Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2014-2020 Tájékoztató Fórum. Alapdokumentumok 1. EURÓPA 2020 _ A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája NEMZETI.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2014-2020 Tájékoztató Fórum. Alapdokumentumok 1. EURÓPA 2020 _ A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája NEMZETI."— Előadás másolata:

1 2014-2020 Tájékoztató Fórum

2 Alapdokumentumok 1. EURÓPA 2020 _ A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája NEMZETI FEJLESZTÉS 2020 _ Országos Fejlesztési Koncepció és az Országos Területfejlesztési Koncepció kormányzati fejlesztéspolitika 2030, illetve 2014-2020 időtávlatában követni tervezett stratégiai céljait, prioritásait jelöli ki.

3 Alapdokumentumok 2. Magyarország Partnerségi Megállapodása a 2014–2020-as fejlesztési időszakra – azonosítja Magyarország legfontosabb kihívásait, és kitűzi fő fejlesztési prioritásait – Rögzíti a Magyarországra érkező uniós fejlesztési források felhasználását az EU2020 és Kohéziós Politikájának célkitűzései érdekében

4 EU 2020 (EU 2020 Stratégia) Az Európa 2020 három, egymást kölcsönösen megerősítő prioritást tart szem előtt: – Intelligens növekedés: tudáson és innováción alapuló gazdaság kialakítása. – Fenntartható növekedés: erőforrás- hatékonyabb, környezetbarátabb és versenyképesebb gazdaság. – Inkluzív növekedés: magas foglalkoztatás, valamint szociális és területi kohézió jellemezte gazdaság kialakításának ösztönzése.

5 Partnerségi Megállapodás (PM) (Partnerségi megállapodás) A 2014–2020-as tervezési ciklus átfogó nemzeti fejlesztési célja a fenntartható, magas hozzá adott értékű termelésre és a foglalkoztatás bővítésére Épülő gazdasági növekedés. -A fejlesztési forrásokat a jelenlegi tervezési ciklushoz képest - nagyságrendekkel nagyobb mértékben kell közvetlenül gazdaságfejlesztésre fordítani.

6 Fő nemzeti fejlesztési prioritások (OFTK, Ágazati stratégiák) 1. A gazdasági szereplők versenyképességének javítása és nemzetközi szerepvállalásuk fokozása 2. A foglalkoztatás növelése ( gazdaságfejlesztési, a foglalkoztatási, oktatási, társadalmi befogadási szakpolitikák által, tekintettel a területi különbségekre) 3. Az energia- és erőforrás-hatékonyság növelése 4. A társadalmi felzárkózási és népesedési kihívások kezelése, valamint a Jó Állam 5. A gazdasági növekedést segítő helyi és térségi fejlesztések megvalósítása

7 ESB tematikus célok (Partnerségi Megállapodás) 1. A kutatás, technológiai fejlesztés és innováció erősítése; 2. Az információs és kommunikációs technológiákhoz való hozzáférés, a technológiák használatának és minőségének javítása; 3. A kis- és középvállalkozások, a mezőgazdasági (az EMVA esetében), a halászati és akvakultúra ágazat (az ETHA esetében) versenyképességének javítása; 4. Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás; 5. Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázatmegelőzés és –kezelés előmozdítása; 6. A környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítása; 7. A fenntartható közlekedés előmozdítása és kapacitáshiányok megszüntetése a főbb hálózati infrastruktúrákban; 8. A foglalkoztatás és a munkavállalói mobilitás ösztönzése; 9. A társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység elleni küzdelem; 10. Az oktatásba, a készségekbe és az egész életen át tartó tanulásba történő beruházás; 11. Az intézményi kapacitás javítása és hatékony közigazgatás.

8 Forrásallokáció 2014-2020 (NGM) Cél%MD Ft 19,67708,8 24,3308,4 315,461124,9 411,34830,4 54,5322,7 68,37616,7 712,12869,3 816,041178,2 98,76653,1 106,00420,7 110,4431,9 TS3218,5 Összes7283,6(ERFA, ESZA, KA)

9 Operatív Program allokáció (NGM) OP%MD Ft GINOP39,42869,7Gazdaság és innováció TOP16,151175,3területi VEKOP3,55259,6Közép M.o. Gazdasági összesen:59,14304,6 EFOP10,94796,8emberi erőforrás KEHOP14,771075,8Környezet és energetika KOP13,69997,1közlekedés Végrehajtási és Koordinációs OP 1,5109,3(Összes TS 50%-a) Összesen1007283,6

10 Terület- és Településfejlesztési OP (NGM) Valós térségi decentralizáció Helyi gazdasági rendszerek visszaállítása Területi szereplők Térségi kiemelt gazdaságfejlesztés Integrált várostérségi fejlesztések Megyei allokáció 25 MD Megyei jogú város 10 MD Kistérségek 2,2 MD Baranya várható összes forrása: 55 MD Ft

11 További OP-k GINOP KKV versenyképesség K+F+I Infokommunikációsnfejlesz- tések Kiemelt szolgáltatás és társadalmi gazdaságfejlesztés VEKOP Területi kiterjedése Közép Magyarország központi régió Pest megyei integrált várostérségi fejlesztések

12 További OP-k EFOP Egészségügyi infrastrukturális beruházások Társadalmi befogadás – Gyermekéhezés – Korai iskolaelhagyás – Közszolgáltatásokhoz hozzáférés – Társadalmi kohézió Köznevelés Jó állam KEHOP Klímaváltozás Egészséges ivóvíz, vizbázis Természet- és élővilág védelem MEF Energiahatékonyság

13 További OP-k KOP Nemzetközi közúti elérhetőség Nemzetközi vízi elérhetőség TEN-T-n kívüli,térszerkezeti szempontból fontos középvárosi elérhetőség javítása Regionális vasúti közlekedés energiahatékonysága Fenntartható városi közlekedés Koordinációs OP Központi és horizontális intézmények támogatása Informatikai rendszer

14 Vidékfejlesztési Program A Program biztosítja az EU 2020 és tematikus célokhoz való hozzájárulást az alábbiak szerint: Kiemelt figyelmet fordít a kutatás-fejlesztés-innovációt, a tudásátadást, képzést, készségek javítását, erősítését célzó fejlesztéseknek az agrár- és élelmiszergazdaságban és a vidéki gazdaságban, alapvető célja a fenntartható és versenyképes agrár- és élelmiszergazdaság megteremtése, az agrár- és élelmiszerszektor hozzájárulása a gazdasági fejlődéshez, a foglalkoztatáshoz, a természeti erőforrások megőrzéséhez, átfogó célja a vidéki térségek és közösségek erősítése, az életminőség javítása a vidéki térségekben gazdasági, szociális, közösségi intézkedésekkel.

15 Vidékfejlesztési Program A Program biztosítja a Közös Agrárpolitika céljaihoz való hozzájárulást az alábbiak szerint: Középpontjában a versenyképes, életképes mezőgazdaság és élelmiszer-feldolgozás áll, Hangsúlyos elemét képezi a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás, azzal összefüggésben a környezetkímélő, fenntartható gazdálkodás, agrár- környezetgazdálkodás, Kiemelt szempontja és beavatkozási területe a vidéki térségek és közösségek lehetőségeinek bővítése, a vidéki gazdaság és helyi közösségek fejlesztése.

16 Prioritások és fókuszok a VP-ben tudásátadás és az innováció előmozdítás a Versenyké- pesség fokozása Élelmiszer- lánc szervezésé- nek előmoz- dítása Termeléstől függő öko- szisztémák helyreállí- tása erőforrás- hatékonyság előmozdí- tása társadalmi befogadás, szegénység csökkentése, gazdasági fejlődés támogatása a vidéki térségekben -Innováció -Tudásbázis növelés -Egész életen át tanulás -Szerkezet átalakítás segítése -Generációs megújulás -termelők integrálása -jelentős természeti értéket képviselő gazdálkodás -vízgazdál- kodás -talajgazdál- kodás -energia és Vízfelhaszná lás hatékonyság növelése -CO2 kibocsátás csökkentése, megkötés növelése -diverzifiká- ció, szociális vállalat -helyi fejlesztések -infokom- munikáció javítása a vidéki térségekben

17 CLLD eszköz a helyi közösség részvételével megvalósuló, a LEADER alapelvekre épülő fejlesztési programok. A CLLD alulról építkező, helyi közösségre épülő rendszere a vidéki problémák sokkal részletesebb helyi feltárását teszi lehetővé, majd ezt követően az eszköz alkalmazásával kiválaszthatóak és megvalósíthatóak a helyi problémákhoz leginkább illeszkedő beavatkozások

18 CLLD területei Egyes kiemelt térségi fejlesztések – Vidékies térségek fejlesztése Kedvezőtlen szocio-demográfiai térségi trendek terén: helyi szociális munka, gazdaság Vidéki helyi gazdaság megerősítése – Várostérségek és városrészek integrált és fenntartható fejlesztésében város-vidék gazdasági, turisztiai-rekreációs fejlesztések, közszolgáltatási kapcsolatok helyi közösségépítés

19 CLLD elvek EMVA finanszírozású CLLD-k – 15.000 főnél nagyobb lakosságú városokra nem terjed ki SA finanszírozású CLLD – területi operatív programok (TOP, VEKOP) város-vidék partnerségen alapuló tisztán városi terület SA és EMVA közös finanszírozású CLLD város-vidék kapcsolatban város mérete nem korlátozott

20 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET SZARKÁNDI LAJOS MUNKASZERVEZET VEZETŐ Az előadás forrásai a fejlesztési időszak előkészítése során az NGM és VM által kiadott aktuális dokumentumok, az előkészület előrehaladtával változhatnak, tájékoztató jellegűek!


Letölteni ppt "2014-2020 Tájékoztató Fórum. Alapdokumentumok 1. EURÓPA 2020 _ A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája NEMZETI."

Hasonló előadás


Google Hirdetések