Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Önkormányzati fórum, 2009. január „ „ Út a munkához” program Jogszabályi alapok.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Önkormányzati fórum, 2009. január „ „ Út a munkához” program Jogszabályi alapok."— Előadás másolata:

1 1 Önkormányzati fórum, 2009. január „ „ Út a munkához” program Jogszabályi alapok

2 Főbb jogszabályok   egyes szociális és foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2008. évi CVII. törvény   a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Sztv.)   a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (Flt.)   végrehajtási rendeletek

3 Szociális törvény módosítása  2009. január 1-től átalakul az aktív korúak ellátórendszere a szociális törvényben.  Új elnevezés: Aktív korúak ellátása  Formái: Rendelkezésre állási támogatás Rendszeres szociális segély (új) Rendszeres szociális segély (új)  Fő cél: komplex intézkedésekkel biztosítani a közfoglalkoztatást közfoglalkoztatást

4 Szociális törvény módosítása A helyi önkormányzat szerveinek fő feladatai:  a rendszeres szociális segélyben részesülők jogosultságának felülvizsgálata  aktív korúak ellátása  közfoglalkoztatási terv készítése  közfoglalkoztatási feladatok megvalósítása  önkormányzati rendeletalkotás

5 Sztv. módosítás – aktív korúak ellátása Aktív korúak ellátása ( Az Sztv. új szociális ellátórendszere) Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott ellátás. A jegyző aktív korúak ellátására való jogosultságot állapít meg – többek között - annak az aktív korú személynek: - akinek esetében a munkanélküli-járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, vállalkozói járadék (a továbbiakban együtt: álláskeresési támogatás) folyósítási időtartama lejárt, vagy - akinek esetében az álláskeresési támogatás folyósítását keresőtevékenység folytatása miatt a folyósítási idő lejártát megelőzően szüntették meg, és a keresőtevékenységet követően az Flt. alapján álláskeresési támogatásra nem szerez jogosultságot, vagy - aki az aktív korúak ellátása iránti kérelem benyújtását megelőző két évben az állami foglalkoztatási szervvel legalább egy év időtartamig együttműködött, vagy

6 Sztv. módosítás – aktív korúak ellátása - - akinek esetében az ápolási díj, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, a rendszeres szociális járadék, a bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, az átmeneti járadék, a rehabilitációs járadék, a rokkantsági nyugdíj, a baleseti rokkantsági nyugdíj, az ideiglenes özvegyi nyugdíj folyósítása megszűnt, illetve az özvegyi nyugdíj folyósítása a törvényben meghatározott okból szűnt meg, és közvetlenül a kérelem benyújtását megelőzően az állami foglalkoztatási szervvel legalább három hónapig együttműködött, feltéve, hogy saját maga és családjának megélhetése más módon nem biztosított, és keresőtevékenységet - ide nem értve a közfoglalkoztatást és az alkalmi munkavállalói könyvvel végzett munkát - nem folytat.

7 Sztv. módosítás – aktív korúak elltása Az aktív korúak ellátása igénylési határideje: Az ellátás a) az Flt. alapján folyósított álláskeresési támogatás időtartamának kimerítésétől, a) az Flt. alapján folyósított álláskeresési támogatás időtartamának kimerítésétől, b) az álláskeresési támogatás folyósítása alatt elhelyezkedett személy esetében a keresőtevékenység megszűnésétől, b) az álláskeresési támogatás folyósítása alatt elhelyezkedett személy esetében a keresőtevékenység megszűnésétől, c) egyéb ellátás megszűnése esetében a rendszeres pénzellátás folyósításának megszűnésétől c) egyéb ellátás megszűnése esetében a rendszeres pénzellátás folyósításának megszűnésétől számított tizenkettő hónapon belül benyújtott kérelem alapján állapítható meg. számított tizenkettő hónapon belül benyújtott kérelem alapján állapítható meg.

8 Sztv. módosítás – aktív korúak ellátása Nem állapítható meg az aktív korúak ellátása annak a személynek - többek között - aki : Nem állapítható meg az aktív korúak ellátása annak a személynek - többek között - aki :  gyermekgondozási segélyben, illetve gyermeknevelési támogatásban részesül,  gyermekgondozási segélyre jogosult, a gyermek egyéves korának betöltéséig,  az Flt. szerint az álláskeresési támogatás megállapításához szükséges munkaviszonnyal rendelkezik,  közoktatási, illetőleg felsőoktatási intézményben nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat, vagy az Flt. szerint képzési támogatásként keresetpótló juttatásban részesül.

9 Sztv. módosítás – aktív korúak ellátása Aktív korúak ellátásának típusai:  Rendelkezésre állási támogatás (Sztv. 35. § (1) bek., 37. § (1 ) bek.)- RÁT  Rendszeres szociális segély (Sztv. 37/B-D. §)-RSZS

10 Rendelkezésre állási támogatás A jogosultság fő szabályai: A jogosultság fő szabályai: Az ellátásra az a személy jogosult, akinek az aktív korúak ellátására való jogosultságát megállapították - a RSZS-re jogosultak kivételével –, és: Az ellátásra az a személy jogosult, akinek az aktív korúak ellátására való jogosultságát megállapították - a RSZS-re jogosultak kivételével –, és:  az állami foglalkoztatási szervnél ( munkaügyi kirendeltségnél) kéri az álláskeresőként történő nyilvántartásba vételét, és  teljesíti az elhelyezkedése érdekében megkötött álláskeresési megállapodásában foglaltakat, illetőleg  közfoglalkoztatásban vesz részt.

11 Rendelkezésre állási támogatás A RÁT-ra jogosult személy köteles a neki az álláskeresési megállapodás, illetőleg a közfoglalkoztatás keretében felajánlott munkát elfogadni, ha A RÁT-ra jogosult személy köteles a neki az álláskeresési megállapodás, illetőleg a közfoglalkoztatás keretében felajánlott munkát elfogadni, ha a) a munka a szakképzettségének, iskolai végzettségének vagy annál eggyel alacsonyabb szintű végzettségnek, vagy az általa utoljára legalább hat hónapig betöltött munkakör képzettségi szintjének, valamint egészségi állapotának megfelel, továbbá a) a munka a szakképzettségének, iskolai végzettségének vagy annál eggyel alacsonyabb szintű végzettségnek, vagy az általa utoljára legalább hat hónapig betöltött munkakör képzettségi szintjének, valamint egészségi állapotának megfelel, továbbá b) a munka b) a munka ba) teljes munkaidőben történő foglalkoztatás esetén az Flt. Utazási időre vonatkozó szabályainak megfelel, és a várható havi kereset eléri a mindenkori kötelező legkisebb munkabér összegét, vagy ba) teljes munkaidőben történő foglalkoztatás esetén az Flt. Utazási időre vonatkozó szabályainak megfelel, és a várható havi kereset eléri a mindenkori kötelező legkisebb munkabér összegét, vagy bb) részmunkaidős foglalkoztatás esetén megfelel annak a feltételnek, hogy a munkahely és a lakóhely közötti naponta történő oda- és visszautazás ideje az Flt-ben meghatározott időtartam felét nem haladja meg, és a várható havi kereset legalább a mindenkori kötelező legkisebb munkabér összegének időarányos részét eléri. bb) részmunkaidős foglalkoztatás esetén megfelel annak a feltételnek, hogy a munkahely és a lakóhely közötti naponta történő oda- és visszautazás ideje az Flt-ben meghatározott időtartam felét nem haladja meg, és a várható havi kereset legalább a mindenkori kötelező legkisebb munkabér összegének időarányos részét eléri.

12 Rendelkezésre állási támogatás  Ha a RÁT-ra jogosult személy a közfoglalkoztatásban keresőképtelenségére hivatkozással nem vesz részt, a foglalkoztató a keresőképtelenség fennállásának vizsgálatára külön jogszabályban foglaltak szerint felülvizsgálatot kezdeményezhet.  Ha a RÁT-ra jogosult személy a közcélú munkavégzésre irányuló munkaszerződést azért nem köti meg, mert keresőképtelenné vált, a keresőképtelenség felülvizsgálatának kezdeményezésére a jegyző jogosult.

13 Rendelkezésre állási támogatás Rendelkezésre állási támogatás annak az aktív korúak ellátására jogosult személynek állapítható meg, aki: Rendelkezésre állási támogatás annak az aktív korúak ellátására jogosult személynek állapítható meg, aki:  kéri álláskeresőként történő nyilvántartásba vételét a területileg illetékes munkaügyi kirendeltségen, és  teljesíti az elhelyezkedése érdekében kötött álláskeresési megállapodásban foglaltakat (képzés, szolgáltatás igénybe vétele, stb.), és  közfoglalkoztatásban vesz részt. A támogatást arra az időtartamra kell folyósítani, amikor  a) közfoglalkoztatásban neki fel nem róható okból nem vesz részt, és táppénzben vagy távolléti díjban nem részesül, vagy  b) olyan képzésben vesz részt, amelyhez az Flt. szerinti keresetpótló juttatást részére nem állapítottak meg. Havi összege: öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege (28.500 Ft).

14 Rendelkezésre állási támogatás Ha a RÁT-ra jogosult személy a jogosultság megállapításának időpontjában nem töltötte be 35. életévét, és nem rendelkezik általános iskolai végzettséggel olyan képzésben köteles részt venni, amely az általános iskolai végzettség megszerzése, vagy a szakképzéshez szükséges bemeneti kompetenciák megszerzésére irányul. Ha a RÁT-ra jogosult személy a jogosultság megállapításának időpontjában nem töltötte be 35. életévét, és nem rendelkezik általános iskolai végzettséggel olyan képzésben köteles részt venni, amely az általános iskolai végzettség megszerzése, vagy a szakképzéshez szükséges bemeneti kompetenciák megszerzésére irányul. A részletes szabályok a munkaügyi kirendeltségen kötendő álláskeresési megállapodásban! A részletes szabályok a munkaügyi kirendeltségen kötendő álláskeresési megállapodásban!

15 Rendelkezésre állási támogatás Az álláskeresési megállapodásban a munkaügyi kirendeltség - a RÁT-ra jogosult személy szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodóan - előírhatja az önkormányzati családsegítő szolgálattal való együttműködést. Az álláskeresési megállapodásban a munkaügyi kirendeltség - a RÁT-ra jogosult személy szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodóan - előírhatja az önkormányzati családsegítő szolgálattal való együttműködést. Amely kiterjedhet : Amely kiterjedhet : az egyéni képességeket fejlesztő tanácsadáson, az egyéni képességeket fejlesztő tanácsadáson, az életmódot formáló foglalkozáson, tanácsadáson, vagy az életmódot formáló foglalkozáson, tanácsadáson, vagy a munkavégzésre történő felkészülési programban való részvételre is. a munkavégzésre történő felkészülési programban való részvételre is.

16 Rendszeres szociális segély Rendszeres szociális segélyre az jogosult, aki :  Egészségkárosodott személynek minősül, vagy  55. életévét betöltötte a jogosultság kezdő napján, vagy  14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel - feltéve, hogy a családban élő gyermekek valamelyikére tekintettel más személy nem részesül a Cst. szerinti gyermekgondozási támogatásban, gyermekgondozási díjban, terhességi gyermekágyi segélyben - és a gyermek ellátását napközbeni ellátást biztosító intézményben nem tudják biztosítani, rendszeres szociális segélyre jogosult. A rendszeres szociális segély alanyi jogú ellátás.

17 Rendszeres szociális segély A segély folyósításának feltétele:  Az önkormányzat által kijelölt szervvel együttműködést kell vállalnia ( elsősorban a családsegítő szolgálattal)  Az együttműködés tartalmát beilleszkedési program határozza meg. Az együttműködés keretében a rendszeres szociális segélyre jogosult személy a segély folyósításának feltételeként a kijelölt szervvel együttműködik: Az együttműködés keretében a rendszeres szociális segélyre jogosult személy a segély folyósításának feltételeként a kijelölt szervvel együttműködik: a) az együttműködésre kijelölt szervnél nyilvántartásba veteti magát, a) az együttműködésre kijelölt szervnél nyilvántartásba veteti magát, b) a beilleszkedését segítő programról írásban megállapodik az együttműködésre kijelölt szervvel, b) a beilleszkedését segítő programról írásban megállapodik az együttműködésre kijelölt szervvel, c) teljesíti a beilleszkedését segítő programban foglaltakat. c) teljesíti a beilleszkedését segítő programban foglaltakat.

18 Rendszeres szociális segély A beilleszkedést segítő program az önkormányzattal együttműködő személy szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodva kiterjedhet a) az együttműködésre kijelölt szervvel való kapcsolattartásra, a) az együttműködésre kijelölt szervvel való kapcsolattartásra, b) az együttműködő személy számára előírt, az egyéni képességeket fejlesztő vagy az életmódot formáló foglalkozáson, tanácsadáson, illetőleg a munkavégzésre történő felkészülést segítő programban való részvételre, b) az együttműködő személy számára előírt, az egyéni képességeket fejlesztő vagy az életmódot formáló foglalkozáson, tanácsadáson, illetőleg a munkavégzésre történő felkészülést segítő programban való részvételre, c) a felajánlott és az iskolai végzettségének megfelelő oktatásban, képzésben történő részvételre, különösen az általános iskolai végzettség és az első szakképesítés megszerzésére. c) a felajánlott és az iskolai végzettségének megfelelő oktatásban, képzésben történő részvételre, különösen az általános iskolai végzettség és az első szakképesítés megszerzésére.

19 Rendszeres szociális segély Az együttműködés intézményi feltételeiről a települési önkormányzat elsősorban a Az együttműködés intézményi feltételeiről a települési önkormányzat elsősorban a családsegítő szolgálat útján gondoskodik. útján gondoskodik. A települési önkormányzat rendeletben szabályozza az együttműködés eljárási szabályait, továbbá a beilleszkedést segítő programok típusait és az együttműködés megszegésének eseteit A települési önkormányzat rendeletben szabályozza az együttműködés eljárási szabályait, továbbá a beilleszkedést segítő programok típusait és az együttműködés megszegésének eseteit

20 Rendszeres szociális segély Az önkormányzattal kötött megállapodásban a rendszeres szociális segélyre jogosult személy vállalhatja a RÁT-ban részesülőkre vonatkozó együttműködést, ennek keretében: az állami foglalkoztatási szervnél álláskeresőként nyilvántartásba veteti magát és az állami foglalkoztatási szervnél álláskeresőként nyilvántartásba veteti magát és teljesíti az álláskeresési megállapodásban foglaltakat, továbbá teljesíti az álláskeresési megállapodásban foglaltakat, továbbá vagy képzésben vesz részt. közfoglalkoztatásban vagy képzésben vesz részt.  Ezen együttműködés időtartama: 1 év  Ilyenkor nincs RSZS, munkabért kap, ha dolgozik, vagy RÁT-ban részesül. A megállapodást a települési önkormányzatnak akkor kell megkötnie, ha az érintett személy közfoglalkoztatását biztosítani tudja. A megállapodást a települési önkormányzatnak akkor kell megkötnie, ha az érintett személy közfoglalkoztatását biztosítani tudja..

21 Rendszeres szociális segély Megállapítása: Megállapítása:  Egy családban egyidejűleg egy személy jogosult az ellátásra.  Havi összege maximum a minimálbér nettó összege (2009-ben 57.815 Ft)  Mértéke a családi jövedelemhatár és a jogosult családja havi összjövedelme különbözete.

22 Sztv. módosítás – aktív korúak ellátása Meg kell szüntetni az aktív korúak ellátására való jogosultságát a) annak a személynek, a) annak a személynek, aa) akire vonatkozóan a megállapítást tiltó körülmények valamelyike bekövetkezett, aa) akire vonatkozóan a megállapítást tiltó körülmények valamelyike bekövetkezett, ab) aki az aktív korúak ellátására való jogosultság feltételeinek vagy összegének felülvizsgálatára irányuló szerinti eljárást akadályozza, így különösen ha a nyilatkozattételi, iratbemutatási kötelezettségének írásbeli felszólítás ellenére sem tesz eleget, ab) aki az aktív korúak ellátására való jogosultság feltételeinek vagy összegének felülvizsgálatára irányuló szerinti eljárást akadályozza, így különösen ha a nyilatkozattételi, iratbemutatási kötelezettségének írásbeli felszólítás ellenére sem tesz eleget, ac) aki keresőtevékenységet folytat, ide nem értve a közfoglalkoztatást, valamint az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzést, ac) aki keresőtevékenységet folytat, ide nem értve a közfoglalkoztatást, valamint az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzést, ad) akire vonatkozóan a munkaügyi hatóság a jogellenes munkavégzés tényét az első eset utáni felfüggesztésről szóló döntés jogerőre emelkedésétől számított két éven belül ismételten megállapította; ad) akire vonatkozóan a munkaügyi hatóság a jogellenes munkavégzés tényét az első eset utáni felfüggesztésről szóló döntés jogerőre emelkedésétől számított két éven belül ismételten megállapította;

23 Sztv. módosítás – aktív korúak ellátása Meg kell szüntetni az aktív korúak ellátására való jogosultságát: b) annak a személynek, ba) aki a felajánlott és megfelelő munkalehetőséget nem fogadja el, vagy közfoglalkoztatásra irányuló jogviszonyát jogellenesen megszünteti, továbbá akinek a közfoglalkoztatásra irányuló jogviszonyát a munkáltató rendkívüli felmondással szüntette meg, ba) aki a felajánlott és megfelelő munkalehetőséget nem fogadja el, vagy közfoglalkoztatásra irányuló jogviszonyát jogellenesen megszünteti, továbbá akinek a közfoglalkoztatásra irányuló jogviszonyát a munkáltató rendkívüli felmondással szüntette meg, bb) akit az állami foglalkoztatási szerv - neki felróható okból - törölt az álláskeresők nyilvántartásából, bb) akit az állami foglalkoztatási szerv - neki felróható okból - törölt az álláskeresők nyilvántartásából, bc) aki az állami foglalkoztatási szervnél az aktív korúak ellátásának megállapításáról szóló határozatban foglalt határidőig nem kezdeményezi az álláskeresőként történő nyilvántartását illetőleg az álláskeresési megállapodást nem köti meg; bc) aki az állami foglalkoztatási szervnél az aktív korúak ellátásának megállapításáról szóló határozatban foglalt határidőig nem kezdeményezi az álláskeresőként történő nyilvántartását illetőleg az álláskeresési megállapodást nem köti meg; c) annak a rendszeres szociális segélyre jogosult személynek, aki a rendszeres szociális segély folyósításának időtartama alatt az együttműködésre kijelölt szervvel fennálló együttműködési kötelezettségét neki felróhatóan két éven belül ismételten megszegi. c) annak a rendszeres szociális segélyre jogosult személynek, aki a rendszeres szociális segély folyósításának időtartama alatt az együttműködésre kijelölt szervvel fennálló együttműködési kötelezettségét neki felróhatóan két éven belül ismételten megszegi.

24 Sztv. módosítás – aktív korúak ellátása Az ellátás megszüntetéséhez kapcsolódó szabályok: Az ellátás megszüntetéséhez kapcsolódó szabályok:  Az aktív korú személy részére az aktív korúak ellátására való jogosultság a megszüntetéstől számított harminchat hónapon belül - ide nem értve a szankciós megszüntetési eseteket - az előzetes együttműködési kötelezettség teljesítése nélkül ismételten megállapítható, amennyiben a jogosultsági feltételek egyébként fennállnak.  A továbbfolyósított ellátást - a továbbfolyósítás feltételeinek fennállása esetén - csak a hat hónapos időtartam leteltét követően kell megszüntetni. A jegyző a jogellenesen munkát végző személy ellátásra való jogosultságát - a munkaügyi hatóságnak a jogsértés tényét megállapító jogerős és végrehajtható határozata alapján, a határozat jogerőre emelkedését követő hónap első napjától - egy hónap időtartamra felfüggeszti. A jegyző a jogellenesen munkát végző személy ellátásra való jogosultságát - a munkaügyi hatóságnak a jogsértés tényét megállapító jogerős és végrehajtható határozata alapján, a határozat jogerőre emelkedését követő hónap első napjától - egy hónap időtartamra felfüggeszti.

25 Közfoglalkoztatás  A közcélú munka megszervezése a települési önkormányzat feladata. Ezt önkormányzati társulás, vagy más szervezet útján is végezheti. Ezt önkormányzati társulás, vagy más szervezet útján is végezheti.  Közcélú munka fogalma: azon állami, vagy helyi önkormányzati feladat, amelyről – jogszabály alapján – a helyi önkormányzat gondoskodik.

26 Közfoglalkoztatás Foglalkoztatás szabályai:  A Munka törvénykönyve szerinti munkaviszony keretében,  Legalább hatórás napi munkaidővel,  Legalább évi 90 munkanap munkavégzési időtartammal,  Határozott idejű munkaviszony keretében,  Munkaszerződés speciális elemeket tartalmaz: azt, hogy a szerződés kifejezetten közcélú munkavégzésre jön létre, azt, hogy a szerződés kifejezetten közcélú munkavégzésre jön létre, a munkaviszony létesítésének és megszűnésének időpontját, a munkaviszony létesítésének és megszűnésének időpontját, atipikus megszűnési okot (azt, hogy a lakcímbejelentés napján megszűnik a munkaviszony akkor, ha ilyen okból másik jegyzőé lesz az illetékesség ) atipikus megszűnési okot (azt, hogy a lakcímbejelentés napján megszűnik a munkaviszony akkor, ha ilyen okból másik jegyzőé lesz az illetékesség )

27 Közfoglalkoztatás A közfoglalkoztatási terv  Készíti: települési önkormányzat, vagy a közfoglalkoztatási feladatokat magára vállaló társulás  Véleményezi: állami foglalkoztatási szerv (illetékes munkaügyi kirendeltség), és a szociálpolitikai kerekasztal ( 2000 fő felett)  Határidők: 2009-ben április 15. 2010-től február 15. 2010-től február 15.  Küldendő: kincstárnak elfogadás után 5 napon belül, munkaügyi kirendeltségnek

28 Finanszírozás A központi költségvetés megtéríti:  A RÁT jogcímén folyósított összeg 80 %-át,  A rendszeres szociális segély összegének 90 %- át (hajléktalanok 100%-át),  A települési önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatással kapcsolatos személyi kiadások 95 %-át.  További kedvezmények: Flt., Pmtv.szerint ( fogl. eü. költségek, RÁT-os képzési költség, közcélú fogl. 50 %-os járulékkedvezménye, START EXTRA kártya ) ( fogl. eü. költségek, RÁT-os képzési költség, közcélú fogl. 50 %-os járulékkedvezménye, START EXTRA kártya )

29 Foglalkoztatási és Szociális Adatbázis Az állami foglalkoztatási szerv az aktív korúak ellátására jogosult személyekről elkülönített elektronikus nyilvántartást vezet, amelyhez a jegyző az Sztv. 19. §- ának (3) bekezdésében foglaltak szerint meghatározott adatokat ad át. Az állami foglalkoztatási szerv az aktív korúak ellátására jogosult személyekről elkülönített elektronikus nyilvántartást vezet, amelyhez a jegyző az Sztv. 19. §- ának (3) bekezdésében foglaltak szerint meghatározott adatokat ad át. A jegyző az önkormányzati nyilvántartásból, a 2008. december 31-jén rendszeres szociális segélyre jogosult személyekre vonatkozó adatokat: A jegyző az önkormányzati nyilvántartásból, a 2008. december 31-jén rendszeres szociális segélyre jogosult személyekre vonatkozó adatokat: természetes személyazonosító adatok (Szt. 18.§. a) pontja), természetes személyazonosító adatok (Szt. 18.§. a) pontja), a jogosult állampolgárságát, illetőleg bevándorolt, letelepedett, vagy menekült jogállását, a jogosult állampolgárságát, illetőleg bevándorolt, letelepedett, vagy menekült jogállását, a jogosult belföldi lakó-, illetőleg tartózkodási helyét, a jogosult belföldi lakó-, illetőleg tartózkodási helyét, a szociális ellátás megállapítására, megváltoztatására és megszüntetésére vonatkozó adatokat, a szociális ellátás megállapítására, megváltoztatására és megszüntetésére vonatkozó adatokat, a jogosult TAJ számát a jogosult TAJ számát legkésőbb 2009. január 31-ig elektronikus úton megküldi az illetékes munkaügyi kirendeltségnek. Az adatbázisról Kormányrendelet készül, azt a munkaügyi kirendeltségek (illetékességi területük szerint) illetve az önkormányzatok jegyzői használhatják. Indulása várhatóan 2009.04.01. Az adatbázisról Kormányrendelet készül, azt a munkaügyi kirendeltségek (illetékességi területük szerint) illetve az önkormányzatok jegyzői használhatják. Indulása várhatóan 2009.04.01.

30 Köszönöm a figyelmet !


Letölteni ppt "1 Önkormányzati fórum, 2009. január „ „ Út a munkához” program Jogszabályi alapok."

Hasonló előadás


Google Hirdetések