Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

UNIÓS VÁMKÓDEX Származás - Tarifa - Vámérték. GATT / WTO  Megállapodás a származási szabályokról nem kapcsolódnak szerződéses vagy autonóm kereskedelmi.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "UNIÓS VÁMKÓDEX Származás - Tarifa - Vámérték. GATT / WTO  Megállapodás a származási szabályokról nem kapcsolódnak szerződéses vagy autonóm kereskedelmi."— Előadás másolata:

1 UNIÓS VÁMKÓDEX Származás - Tarifa - Vámérték

2 GATT / WTO  Megállapodás a származási szabályokról nem kapcsolódnak szerződéses vagy autonóm kereskedelmi rendszerekhez alkalmazás: a nem preferenciális kereskedelempolitikai eszközök (legnagyobb kedvezményes elbánás) antidömping és kiegyenlítő vámok véd intézkedések származás megjelölésére vonatkozó követelmények mennyiségi korlátozás vagy vámkvóta kormány beszerzések kereskedelmi statisztika  Harmonizációs Munkaprogram Származási szabályok

3 Származási szabályok - jogalapok  952/2013/EU tanácsi rendelet az Uniós Vámkódex létrehozásáról  2015/2446 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (FJA)  2015/2447 végrehajtási bizottsági rendelet (VA)

4 Származási szabályok - jogalapok UVK  áruk származása (59.-68. cikk)  kötelező érvényű származási felvilágosítás (33,. 34., 36., 37. cikk) FJA  áruk származása (31. – 70. cikk és 22-01, 22-02, 22-03, 22-04, 22-05, 22-11, 22-13 melléklet)  kötelező érvényű származási felvilágosítás (19. – 22. cikk) VA  áruk származása (57. – 126. cikk és 22-02, 22-06, 22-07, 22-08, 22-09, 22-10, 22-13, 22-14, 22-15, 22-16, 22-17, 22-18, 22-19, 22-20 melléklet)  kötelező érvényű származási felvilágosítás (16., 18., 19., 23. cikk és 12-02 melléklet)

5 UVK - nem preferenciális származási szabályok 59. – 63. cikk Alkalmazási kör Kereskedelmi Vámtarifa alkalmazása – kivéve preferenciális import különleges tárgykörök egyéb uniós intézkedések Származás megszerzése teljes egészében egyetlen országban létrejött / utolsó lényeges, gazdaságilag indokolt átalakítás Származás igazolása származás megadása / kétség / további bizonyítékok származást igazoló okmány Származási szabályok - jogalapok

6 uniós intézkedés megkerülése jelenlegi Közösségi Vámkódex 25. cikk FJA – nem preferenciális származási szabályok gazdaságilag nem indokolt feldolgozás (33. cikk és 22-01) különleges tárgykörök jelenlegi Közösségi Vámkódex 26. cikk VA – nem preferenciális származási szabályok 57. – 59. cikkek – származási bizonyítvány és igazgatási együttműködés (22-14) Származási szabályok - jogalapok

7 Preferenciális származás – szerződéses és autonóm intézkedésekhez kapcsolódó szabályok fejlődő és legkevésbé fejlett országok – általános tarifális preferenciák rendszere (az Európai Parlament és a Tanács 978/2012/EU rendelete) / GSP - keretrendszer – általános preferenciarendszer (a Bizottság 1063/2010/EU rendelete) / GSP – származási szabály rendszer autonóm intézkedések bizonyos országok

8 kötelező érvényű származási felvilágosítás gondolata (GATT/WTO) UVK (33., 34., 36., 37. cikk) FJA (19. – 22. cikk) VA (16., 18., 19., 23. cikk és 12-02 melléklet) - nem csak a vámhatóságra nézve kötelező Származási szabályok

9 Vámtarifa UVK. 5. cikk Fogalommeghatározások: „vámjogszabályok”: a jogszabályok együttese, amely a következők összességéből áll: … b) a Közös Vámtarifa rendelkezései; … 2015. október 30-ai HL L 285 számában a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról szóló 2015/1754 bizottsági végrehajtási rendele t

10 Vámtarifa Kötelező Tarifális Felvilágosítás - KTF UVK VA 20. cikk - a jogosultnak kötelező hivatkoznia a részére kiadott KTF határozat számára. Rövidebb érvényességi idő: 3 év Uniós Vámkódex 33. cikk (3) bekezdése

11 Vámtarifa „BTI shopping” - a KTF / KSZF kiadását kizáró ok Uniós Vámkódex 33. cikk (1) (a) pont: El kell utasítani a kérelmet, ha a kérelmet valamely határozat jogosultja vagy az érdekében eljáró személy ugyanabban a vámhivatalban vagy egy másikban azonos áruval kapcsolatban, valamint KSZF- határozatok esetében a származás megszerzését meghatározó azonos körülmények között nyújtja vagy nyújtotta be.

12 Vámtarifa KTF - Módosítási tilalom UVK 34. cikk (6) FJA 22. cikk „a határozatok újraértékelésére és felfüggesztésére vonatkozóan a 15–18. cikkben foglalt rendelkezések a kötelező érvényű felvilágosításra vonatkozó határozatokra nem alkalmazandók, a KTF és KSZF határozatok nem módosíthatók!” HA a Kötelező Felvilágosítás nem összeegyeztethető a vonatkozó rendelkezésekkel úgy érvényteleníteni kell.

13 Vámtarifa Kiadás határideje: 120 nap UVK 22. cikk (3) az illetékes vámhatóság a határozatot késedelem nélkül és legkésőbb a kérelem elfogadásától számított 120 napon belül meghozza, és erről a kérelmezőt egyidejűleg értesíti

14 Vámtarifa következetlenség A Bizottság az Uniós Vámkódex FJA alapján felfüggesztheti a KTF vagy KSZF kiadását Az FJA 20. cikk (1) bekezdés a Vámkódex 22. cikke (3) bekezdésének első albekezdésében előírt, a határozat meghozatalára vonatkozó határidő meghosszabbodik addig, amíg a Bizottság arról nem értesíti a vámhatóságokat, hogy a helyes és egységes tarifális besorolás vagy a származás megállapítása biztosított. A meghosszabbodott határidő nem lehet 10 hónapnál hosszabb, de kivételes körülmények fennállása esetén további legfeljebb 5 hónappal ismét meghosszabbítható.

15 Vámtarifa Átmeneti rendelkezések – régi KTF-ek érvényessége KTF/KSZF Iránymutatások: HL C sorozat Kiadás folyamatban -

16 2016. május 1-től hatályos jogalapok  WTO Vámérték Egyezmény  Uniós Vámkódex (UVK) - 952/2013/EU tanácsi rendelet az Uniós Vámkódex létrehozásáról 69-76. cikk  2015/2447 végrehajtási bizottsági rendelet (VA) 127 – 146. cikk  2015/2446 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (FJA) 71. cikk Vámérték meghatározása - jogalapok

17 Vámérték meghatározás alapelvei 17 az áruk vámérték-megállapítási rendszerének igazságosnak, egységesnek és semlegesnek kell lennie; önkényes vagy fiktív vámérték alkalmazása kizárt; az áruk vámérték-megállapításának alapja az értékelendő áru ügyleti értéke kell legyen; a vámértéknek egyszerű és méltányos, a kereskedelmi gyakorlattal összhangban álló feltételeken kell alapulnia; az értékelési eljárásnak általánosan - a beszerzési források közötti különbségtétel nélkül - alkalmazottnak kell lennie; az értékelési eljárások nem használhatók fel a dömping elleni harcban. Vámérték Egyezmény alapelvei – továbbra is változatlanok!

18  Szerkezeti változások (ügyleti érték módszer–másodlagos módszerek)  Kapcsolatban álló felek közötti ügyletek  Jogdíj, licencdíj  Megelőző eladás  Vámellenőrzés Vámértéket érintő változások - UVK

19 „Az áruk vámértéke” fejezet szerkezeti változásai Közösségi Vámkódex 29. cikk: ügyleti érték módszer 30-31. cikk: másodlagos módszerek 32. cikk: vámérték növelő tényezők 33. cikk: vámérték csökkentő tényezők UVK 70. cikk: ügyleti érték módszer 71. cikk: ügyleti érték elemei (vámérték növelő tényezők) 72. cikk: Vámértékbe nem beszámítandó elemek 74. cikk: másodlagos módszerek Szerkezeti változások

20 Közösségi Vámkódex 29. cikk „(1) Az importált áru vámértéke az ügyleti érték, vagyis a Közösség vámterületére irányuló kivitel céljából történő eladáskor az áruért ténylegesen kifizetett vagy kifizetendő, szükség esetén a 32. és 33. cikknek megfelelően kiigazított ár…” „(1) Az áru vámértékének elsődleges alapja az ügyleti érték, azaz az áruért az Unió vámterületére irányuló kivitel céljából történő eladáskor ténylegesen kifizetett vagy kifizetendő – szükség esetén kiigazított – ár.” Ügyleti érték UVK 70. cikk Leggyakrabban alkalmazott vámérték kimunkálási módszer

21 Ügyleti érték elemei Vámérték növelő tényezők - lényegileg változatlanok (Közösségi Vámkódex 32. cikk – UVK 71. cikk)  jutalék, ügynöki jutalék  tárolóeszközök költsége  csomagolás költsége  szállítási, biztosítási és anyagmozgatási költségek  vevő által biztosított alkatrészek, anyagok költsége  vevő által biztosított szerszámok, minták költsége  vevő által biztosított, előállításkor elhasznált anyagok  vevő által biztosított mérnöki munka, tervrajzok  jogdíjak, licencdíjak, royalty  az eladóhoz visszakerülő bevételi hányad

22 Ügyleti érték elemei Vámértékbe nem beszámítandó elemek – lényegileg változatlanok (Közösségi Vámkódex 33. cikk – UVK 72. cikk)  szállítási költség az Unió vámterületén belül  behozott áru Unió vámterületén történő építése, létesítése, szerelése, karbantartása, technikai segítségnyújtás költsége  finanszírozási megállapodással kapcsolatos kamatterhek  az Unió területén a behozott áru újraelőállításához való jogért fizetett díjak  vételi jutalék  behozatali vám vagy az áru behozatali értékesítése miatt fizetendő egyéb terhek  forgalmazási vagy viszonteladási jogért teljesített kifizetések (ha nem feltétele az eladásnak)

23 Ha az ügyleti érték nem fogadható el, a vámérték meghatározható: azonos áruk értékének figyelembe vételével, hasonló áruk értékének figyelembe vételével, levonásos módszerrel, számított érték alapján, vagy tartalék módszerrel. Másodlagos módszerek

24 Kapcsolatban álló felek közötti ügyletek UVK 70. cikk (3) Az ügyleti értéket kell alkalmazni valamennyi következő feltétel teljesítése esetén: …d) a vevő és az eladó nincs kapcsolatban, vagy a kapcsolat nem befolyásolta az árat. Közösségi Vámkódex 29. cikk (1) Az importált áru vámértéke az ügyleti érték, …… feltéve, hogy: …d) a vevő és az eladó nincs kapcsolatban egymással, vagy ha igen az ügyleti érték vámcélokra elfogadható A kapcsolatban állóság és az ügyleti érték elfogadhatóságának vizsgálata: (2)…”Ha szükséges, meg kell vizsgálni az eladás körülményeit, és az ügyleti értéket el kell fogadni, ha a kapcsolat nem befolyásolta az árat…”

25 Kapcsolatban álló felek közötti ügyletek UVK Végrehajtási aktus (VA) 134. cikk (1): „Ha a vevő és az eladó kapcsolatban állnak, annak meghatározása érdekében, hogy ez a kapcsolat nem befolyásolta-e az árat, szükség esetén meg kell vizsgálni az értékesítés körülményeit és a nyilatkozattevőnek lehetőséget kell adni arra, hogy szükség esetén további részletes információkat szolgáltasson ezekről a körülményekről.”

26 Kapcsolatban álló felek közötti ügyletek UVK Végrehajtási aktus (VA) 134. cikk (2): „Mindazonáltal az árukat a Vámkódex 70. cikke (1) bekezdésének megfelelően kell értékelni, ha a nyilatkozattevő bizonyítja, hogy a bejelentett ügyleti érték szorosan közelít a következő, azonos vagy közel azonos időpontban meghatározott összehasonlító értékek egyikéhez: a) az egymással semmilyen kapcsolatban nem álló vevők és eladók között azonos vagy hasonló áruknak az Unió vámterületére irányuló kivitelre történő eladásának ügyleti értéke; b) azonos vagy hasonló áruknak a Vámkódex 74. cikke (2) bekezdése c) pontjának megfelelően meghatározott vámértéke; c) azonos vagy hasonló áruknak a Vámkódex 74. cikke (2) bekezdése d) pontjának megfelelően meghatározott vámértéke.”

27 Kapcsolatban álló felek közötti ügyletek Kapcsolatban álló felek (Vhr. 143. cikk - VA 127. cikk) a)egymás üzleti vállalkozásának tisztségviselői vagy igazgatói; b)jogilag elismert üzlettársak; c)alkalmazotti viszonyban állnak egymással; d)egy harmadik fél közvetlenül vagy közvetve tulajdonában tartja, ellenőrzi vagy birtokolja mindkettőjük kibocsátott, szavazati jogot biztosító részvényeinek vagy részesedéseinek 5 %-át vagy annál többet; e)egyikük közvetve vagy közvetlenül ellenőrzi a másikat; f)harmadik személy közvetve vagy közvetlenül mindkettőjüket ellenőrzi; g)együtt közvetlenül vagy közvetve ellenőriznek egy harmadik személyt; h)ugyanannak a családnak a tagjai.

28 Jogdíjak, licencdíjak Közösségi Vámkódex 32. cikk (1) c) …az importált áruért ténylegesen kifizetett vagy kifizetendő árhoz hozzá kell számítani: … c) „a vevő által közvetve vagy közvetlenül, az értékelendő áru eladásának feltételeként fizetendő, az értékelendő áruval kapcsolatos jogdíjak és licencdíjak, amennyiben azok a ténylegesen kifizetett vagy kifizetendő árban nincsenek benne;” UVK 71. Cikk (1) c) …a behozott áruért ténylegesen kifizetett vagy kifizetendő árat ki kell egészíteni: … c) „az értékelendő árukhoz kapcsolódó azon jogdíjakkal és licencdíjakkal, amelyeket közvetve vagy közvetlenül, az értékelendő áruk eladásának feltételeként a vevő köteles kiegyenlíteni, olyan mértékben, amennyiben az ilyen jogdíjakat és licencdíjakat a ténylegesen fizetett vagy fizetendő árba nem számították bele;” + UVK VA 136. cikk (1)

29 Jogdíjak, licencdíjak VAGYIS valamely jogdíj vagy licencdíj vámérték növelő tényezőként történő figyelembe vételéhez továbbra is 4 alapvető feltétel kell, hogy fennálljon: 1.a vevő által közvetlenül, vagy közvetve történjen a fizetése, 2.az értékelendő áru eladásának egyik feltétele legyen a jogdíj, licencdíj fizetése, 3.magával az áruval kapcsolatos, az áruhoz köthető kell, hogy legyen és 4.a ténylegesen kifizetett vagy kifizetendő árban ne legyen benne.

30 Jogdíjak, licencdíjak UVK VA 136. cikk 1.jogdíj vagy licenc-megállapodással átruházott jog megtestesül a behozott áruban, 2.jogdíj, licencdíj összege levezethető az értékelendő áru árából, akkor … 3.kiigazítás, ha a jogdíj, licencdíj csak részben vonatkozik az értékelendő árura, 4.a jogdíj- vagy licencdíj-fizetés az eladás egyik feltétele közül bármelyik: a.vevő fizet, mert a eladó, az eladóval kapcsolatban álló személy arra kötelezi vagy eladó kötelezettségnek teljesítéseként b.nincs adásvétel az engedélybe adónak történő jogdíj- vagy licencdíj-fizetés nélkül

31 Megelőző eladás – Utolsó eladás Közösségi Vámkódex Vhr. 147. cikk (1) A Vámkódex 29. cikke alkalmazásában azt a tényt, hogy az eladás tárgyát képező árukat a szabad forgalomba bocsátás számára kérik vámkezelni, megfelelő utalásnak kell tekinteni arra vonatkozóan, hogy azok eladása a Közösség vámterületére irányuló export céljából történt. Ez az utalás az értékelést megelőző egymást követő eladások esetében csak az utolsó olyan eladás tekintetében érvényes, amely az áruknak a Közösség vámterületére történő belépéséhez vezetett, illetve a Közösség vámterületén, az áruk szabad forgalomba bocsátása előtt történt eladás. Ha olyan árat jelentenek be, amely olyan eladásra vonatkozik, amely az előtt az utolsó eladás előtt történt, amely alapján az árukat a Közösség vámterületére bevitték, a vámhatóságok felé hitelt érdemlően bizonyítani kell, hogy az áruknak ez az eladása a nevezett vámterületre való kivitel céljából történt.

32 Megelőző eladás – Utolsó eladás UVK VA 128. cikk (1) (2) Az Unió vámterületére irányuló kivitelre eladott áruk ügyleti értékét a vám-árunyilatkozat elfogadásának időpontjában, az áruknak az említett vámterületre való behozatalát közvetlenül megelőzően történő eladás alapján kell meghatározni. Ha az árukat nem az említett vámterületre való behozatalukat megelőzően adják el az Unió vámterületére irányuló kivitelre, hanem az átmeneti megőrzés vagy egy olyan eljárás ideje alatt, amikor az árukat egy, a belső árutovábbítástól, a meghatározott célra történő felhasználástól és a passzív feldolgozástól eltérő különleges eljárás alá vonják, akkor az ügyleti értéket ezen eladás alapján kell meghatározni.

33 Megelőző eladás – Utolsó eladás UVK VA 347. cikk Az ügyleti értékre vonatkozó átmeneti rendelkezések (1)Az áruk ügyleti értéke meghatározható olyan eladás alapján, amely az e rendelet 128. cikkének (1) bekezdésében említett eladás előtt megy végbe, ha azt a személyt, akinek a nevében a nyilatkozatot benyújtották, olyan szerződés köti, amelyet 2016. január 18-át megelőzően kötöttek meg. (2) Ez a cikk 2017. december 31-ig alkalmazandó.

34 Vámérték valódiságát alátámasztó okmányok 34  Az árura, illetve az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásra (pl.: ügynöki-, vételi jutalék, mérnöki,-, tervezési-, üzembe helyezési költség, jog-, licence díj) vonatkozó külkereskedelmi szerződés/ek és azok magyar nyelvű változata (vagy nem hivatalos fordítása);  Az ügyletre (beleértve a kapcsolódó szolgáltatásokat is) vonatkozó érkeztetett és a könyvviteli nyilvántartásba vett /kontírozott/ számlák;  Banki átutalásról bizonylat (vételár, az ahhoz kapcsolódó szolgáltatás/ok/ és esetleges további kifizetések kiegyenlítéséről);  Az ügyletre vonatkozó üzleti levelezés (ajánlattétel, ajánlat visszaigazolása, megrendelés) és szükség esetén azok magyar nyelvű, nem hivatalos fordítása;

35 Vámérték valódiságát alátámasztó okmányok  Szállítmányozási-, fuvarozási-, biztosítási-, esetlegesen bérleti szerződés és számla (saját fuvareszközzel történő szállítás esetén fuvarkalkuláció);  Az ügyletben érintett szállítók tételes főkönyvi számla forgalma;  Az ügyletre vonatkozó könyvelési tételek (az adott kereskedelmi számlák könyvelésbe vétele, a vételár kiegyenlítésének könyvelési, a vámérték és áfa-alap növelő tételekhez kapcsolódó könyvelési tételek);  Nyilatkozat az alkalmazott könyvelési programról, a társaság számviteli politikája és az alkalmazott számlatükör;  Képviselet esetén a vámeljárásra és/vagy a vámértékre vonatkozó vizsgálat során történő közreműködésre felhatalmazást adó megbízás.

36 Köszönöm megtisztelő figyelmüket ! www.nav.gov.hu


Letölteni ppt "UNIÓS VÁMKÓDEX Származás - Tarifa - Vámérték. GATT / WTO  Megállapodás a származási szabályokról nem kapcsolódnak szerződéses vagy autonóm kereskedelmi."

Hasonló előadás


Google Hirdetések