Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 2009. január 26. – 28. Tatabánya – Székesfehérvár - Veszprém „Út a munkához” program indításával kapcsolatos feladatok.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 2009. január 26. – 28. Tatabánya – Székesfehérvár - Veszprém „Út a munkához” program indításával kapcsolatos feladatok."— Előadás másolata:

1 1 2009. január 26. – 28. Tatabánya – Székesfehérvár - Veszprém „Út a munkához” program indításával kapcsolatos feladatok

2

3

4

5

6 „Út a munkához program célja, a változások iránya Cél: a munkára képes, tartósan munkanélküli személyek a korábbiaknál fokozottabb mértékben vegyenek részt a közfoglalkoztatás valamelyik formájában, hogy rendszeres jövedelemhez jussanak és közelebb kerüljenek a munka világához. A változások célja többirányú:  a segélyezettek munkaerőpiaci pozíciójának javítása,  a segélyezés munka ellen ösztönző hatásának mérséklése,  a foglalkoztatás növelése,  a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködésének erősítése a segélyezettek integrációja érdekében. A program előkészítése során figyelembe vett és alkalmazott alapelvek:  együttesen érvényesüljön a társadalmi szolidaritás és az egyéni felelősség,  aki képes dolgozni, az munkával járuljon hozzá a közteherviseléshez,  a minimum szintű ellátást továbbra is biztosítani szükséges az arra rászorulóknak,  a segítségnyújtás és az együttműködéssel szemben támasztott körülmények, valamint ezekhez kapcsolódó szankciók együttesen kerüljenek alkalmazásra.

7 Közfoglalkoztatás  A szoc. Tv. módosításával 2009. évtől a hátrányos munkaerő- piaci helyzetű, aktív korú személyek ellátórendszere differenciálódik, a rendszeres szociális segély már csak egyik formája lesz az önkormányzati ellátásoknak.  Az aktív korúak ellátására vonatkozó új szabályok jobban figyelembe veszik az egyéni élethelyzetet, képességeket, a munkára való ösztönzést. Az ellátásra jogosultak közül:  a munkavégzésbe bevonhatók: közfoglalkoztatásban vesznek részt és különböző típusú munkaerő-piaci, valamint szociális szolgáltatások járnak részükre, közfoglalkoztatásban vesznek részt és különböző típusú munkaerő-piaci, valamint szociális szolgáltatások járnak részükre, pénzbeli ellátásként pedig rendelkezésre állási támogatás (továbbiakban: RÁT) illeti meg őket, ha közfoglalkoztatásban nekik nem felróható okból, nem tudnak részt venni, pénzbeli ellátásként pedig rendelkezésre állási támogatás (továbbiakban: RÁT) illeti meg őket, ha közfoglalkoztatásban nekik nem felróható okból, nem tudnak részt venni,

8 Közfoglalkoztatás 2.  képzésbe bevonhatók: a szociális ellátás folyósításának feltétele, hogy aki 35. életévét nem töltötte be, és általános iskolai végzettséggel nem rendelkezik olyan képzésben köteles részt venni, amely az általános iskolai végzettség megszerzésére, vagy a szakképzés megkezdéséhez szükséges kompetenciák megszerzésére irányul. A képzés időtartamára, ha keresetpótló juttatást nem állapítanak meg részükre, a RÁT illeti meg őket.  a munkavégzésre nem kötelesek: továbbra is rendszeres szociális segélyt kapnak (továbbiakban: RSZS), számukra a közfoglalkoztatásban való részvétel nem előírás, ugyanakkor a segélyre jogosult személy is vállalhatja az önkormányzattal kötött megállapodásban, hogy részt vesz a közfoglalkoztatásban, (ebben az esetben a RÁT szabályokat kell rájuk alkalmazni).  A közfoglalkoztatásban és a képzésben részesülőket a munkaügyi kirendeltségek álláskeresőként nyilvántartásba veszik és velük együttműködési megállapodást kötnek.  Ez a személyi kör közfoglalkoztatásban vesz részt, ennek feltételeit az önkormányzatok biztosítják. (ha dolgozik munkabér, ha önhibáján kívül nem RÁT)

9 Aktív korúak ellátása Az „Út a munkához” program megvalósítása érdekében az önkormányzatok az alábbiak figyelembe vételével járnak el az aktív korúak ellátásának megállapítása során:  elsődleges a közfoglalkoztatás !, így a 2008. december 31-ig rendszeres szociális segélyben részesülőket a közfoglalkoztatás szervezése szempontjából számba kell venni, és elsődlegesen azt mérlegelni, hogy kik foglalkoztathatók ebben a formában, vagy kik tehetők alkalmassá a közfoglalkoztatásra,  hasonlóképpen fontos, hogy kik azok a 35. életévét be nem töltött személyek, akik képzésre kötelezettek, azaz a program keretében kötelesek befejezni az általános iskolát, vagy akik részére a szakképzettség megszerzése érdekében – a munkaügyi kirendeltségek – felkészítő képzést szerveznek,  Mindkét esetben, a foglalkoztatásra és képzésre alkalmas, vagy alkalmassá tehető személyeket a közfoglalkoztatásba, vagy képzésben való részvételükig, vagy amikor olyan képzésben vesznek részt, amelyhez az Flt. szerinti keresetpótló juttatást nem állapították meg, rendelkezésre állási támogatás illeti meg,  Amennyiben a fenti szabályoknak nem felel meg az érintett személy, rendszeres szociális segélyre jogosult az Szt. szabályai alapján.

10 Rendelkezésre állási támogatás Annak az aktív korúak ellátására jogosult személynek állapítható meg, aki:  kéri álláskeresőként történő nyilvántartásba vételét a területileg illetékes munkaügyi kirendeltségen, és  teljesíti az elhelyezkedése érdekében kötött álláskeresési megállapodásban foglaltakat (képzés, szolgáltatás igénybe vétele, stb.), és  közfoglalkoztatásban vesz részt. A támogatás arra az időtartamra illeti meg az álláskeresőként nyilvántartott közfoglalkoztatásban részvevőt, amikor  a) közfoglalkoztatásban neki fel nem róható okból nem vesz részt, vagy  b) olyan képzésben vesz részt, amelyhez az Flt. szerinti keresetpótló juttatást részére nem állapítottak meg, Havi összege: öregségi nyugdíj legkisebb összege (28.500 Ft).

11 35 év alattiak képzése Ha az aktív korúak ellátására jogosult személy a jogosultság megállapításának időpontjában nem töltötte be 35. életévét, és nem rendelkezik általános iskolai végzettséggel olyan képzésben köteles részt venni, amely az általános iskolai végzettség megszerzése, vagy a szakképzéshez szükséges bemeneti kompetenciák megszerzésére irányul. A képzéseket a munkaügyi központok szervezik a Regionális Képző Központok bevonásával. Előkészítés alatt vannak a képzési programok, az érintett kör beazonosítását követően kezdődhet el a szervezés. Az alapelv a helyben – vagy ahhoz legközelebb – történő képzés. A képzés költségeit a munkaügyi központ finanszírozza, ellátásként a képzésben részvevő RÁT – t kap. A képzés költségeit a munkaügyi központ finanszírozza, ellátásként a képzésben részvevő RÁT – t kap.

12 Foglalkoztatási és Szociális Adatbázis „57/B. § (1) Az állami foglalkoztatási szerv az Szt.-ben meghatározott aktív korúak ellátására jogosult személyekről a munkaerő-piaci helyzetük javítása, a jegyző, valamint állami foglalkoztatási szerv ezzel összefüggő feladatai eredményes ellátásának elősegítése, a jogosultsági és folyósítási feltételek fennállásának megállapítása és ellenőrzése céljából elkülönített elektronikus nyilvántartást vezet (a továbbiakban: adatbázis).” Az Flt.47. § (3) rögzíti az aktív korúak ellátására jogosult személyek tekintetében az adatbázis tartalmát, amelyhez a jegyző az Szt. 19. §-ának (3) bekezdésében foglaltak szerint meghatározott adatokat ad át. Az adatbázisról Kormányrendelet készül, azt a munkaügyi kirendeltségek (illetékességi területük szerint) illetve az önkormányzatok jegyzői használhatják. Indulása várhatóan 2009.04.01.

13 Adategyeztetés A jegyző az önkormányzati nyilvántartásból, a 2008. december 31-jén rendszeres szociális segélyre jogosult személyekre vonatkozó adatokat: természetes személyazonosító adatok (Szt. 18.§. a) pontja), természetes személyazonosító adatok (Szt. 18.§. a) pontja), a jogosult állampolgárságát, illetőleg bevándorolt, letelepedett, vagy menekült jogállását, a jogosult állampolgárságát, illetőleg bevándorolt, letelepedett, vagy menekült jogállását, a jogosult belföldi lakó-, illetőleg tartózkodási helyét, a jogosult belföldi lakó-, illetőleg tartózkodási helyét, a szociális ellátás megállapítására, megváltoztatására és megszüntetésére vonatkozó adatokat, a szociális ellátás megállapítására, megváltoztatására és megszüntetésére vonatkozó adatokat, a jogosult TAJ számát a jogosult TAJ számát legkésőbb 2009. január 31-ig elektronikus úton megküldi az illetékes munkaügyi kirendeltségnek. A munkaügyi kirendeltségek ennek alapján végzik el a rendszeres szociális segélyben részesülő ügyfelek adatainak karbantartását. Hiba esetén egyeztetés az önkormányzattal.

14 Munkaügyi központot érintő feladatok  Nyilvántartásba vétel – álláskeresési megállapodás Feladat ugyanaz, mint bármely más álláskeresővel, ami más megoldást kíván Feladat ugyanaz, mint bármely más álláskeresővel, ami más megoldást kíván Aki RSZS-ben részesülők felülvizsgálata alapján dől el, ki marad ügyfele közfoglalkoztatottként a kirendeltségnekAki RSZS-ben részesülők felülvizsgálata alapján dől el, ki marad ügyfele közfoglalkoztatottként a kirendeltségnek Aki RSZS-ben részesülőként ügyfél volt, nem lesz közfoglalkoztatásban részesülő, és nem kéri az együtt-működést, törlésre kerül a kirendeltségi regisztrációból,Aki RSZS-ben részesülőként ügyfél volt, nem lesz közfoglalkoztatásban részesülő, és nem kéri az együtt-működést, törlésre kerül a kirendeltségi regisztrációból, Külön figyelni kell a 35 éven aluliakra, náluk a képzés az előírás, tehát a velük kötendő álláskeresési megállapodásban ezt kell rögzíteni.Külön figyelni kell a 35 éven aluliakra, náluk a képzés az előírás, tehát a velük kötendő álláskeresési megállapodásban ezt kell rögzíteni. Szolgáltatások beépítése, képzésbe vonásuk (nem a felzárkóztatás)Szolgáltatások beépítése, képzésbe vonásuk (nem a felzárkóztatás) Együttműködési kötelezettséggel kapcsolatos problémákról értesítés, tájékoztatás az önk. felé,Együttműködési kötelezettséggel kapcsolatos problémákról értesítés, tájékoztatás az önk. felé,

15 Munkaügyi központot érintő feladatok 2.  Közfoglalkoztatásba vonás – orvosi vizsgálat – közvetítés A program kulcseleme a közfoglalkoztatás, melynek megszervezése a települési önkormányzatok feladata (önmaguk, társulás, más szervezet útján) A program kulcseleme a közfoglalkoztatás, melynek megszervezése a települési önkormányzatok feladata (önmaguk, társulás, más szervezet útján) Az aktív korúak ellátására jogosult személlyel – a közfoglalkoztatásban való részvétel mellett – közcélú munkára legalább évi 90 munkanapra és legalább napi 6 órai munkavégzésre kell határozott idejű munkaviszonyt létesíteni (munkabérre a minimálbér irányadó, a munkavég- zés megkezdése előtt legalább 5 nappal korábban értesíteni kell az ügyfelet, nem kell egybefüggőnek lennie, de nem javasolt a túlzott elaprózás sem) Az aktív korúak ellátására jogosult személlyel – a közfoglalkoztatásban való részvétel mellett – közcélú munkára legalább évi 90 munkanapra és legalább napi 6 órai munkavégzésre kell határozott idejű munkaviszonyt létesíteni (munkabérre a minimálbér irányadó, a munkavég- zés megkezdése előtt legalább 5 nappal korábban értesíteni kell az ügyfelet, nem kell egybefüggőnek lennie, de nem javasolt a túlzott elaprózás sem)

16 Munkaügyi központot érintő feladatok 3. Megfelelő munka fogalma némiképp eltér az Flt megfogalmazásától A közfoglalkoztatásban részvevő személy köteles a neki az álláskeresési megállapodás, illetőleg a közfoglalkoztatás keretében felajánlott munkát elfogadni, ha  a) a munka a szakképzettségének, iskolai végzettségének vagy annál eggyel alacsonyabb szintű végzettségnek, vagy az általa utoljára legalább hat hónapig betöltött munkakör képzettségi szintjének megfelel, az egészségi állapota szerint az álláskereső a munka elvégzésére alkalmas, továbbá  b) a munka teljes munkaidőben történő foglalkoztatás esetén a munkahely és a lakóhely közötti naponta tömeg- közlekedési eszközzel - történő oda- és visszautazás ideje a három órát, illetve tíz éven aluli gyermeket nevelő nő és tíz éven aluli gyermeket egyedül nevelő férfi álláskereső esetében a két órát nem haladja meg, és a várható havi kereset eléri a mindenkori kötelező legkisebb munkabér összegét, vagy teljes munkaidőben történő foglalkoztatás esetén a munkahely és a lakóhely közötti naponta tömeg- közlekedési eszközzel - történő oda- és visszautazás ideje a három órát, illetve tíz éven aluli gyermeket nevelő nő és tíz éven aluli gyermeket egyedül nevelő férfi álláskereső esetében a két órát nem haladja meg, és a várható havi kereset eléri a mindenkori kötelező legkisebb munkabér összegét, vagy részmunkaidős foglalkoztatás esetén megfelel annak a feltételnek, hogy a munkahely és a lakóhely közötti naponta történő oda- és visszautazás ideje az előző pontban meghatározott időtartam felét nem haladja meg, és a várható havi kereset legalább a mindenkori kötelező legkisebb munkabér összegének időarányos részét eléri. részmunkaidős foglalkoztatás esetén megfelel annak a feltételnek, hogy a munkahely és a lakóhely közötti naponta történő oda- és visszautazás ideje az előző pontban meghatározott időtartam felét nem haladja meg, és a várható havi kereset legalább a mindenkori kötelező legkisebb munkabér összegének időarányos részét eléri.  Ha az aktív korúak támogatásában részesülő személy a közfoglalkoztatásban kereső- képtelenségére hivatkozással nem vesz részt, a foglalkoztató a keresőképtelenség fennállásának vizsgálatára külön jogszabályban foglaltak szerint felülvizsgálatot kezdeményezhet. Ha ez a személy a közcélú munkavégzésre irányuló munkaszerződést azért nem köti meg, mert keresőképtelenné vált, a keresőképtelenség felülvizsgálatának kezdeményezésére a jegyző jogosult.

17 Munkaügyi központot érintő feladatok 3.  A közcélú munkára kijelölt személyek vizsgálatára az Flt. új 48. §-sal egészült ki: Azt a személyt, akinek a települési önkormányzat közcélú munkát ajánlott fel, az állami foglalkoztatási szerv küldi el a közcélú foglalkoztatáshoz szükséges foglalkozás-egészségügyi vizsgálatra. A foglalkozás-egészségügyi vizsgálat térítési díját az állami foglalkoztatási szerv téríti meg a vizsgálatot végző szerv részére. Azt a személyt, akinek a települési önkormányzat közcélú munkát ajánlott fel, az állami foglalkoztatási szerv küldi el a közcélú foglalkoztatáshoz szükséges foglalkozás-egészségügyi vizsgálatra. A foglalkozás-egészségügyi vizsgálat térítési díját az állami foglalkoztatási szerv téríti meg a vizsgálatot végző szerv részére. A munkaügyi kirendeltség, illetve kirendeltség és szolgáltató központ a közvetített álláskeresőt foglalkozás-egészségügyi vizsgálatra küldi. A munkaügyi kirendeltség, illetve kirendeltség és szolgáltató központ a közvetített álláskeresőt foglalkozás-egészségügyi vizsgálatra küldi. A foglalkozás-egészségügyi vizsgálat mindig adott munkakörre szól, és érvényességi ideje eltérő lehet. A foglalkozás-egészségügyi vizsgálat mindig adott munkakörre szól, és érvényességi ideje eltérő lehet.  Azon személyek esetében is a munkaügyi kirendeltség kezdeményezi a foglalkozás- egészségügyi vizsgálatot, akik rendelkezésre állási támogatásban részesülnek és közfoglalkoztatásukra kerülne sor, de a korábbi szakvélemény alapján „átmenetileg nem alkalmas” minősítéssel rendelkeznek.  A foglalkozás-egészségügyi vizsgálat egy példányát az ügyfél viszi a foglalkoztatóhoz, amikor jelentkezik a közcélú munkára. Az ügyfél köteles jelentkezni akkor is, ha „nem alkalmas” vagy „átmenetileg nem alkalmas” minősítést kap.

18 Munkaügyi központot érintő feladatok 4.  A közfoglalkoztatásba bevontak kötelező közvetítésre vonatkozóan sem a program, sem a törvényi módosítások nem tartalmaznak közvetlen szabályozást, de a korábban leírtak miatt rájuk is vonatkozik a közvetítési kötele- zettség. (együttműködési kötelezettség, megfelelő munkahely, orvosi vizsgálat)  Az önkormányzat munkaerőigénye alapján végzi el a kirendeltség a közfoglalkoztatásban részesülők kiválasztását, kötelező foglalkozás- egészségügyi vizsgálatra való küldését, közvetítését.

19 Konkrét feladatok és ütemezésük  A munkaügyi központ 2008. decemberében megkezdte a felkészülést ami magában foglalja: 1. a kirendeltségek vonatkozásában Programfelelősök kijelölését, ami december 15.-ig megtörtént, erről majd a kistérségi fórumokon tájékoztatást kapnak az önkormányzatok, Programfelelősök kijelölését, ami december 15.-ig megtörtént, erről majd a kistérségi fórumokon tájékoztatást kapnak az önkormányzatok, Célcsoport azonosítás, elemzés (életkor, iskolai végzettség, képzettség, település) december 19.-ig kellett elvégezni, Célcsoport azonosítás, elemzés (életkor, iskolai végzettség, képzettség, település) december 19.-ig kellett elvégezni, 35 éven aluliak külön elemzése, a várható képzési igények miatt 35 éven aluliak külön elemzése, a várható képzési igények miatt Önkormányzatokkal történő találkozók megszervezése Önkormányzatokkal történő találkozók megszervezése Megyei szinten január 26-27-28.-ánMegyei szinten január 26-27-28.-án Kirendeltségi szinten február első két hete (folyamatban van)Kirendeltségi szinten február első két hete (folyamatban van) A RSZS-ben részsülők adategyeztetése (2008. dec. 31.-én RSZS-ben részesülők adatait január 31.-ig küldik meg a kirendeltségeknek) A RSZS-ben részsülők adategyeztetése (2008. dec. 31.-én RSZS-ben részesülők adatait január 31.-ig küldik meg a kirendeltségeknek)

20 A közfoglalkoztatási terv készítésének elősegítésére, véleményezésére történő felkészülés Egyéves időtartamra szóló terv, elkészítés határideje az önkormányzatoknál 2009. április 15. (2010.-től február 15.) Tartalma:  ellátandó közfeladatok,  az egyes munkafeladatokhoz szükséges létszám,  a feladatok várható ütemezése,  a megvalósítás költségei.

21 A közfoglalkoztatás lehetséges formái Közcélú munka  Közmunka  Közhasznú munka  Közcélú munka: Az olyan, közmunkának vagy közhasznú munká- nak nem minősülő állami vagy helyi önkormányzati feladatok ellátását kell érteni alatta, amelyről a helyi önkormányzat gondoskodik. A közcélú munkát a települési önkormányzat társulás, vagy más szervezet bevonásával is szervezheti. (Kht-k csak július 1.ig működhetnek) Az olyan, közmunkának vagy közhasznú munká- nak nem minősülő állami vagy helyi önkormányzati feladatok ellátását kell érteni alatta, amelyről a helyi önkormányzat gondoskodik. A közcélú munkát a települési önkormányzat társulás, vagy más szervezet bevonásával is szervezheti. (Kht-k csak július 1.ig működhetnek) Határozott idejű munkaviszonyban működik a foglalkoztatás. Határozott idejű munkaviszonyban működik a foglalkoztatás.

22 A közfoglalkoztatás lehetséges formái  Közcélú munka keretében foglalkoztathatóak: Álláskeresőként nyilvántartott aktív korúak ellátására jogosult személy Álláskeresőként nyilvántartott aktív korúak ellátására jogosult személy RSZS-ben részesülőként álláskeresőkénti nyilvántartását kérő személy, RSZS-ben részesülőként álláskeresőkénti nyilvántartását kérő személy, Az aktív korúak ellátását kérelmező személy, aki a kérelem benyújtását megelőző két évben legalább egy évig együttműködött a munkaügyi központ kirendeltségével, KSZK-val, Az aktív korúak ellátását kérelmező személy, aki a kérelem benyújtását megelőző két évben legalább egy évig együttműködött a munkaügyi központ kirendeltségével, KSZK-val, Az az aktív korúak ellátását igénylő személy, akinek a korábban megállapított szociális jellegű támogatása megszűnt, és a kérelem benyújtása előtt legalább három hónapig együttműködött a munkaügyi kirendeltséggel, KSZK-val, Az az aktív korúak ellátását igénylő személy, akinek a korábban megállapított szociális jellegű támogatása megszűnt, és a kérelem benyújtása előtt legalább három hónapig együttműködött a munkaügyi kirendeltséggel, KSZK-val,

23 A közfoglalkoztatás lehetséges formái  Közmunka: A SZMM, regionálisan a regionális fejlesztési tanács helyi, térségi vagy országos célok megvalósításának elősegítésére, 3-8 hónapos határozott idejű, pályázati úton megvalósított közfoglalkoztatási program, amelynek keretében állami önkormányzati feladatok ellátására kizárólag álláskeresőket foglalkoztathatnak az önkormányzatok. Forrása a központi FA. A SZMM, regionálisan a regionális fejlesztési tanács helyi, térségi vagy országos célok megvalósításának elősegítésére, 3-8 hónapos határozott idejű, pályázati úton megvalósított közfoglalkoztatási program, amelynek keretében állami önkormányzati feladatok ellátására kizárólag álláskeresőket foglalkoztathatnak az önkormányzatok. Forrása a központi FA.  Közhasznú munka: A lakosságot, vagy települést érintő közfeladatok vagy az önkormányzat által önként vállalt feladatok ellátása, vagy közhasznú tevékenység folytatása. Forrása a dec. FA. A lakosságot, vagy települést érintő közfeladatok vagy az önkormányzat által önként vállalt feladatok ellátása, vagy közhasznú tevékenység folytatása. Forrása a dec. FA.

24 Feladatlista Javasolt munkafeladatok megnevezése  Takarítás: intézményeknél, polgármesteri hivatalban  Kézbesítés:a hivatal leveleinek kézbesítése városon belül  Adminisztrátor: postázás előkészítése, számítógépen adatrögzítés, iktatásra iratok előkészítése, adatgyűjtés, adatfeldolgozás, intézményeknél, polgármesteri hivatalban  Konyhai kisegítő: polgármesteri hivatalban, intézményeknél  Portás: intézménynél portási feladatok ellátása, telefonközpont kezelése  Gondnok: intézménynél a zavartalan működés fenntartása  Koordinátor: roma gyermekek beilleszkedésének segítése,  kapcsolattartás a szülő és az intézmény között  Buszkísérő:az iskola buszon a gyermekek felügyelete  Közterületi segédmunka: közterület takarítása,  járdarakás,  csapadékelvezető árkok karbantartása,  külterületi csapadékelvezető csatornák és tározók karbantartása,  zárt csatorna készítése,  belvíz elleni védekezésben való részvétel,  város belvízvédelmi szivattyúinak kezelése, karbantartása,  fűnyírás, gépi és kézi kaszálás,

25 Feladatlista 2.  parlagfű irtás,sövénynyírás, gallyazás, nádvágás, veszélyes fák kivágása, új facsemeték ültetése, városi utak javítása, kátyúzás aszfalttal vagy kohósalakkal,  utak karbantartása, padkázás,hó és síkosság mentesítés,  temetők rendben tartásában való közreműködés,  intézményeknél bontási, építési, karbantartási munkák végzése,  a város játszótereinek karbantartása,  sport és kulturális helyszínek karbantartása,  a város és civilszervezetek rendezvényeinek előkészítésében,  lebonyolításában és az utómunkákban való segítés  valamilyen karbantartó szakképzettséget igénylő munkakör:szerszámok karbantartása, lakatosipari munkák végzése, gépek és gépjárművek javítása, karbantartása  Kőműves – festő munkák: önkormányzati intézményeknél, lakásoknál kisebb szakmunkák elvégzése, játszóterek karbantartása, építése, fejlesztése,  Szociális kisegítő munka, főként házi gondozás és étkeztetés keretén belül:  étel kiszállítás  gyógyszer kiváltás, bevásárlás  tüzelő aprítás, házkörüli teendők  takarítás  vagyonvédelmi feladatok, falu-település őrök,  FIP pontok üzemeltetése,  Pedagógiai asszisztensek,dajka kisegítők, iskolaszolgák (pedellus),  Közfoglalkoztatás szervezők,  Művelődési intézményi kisegítők,  Köztisztasági feladatok, hulladéklerakók felügyelete, illegális lerakók felderítése, felszámolása,  Stb….

26 Közfoglalkoztatási Terv készítésének segítése A kirendeltség, illetve kirendeltség és szolgáltató központ a közfoglalkoztatási terv elkészítéséhez az alábbi adatokat biztosítja az önkormányzatok részére:  a rendelkezésre állási támogatásra jogosultak várható létszáma (Álláskeresési támogatást kimerítők, a kirendeltségekkel egy éve együttműködő, ellátásban nem részesülő álláskeresők, az álláskeresési támogatást kereső tevékenység miatt hány fő esetében szüntették meg a folyósítási idő lejárta előtt, és a kereső tevékenység követően álláskeresési támogatásra nem lesznek jogosultak))  az érintettek életkor, nem, iskolai végzettség, szakképzettség szerinti összetétele,  a munkaügyi központok szervezésében induló képzések várható szakirányai, a résztvevők létszáma,  a térségben induló helyi, központi és európai uniós munkaerő-piaci programok adatai (részvevők létszáma, programelemek, stb.)

27 A közfoglalkoztatási terv áttekintése  A közfoglalkoztatási tervet a polgármester, illetve társulás esetén a társulási megállapodásban kijelölt személy áttekintésre, előzetes véleményezésre megküldi a munkaügyi központ kirendeltségének, illetve kirendeltség és szolgáltató központnak.  2000 fő lélekszám feletti települések közfoglalkoztatási tervét véleményezi a szociálpolitikai kerekasztal is, (jó lenne a kerekasztal üléseken biztosítani a munkaügy kirendeltségek, KSZK-k részvételét)  Észrevételek megküldésének határideje: 15 nap, ha nem küldünk észrevételt, az az elfogadást jelenti. KÜLDÜNK VÉLEMÉNYT!

28 Az észrevételezés szempontjai  A közfoglalkoztatási terv tartalmazza-e a jogszabályban meghatározott elemeket?  A tervezett feladatok és az azok elvégzéséhez szükséges létszám összhangban állnak-e egymással, a létszám biztosítható-e? Lehet-e mindenkinek közfeladatot biztosítani? A feladatlista alapján beterveztek-e olyan feladatokat is, amelyet korábban közhasznú munka keretében végeztek el?  A munkaügyi központ szervezésében induló képzési és munkaerő-piaci programok ütemezését figyelembe vették-e a tervezéskor? Betervezték-e a kötelező képzési programokat? Figyelembe vették-e a szolgáltatásainkat?

29 Új típusú együttműködés  Az önkormányzatokkal kötendő új együttműködési megállapodások elkészítése folyamatban van, a kistérségi fórumokon egyeztetünk  Kirendeltségi munkatársak felkészítésének megtervezése, szervezése (megyei rendszerben) folyamatban van az FSZH tervei alapján. Közös felkészítések lesznek az önkormány- zatokkal is, ezek tervezési fázisban vannak.  A RSZS-ben részesülők számára a szolgáltatásokat az önkormányzatok ne a munkaügyi központokkal kívánják megvalósítani, nincs kapacitásunk.  A RÁT-ban részesülők részére a családsegítők is nyújtsanak szolgáltatásokat.  Közhasznú munka és a többi közfoglalkoztatási lehetőség összehangolása.  Foglalkoztatási és Szociális Adatbázis működtetése.

30 Köszönöm a megtisztelő figyelmet!


Letölteni ppt "1 2009. január 26. – 28. Tatabánya – Székesfehérvár - Veszprém „Út a munkához” program indításával kapcsolatos feladatok."

Hasonló előadás


Google Hirdetések