Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 2009. január 26. – 28. Tatabánya – Székesfehérvár - Veszprém „Út a munkához” program indításával kapcsolatos feladatok.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 2009. január 26. – 28. Tatabánya – Székesfehérvár - Veszprém „Út a munkához” program indításával kapcsolatos feladatok."— Előadás másolata:

1 január 26. – 28. Tatabánya – Székesfehérvár - Veszprém „Út a munkához” program indításával kapcsolatos feladatok

2

3

4

5

6 „Út a munkához program célja, a változások iránya Cél: a munkára képes, tartósan munkanélküli személyek a korábbiaknál fokozottabb mértékben vegyenek részt a közfoglalkoztatás valamelyik formájában, hogy rendszeres jövedelemhez jussanak és közelebb kerüljenek a munka világához. A változások célja többirányú:  a segélyezettek munkaerőpiaci pozíciójának javítása,  a segélyezés munka ellen ösztönző hatásának mérséklése,  a foglalkoztatás növelése,  a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködésének erősítése a segélyezettek integrációja érdekében. A program előkészítése során figyelembe vett és alkalmazott alapelvek:  együttesen érvényesüljön a társadalmi szolidaritás és az egyéni felelősség,  aki képes dolgozni, az munkával járuljon hozzá a közteherviseléshez,  a minimum szintű ellátást továbbra is biztosítani szükséges az arra rászorulóknak,  a segítségnyújtás és az együttműködéssel szemben támasztott körülmények, valamint ezekhez kapcsolódó szankciók együttesen kerüljenek alkalmazásra.

7 Közfoglalkoztatás  A szoc. Tv. módosításával évtől a hátrányos munkaerő- piaci helyzetű, aktív korú személyek ellátórendszere differenciálódik, a rendszeres szociális segély már csak egyik formája lesz az önkormányzati ellátásoknak.  Az aktív korúak ellátására vonatkozó új szabályok jobban figyelembe veszik az egyéni élethelyzetet, képességeket, a munkára való ösztönzést. Az ellátásra jogosultak közül:  a munkavégzésbe bevonhatók: közfoglalkoztatásban vesznek részt és különböző típusú munkaerő-piaci, valamint szociális szolgáltatások járnak részükre, közfoglalkoztatásban vesznek részt és különböző típusú munkaerő-piaci, valamint szociális szolgáltatások járnak részükre, pénzbeli ellátásként pedig rendelkezésre állási támogatás (továbbiakban: RÁT) illeti meg őket, ha közfoglalkoztatásban nekik nem felróható okból, nem tudnak részt venni, pénzbeli ellátásként pedig rendelkezésre állási támogatás (továbbiakban: RÁT) illeti meg őket, ha közfoglalkoztatásban nekik nem felróható okból, nem tudnak részt venni,

8 Közfoglalkoztatás 2.  képzésbe bevonhatók: a szociális ellátás folyósításának feltétele, hogy aki 35. életévét nem töltötte be, és általános iskolai végzettséggel nem rendelkezik olyan képzésben köteles részt venni, amely az általános iskolai végzettség megszerzésére, vagy a szakképzés megkezdéséhez szükséges kompetenciák megszerzésére irányul. A képzés időtartamára, ha keresetpótló juttatást nem állapítanak meg részükre, a RÁT illeti meg őket.  a munkavégzésre nem kötelesek: továbbra is rendszeres szociális segélyt kapnak (továbbiakban: RSZS), számukra a közfoglalkoztatásban való részvétel nem előírás, ugyanakkor a segélyre jogosult személy is vállalhatja az önkormányzattal kötött megállapodásban, hogy részt vesz a közfoglalkoztatásban, (ebben az esetben a RÁT szabályokat kell rájuk alkalmazni).  A közfoglalkoztatásban és a képzésben részesülőket a munkaügyi kirendeltségek álláskeresőként nyilvántartásba veszik és velük együttműködési megállapodást kötnek.  Ez a személyi kör közfoglalkoztatásban vesz részt, ennek feltételeit az önkormányzatok biztosítják. (ha dolgozik munkabér, ha önhibáján kívül nem RÁT)

9 Aktív korúak ellátása Az „Út a munkához” program megvalósítása érdekében az önkormányzatok az alábbiak figyelembe vételével járnak el az aktív korúak ellátásának megállapítása során:  elsődleges a közfoglalkoztatás !, így a december 31-ig rendszeres szociális segélyben részesülőket a közfoglalkoztatás szervezése szempontjából számba kell venni, és elsődlegesen azt mérlegelni, hogy kik foglalkoztathatók ebben a formában, vagy kik tehetők alkalmassá a közfoglalkoztatásra,  hasonlóképpen fontos, hogy kik azok a 35. életévét be nem töltött személyek, akik képzésre kötelezettek, azaz a program keretében kötelesek befejezni az általános iskolát, vagy akik részére a szakképzettség megszerzése érdekében – a munkaügyi kirendeltségek – felkészítő képzést szerveznek,  Mindkét esetben, a foglalkoztatásra és képzésre alkalmas, vagy alkalmassá tehető személyeket a közfoglalkoztatásba, vagy képzésben való részvételükig, vagy amikor olyan képzésben vesznek részt, amelyhez az Flt. szerinti keresetpótló juttatást nem állapították meg, rendelkezésre állási támogatás illeti meg,  Amennyiben a fenti szabályoknak nem felel meg az érintett személy, rendszeres szociális segélyre jogosult az Szt. szabályai alapján.

10 Rendelkezésre állási támogatás Annak az aktív korúak ellátására jogosult személynek állapítható meg, aki:  kéri álláskeresőként történő nyilvántartásba vételét a területileg illetékes munkaügyi kirendeltségen, és  teljesíti az elhelyezkedése érdekében kötött álláskeresési megállapodásban foglaltakat (képzés, szolgáltatás igénybe vétele, stb.), és  közfoglalkoztatásban vesz részt. A támogatás arra az időtartamra illeti meg az álláskeresőként nyilvántartott közfoglalkoztatásban részvevőt, amikor  a) közfoglalkoztatásban neki fel nem róható okból nem vesz részt, vagy  b) olyan képzésben vesz részt, amelyhez az Flt. szerinti keresetpótló juttatást részére nem állapítottak meg, Havi összege: öregségi nyugdíj legkisebb összege ( Ft).

11 35 év alattiak képzése Ha az aktív korúak ellátására jogosult személy a jogosultság megállapításának időpontjában nem töltötte be 35. életévét, és nem rendelkezik általános iskolai végzettséggel olyan képzésben köteles részt venni, amely az általános iskolai végzettség megszerzése, vagy a szakképzéshez szükséges bemeneti kompetenciák megszerzésére irányul. A képzéseket a munkaügyi központok szervezik a Regionális Képző Központok bevonásával. Előkészítés alatt vannak a képzési programok, az érintett kör beazonosítását követően kezdődhet el a szervezés. Az alapelv a helyben – vagy ahhoz legközelebb – történő képzés. A képzés költségeit a munkaügyi központ finanszírozza, ellátásként a képzésben részvevő RÁT – t kap. A képzés költségeit a munkaügyi központ finanszírozza, ellátásként a képzésben részvevő RÁT – t kap.

12 Foglalkoztatási és Szociális Adatbázis „57/B. § (1) Az állami foglalkoztatási szerv az Szt.-ben meghatározott aktív korúak ellátására jogosult személyekről a munkaerő-piaci helyzetük javítása, a jegyző, valamint állami foglalkoztatási szerv ezzel összefüggő feladatai eredményes ellátásának elősegítése, a jogosultsági és folyósítási feltételek fennállásának megállapítása és ellenőrzése céljából elkülönített elektronikus nyilvántartást vezet (a továbbiakban: adatbázis).” Az Flt.47. § (3) rögzíti az aktív korúak ellátására jogosult személyek tekintetében az adatbázis tartalmát, amelyhez a jegyző az Szt. 19. §-ának (3) bekezdésében foglaltak szerint meghatározott adatokat ad át. Az adatbázisról Kormányrendelet készül, azt a munkaügyi kirendeltségek (illetékességi területük szerint) illetve az önkormányzatok jegyzői használhatják. Indulása várhatóan

13 Adategyeztetés A jegyző az önkormányzati nyilvántartásból, a december 31-jén rendszeres szociális segélyre jogosult személyekre vonatkozó adatokat: természetes személyazonosító adatok (Szt. 18.§. a) pontja), természetes személyazonosító adatok (Szt. 18.§. a) pontja), a jogosult állampolgárságát, illetőleg bevándorolt, letelepedett, vagy menekült jogállását, a jogosult állampolgárságát, illetőleg bevándorolt, letelepedett, vagy menekült jogállását, a jogosult belföldi lakó-, illetőleg tartózkodási helyét, a jogosult belföldi lakó-, illetőleg tartózkodási helyét, a szociális ellátás megállapítására, megváltoztatására és megszüntetésére vonatkozó adatokat, a szociális ellátás megállapítására, megváltoztatására és megszüntetésére vonatkozó adatokat, a jogosult TAJ számát a jogosult TAJ számát legkésőbb január 31-ig elektronikus úton megküldi az illetékes munkaügyi kirendeltségnek. A munkaügyi kirendeltségek ennek alapján végzik el a rendszeres szociális segélyben részesülő ügyfelek adatainak karbantartását. Hiba esetén egyeztetés az önkormányzattal.

14 Munkaügyi központot érintő feladatok  Nyilvántartásba vétel – álláskeresési megállapodás Feladat ugyanaz, mint bármely más álláskeresővel, ami más megoldást kíván Feladat ugyanaz, mint bármely más álláskeresővel, ami más megoldást kíván Aki RSZS-ben részesülők felülvizsgálata alapján dől el, ki marad ügyfele közfoglalkoztatottként a kirendeltségnekAki RSZS-ben részesülők felülvizsgálata alapján dől el, ki marad ügyfele közfoglalkoztatottként a kirendeltségnek Aki RSZS-ben részesülőként ügyfél volt, nem lesz közfoglalkoztatásban részesülő, és nem kéri az együtt-működést, törlésre kerül a kirendeltségi regisztrációból,Aki RSZS-ben részesülőként ügyfél volt, nem lesz közfoglalkoztatásban részesülő, és nem kéri az együtt-működést, törlésre kerül a kirendeltségi regisztrációból, Külön figyelni kell a 35 éven aluliakra, náluk a képzés az előírás, tehát a velük kötendő álláskeresési megállapodásban ezt kell rögzíteni.Külön figyelni kell a 35 éven aluliakra, náluk a képzés az előírás, tehát a velük kötendő álláskeresési megállapodásban ezt kell rögzíteni. Szolgáltatások beépítése, képzésbe vonásuk (nem a felzárkóztatás)Szolgáltatások beépítése, képzésbe vonásuk (nem a felzárkóztatás) Együttműködési kötelezettséggel kapcsolatos problémákról értesítés, tájékoztatás az önk. felé,Együttműködési kötelezettséggel kapcsolatos problémákról értesítés, tájékoztatás az önk. felé,

15 Munkaügyi központot érintő feladatok 2.  Közfoglalkoztatásba vonás – orvosi vizsgálat – közvetítés A program kulcseleme a közfoglalkoztatás, melynek megszervezése a települési önkormányzatok feladata (önmaguk, társulás, más szervezet útján) A program kulcseleme a közfoglalkoztatás, melynek megszervezése a települési önkormányzatok feladata (önmaguk, társulás, más szervezet útján) Az aktív korúak ellátására jogosult személlyel – a közfoglalkoztatásban való részvétel mellett – közcélú munkára legalább évi 90 munkanapra és legalább napi 6 órai munkavégzésre kell határozott idejű munkaviszonyt létesíteni (munkabérre a minimálbér irányadó, a munkavég- zés megkezdése előtt legalább 5 nappal korábban értesíteni kell az ügyfelet, nem kell egybefüggőnek lennie, de nem javasolt a túlzott elaprózás sem) Az aktív korúak ellátására jogosult személlyel – a közfoglalkoztatásban való részvétel mellett – közcélú munkára legalább évi 90 munkanapra és legalább napi 6 órai munkavégzésre kell határozott idejű munkaviszonyt létesíteni (munkabérre a minimálbér irányadó, a munkavég- zés megkezdése előtt legalább 5 nappal korábban értesíteni kell az ügyfelet, nem kell egybefüggőnek lennie, de nem javasolt a túlzott elaprózás sem)

16 Munkaügyi központot érintő feladatok 3. Megfelelő munka fogalma némiképp eltér az Flt megfogalmazásától A közfoglalkoztatásban részvevő személy köteles a neki az álláskeresési megállapodás, illetőleg a közfoglalkoztatás keretében felajánlott munkát elfogadni, ha  a) a munka a szakképzettségének, iskolai végzettségének vagy annál eggyel alacsonyabb szintű végzettségnek, vagy az általa utoljára legalább hat hónapig betöltött munkakör képzettségi szintjének megfelel, az egészségi állapota szerint az álláskereső a munka elvégzésére alkalmas, továbbá  b) a munka teljes munkaidőben történő foglalkoztatás esetén a munkahely és a lakóhely közötti naponta tömeg- közlekedési eszközzel - történő oda- és visszautazás ideje a három órát, illetve tíz éven aluli gyermeket nevelő nő és tíz éven aluli gyermeket egyedül nevelő férfi álláskereső esetében a két órát nem haladja meg, és a várható havi kereset eléri a mindenkori kötelező legkisebb munkabér összegét, vagy teljes munkaidőben történő foglalkoztatás esetén a munkahely és a lakóhely közötti naponta tömeg- közlekedési eszközzel - történő oda- és visszautazás ideje a három órát, illetve tíz éven aluli gyermeket nevelő nő és tíz éven aluli gyermeket egyedül nevelő férfi álláskereső esetében a két órát nem haladja meg, és a várható havi kereset eléri a mindenkori kötelező legkisebb munkabér összegét, vagy részmunkaidős foglalkoztatás esetén megfelel annak a feltételnek, hogy a munkahely és a lakóhely közötti naponta történő oda- és visszautazás ideje az előző pontban meghatározott időtartam felét nem haladja meg, és a várható havi kereset legalább a mindenkori kötelező legkisebb munkabér összegének időarányos részét eléri. részmunkaidős foglalkoztatás esetén megfelel annak a feltételnek, hogy a munkahely és a lakóhely közötti naponta történő oda- és visszautazás ideje az előző pontban meghatározott időtartam felét nem haladja meg, és a várható havi kereset legalább a mindenkori kötelező legkisebb munkabér összegének időarányos részét eléri.  Ha az aktív korúak támogatásában részesülő személy a közfoglalkoztatásban kereső- képtelenségére hivatkozással nem vesz részt, a foglalkoztató a keresőképtelenség fennállásának vizsgálatára külön jogszabályban foglaltak szerint felülvizsgálatot kezdeményezhet. Ha ez a személy a közcélú munkavégzésre irányuló munkaszerződést azért nem köti meg, mert keresőképtelenné vált, a keresőképtelenség felülvizsgálatának kezdeményezésére a jegyző jogosult.

17 Munkaügyi központot érintő feladatok 3.  A közcélú munkára kijelölt személyek vizsgálatára az Flt. új 48. §-sal egészült ki: Azt a személyt, akinek a települési önkormányzat közcélú munkát ajánlott fel, az állami foglalkoztatási szerv küldi el a közcélú foglalkoztatáshoz szükséges foglalkozás-egészségügyi vizsgálatra. A foglalkozás-egészségügyi vizsgálat térítési díját az állami foglalkoztatási szerv téríti meg a vizsgálatot végző szerv részére. Azt a személyt, akinek a települési önkormányzat közcélú munkát ajánlott fel, az állami foglalkoztatási szerv küldi el a közcélú foglalkoztatáshoz szükséges foglalkozás-egészségügyi vizsgálatra. A foglalkozás-egészségügyi vizsgálat térítési díját az állami foglalkoztatási szerv téríti meg a vizsgálatot végző szerv részére. A munkaügyi kirendeltség, illetve kirendeltség és szolgáltató központ a közvetített álláskeresőt foglalkozás-egészségügyi vizsgálatra küldi. A munkaügyi kirendeltség, illetve kirendeltség és szolgáltató központ a közvetített álláskeresőt foglalkozás-egészségügyi vizsgálatra küldi. A foglalkozás-egészségügyi vizsgálat mindig adott munkakörre szól, és érvényességi ideje eltérő lehet. A foglalkozás-egészségügyi vizsgálat mindig adott munkakörre szól, és érvényességi ideje eltérő lehet.  Azon személyek esetében is a munkaügyi kirendeltség kezdeményezi a foglalkozás- egészségügyi vizsgálatot, akik rendelkezésre állási támogatásban részesülnek és közfoglalkoztatásukra kerülne sor, de a korábbi szakvélemény alapján „átmenetileg nem alkalmas” minősítéssel rendelkeznek.  A foglalkozás-egészségügyi vizsgálat egy példányát az ügyfél viszi a foglalkoztatóhoz, amikor jelentkezik a közcélú munkára. Az ügyfél köteles jelentkezni akkor is, ha „nem alkalmas” vagy „átmenetileg nem alkalmas” minősítést kap.

18 Munkaügyi központot érintő feladatok 4.  A közfoglalkoztatásba bevontak kötelező közvetítésre vonatkozóan sem a program, sem a törvényi módosítások nem tartalmaznak közvetlen szabályozást, de a korábban leírtak miatt rájuk is vonatkozik a közvetítési kötele- zettség. (együttműködési kötelezettség, megfelelő munkahely, orvosi vizsgálat)  Az önkormányzat munkaerőigénye alapján végzi el a kirendeltség a közfoglalkoztatásban részesülők kiválasztását, kötelező foglalkozás- egészségügyi vizsgálatra való küldését, közvetítését.

19 Konkrét feladatok és ütemezésük  A munkaügyi központ decemberében megkezdte a felkészülést ami magában foglalja: 1. a kirendeltségek vonatkozásában Programfelelősök kijelölését, ami december 15.-ig megtörtént, erről majd a kistérségi fórumokon tájékoztatást kapnak az önkormányzatok, Programfelelősök kijelölését, ami december 15.-ig megtörtént, erről majd a kistérségi fórumokon tájékoztatást kapnak az önkormányzatok, Célcsoport azonosítás, elemzés (életkor, iskolai végzettség, képzettség, település) december 19.-ig kellett elvégezni, Célcsoport azonosítás, elemzés (életkor, iskolai végzettség, képzettség, település) december 19.-ig kellett elvégezni, 35 éven aluliak külön elemzése, a várható képzési igények miatt 35 éven aluliak külön elemzése, a várható képzési igények miatt Önkormányzatokkal történő találkozók megszervezése Önkormányzatokkal történő találkozók megszervezése Megyei szinten január ánMegyei szinten január án Kirendeltségi szinten február első két hete (folyamatban van)Kirendeltségi szinten február első két hete (folyamatban van) A RSZS-ben részsülők adategyeztetése (2008. dec. 31.-én RSZS-ben részesülők adatait január 31.-ig küldik meg a kirendeltségeknek) A RSZS-ben részsülők adategyeztetése (2008. dec. 31.-én RSZS-ben részesülők adatait január 31.-ig küldik meg a kirendeltségeknek)

20 A közfoglalkoztatási terv készítésének elősegítésére, véleményezésére történő felkészülés Egyéves időtartamra szóló terv, elkészítés határideje az önkormányzatoknál április 15. (2010.-től február 15.) Tartalma:  ellátandó közfeladatok,  az egyes munkafeladatokhoz szükséges létszám,  a feladatok várható ütemezése,  a megvalósítás költségei.

21 A közfoglalkoztatás lehetséges formái Közcélú munka  Közmunka  Közhasznú munka  Közcélú munka: Az olyan, közmunkának vagy közhasznú munká- nak nem minősülő állami vagy helyi önkormányzati feladatok ellátását kell érteni alatta, amelyről a helyi önkormányzat gondoskodik. A közcélú munkát a települési önkormányzat társulás, vagy más szervezet bevonásával is szervezheti. (Kht-k csak július 1.ig működhetnek) Az olyan, közmunkának vagy közhasznú munká- nak nem minősülő állami vagy helyi önkormányzati feladatok ellátását kell érteni alatta, amelyről a helyi önkormányzat gondoskodik. A közcélú munkát a települési önkormányzat társulás, vagy más szervezet bevonásával is szervezheti. (Kht-k csak július 1.ig működhetnek) Határozott idejű munkaviszonyban működik a foglalkoztatás. Határozott idejű munkaviszonyban működik a foglalkoztatás.

22 A közfoglalkoztatás lehetséges formái  Közcélú munka keretében foglalkoztathatóak: Álláskeresőként nyilvántartott aktív korúak ellátására jogosult személy Álláskeresőként nyilvántartott aktív korúak ellátására jogosult személy RSZS-ben részesülőként álláskeresőkénti nyilvántartását kérő személy, RSZS-ben részesülőként álláskeresőkénti nyilvántartását kérő személy, Az aktív korúak ellátását kérelmező személy, aki a kérelem benyújtását megelőző két évben legalább egy évig együttműködött a munkaügyi központ kirendeltségével, KSZK-val, Az aktív korúak ellátását kérelmező személy, aki a kérelem benyújtását megelőző két évben legalább egy évig együttműködött a munkaügyi központ kirendeltségével, KSZK-val, Az az aktív korúak ellátását igénylő személy, akinek a korábban megállapított szociális jellegű támogatása megszűnt, és a kérelem benyújtása előtt legalább három hónapig együttműködött a munkaügyi kirendeltséggel, KSZK-val, Az az aktív korúak ellátását igénylő személy, akinek a korábban megállapított szociális jellegű támogatása megszűnt, és a kérelem benyújtása előtt legalább három hónapig együttműködött a munkaügyi kirendeltséggel, KSZK-val,

23 A közfoglalkoztatás lehetséges formái  Közmunka: A SZMM, regionálisan a regionális fejlesztési tanács helyi, térségi vagy országos célok megvalósításának elősegítésére, 3-8 hónapos határozott idejű, pályázati úton megvalósított közfoglalkoztatási program, amelynek keretében állami önkormányzati feladatok ellátására kizárólag álláskeresőket foglalkoztathatnak az önkormányzatok. Forrása a központi FA. A SZMM, regionálisan a regionális fejlesztési tanács helyi, térségi vagy országos célok megvalósításának elősegítésére, 3-8 hónapos határozott idejű, pályázati úton megvalósított közfoglalkoztatási program, amelynek keretében állami önkormányzati feladatok ellátására kizárólag álláskeresőket foglalkoztathatnak az önkormányzatok. Forrása a központi FA.  Közhasznú munka: A lakosságot, vagy települést érintő közfeladatok vagy az önkormányzat által önként vállalt feladatok ellátása, vagy közhasznú tevékenység folytatása. Forrása a dec. FA. A lakosságot, vagy települést érintő közfeladatok vagy az önkormányzat által önként vállalt feladatok ellátása, vagy közhasznú tevékenység folytatása. Forrása a dec. FA.

24 Feladatlista Javasolt munkafeladatok megnevezése  Takarítás: intézményeknél, polgármesteri hivatalban  Kézbesítés:a hivatal leveleinek kézbesítése városon belül  Adminisztrátor: postázás előkészítése, számítógépen adatrögzítés, iktatásra iratok előkészítése, adatgyűjtés, adatfeldolgozás, intézményeknél, polgármesteri hivatalban  Konyhai kisegítő: polgármesteri hivatalban, intézményeknél  Portás: intézménynél portási feladatok ellátása, telefonközpont kezelése  Gondnok: intézménynél a zavartalan működés fenntartása  Koordinátor: roma gyermekek beilleszkedésének segítése,  kapcsolattartás a szülő és az intézmény között  Buszkísérő:az iskola buszon a gyermekek felügyelete  Közterületi segédmunka: közterület takarítása,  járdarakás,  csapadékelvezető árkok karbantartása,  külterületi csapadékelvezető csatornák és tározók karbantartása,  zárt csatorna készítése,  belvíz elleni védekezésben való részvétel,  város belvízvédelmi szivattyúinak kezelése, karbantartása,  fűnyírás, gépi és kézi kaszálás,

25 Feladatlista 2.  parlagfű irtás,sövénynyírás, gallyazás, nádvágás, veszélyes fák kivágása, új facsemeték ültetése, városi utak javítása, kátyúzás aszfalttal vagy kohósalakkal,  utak karbantartása, padkázás,hó és síkosság mentesítés,  temetők rendben tartásában való közreműködés,  intézményeknél bontási, építési, karbantartási munkák végzése,  a város játszótereinek karbantartása,  sport és kulturális helyszínek karbantartása,  a város és civilszervezetek rendezvényeinek előkészítésében,  lebonyolításában és az utómunkákban való segítés  valamilyen karbantartó szakképzettséget igénylő munkakör:szerszámok karbantartása, lakatosipari munkák végzése, gépek és gépjárművek javítása, karbantartása  Kőműves – festő munkák: önkormányzati intézményeknél, lakásoknál kisebb szakmunkák elvégzése, játszóterek karbantartása, építése, fejlesztése,  Szociális kisegítő munka, főként házi gondozás és étkeztetés keretén belül:  étel kiszállítás  gyógyszer kiváltás, bevásárlás  tüzelő aprítás, házkörüli teendők  takarítás  vagyonvédelmi feladatok, falu-település őrök,  FIP pontok üzemeltetése,  Pedagógiai asszisztensek,dajka kisegítők, iskolaszolgák (pedellus),  Közfoglalkoztatás szervezők,  Művelődési intézményi kisegítők,  Köztisztasági feladatok, hulladéklerakók felügyelete, illegális lerakók felderítése, felszámolása,  Stb….

26 Közfoglalkoztatási Terv készítésének segítése A kirendeltség, illetve kirendeltség és szolgáltató központ a közfoglalkoztatási terv elkészítéséhez az alábbi adatokat biztosítja az önkormányzatok részére:  a rendelkezésre állási támogatásra jogosultak várható létszáma (Álláskeresési támogatást kimerítők, a kirendeltségekkel egy éve együttműködő, ellátásban nem részesülő álláskeresők, az álláskeresési támogatást kereső tevékenység miatt hány fő esetében szüntették meg a folyósítási idő lejárta előtt, és a kereső tevékenység követően álláskeresési támogatásra nem lesznek jogosultak))  az érintettek életkor, nem, iskolai végzettség, szakképzettség szerinti összetétele,  a munkaügyi központok szervezésében induló képzések várható szakirányai, a résztvevők létszáma,  a térségben induló helyi, központi és európai uniós munkaerő-piaci programok adatai (részvevők létszáma, programelemek, stb.)

27 A közfoglalkoztatási terv áttekintése  A közfoglalkoztatási tervet a polgármester, illetve társulás esetén a társulási megállapodásban kijelölt személy áttekintésre, előzetes véleményezésre megküldi a munkaügyi központ kirendeltségének, illetve kirendeltség és szolgáltató központnak.  2000 fő lélekszám feletti települések közfoglalkoztatási tervét véleményezi a szociálpolitikai kerekasztal is, (jó lenne a kerekasztal üléseken biztosítani a munkaügy kirendeltségek, KSZK-k részvételét)  Észrevételek megküldésének határideje: 15 nap, ha nem küldünk észrevételt, az az elfogadást jelenti. KÜLDÜNK VÉLEMÉNYT!

28 Az észrevételezés szempontjai  A közfoglalkoztatási terv tartalmazza-e a jogszabályban meghatározott elemeket?  A tervezett feladatok és az azok elvégzéséhez szükséges létszám összhangban állnak-e egymással, a létszám biztosítható-e? Lehet-e mindenkinek közfeladatot biztosítani? A feladatlista alapján beterveztek-e olyan feladatokat is, amelyet korábban közhasznú munka keretében végeztek el?  A munkaügyi központ szervezésében induló képzési és munkaerő-piaci programok ütemezését figyelembe vették-e a tervezéskor? Betervezték-e a kötelező képzési programokat? Figyelembe vették-e a szolgáltatásainkat?

29 Új típusú együttműködés  Az önkormányzatokkal kötendő új együttműködési megállapodások elkészítése folyamatban van, a kistérségi fórumokon egyeztetünk  Kirendeltségi munkatársak felkészítésének megtervezése, szervezése (megyei rendszerben) folyamatban van az FSZH tervei alapján. Közös felkészítések lesznek az önkormány- zatokkal is, ezek tervezési fázisban vannak.  A RSZS-ben részesülők számára a szolgáltatásokat az önkormányzatok ne a munkaügyi központokkal kívánják megvalósítani, nincs kapacitásunk.  A RÁT-ban részesülők részére a családsegítők is nyújtsanak szolgáltatásokat.  Közhasznú munka és a többi közfoglalkoztatási lehetőség összehangolása.  Foglalkoztatási és Szociális Adatbázis működtetése.

30 Köszönöm a megtisztelő figyelmet!


Letölteni ppt "1 2009. január 26. – 28. Tatabánya – Székesfehérvár - Veszprém „Út a munkához” program indításával kapcsolatos feladatok."

Hasonló előadás


Google Hirdetések