A munkaviszonyt mind a munkavállaló, mind a munkáltató megszüntetheti felmondással.  Az előző Mt-ben ezt rendes felmondásnak hívták. (Most csak „simán” felmondás.)  (Az időkorlát miatt a csoportos létszámcsökkentés szabályait nem tárgyaljuk.) 6

7 A határozatlan idejű munkaviszony felmondása 7 A munkavállaló nem köteles indokolni a jognyilatkozatát. A munkáltató felmondása esetén indokolási kötelezettség van. Indok lehet: A munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával, képességével vagy a munkáltató működésével összefüggő ok De: nem kell indokolni, ha a munkavállaló nyugdíjasnak minősül, vagy az Mt. szerinti vezető állású munkavállaló.

8 A határozott idejű munkaviszony felmondása A munkáltató felmondással – indokolással - megszüntetheti a) a felszámolási– vagy csődeljárás tartama alatt vagy b) a munkavállaló képességére alapított okból vagy c) ha a munkaviszony fenntartása elháríthatatlan külső ok következtében lehetetlenné válik. A munkavállaló felmondással – indokolással - megszüntetheti. Indoka csak olyan ok lehet, amely számára a munkaviszony fenntartását lehetetlenné tenné vagy körülményeire tekintettel aránytalan sérelemmel járna. 8

9 Indokolási kötelezettség (Mt. 64.§, 66.§)1.  A felek egyike sem köteles indokolni a próbaidő alatti jogviszony megszüntetés esetén.  Az indokolás megfelelőségét vita esetén a nyilatkozattevő köteles bizonyítani. 9

10 Az indokolással szemben támasztott követelmények (Mt. 64.§, 66.§) 10 Az indokolás akkor megfelelő, ha Világos Ha abból megállapítható, hogy az adott munkatárs munkájára miért nincs szükség – nem közhelyszerű vagy túl általános Valós A felmondás közlésekor fennálló valós tény, körülmény az alapja Okszerű Ha kiderül belőle, hogy a megjelölt ok következtében nincs szükség a munkavállaló munkájára – miért nincs szükség rá?

11 Jellemző felmondási okok a munkáltató működésével összefüggő indokok köréből  Átszervezés  Nagyon sokféle különböző esete lehet,  Átfogó, összefoglaló fogalom  Szervezeti struktúra változás (a szervezet bármilyen szintjén és mélységében), munkakör megszűnés, feladatkiosztás-ellátás változása, stb.  Létszámcsökkentés  Valójában – ha jobban belegondolunk – ez is átszervezés, mégis külön szokás kezelni  A munkáltató dönti el, hogy kit küld el, de ő is bizonyítja, hogy az átszervezés/létszámcsökkentés érintette (és hogyan) a munkavállaló munkakörét.  Nem kell feltétlenül részletezőnek lenni. De: bizonyítás!  „Csak a felmondás közlésekor fennálló valós tény, körülmény lehet a felmondás indoka, a hosszabb időt igénylő folyamatra hivatkozáskor azonban nem szükséges a folyamat befejezettsége.” (BH 2000.225.).  Joggal való visszaélés? Egyenlő bánásmód? 11

12 A munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával, képességével összefüggő okok 1.  Relatíve ritka.  Különösen körültekintő indokolás ajánlott.  Nem elég az általános, hogy „úgy általában”… bizalomvesztés, együttműködés képtelenség, pontatlanság, hanyagság, stb. – konkrétan, bizonyíthatóan.  Nem lehet az indokolás tartalmatlan, közhelyszerű  Konkrét, igazolható indokok kellenek.  Képesség : nem feltétlenül negatív ítélet. Pl. ha megváltozik a környezet,akkor amire addig alkalmas volt, arra már nem feltétlenül az – de pl. megszerezhető egy rövid tanfolyammal a szükséges tudás?  Másik tipikus: egészségügyi alkalmasság kérdése – az adott munkakör vonatkozásában – foglalkozás-egészségügyi vizsgálat!!! 12

13 A munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával, képességével összefüggő okok 2. - Egészségügyi alkalmatlanság  33/1998.(VI.24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről  a vizsgált munkavállaló az adott munkakörre:  – alkalmas,  – ideiglenesen nem alkalmas, vagy  – nem alkalmas.  Nem háziorvosi vizsgálat!  Ha a munkavállaló, vagy a munkáltató a munkaköri alkalmasság I. fokú orvosi véleményével nem ért egyet, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül kérheti a munkaköri alkalmasság II. fokon történő orvosi elbírálását. Ezt a kérelmet az I. fokon eljárt egészségügyi szervnél, illetve orvosnál kell kérni.  Ideiglenesen nem alkalmas minősítésnél meg kell jelölni a következő vizsgálat időpontját.  Rövid távú alkalmatl anság nem lehet érvényes felmondási indok.  A szakvélemény a munkaügyi perben vitatható, önmagában nem. Kétség esetén érdemes másodfokú vélemény t beszerezni. 13

14 Minőségi csere mint felmondási ok? – munkavállaló képességével összefüggő ok – 3.  Meglehetősen ritka.  A munkáltató jogosult eldönteni, hogy egy munkakör betöltéséhez milyen feltételeket támaszt.  A munkáltató gazdasági döntéseinek ésszerűségébe, célszerűségébe a bíróság nem szólhat bele.  Nyelvismeret? Magasabb végzetségi szint? – adott munkakörre, nem személyre.  Sokszor hivatkoznak rá, hogy a joggal való visszaélés tilalmába, vagy az egyenlő bánásmód követelményébe, vagy a jóhiszeműség és tisztesség követelményébe ütközik. Ez vizsgálandó lehet egy perben. 14

15 Pár tanács az indokoláshoz..  Általában nem igaz, hogy a kevesebb több…  A felmondás indokolása utóbb nem bővíthető - ami nincs benne a felmondó iratban, arra később már nem lehet hivatkozni.  Körültekintő, precíz fogalmazás.  Delikát ügyek, fontos, hogy szakértő jogi segítséget vegyenek igénybe.  A munkáltatóra hárul, hogy a felmondása jogszerűségét bizonyítsa. A hiányos bizonyítás következménye a munkáltatót terheli. 15

16 Mit vizsgálhat a munkaügyi bíróság és mit nem?  A bíróság azt vizsgálhatja, hogy jogszerű volt-e a munkaviszony megszüntetése.  Az nem vizsgálhatja, hogy ésszerű, célszerű volt-e. Ez kívül esik a munkaügyi vita keretein.  A munkáltató érdekkörébe tartozó gazdasági- gazdálkodási, vezetési kérdés nem képezheti munkaügyi vita tárgyát. Ezekben a munkáltató szabadon dönt.  Ugyancsak maga dönthet a munkáltató arról is, hogy milyen feltételeknek, tudásnak tulajdonít a jövőben az adott munkakörnél nagyobb hangsúlyt. Ez sem képezheti jogvita tárgyát. 16

17 Fontosabb felmondási korlátozások 1. (Mt. 64.§)  Mt. 64.§ (3) A munkáltató felmondással nem szüntetheti meg a munkaviszonyt  a) a várandósság,  b) a szülési szabadság,  c) a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság (128. §, 130. §),  d) a tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítés, valamint  e) a nő jogszabály szerinti, az emberi reprodukciós eljárással összefüggő kezelésének, de legfeljebb ennek megkezdésétől számított hat hónap tartama alatt.  + választott szakszervezeti tisztviselő – közvetlen felsőbb szakszervezeti szerv előzetes egyetértése esetén. 17

18 Fontosabb felmondási korlátozások 2. (Mt. 66.§)  A védelem szempontjából a felmondás közlésének időpontja az irányadó.  Az előző dia a) és az e) pont alapján a védelem akkor illeti meg a munkavállalót, ha erről a munkáltatót tájékoztatta.  Önmagában a munkáltatói jogutódlás nem szolgálhat a felmondás alapjául.  A rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt megelőző öt éven belüli munkavállaló rendes felmondásának speciális szabályai vannak. 18

19 Felmondási idő (Mt. 68-69.§)  A „rendes” felmondás esetén a felmondási idő legkorábban a felmondás közlését követő napon kezdődik.  A felmondási idő harminc nap.  Ha a munkáltató mond fel felmondással, akkor ez az idő 3 év után nő. Maximumán +60 nap.  A felek eltérően megállapodhatnak, legfeljebb hathavi felmondási időben.  Határozott idős munkaviszony felmondással történő megszüntetése esetén a felmondási idő legfeljebb a határozott idő lejártáig tart.  Munkáltatói felmondás esetén a felmondási idő legalább felére mentesíteni kell a munkavégzés alól. (Távolléti díjat kell fizetni.) 19

20 Végkielégítés (Mt. 77.§)  A munkáltatói felmondás esetén legalább (általában) 3 év munkaviszony esetén a munkavállalót végkielégítés illeti meg.  1-6 hónapi távoléti díj.  Védett korú munkavállalónak +4 hónap.  Nyugdíjasnak minősülő munkavállalónak 0 hónap.  A végkielégítésre való jogosultság szempontjából nem kell figyelembe venni azt az egybefüggően legalább harminc napot meghaladó tartamot, amelyre a munkavállalót munkabér nem illette meg, kivéve  a) a szülési szabadság és a gyermek ápolása, gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság (128. §),  b) a tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítés céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság (132. §) három hónapot meg nem haladó tartamát. 20

21 Azonnali hatályú felmondás (Mt. 78.§) – próbaidőn kívül Határideje: az alapjául szolgáló okról való tudomásszerzéstől számított tizenöt napon, legfeljebb azonban az ok bekövetkeztétől számított egy éven belül, bűncselekmény elkövetése esetén a büntethetőség elévüléséig Testületi joggyakorló esetén a tudomásszerzés ideje: amikor a testülettel közölték. A munkaszerződés (bármelyik fél által) azonnali hatállyal felmondható, ha a másik fél a) a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, vagy b) egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi. 21

22 Munkavállaló általi azonnali hatályú felmondás esetén mi jár a munkavállalónak?  A felmondási időre eső távolléti díja  Végkielégítés 22

23 Azonnali hatályú felmondás (Mt. 78.§) – próbaidőn kívül – még egy eset  A határozott idejű munkaviszony azonnali hatályú munkáltatói felmondása (Mt. 79.§ (2) bek.)  Indokolás nélkül,  Feltéve, hogy 12 havi távolléti díjat megfizet a munkáltató.  Ha ennél rövidebb idő van hátra, akkor a szerződés végéig.  Figyelem! Ez a felmondás nem azonos az előzőekben tárgyalttal! 23

24 Eljárás a munkaviszony megszűnése/megszüntetése esetén:  80. § (1) A munkavállaló munkaviszonya megszüntetésekor (megszűnésekor) munkakörét az előírt rendben köteles átadni és a munkáltatóval elszámoln i. A munkakörátadás és az elszámolás feltételeit a munkáltató köteles biztosítani.  (2) A munkaviszony felmondással történő megszüntetésekor legkésőbb az utolsó munkában töltött naptól, egyébként legkésőbb a munkaviszony megszűnésétől számított ötödik munkanapon a munkavállaló részére ki kell fizetni a munkabérét, egyéb járandóságait, valamint ki kell adni a munkaviszonyra vonatkozó szabályban és egyéb jogszabályokban előírt igazolásokat.  81. § (1) A munkáltató a munkavállaló kérelmére, ha a munkaviszony legalább egy évig fennállt, a munkaviszony megszüntetésekor (megszűnésekor) vagy legfeljebb az ezt követő egy éven belül a munkavállaló munkájáról írásban értékelést ad.  (2) Az értékelés valótlan ténymegállapításainak megsemmisítését vagy módosítását a munkavállaló bíróságtól kérheti. 24

25 A jogellenes felmondás jogkövetkezményei  Figyelem! Hamarosan némileg változni fog! 25

26 A jogellenes munkáltatói felmondás jogkövetkezményei (Mt. 82-84.§ ) – 1.  Az új Mt-ben ez kártérítési kérdés – ld. előző előadás  A munkáltató köteles megtéríteni a munkaviszony jogellenes megszüntetésével összefüggésben okozott kárt. – jogcímenként kell megállapítani.  A munkavállaló bizonyít ja a kárt.  A munkaviszony körében elmaradt jövedelem címén igényelt kártérítés nem haladhatja meg a munkavállaló tizenkét havi távolléti díjának összegét.  Kártérítésen túl végkielégítés is jár, ha a felmondás indoka megalapozatlanul a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartása vagy a nem egészségi okkal összefüggő képessége volt(ennek köre várhatóan bővülni fog).  A kár tételes bizonyítása helyett a munkavállaló választhatja a kárátalányt – felmondási időre eső távolléti díjat (Módosulni fog várhatóan, kétszeres távoléti díjra)  Sérelemdíj? – alapon nem jár, csak ha más jogcímen is. 26

27 A jogellenes munkáltatói felmondás jogkövetkezményei (Mt. 82-84.§ ) – 2.  Kivételesen a bíróság helyreállítja a jogviszonyt, ha pl.  A felmondás az egyenlő bánásmód követelményébe ütközött,  A közös megegyezéses nyilatkozat sikeres megtámadása esetén,  Felmondási védelem alatt álló munkavállalónak felmondás esetén  Szakszervezeti tisztségviselőnek jogellenes felmondás esetén  A helyreállításig meg kell kapnia mindent, mintha nem szűnt volna meg a jogviszony – távolléti díj számítás szerint.  Jön még újonnan: ha joggal való visszaélés tilalmába ütközött a felmondás. 27

28 És ha a munkavállaló szünteti meg jogellenesen a jogviszonyát :  Köteles a munkavállaló i felmondás esetén irányadó felmondási időre járó távolléti díj nak megfelelő összeget megfizetni.  Határozott idős jogviszony esetén: a határozott időből még hátralévő időre járó, de legfeljebb háromhavi távolléti díjnak megfelelő összeget köteles megfizetni.  A munkáltató követelheti fentiek szerinti mértéket meghaladó kárának megtérítését is. Ezek együttese n nem haladhatják meg a munkavállaló tizenkét havi távolléti díjának összegét.  A jogellenes munkaviszony-megszüntetés szabályait kell megfelelően alkalmazni, ha a munkavállaló munkakörét nem az előírt rendben adja át. 28

29 Ajánlott irodalom  http://www.kuria- birosag.hu/sites/default/files/joggyak/a_felmondasok_es_azonnali_hatalyu_ felmondasok_gyakorlata_-_osszefoglalo_jelentes.pdf http://www.kuria- birosag.hu/sites/default/files/joggyak/a_felmondasok_es_azonnali_hatalyu_ felmondasok_gyakorlata_-_osszefoglalo_jelentes.pdf  http://www.lb.hu/hu/kollvel/32014iii31-kmk-velemeny-munkaviszony- munkaltato-altali-jogellenes-megszuntetese http://www.lb.hu/hu/kollvel/32014iii31-kmk-velemeny-munkaviszony- munkaltato-altali-jogellenes-megszuntetese 29


Letölteni ppt "Előadó: dr. Csőke Rita Elérhetőség: Üzleti Jog Tanszék, QA épület 205-ös szoba 2015/2016. 1. félév 12. hét M UNKAJOGI A LAPISMERETEK."

Hasonló előadás


Google Hirdetések