Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az NFA képzési alaprészből nyújtott támogatások Tájékoztató a 2013/2014. tanév rendjéről Pásztor Tibor mb. főigazgató-helyettes Nemzeti Munkaügyi Hivatal.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az NFA képzési alaprészből nyújtott támogatások Tájékoztató a 2013/2014. tanév rendjéről Pásztor Tibor mb. főigazgató-helyettes Nemzeti Munkaügyi Hivatal."— Előadás másolata:

1 Az NFA képzési alaprészből nyújtott támogatások Tájékoztató a 2013/2014. tanév rendjéről Pásztor Tibor mb. főigazgató-helyettes Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szak- és Felnőttképzési Igazgatóság

2 Az NFA képzési alaprészből nyújtott támogatások 2016. 09. 24.2

3 A szakképzési hozzájárulási rendszer és a szakképző intézmények kapcsolatának fő területei 2016. 09. 24.3

4 Gazdálkodó szervezetektől közvetlenül fogadott támogatások 2012. évben már nem volt lehetőség fejlesztési támogatás nyújtására és fogadására. A 2011. évben fogadott, és még fel nem használt fejlesztési támogatások 2012. december 31-ig voltak felhasználhatók. A fel nem használt támogatást 2013. január 30-ig kellett befizetni a NMH NFA területi-előirányzat felhasználási keretszámlára. 2013. március 15-ig adatot kellett szolgáltatni a 2012. január 1-jét megelőzően fogadott támogatások felhasználásáról 5, illetve 10 évre visszamenőleg. A 24/2012. (VIII. 15.) NGM rendelet 5. számú melléklete tartalmazza az adatszolgáltatáshoz szükséges táblázatokat. 2016. 09. 24.4

5 A szakképző intézmények részére az NFA képzési alaprészből nyújtható támogatások NFA képzési alaprész decentralizált kerete terhére nyújtott támogatás Szakiskolai tanulmányi ösztöndíj fedezetére nyújtott támogatás 2016. 09. 24.5

6 NFA képzési alaprész 2013. évi decentralizált keretéből nyújtható támogatás I 2016. 09. 24.6 A Szakképzési hozzájárulásról szóló törvény 2013. január 1-jétől hatályos rendelkezései alapján 2013. augusztus 08-án kiírásra került a pályázat az éves decentralizált beruházási keretből a gyakorlati képzés tárgyi feltételeinek fejlesztésére irányuló beruházások megvalósítására az állami fenntartású szakképző intézményben, speciális szakiskolában és készségfejlesztő speciális szakiskolában, valamint a nem állami fenntartású, költségvetési hozzájárulásban részesülő, szakképzést folytató intézményben, speciális szakiskolában és készségfejlesztő speciális szakiskolában nappali rendszerű oktatásban résztvevő tanulók gyakorlati képzésének ellátásához, továbbá a felsőoktatási intézményekben a gyakorlatigényes alapképzési szak keretében, az államilag támogatott hallgatói létszám tekintetében folytatott gyakorlati képzés ellátásához.

7 NFA képzési alaprész 2013. évi decentralizált keretéből nyújtható támogatás II. Pályázatot nyújthatnak be a beruházás helyszíne szerinti megyei keret terhére a)szakképzési hozzájárulásra kötelezettek, azon tanulók vonatkozásában, akiknek a gyakorlati képzését tanulószerződéssel folytatják, b)a speciális szakiskolák és készségfejlesztő speciális szakiskolák, c)a nappali rendszerű iskolai oktatásban szakképzést folytató szakképző iskolák, d)a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, az általa fenntartott szakképző iskolák, speciális szakiskolák és készségfejlesztő speciális szakiskolák vonatkozásában e)felsőoktatási intézmények. 2016. 09. 24.7

8 Pályázati dokumentáció Elérhető: NMH/Szak- és Felnőttképzési Igazgatóság/NFA Támogatások/ Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprészéből nyújtott támogatások 5,36 Md Ft. 2016. 09. 24.8

9 NFA képzési alaprész 2013. évi decentralizált keretéből nyújtható támogatás III. A Szakképzési hozzájárulásról szóló törvény 2013. január 1-jétől hatályos rendelkezései szerint az éves decentralizált keret 50%-a terhére támogatás adható az iskolai tanműhelyben folyó gyakorlati képzés működtetési költségeire, valamint a szakképzés korszerűsítéséhez szükséges tananyag és taneszköz-fejlesztésre, továbbá az elméleti, gyakorlati tantárgyakat oktató tanárok, szakoktatók továbbképzésének támogatására - az állami fenntartású szakképző intézményben, - az Szt. szerinti szakképzési megállapodással rendelkező szakképzést folytató intézményben, (314/2013. (VIII.28) Korm. r.) - állami fenntartású speciális szakiskolában és készségfejlesztő speciális szakiskolában. 2016. 09. 24.9

10 Az NFA képzési alaprész terhére meghirdetett szakiskolai tanulmányi ösztöndíj folyósítása A szakiskolai tanulmányi ösztöndíjról szóló 328/2009. (XII.29.) Korm. rendelet alapján a közoktatási intézményben nappali rendszerű iskolai oktatásban első szakképesítésre felkészítő, szakképzési évfolyamon szakiskolai képzésben részt vevő, tanulói jogviszonyban lévő, az adott régióban/megyében a gazdaság által igényelt szakképesítést/hiányszakképesítést tanulók számára támogatás biztosítása. A Korm. rendeletben meghatározott cél elérése érdekében az állami szakképzési és felnőttképzési szerv (NMH) az ösztöndíj fedezetét biztosító összeget, az iskolát megillető lebonyolítási költségtérítést, a felzárkóztatási pótlékot és annak munkáltatót terhelő járulékainak fedezetét biztosító összeget a szakiskolákkal kötött támogatási keretszerződés, illetve a Korm. rendeletben meghatározott igénybejelentések alapján folyósítja. 2016. 09. 24.10

11 A Szakiskolai tanulmányi ösztöndíj folyósítását érintő változások I. A 331/2012. (XI. 28.) Korm. Rendelet alapján a szakiskolai tanulmányi ösztöndíjat érintő rendelkezések: - az ösztöndíj célja az első szakképesítés megszerzésére irányuló, nappali rendszerű képzésben résztvevő, a szakiskola szakképzési évfolyamon tanulók támogatása a hiány-szakképesítések körébe tartozó képzésekben - nem részesülhet ösztöndíjban a tanuló attól a hónaptól kezdődően, amelyet megelőző hónapban az igazolatlan óráinak száma meghaladja a tíz órát - nem részesülhet ösztöndíjban a tanuló a rendeletben meghatározott fegyelmi büntetés esetén -az ösztöndíjat a tanuló fizetési számlájára kell, ennek hiányában szülőjének, gyámjának fizetési számlájára lehet folyósítani 2016. 09. 24.11

12 A Szakiskolai tanulmányi ösztöndíj folyósítását érintő változások II. -a tanulmányi átlageredményt az osztályzatok számtani átlagaként kell megállapítani az általános kerekítési szabályok szerint -a tanulmányi átlageredményt az esetleges javítóvizsga, osztályozó vizsga, pótló vizsga letételét követően, annak eredményével kell megállapítani -amennyiben a tanuló bármely tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott, tanulmányi átlag nem számítható, ekkor a tanulót kompetencia fejlesztésben kell részesíteni -az iskolának a tanuló jogviszonyával kapcsolatos adatai között nyilván kell tartani azt is, hogy a tanuló a hiány-szakképesítések közé tartozó szakképesítést tanult -az ösztöndíj kifutó rendszerben (a képzés befejezéséig) megilleti a tanulókat, a módosított rendelet szabályai szerint. 2016. 09. 24.12

13 Tájékoztató a 2013/2014. tanév rendjéről 2016. 09. 24.13

14 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a 2013/2014. tanév rendjéről A szorgalmi időszak: első tanítási napja 2013. szeptember 2. (hétfő) utolsó tanítási napja 2014. június 13. (péntek) A tanítási napok száma középiskolában és szakiskolában: 179 nap Kivételek Az utolsó tanítási nap: a szakképző iskola befejező évfolyamán 2014. április 30. BM fenntartásában lévő szakközépiskolákban 2014. május 23. HM fenntartásában lévő szakképző iskolákban 2014. május 30. 2016. 09. 24.14

15 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a 2013/2014. tanév rendjéről kivételek (folytatás): az igazgató határozza meg a szorgalmi idő első és utolsó napját, az adott héten belül:  az alapfokú művészetoktatási intézményekben,  a felnőttoktatásban. a szorgalmi időszak február első hetében is megkezdhető:  a szakképző iskola azon szakképzési évfolyamain, amelyeken közismereti képzés nem folyik  keresztféléves oktatás esetén. 2016. 09. 24.15

16 A szakmai vizsgák rendje (vizsgaidőszakok, vizsganapok) 1. Hagyományos és modulos képzés esetén a szakmai vizsgák ideje: a)írásbeli: 2013. október 7. 8. 9. 10. 11–én 8 órától szóbeli és gyakorlati: 2013. október b) írásbeli: 2014. február 3. 4. 5. 6. 7-én 8 órától szóbeli és gyakorlati: 2014. február – március c) írásbeli: 2014. május 12. 13. 14. 15. 16-án 8 órától modulos szóbeli és gyakorlati: 2014. május – június hagyományos szóbeli és gyakorlati: 2014. június 2016. 09. 24.16

17 Szaktárcák eltérő időpontú vizsgái Honvédelmi Minisztérium - 2014. június 11. Belügyminisztérium a) írásbeli: 2013. szeptember 27-én 10 óra szóbeli és gyakorlati: 2013. október 9–11-én b) írásbeli: 2014. január 2-án 10 óra szóbeli és gyakorlati: 2014. január 13–17-én c) írásbeli: 2014. május 27-én szóbeli és gyakorlati: 2014. június 11–24-én 2016. 09. 24.17

18 Írásbeli vizsga pótnapja: május 29. Akkor vehető igénybe, ha az érettségi vizsga és a szakmai vizsga írásbeli része azonos napra esik. (pl. informatika érettségit érintheti) A vizsgaidőpontok egybeesését, azaz az írásbeli pótnap igénybevételét a szakközépiskola a vizsgabejelentési és tételigénylési kötelezettségének keretében jelenti be. A komplex vizsgáztatás szabályairól szóló Korm. rendelet: 315/2013. (VIII. 28.) 2016. 09. 24.18

19 Vizsgaidőpontok 2016. 09. 24.19

20 Pénzügyi ágazati szakképesítések A Nemzetgazdasági Minisztérium és a Nemzeti Munkaügyi Hivatal közötti megállapodás értelmében a vizsgaelnökök kijelölése, a központi tételek készítése és kiadása 2013. augusztus 1-től megváltozott. A szakmai vizsgák bejelentése továbbra is NMH-SZFI honlapján történik, a vizsgaelnök személyére a szaktárca tesz javaslatot, elektronikus megbízólevelet az NMH-SZFI elektronikus rendszerén keresztül kapja a vizsgaelnök és a vizsgaszervező intézmény is, a központi tételek kiadása Nemzetgazdasági Minisztérium hatáskörébe került, átvételük is ott történik. 2016. 09. 24.20

21 Tanulmányi versenyek A szakképzés tanulmányi versenyei tekintetében a szakképesítésért felelős miniszter az általa kiírt szakmai tanulmányi versenyre vonatkozó felhívásnak a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben történő megjelentetéséről 2013. november 20-ig gondoskodik, egyúttal intézkedik a felhívásnak a kormányzati honlapon való közzétételéről. 2016. 09. 24.21

22 Mérés-értékelés Az országos mérés-értékelés keretében az olvasás-szövegértés és a matematikai alapkészségek felmérése a 10. osztályban 2014. május 28. 2014. április 2- május 27. között a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata. 2016. 09. 24.22 Szakmai ellenőrzés 2014. január 2. és 2014. április 1. között a középiskolákban az iskolai tanügyi dokumentumok alapján a magántanulóvá nyilvánítással kapcsolatos eljárások vizsgálata. A vizsgálatot az Oktatási Hivatal folytatja le.

23 Pásztor Tibor pasztortibor@lab.hu Köszönöm a figyelmüket! 23


Letölteni ppt "Az NFA képzési alaprészből nyújtott támogatások Tájékoztató a 2013/2014. tanév rendjéről Pásztor Tibor mb. főigazgató-helyettes Nemzeti Munkaügyi Hivatal."

Hasonló előadás


Google Hirdetések