Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az 1956-os forradalom és szabadságharc.  Külpolitikai események:  Osztrák államszerződés, Genf: enyhülés  1955. NSZK NATO-tag lesz  A Varsói Szerződés.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az 1956-os forradalom és szabadságharc.  Külpolitikai események:  Osztrák államszerződés, Genf: enyhülés  1955. NSZK NATO-tag lesz  A Varsói Szerződés."— Előadás másolata:

1 Az 1956-os forradalom és szabadságharc

2  Külpolitikai események:  Osztrák államszerződés, Genf: enyhülés  1955. NSZK NATO-tag lesz  A Varsói Szerződés létrejötte  cél: Magyarország stabilitása, politikai viták elítélése, De!  Rákosi csoport felülkerekedik  1955. ápr. Nagy Imrét leváltják, majd az MDP-ből is kizárják.  Hegedűs András lesz a miniszterelnök  Rákosi nem tud támogatókat szerezni A forr. külpolitikai előzményei

3  Nagy Imre csoport fellép Rákosiék ellen  Nagy és társait erősíti  XX. kongr. elítéli a személyi kultuszt  Hruscsov belgrádi látogatása  bizonyítja, hogy Rajk nem lehetett áruló  tüntetően megünneplik Nagy Imrét 60. születésnapján  Moszkva eltávolítja Rákosit a főtitkári tisztségből, utóda Gerő Ernő lesz. Ez Rákosi bukása. Rákosi Gerő

4  ’53 jún.-i és 56 júl.-i határozatok  a válság megoldására  sikerült  Sztálini irányvonal  társ. elégedetlensége  ’56 ősze - politikai élet élénkülése  Petőfi-kör fórumai  megfogalmazódnak a célkitűzések  MEFESZ 16 pontja (’48 márciusi ifjak példája)  ‘56 okt. 06.  Rajk és társai újratemetése  Csendes tüntetéssé változott (rendszer ellen)  Párt - bizonytalanság  Nagy Imre visszavétele   önkritikát   visszavétel  Probléma Tito szorgalmazza Nagy visszavételét  A pártvezetés látogatása előtt egy nappal visszaveszik  de funkciót  kapott A forradalom előjátéka

5 Nagy Imre és felesége Rajk László temetésén, 1956. X. 6. Rajk László újratemetése

6 A MEFESZ építőipari műszaki egyetemi diáknagygyűlés határozatának főbb politikai, gazdasági és eszmei pontjai: 1) Az összes szovjet csapatoknak azonnali kivonását követeljük Magyarországról a békeszerződés határozatai alapján. 2) A Magyar Dolgozók Pártjában alulról felfelé, titkos alapon új alap-, közép-, és központi vezetők választását követeljük, ezek a legrövidebb időn belül hívják össze a pártkongresszust és válasszanak új Központi Vezetőséget. 3) A kormány alakuljon át Nagy Imre elvtárs vezetésével, a sztálinista Rákosi–korszak minden bűnös vezetőjét azonnal váltsák le. 4) Nyilvános tárgyalást követelünk Farkas Mihály és társai bűnügyében. Rákosi Mátyást, aki első fokon felelős a közelmúlt minden bűnéért és az ország tönkretételéért, hozzák haza és állítsák a nép ítélőszéke elé. 5) Általános, egyenlő és titkos választásokat követelünk az országban több párt részvételével, új nemzetgyűlés megválasztása céljából. Követeljük a munkásság sztrájkjogának biztosítását.

7 6) Követeljük a magyar - szovjet és magyar - jugoszláv politikai, gazdasági és szellemi kapcsolatok felülvizsgálatát és új rendezését a politikai és gazdasági teljes egyenrangúság és az egymás belügyeibe való be nem avatkozás alapján. 7) Követeljük az egész magyar gazdasági élet átszervezését szak- embereink bevonásával. Vizsgálják felül a tervgazdaságon alapuló egész gazdasági rendszerünket, a hazai adottságoknak és magyar népünk létérdekeinek szem előtt tartásával. 8) Hozzuk nyilvánosságra külkereskedelmi szerződéseinket és a soha ki nem fizethető jóvátételek tényleges adatait. Nyílt és őszinte tájékoztatást követelünk az ország uránérckészleteiről, kiaknázásáról, az orosz koncesszióról. Követeljük, hogy az uránércet világpiaci áron, nemes valutáért Magyarország szabadon értékesíthesse. 9) Követeljük az iparban alkalmazott normák teljes revízióját, a munkások és értelmiség bérköveteléseinek sürgős és alapvető rendezését. Kérjük a munkások létminimumának megállapítását.

8 10) Követeljük a beszolgáltatási rendszer új alapokra fektetését és a ter- mények okszerű felhasználását. Követeljük az egyénileg gazdálkodó parasztok egyenrangú támogatását. 11) Követeljük az összes politikai és gazdasági pereknek független bíró- ságon való felülvizsgálatát, az ártatlanul elítéltek szabadon bocsátását, rehabilitálását. Követeljük a Szovjetunióba kihurcolt hadifoglyok és polgári személyek azonnali hazaszállítását, beleértve a határon kívül elítélt foglyokat is. 12) Teljes vélemény-, szólás- és sajtószabadságot, szabad rádiót követe- lünk és a MEFESZ-szervezet számára nagy példányszámú új napilapot. Követeljük a meglévő káderanyag nyilvánosságra hozatalát és megsemmisítését. 13) Követeljük, hogy a sztálini zsarnokság és politikai elnyomás jel- képét, a Sztálin-szobrot a leggyorsabban bontsák le, és helyébe az 1848–49-es szabadságharc hőseinek és mártírjainak méltó emlékművet emeljenek.

9 14) A meglévő, magyar népnek idegen címer helyett kívánjuk a régi ma- gyar Kossuth-címer visszaállítását. A magyar honvédségnek a nem- zeti hagyományokhoz méltó új egyenruhát követelünk. Követeljük, hogy márc. 15. és okt. 6. nemzeti ünnep és munkaszüneti nap legyen. 15) A Bp.-i Műszaki Egyetem ifjúsága egyhangú lelkesedéssel nyílvání- totta ki teljes szolidaritását a lengyel és varsói munkásság és fiatalság felé a lengyel nemzeti, függetlenségi mozgalommal kapcsolatban. 16) Az Építőipari Műszaki Egyetem diáksága a leggyorsabban felállítja a MEFESZ helyi szervezeteit és elhatározta, hogy folyó hó 28-ra (szombat) Budapesten Ifjúsági Parlamentet hív össze, melyen küldöttségekkel részt vesz az ország egész ifjúsága. Holnap, folyó hó 23-án délután. fél három órakor a műszaki és egyéb egyetemek ifjúsága a Műegyetem előtti téren gyülekezik, onnan a Pálffy térre (Bem tér) a Bem-szoborhoz vonul, és megkoszorúzásával fejezi ki együttérzését a lengyel szabadságmozgalommal. E felvonuláshoz az üzemek dolgozói szabadon csatlakozhatnak.

10  A forradalom - okt. 23.  MEFESZ tüntetés betiltása 12 53  14 23  a tüntetés engedélyezése  tüntetés a Petőfi-szobornál és a Bem téren  indulatok felszínre kerülése, „jelszavak”  a felkelők csoportokra bomlanak  Rádió ostroma  Parlament  Nagy követelése, majd „elszólása”  Városliget: Sztálin-szobor ledöntése  megkezdődött a fegyveres felkelés  Este 8 óra Gerő rádióbeszéde  realitás teljes hiánya  „értékelés”  KV ülés határozatai  Nagy Imrét miniszterelnöknek nevezik ki, de   Gerő marad az első titkár Kapkodás Október 23.

11 Diáktüntetés a Petőfi szobornál 1956. október 23.

12 A Sztálin szobor vége

13 Katonákat vezényelnek a Rádió épületébe A ledöntött Sztálin szobor Orosz páncélosok a Margit-hídon

14 Zöldségesbolt kirakata a Majakovszkij utcában

15  okt. 24 - Nagy Imre az új kormányfő - súlyos dilemma  fokozatos reformok - lassú  követelések azonnali elfogadása  gyülekezési tilalom, statárium bevezetése, orosz tankok  A fegyveres harc kiszélesedése  Fegyveres csoportok alakulása  Corvin köz, Széna tér  Baross tér, Tűzoltó utca  okt. 25.  Parlament előtt vérengzés  provokáció  népharag  szovjet vezetők Pesten Gerő  Kádár lesz az MDP vezetője  Rádióbeszédek már „más” a hangnem, és a tartalom is Sodródik az eseményekkel Széna tér, 1956 okt. 24.

16 Jellegzetes kép Budapesten ’56 október vége

17 Corvin-közi harcosok, 1956. október 29. A Kossuth téri sortűz áldozatai, 1956. október. 25. A Corvin köz a zsákmányolt 122 mm-es szovjet tarackkal

18  Forradalom  a társ. egészére átterjed  Nagy döntéskényszerben - ellene vagy mellette  okt. 28. - dönt, a nép mellé áll  tűzszünetet köt  szovjet csapatok elhagyják Bp.-t, Moszkva támogatja ekkor még  Nagy Imre demokratikus mozgalomnak nevezi a történteket  AVH , Kossuth címer vissza, márc. 15 nemzeti ünnep,  A kormányprogram a kibontakozás programja  okt. 30.  MDP székházának ostroma, 24 embert meglincselnek  nov. 1.  kilép a VSZ-ből és semleges lesz  nov. 3.  koalíciós kormány: Losonczy, Kádár, Tildy, Kovács, Kéthly, Bibó A forradalmi vívmányok törvényesítése

19 A Köztársaság téri pártház ostromának áldozatai: elfogott ÁVH-sok

20  A kormányprogram sikere = belső rend helyreállítása  Nemzetőrség létrehozása - Király Béla vezérőrnagy  hadsereg és a rendőrség átszervezése  További események  forradalmi bizottságok és munkástanácsok alakulása  MDP  MSZMP  demokratikus pártok újjáéledése  45-ös program  koalíciós kormányzás szándékának kinyilvánítása

21  Tárgyalás a Szu-val,  kivonulnak  Úgy néz ki győzött a forradalom  de a nemzetközi helyzet változott


Letölteni ppt "Az 1956-os forradalom és szabadságharc.  Külpolitikai események:  Osztrák államszerződés, Genf: enyhülés  1955. NSZK NATO-tag lesz  A Varsói Szerződés."

Hasonló előadás


Google Hirdetések