Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tanuljuk együtt az új Mt-t! VI. rész 2012. június 21.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tanuljuk együtt az új Mt-t! VI. rész 2012. június 21."— Előadás másolata:

1 Tanuljuk együtt az új Mt-t! VI. rész 2012. június 21.

2 FIGYELEM! E segédlet nem helyettesíti a jogszabály tartalmát és nem alkalmas a közvetlen jogalkalmazásra! Kérem a tisztelt felhasználót, hogy minden esetben a jogforrásból közvetlenül tájékozódjon. Jelen jegyzet rövidítéseket, hivatkozásokat tartalmaz, amelyek a megértést szolgálják, de teminológiailag hiányosak, esetenként csak utalásokat tartalmaznak és a kivételeket sem teljes körűen sorolják.

3 Mt. tartalomjegyzék ELSŐ rész Általános rendelkezések MÁSODIK rész A munkaviszony HARMADIK rész A munkaügyi kapcsolatok NAGYEDIK rész a munkaügyi vita ÖTÖDIK rész Záró rendelkezések

4 Mt. tartalomjegyzék Második rész A munkaviszony –V. fejezet A munkaviszony alanyai –VI. fejezet A munkáltató személyében bekövetkező változás –VII. fejezet A munkaviszony létesítése –VIII. fejezet A munkaszerződés teljesítése –IX. fejezet A munkaszerződés módosítása –X. fejezet A munkaviszony megszűnése és megszüntetése –XI. fejezet A munka- és pihenőidő –XII. fejezet A munka díjazása –XIII. fejezet A munkáltató kártérítési felelőssége –XIV. fejezet A munkavállaló kártérítési felelőssége –XV. fejezet A munkaviszony egyes típusaira vonatkozó különös szabályok –XVI. fejezet A munkaerő-kölcsönzés –XVII. fejezet Az iskolaszövetkezet és tagja közötti munkaviszony –XVIII. fejezet A munkaviszonyhoz kapcsolódó egyes megállapodások

5 Munkaviszonyhoz kapcsolódó egyes megállapodások Versenytilalmi megállapodás Tanulmányi szerződés

6 Munkaviszonyhoz kapcsolódó egyes megállapodások Versenytilalmi megállapodás: –Meg kell állapodni –Max megszűnést követő 2 évig: nem tanúsíthat olyan magatartást, amellyel a munkáltató jogos gazdasági érdekét sértené, vagy veszélyeztetné (a titoktartási kötelezettség megállapodás nélkül is fennáll). –Megfelelő ellenérték (milyen mértékben akadályozza a munkavállalót – képzettség, gyakorlat), de minimum azonos időszakra járó alapbér 1/3

7 Munkaviszonyhoz kapcsolódó egyes megállapodások Versenytilalmi megállapodás: –A munkavállaló elállási joga: ha a munkáltató a munkaviszonyát azonnali hatállyal (kötelességszegés, magatartás) szüntette meg. –A felek egyéb elállási eseteket is kiköthetnek 15. § (2) –Munkáltató személyében bekövetkező változás esetén a megállapodásból származó jogok és kötelezettségek az átvevő munkáltatóra szállnak.

8 Tanulmányi szerződés Csak az egymással munkaviszonyban állók lehetnek alanyai. Munkáltató támogatást nyújt Munkavállaló tanul, képzettség megszerzése után (max 5 év) arányos ideig munkaviszonyát nem szünteti meg. Írásban jön létre. Nem köthető tanulmányi szerződés: –Munkaviszonyra vonatkozó szabály alapján járó kedvezmény biztosítására. –Ha a tanulmányok elvégzésére a munkáltató kötelezte a munkavállalót.

9 Tanulmányi szerződés Munkáltató személyében bekövetkező változás esetén a megállapodásból származó jogok és kötelezettségek az átvevő munkáltatóra szállnak. A munkavállaló mentesülése (nem kell további jognyilatkozat: a munkáltató lényeges kötelességszegése esetén). A munkáltató elállása, visszamenőleges hatály (vissza is követelheti): Tanulmányi szerződésben foglaltak megszegése Munkaviszony megszüntetésének indoka a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartása

10 Tanulmányi szerződés Biztosított szabadidő: Vizsgák, felkészülés: állapodjanak meg a felek Mth. 5. § 1992. évi XXII.tv. 115. § –Tanulmányok befejezéséig, de legfeljebb –A jogszabály, vagy –Az oktatási intézmény által előírt képzési idő tartamára

11 Tanulmányi szerződés Tanulmányi szerződés azonnalai hatályú felmondása lehetséges: az adott fél körülményeiben lényeges változás, amely a kötelezettség teljesítését lehetetlenné teszi, vagy aránytalan sérelemmel járna.

12 Munkaügyi kapcsolatok-általános rendelkezések Koalíció-alakítás alkotmányos (és nemzetközi) szabadsága A munkavállalók joga: –Érdekképviseleti szervezet alakítása, munkáltató szervezetén belül szervezetek működtetése –Érdekképviseleti szervezetek szövetségeket létesíthetnek –Együttműködés, kölcsönös tájékoztatás(mt,ÜT, SzSz) a képviseletre jogosult, tisztségviselő személyéről

13 Munkaügyi kapcsolatok-általános rendelkezések Def: –Tájékoztatás –Konzultáció –Folyamatban lévő konzultáció: 7 napig intézkedési tilalom A munkáltató mikor nem köteles tájékoztatást adni?

14 Munkaügyi kapcsolatok-általános rendelkezések ÜT, SzSz nevében eljáró személy: –Tudomására jutott információk nyilvánosságra hozása: munkáltató jogos gazdasági érdeke veszélyeztetése nélkül –Bizalmasan, vagy üzleti titokként kapott információ nyilvánosságra hozása, más irányú felhasználása tilos

15 Üzemi tanács Munkáltató és munkavállalók együttműködése, a munkáltató döntéseiben való részvétel Önálló telephelyen : 15/50 fő (megelőző féléves stat. létszám) megbízott, központi, és vállalatcsoporti ÜT is lehet 5 évre Választás és működés költségei munkáltatón Tagok száma létszámfüggő (telephelyi): 3-13 fő Aktív/passzív választójog: változás: aki választ, adott telephelyen dolgozzon

16 Üzemi tanács Választás Választási bizottság (a választás részleteinek kidolgozása) Garanciális szabályok a bizottság megalakításának módjáról létszámáról Megszűnés Tagjai megbízatásának megszűnése GE, összevonás, szétválás, jogutódlás Működése: elnök 15%/hó, tagok 10%-hó munkaidő kedvezmény távolléti díjjal, bejelentési kötelezettség 5 nappal előre-diszpozitív szabály

17 Üzemi tanács Feladata, jogköre: –Munkaviszonyra vonatkozó szabályok megtartásának figyelemmel kísérése –Tájékoztatás kérés –Munkáltató tájékoztatás fél évente: Gazdasági helyzet, Munkabérek változás, likviditás, foglalkoztatás, munkaidő felhasználás, munkafeltételek jellemzői, A munkáltatónál foglalkoztatottak és munkakörük,

18 Üzemi tanács Együttdöntési jog: jóléti célú pénzeszközök felhasználása Véleménykikérés munkavállalók nagyobb csoportját érintő munkáltató intézkedések, szabályzatok tervezése 15 nappal korábban Jogutódlás esetén átvevő, és átadó együttes tájékoztatása: időpont, ok, munkavállalókat érintő gazdasági szociális következmények Sztrájkkal kapcsolatos semlegesség

19 Üzemi tanács Üzemi megállapodás köthető: –E fejezetben foglaltok végrehajtására –Határozott időre (ÜT megbizatására-5év) –Felmondása 3 hónapra –Megszűnése Munkáltató jogutód nélküli megszűnése ÜT megszűnése, DE telephely összevonás, szétválás –új választás kötelező –A munka díjazása fejezet kivételével munkaviszonyból származó jogokat és kötelezettségeket szabályozhat, ha a munkáltató nem tartozik KSZ hatálya alá, vagy a munkáltatónál KSZ megkötésére jogosult SzSz nincs.

20 Szakszervezet Def: munkavállalói érdekvédelem előmozdítása, alapvető szabadságjog, KSZ kötési jogosultság Képviseletre jogosult szakszervezet: alapszabálya szerint képviseletre jogosult szervet működtet, vagy tisztségviselővel rendelkezik

21 Szakszervezet Munkáltató: –Nem követelhet, szsz-hez tartozást, távolmaradást. –Alkalmazás, juttatások, vagy jogosultság nem függhet tagságtól, megszüntetéstől, átlépéstől, más megkülönböztetés sem alkalmazható. –Tájékoztatási, közzétételi jogosultság. –Véleménykikérés, konzultáció.

22 Szakszervezet Joga: –A munkavállalók munkáltató, vagy annak érdekképviseleti szervezetével szemben anyagi, szociális stb. jogai képviselete –Tagját bíróság, hatóság előtt képviselni (meghatalmazással) SzSz felsőbb szerv egyetértése: –Választott tisztségviselő munkaviszonya munkáltatói (rendes) felmondásához

23 Szakszervezet KSZ kötési jogosultság: létszámfüggő, de nem függ az ÜT választás eredményétől SzSz tisztségviselő munkaidő-kedvezménye: 10%+konzultáció idejére Igénybe vétel előtt 10 nappal bejelentési kötelezettség Díjazás: távolléti díj (megváltani nem lehet) SzSz képviseletében eljáró nem munkaviszonyban álló személy (ha a SzSz-nek van a munkáltatónál munkaviszonyban álló tagja), a munkáltató területére beléphet, a működési rendre vonatkozó szabályok betartásával

24 Kollektív szerződés Kötheti: –Munkáltató (munkáltatói érdekképviseleti szervezet a tagok felhatalmazásával) –Szakszervezet, vagy szakszervezetek (együttesen, megkötést követően feltételeknek megfelelő szsz módosítást kezdeményezhet, tárgyalásokon tanácskozási joggal részt vehet) Kötési képesség -létszám/szsz tagok (10%) arányában, nem ÜT-hez kapcsolódóan Egy munkáltatónál csak egy KSZ köthető KSZ kötésére irányuló ajánlat tárgyalása nem utasítható vissza

25 Kollektív szerződés Részei: –Kötelmi (felek kapcsolata, de harmadik személyre pl. a munkavállalóra nem) –normatív Teljes diszpozitivitás elve (kivéve díjazás és eltérő rendelkezés) Írásban jön létre Kollektív szerződések kollíziója: ha több is kiterjed, a szűkebb hatályú kollektív szerződés az általánostól csak a munkavállaló javára térhet el

26 Kollektív szerződés Hatálya –Személyi Munkáltató (aki azt kötötte), vagy a munkáltatói érdekképviseleti szervezet (de csak tagjaira) Kötelmi rész, csak a ksz-t megkötő felekre terjed ki Normatív rész, a munkaviszonyra vonatkozó szabályok munkáltatónál munkaviszonyban álló valamennyi munkavállalra.

27 Kollektív szerződés Hatálya –Időbeli Kihirdetéstől 3 hónapos felmondási idővel felmondható (megkötéstől 6 hónapig nem) Határozott időre kötött a lejáratakor megszűnik A felek valamelyikének jogutód nélküli megszűnése esetén hatályát veszti Több munkáltató által kötött ksz esetén csak a jogutód nélkül megszűnő tekintetében veszti hatályát

28 Kollektív szerződés Hatálya –Időbeli Jogutódlás: az átvevő munkáltató 1 évig köteles a meghatározott munkafeltételeket tartani (munka- és pihenőidő szabályok kivételével), kivéve ha a ksz 1 évnél korábban lejár, vagy az átvevőnél van másik érvényes ksz

29 Eltérő megállapodás Tilos: teljes fejezet, kivéve: –szsz köthet ksz, ha tagjai a munkavállaói létszám min. 10% –1 munkáltató 1 ksz –Szűkebb hatályú ksz az általánostól csak a mv javára térhet el –Kihirdetés napján lép hatályba –Határozott idő lejáratával szűnik meg. KSZ megkötés bejelentése, nyilvántartása szabályai a foglalkoztatáspolitikai miniszter rendeleti szabályozása

30 Munkaügyi vita Alkotmányos alapjog a bírósághoz fordulás joga Munkáltató a munkavállalóval szemben a munkaviszonnyal összefüggő igényét fizetési felszólítással (írásban) is érvényesítheti. –Jogalap nélkül felvett bér –kártérítés A munkáltató mérlegelési jogkörében hozott döntéssel szemben csak akkor, ha a döntés kialakítására irányadó szabályokat megsértette (pl rendeltetésszerű joggyakorlás, egyenlő bánásmód)

31 Munkaügyi vita Külföldi a magyarországi foglalkoztatásával kapcsolatos min. feltételek kapcsán felmerült igényeit magyar bíróság előtt is érvényesítheti Munkajogi elévülés: 3 év, bűncselekménnyel okozott kár megtérítésére irányuló igén 5 év (vagy hosszabb elévülési idős büntethetőség) Elévülés PTK szerint (nyugvás, megszakadás) de a felek a munkavállaló igényének érvényesítésével kapcsolatos elévülési időt nem rövidíthetik.

32 Munkaügyi vita Keresetlevél (munkáltatói közléstől) 30 napon belül: –Egyoldalú msz módosítás –Munkaviszony megszüntetésének jogellenessége –Munkavállaló kötelezettségszegése miatt alkalmazott jogkövetkezmény –Fizetési felszólítás –Munkavállaló értékelése (működési bizonyítvány) –Munkavállaló által közölt azonnali hatályú felmondás –Munkavállaló jogellenes munkaviszony megszüntetésével kapcsolatos igény érvényesítése –KM: a megtámadás eredménytelenségének megállapításától 30 nap (a megtámadás eredménytelen, ha a másik fél annak közlésétől számított 15 napon belül nem válaszol, vagy azt nem fogadja el)

33 Munkaügyi vita Keresetlevél beadása, határidő mulasztás: igazolással élhet. Az igény 6 hónap elteltével nem érvényesíthető Halasztó hatálya nincs, kivéve: –Fizetési felszólítás –Kötelezettségszegés miatti hátrányos jogkövetkezmény A határidőket nem érinti, ha megállapodás, vagy KSZ békéltetés lefolytatását rendeli.

34 Munkaügyi vita Mt, ÜT, SzSz a tájékoztatási, kozultációs szabályok megsértése esetén 5 napon belül bírósághoz fordulhat (nem peres eljárásban határoz), ellene 5 napon belül fellebbezésnek van helye, másodfokú bíróság 15 napon belül határoz KSZ-ben meghatározott jogcím alapján fennálló igény érvényesítésének eltérő szabályai lehetnek a KSZ-ben

35 Kollektív munkaügiy vita Mt, ÜT,SzSz közötti fennálló vita feloldására egyeztető bizottságot alakíthat (ÜM, KSz állandó bizottságot is) Azonos számban delegált tagok + független elnök Elnök folyamatos konzultáció a tagokkal egyeztetés eredményét írásban összefoglalja A bizottság indokolt költségei a munkáltatót terhelik Előzetesen írásban megállapodhatnak, hogy a bizottság döntésének alávetik magukat (ekkor a bizottság határozata kötelező, szavazategyenlőség esetén az elnök dönt)

36 Záró rendelkezések Def: –Fiatal munkavállaló –Hozzátartozó –Gyermek, fogyatékos gyermek –Kötelező orvosi vizsgálat –Munkavállalói képviselő –Munkavégzésre irányuló jogviszony –Nyugdíjas munkavállaló –Szülő

37 Záró rendelkezések Megfelelés a 96/71/EK irányelvnek (szolgáltatásnyújtás keretében történő kiküldetésről) –Leghosszabb munkaidő, legrövidebb pihenőidő mértéke –Fizetett éves szabadság legalacsonyabb mértéke –Legalacsonyabb munkabér összege –Munkaerő-kölcsönzés feltételei –Munkavédelmi feltételek –Várandós, kisgyermekes nő, fiatal munkavállaló munkavállalási és foglalkoztatási feltételei –Egyenlő bánásmód követelménye

38 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Torma Bea munkajogi szakokleveles tanácsadó társadalombiztosítási szakelőadó torma.bea@pannonwork.hu 70-9452-218 www.pannonwork.hu


Letölteni ppt "Tanuljuk együtt az új Mt-t! VI. rész 2012. június 21."

Hasonló előadás


Google Hirdetések