Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A szakképzési hozzájárulás elszámolása, bevallása, dokumentálása Bevallás 2007.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A szakképzési hozzájárulás elszámolása, bevallása, dokumentálása Bevallás 2007."— Előadás másolata:

1 A szakképzési hozzájárulás elszámolása, bevallása, dokumentálása Bevallás 2007

2 Szakképzési hozzájárulás 2007. évi felhasználása gyakorlati képzést nem folytató hozzájárulásra kötelezettek esetén 30% befizetési kötelezettség az APEH által vezetett számlára 70% felhasználható 70% fejlesztési megállapodás alapján 33% saját munkavállaló szakképző iskola és felsőoktatási (60%)*képzési költségeinek intézmény támogatása elszámolása 0% saját munkavállaló képzési 37 % fejlesztési megállapodás költségeinek elszámolás (10%)* alapján szakképző iskola és felsőoktatási intézmény támogatása * mikró- és kisvállalkozások esetén

3 Szakképzési hozzájárulás 2007. évi felhasználása gyakorlati képzést nem folytató hozzájárulásra kötelezettek esetén  Saját munkavállaló képzési költsége (13/2006. SZMM rendelet) (maximum 33%, vagy 60%)  Szakképző iskolák (Szt. 2.§ a) és b) bekezdése), felsőoktatási intézmények (2005. évi CXXXIX. törvény l. számú melléklete) jogszabályban foglelt tartalmú fejlesztési megállapodásban rögzített támogatása (13/2004. OM rendelet) (maximum 70%, illetve 35 %)

4 Szakképzési hozzájárulás 2007. évi bevallása gyakorlati képzést nem folytató hozzájárulásra kötelezettek esetén Határidők: Előleg bevallás: tárgyév hetedik hónap 20. Éves bevallás: tárgyévet/üzleti évet követő második hónap 15. Adatszolgáltatás: tárgyévet követő február 15. Nyomtatványok: 0701; 0705 bevallások; 13/2006 rendelet 1. és 2. melléklet Benyújtandó: Az APEH illetékes regionális igazgatóságához A székhely szerint illetékes regionális munkaügyi központhoz Módosítás: tárgyévet követő 150. nap (TAO bevallás)

5 Szakképzési hozzájárulás 2007. évi bevallása gyakorlati képzést folytató hozzájárulásra kötelezettek esetén Határidő: tárgyévet/üzleti évet követő második hónap 15. Adatszolgáltatás: tárgyévet követő február 15. Nyomtatványok: NSZFI által közzétett bevallás 13/2006 rendelet 1. és 2. melléklet Benyújtandó: Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet ( NSZFI) részére A székhely szerint illetékes regionális munkaügyi központhoz

6 Szakképzési hozzájárulás 2007. évi felhasználása gyakorlati képzést folytató hozzájárulásra kötelezettek esetén Hozzájárulás terhére elszámolható tételek: - Szakképzés közvetlen költségei (Szht. melléklet szerinti költségek) - Szakképzés közvetett költségei (Szht. 4. § (2) bekezdés b-d pontok) - Saját munkavállaló képzésének elszámolható költségei (maximum: 33%, illetve 60%) Befizetés az Alapkezelő által vezetett számlára (maximum a hozzájárulási kötelezettség 20%-a mértékéig) további elszámolási lehetőség: - Fejlesztési megállapodás alapján szakképző iskola és felsőoktatási intézmény támogatása a maradék összegből (maximum: 70%, illetve 35%)

7 Szakképzési hozzájárulás 2007. évi felhasználása gyakorlati képzést folytató hozzájárulásra kötelezettek esetén A szakképzési hozzájárulási kötelezettség terhére figyelembe vehető költségek és kiadások: 1. Tanulók, hallgatók pénzbeli juttatása, és díjazása (Szt. 44.; 48. §) 2. Tanulók, hallgatók kötelező juttatásai (4/2002. OM rendelet) 3. Tanulók, hallgatók felelősségbiztosítása, orvosi ellátása (Kt.; 89/1995 Korm.rend.) 4. Szintvizsga szervezésének költsége (Szht. melléklet) 5. Adminisztrációs költség (Szht. melléklet) V 6. Munkaviszonyban álló oktató díjazása (Szht. melléklet) 7. Gyakorlati képzést szolgáló tárgyi eszközök kiadásai 8. Alapképzést is szolgáló tanműhely költségei (Szt. 54B. § 24.) 9. Anyagköltség A 10. Saját munkavállaló képzési költsége (13/2006. SZMM rend.) 11. Szakképző iskolák, felsőoktatási intézmények fejlesztési megállapodásban rögzített támogatása (13/2004. OM rend.)

8 Elszámolható/visszaigényelhető 2007. évi költségek : tanulói, hallgatói pénzbeli juttatások 1. a) a tanulónak az Szt. 44. §-ának (2) bekezdés szerinti pénzbeli juttatás és a szorgalmi idő befejezését követő összefüggő szakmai gyakorlat időtartamára az Szt. 48. §-ának (1) bekezdése alapján kifizetett díjazás; Tanulószerződés esetén: a szerződés megkötésétől, illetve a képzés megkezdésétől a sikeres szakmai vizsga napjáig. Együttműködési megállapodás esetén: csak a szorgalmi idő befejezését követő összefüggő szakmai gyakorlat idejére (2-6 hét) amelynek egy hónapra eső összege nem haladhatja meg a kötelező legkisebb munkabér 50 százalékát, (65.500*0,5 = 32.750 Ft/hó)

9 Elszámolható/visszaigényelhető 2007. évi költségek : tanulói pénzbeli juttatások 2007.09.01-től Ha a tanuló a szakképzésben tanulószerződés alapján vesz részt, a 44. §-ban meghatározott pénzbeli juttatáson felül - adóterhet nem viselő járandóságként - havonta a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) húsz százalékának megfelelő mértékű kiegészítő pénzbeli juttatás (65.500*0,2 = 13.100 Ft/hó) illeti meg, amennyiben olyan szakképesítés megszerzésére irányuló szakképzésben vesz részt, amelyben a nemzetgazdaság igényeinek megfelelő szakképzett munkaerő nehezen biztosítható (a továbbiakban: hiány-szakképesítés). A hiány-szakképesítések régiónkénti jegyzékét a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvényben szabályozott regionális fejlesztési és képzési bizottság javaslata alapján a miniszter - a szakképesítésért felelős miniszterek véleményének figyelembevételével - teszi közzé az OKJ-ről szóló rendelet mellékletében (1/2006 SZMM rendelet).

10 Elszámolható/visszaigényelhető 2007. évi költségek: tanulói, hallgatói pénzbeli juttatások b ) az Ftv. hatálya alá tartozó hallgató, e törvény alapján támogatható gyakorlati képzés idejére kifizetett pénzbeli juttatása és díjazása, amelynek egy hónapra eső összege nem haladhatja meg a kötelező legkisebb munkabér 50 százalékát, (65.500*0,5 = 32.750 Ft/hó) c) a pénzbeli juttatást terhelő – a kifizető által fizetendő – járulékok, Tanulószerződés esetén: TB járulék: 21+8= 29% Együttműködési megállapodás esetén: Százalékos EHO: 11% az adóköteles rész után (tanulók esetében)

11 A tanulói, hallgatói pénzbeli juttatások dokumentálása Tanulószerződés Hallgatói szerződés Együttműködési megállapodás Foglalkozási napló (Szt. 25. §) Juttatás számfejtésének bizonylata Kifizetési bizonylatok (pénztári és banki bizonylatok) Adóbevalláshoz kiadott igazolások (M30) Adó- és járulékbevallások (0708;) Tanulószerződés esetén: NYENYI lapok Betegszabadság és a táppénzes idő dokumentumai

12 Elszámolható/visszaigényelhető 2007. évi költségek: tanulói, hallgatói kötelező juttatások d)a tanulónak, illetve a hallgatónak jogszabály alapján kötelezően járó munkaruha, egyéni védőeszköz, tisztálkodási eszköz, kedvezményes étkeztetés, valamint a vizsgáztatás költsége, továbbá az ideiglenes átirányítással kapcsolatban felmerült útiköltség szállítási naponként 1000 Ft/fő, abban az esetben, ha az útiköltség nem a tömegközlekedés igénybevételével merült fel. A tömegközlekedési eszköz igénybevételénél a számlával igazolt összeg számolható el, valamint a szállásköltség-térítés naponként 1000 Ft/fő összeghatárig. Tanulók esetén: 4/2002 OM rendeletben foglalt kötelező juttatások Hallgatók esetén: 13/2004 OM végrehajtási rendelet 17-18. §-ában foglalt kötelező juttatások

13 A tanulói, hallgatói kötelező juttatások dokumentálása A tanulói, hallgatói kötelező juttatások dokumentálása Gyakorlati képzésben való részvétel dokumentálása (foglalkoztatási napló Szt. 25. §) Kollektív szerződés Munka- és védőruha szabályzat(ok) Kedvezményes étkeztetés juttatásának dokumentumai Vizsga és vizsgáztatás dokumentumai, továbbá az utazási költségek bizonylatai Ideiglenes átirányítás dokumentumai, valamint az utazási és szállás költségek bizonylatai

14 Elszámolható/visszaigényelhető 2007. évi költségek: szintvizsga e) az Szt. 15. §-ának (4) bekezdése szerinti szintvizsga szervezésével kapcsolatos igazolt költség; Két szakértő díjazása, maximum a minimálbér 2%-ig (65.500 * 0,02 = 1.310 Ft/szakértő) vizsgázónként. Dokumentálás:  Szintvizsga szervezés dokumentumai  Szakértők megbízási dokumentumai  Szakértők díjazásának számfejtései  Kifizetési dokumentumok

15 Elszámolható/visszaigényelhető 2007. évi költségek: tanulói, hallgatói biztosítás és üzemorvos 2. A tanuló, illetve hallgató javára megkötött kötelező felelősségbiztosítás, valamint a rendszeres – a foglalkozás- egészségügyi szolgálatról szóló kormányrendeletben előírt – orvosi vizsgálatáról való gondoskodás költsége; (1993. évi LXXVI. törvény a Szakképzésről, 1993. évi LXXIX. törvény a Közoktatásról, 89/1995 Kormány rendelet előírásainak megfelelően) Dokumentálás:  Biztosítási kötvény biztosítási esemény: gyakorlati képzés  Üzemorvosi gondoskodás külső: szerződés és számla belső: önköltség számítás és arányos elszámolás arányszám: gyakorlati képzési idő X tanulói/hallgatói létszám teljes munkaidő teljes létszám

16 Elszámolható/visszaigényelhető 2007. évi költségek: adminisztrációs költség A tanulószerződés, illetve hallgatói szerződés alapján gyakorlati képzésben résztvevők gyakorlati képzésével és költségeinek elszámolásával összefüggő adminisztratívköltség, amelynek mértéke nem haladhatja meg évente tanulónként, illetve hallgatónként a 15 ezer forintot és vállalkozásonként a Kötelező legkisebb havi munkabérnek (minimálbér) egy évre kiszámított összegét (2007:786.000Ft/év/vállalkozás) Dokumentálás:  bérkifizetés dokumentumai  Megbízásdíj dokumentumai  díjazások számfejtései  Kifizetési dokumentumok  Számlás szolgáltatások esetén: szerződés és számlák, valamint a kiegyenlítésük

17 Elszámolható/visszaigényelhető 2007. évi költségek: gyakorlati oktatók juttatásai 3. A gyakorlati képzésben gyakorlati oktatóként, szakoktatóként, oktatóként foglalkoztatott dolgozó, valamint a tanuló gyakorlati képzésével megbízott egyéb szakember díjazása, társadalombiztosítási és egyéb járuléka, útiköltség- térítése, amennyiben a tanuló gyakorlati képzését és felügyeletét ellátó dolgozó a hozzájárulásra kötelezettel munkaviszonyban áll. (Munka Törvénykönyve) (Ha a főállásban gyakorlati oktatóként, szakoktatóként foglalkoztatott dolgozóhoz beosztott tanulók száma eléri a közoktatási törvényben a szakközépiskolai és szakiskolai gyakorlati képzésre meghatározott tanulói átlaglétszámot (8 fő), a dolgozó díjazásából elszámolható hányad felső határa :

18 Elszámolható/visszaigényelhető 2007. évi költségek: gyakorlati oktatók juttatásai - középfokú iskolai végzettségű dolgozó esetén a kötelező legkisebb munkabér háromszorosa, (65.500 * 3 = 196.500 Ft/hó) - középiskolai végzettséggel vagy mestervizsgával rendelkező dolgozó esetében a kötelező legkisebb munkabér négyszerese, (65.500 * 4 = 262.000 Ft/hó) - felsőfokú iskolai végzettségű dolgozó esetén a kötelező legkisebb munkabér négy és félszerese. (65.500 * 4,5 = 294.750 Ft/hó) Ha: a tanulók száma nem éri el az átlaglétszámot, elszámolható hányad felső határát olyan arányban kell csökkenteni, amilyen arányban a tanulók száma kevesebb az átlaglétszámnál.

19 A gyakorlati oktatók juttatásainak dokumentálása Munkaszerződés Munkaköri leírás Állami iskolai végzettség (+ szakmai végzettség 8/2006 OM rendelet 4.§; és Szt. 17.§ (2)-(4)bekezdései) Bérszámfejtési, bérkifizetési dokumentumok A munkába járási költség kötelező térítésének dokumentumai NYENYI Adó- és járulékbevallások (0708) Az oktatóhoz beosztott tanulók létszámának igazolása (foglalkoztatási napló Szt. 25. §) Elszámolhatósági mutató: (< vagy = 1) gyakorlati képzési idő x gyakorlati képzésben résztvevő tanulói /hallgatói létszám oktató munkaideje csoport létszám (8 fő) / (15 főhallgató)

20 Elszámolható/visszaigényelhető 2007. évi költségek: általány 4. Az Szht. mellékletének 1-3. pontjaiban szabályozottak helyett a gyakorlati képzést az Szt. 27. §-a szerinti tanulószerződés, illetve felsőfokú szakképzés esetén hallgatói szerződés alapján megszervező hozzájárulásra kötelezett elszámolhatja a)a tanulónak, illetve a hallgatónak a melléklet 1. pont a) alpontja szerinti pénzbeli juttatást, (65.500*0,5 = 32.750 Ft/hó) hiány-szakképesítés esetén további kiegészítő pénzbeli juttatás 2007. 09.01-től ! (65.500*0,2 = 13.100 Ft/hó) b)azokat a járulékokat, amelyek a tanulónak, illetve a hallgatónak kifizetett pénzbeli juttatást terhelik, (TB járulék: 18+11=29%) c) további költségeinek fedezetére tanulónként, illetve hallgatónként évente a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) százötven százalékának megfelelő összeget. (65.500*2 = 131.000 Ft/fő/év)

21 Az általány dokumentálása Tanulószerződés Hallgatói szerződés Foglalkoztatási napló Juttatás számfejtésének dokumentumai Kifizetések bizonylatai (pénztári és bank bizonylatok) Adó- és járulékbevallások (0708;) Kötelező juttatások (4/2002. OM rendelet) meglétének igazolása (ajánlott)

22 A 2007. évi gyakorlati képzéshez kapcsolódó tárgyi eszközök A csoportos gyakorlati képzést közvetlenül szolgáló tárgyi eszköz beszerzésére, bérleti díjára, karbantartására, felújítására, pótlására, illetőleg bővítésére, valamint ezen eszközök működését biztosító szoftverek beszerzésére a tárgyévben fordított, az Flt.-ben meghatározott Munkaerőpiaci Alap képzési alaprészéből (a továbbiakban: alaprész) nyújtott támogatás értékével csökkentett összeggel. A tárgyi eszközt köteles elkülönítetten nyilvántartani és 5 évig (10 évig) gyakorlati képzés céljára használni. Tárgyi eszközként elszámolt biológiai alapok, tenyészállatok és szaporítóanyagok esetében az időtartam 5 évnél rövidebb is lehet, ha azt termesztési, illetve tenyésztési okok indokolják.

23 A csoportos gyakorlati képzést közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök dokumentálása Gyakorlati képzést közvetlenül szolgáló eszközök listája Számviteli politika Tárgyi eszköz beszerzés, üzembe helyezési és állományba vételi dokumentumai Bérleti szerződés(ek) Bérleti díj számlák Javítási, karbantartási költségek dokumentumai Tárgyi eszközök egyedi nyilvántartókartonjai Elidegenítés, selejtezés dokumentumai Elkülönített nyilvántartás

24 A 2007. évi gyakorlati képzéshez kapcsolódó tanműhely A szakmai alapképzés céljait is szolgáló, az Szt. 54/B. §-ának 24. pontja szerinti tanműhely (a továbbiakban: tanműhely) bérleti, munkavédelmi, tűzbiztonsági és közüzemi szolgáltatásai díjára a tárgyévben fordított ellenőrizhető és arányos költségek összegével. Az elszámolható költségek nagysága a tanműhely gyakorlati képzéssel hasznosított időtartamára vonatkozó, a tanműhely adottságait, az üzemeltetett berendezések névleges teljesítményét figyelembe véve az általános költségnormáknak megfelelő - a költségelszámolással egy időben alapbizonylatként mellékelt számításokkal igazolt - díjhányad. Dokumentálás:  Tanműhely bérleti szerződés, bérleti díj számlák  Munkavédelmi és tűzvédelmi szabályzatok, felülvizsgálatok dokumentumai  Közüzemi költségek számlái  Díjhányad számítások

25 A 2007. évi gyakorlati képzéshez kapcsolódó anyagköltség A tanulószerződés alapján foglalkoztatott tanuló gyakorlati képzése során felhasznált anyagköltségre - tanulónként és évenként - legfeljebb a kötelező legkisebb munkabér 20 százalékának megfelelő ellenőrizhető összeggel csökkentheti a hozzájárulási kötelezettségét. (65.500 *0,2= 13.100 Ft/fő/év) azokban a szakképesítésekben, amelyekben nehezen biztosítható a szakképzett munkaerő (a továbbiakban: hiány-szakképesítések) legfeljebb a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) negyven százalékának megfelelő összeggel (65.500 *0,4= 26.200 Ft/fő/év) 2007.09.01.-től! Dokumentálás:  Tanulószerződések  Foglalkoztatási napló  Anyagköltség számlái  Raktár kivételezési jegyek

26 2007. évi elszámolható saját dolgozó képzési költségek A még fennmaradó kötelezettségét a hozzájárulásra kötelezett saját munkavállalói számára a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 20. §-ában meghatározott felnőttképzési szerződés, a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Munka Törvénykönyve) szerinti tanulmányi szerződés, vagy munkáltatói kötelezés alapján megszervezett képzés külön jogszabályban (13/2006. SZMM rendelet) meghatározott költségei elszámolásával teljesítheti. Az elszámolt költségek összege nem haladhatja meg a hozzájárulásra kötelezett bruttó kötelezettségének 33/60 százalékát.

27 A saját dolgozó képzés költségelszámolásának feltételei A képzés költségeivel akkor csökkentheti bruttó kötelezettségét, ha a következő feltételeknek együttesen megfelel: a) a képzés az Fktv.-ben, illetve a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről, valamint a térségi integrált szakképző központ tanácsadó testületéről szóló 8/2006. (III. 23.) OM rendelet 1-4. §-ában foglaltak szerint történik; b) a képzés az Országos Képzési Jegyzékben (a továbbiakban: OKJ) szereplő szakképesítést ad, vagy megfelel a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.) 1. §-a (1) bekezdésének c)-e) és g) pontjai valamelyikében foglaltaknak, vagy nyelvi képzés; c) a képzés minimális időtartama 20 óra; d) a teljes képzési óraszám da) szakmai képzés, vagy legfeljebb 30 százaléka általános képzés, nyelvi képzés, illetőleg a képzéshez kapcsolódó felnőttképzési szolgáltatás, vagy db) a munkavállaló munkakörének ellátásához szükséges önálló nyelvi képzés, vagy legfeljebb 30 százaléka általános képzés, illetőleg a képzéshez kapcsolódó felnőttképzési szolgáltatás; e) a képzésre az Európai Unió tagállamainak területén kerül sor; f) a hozzájárulásra kötelezett az 5. §-ban meghatározott adatszolgáltatást teljesítette.

28 Adatszolgáltatás A hozzájárulásra kötelezett az előírt felnőttképzési szerződés, tanulmányi szerződés, vagy a tanulmányok folytatására történő munkáltatói kötelezés alapján megszervezett képzésre vonatkozóan a képzés tárgyévében köteles a 13/2006. SZMM rendelet 1. és 2. számú mellékleteinek alapján adatszolgáltatást benyújtani a regionális munkaügyi központ részére a tárgyévet követő második hónap 15-ig. Egy elszámolásban egy hozzájárulásra kötelezettre vonatkozó adatlaphoz több képzésre vonatkozó adatlap is csatolható.

29 Saját dolgozó képzés elszámolás dosszié: Szerződéses alap 1. Felnőttképzési szerződés (Fktv. 20. paragrafusa) -képzés -saját munkavállaló, létszám -képzési díj 2. Tanulmányi szerződés (Mt. 110-116.paragrafusa) -képzés -saját munkavállaló, létszám -képzési díj vagy Munkáltatói kötelezés (Mt. 103.paragrafusa) -képzés -saját munkavállaló, létszám Elszámolás-felhasználás képzésenként Külső képzés - képzésenként kiállított számla - képzési díj - felnőttképzési szolgáltatás díja - jogszabályban meghatározott vizsga és vizsgáztatási díj - véglegesen átadott tankönyv taneszköz Belső képzés - önköltség számítás - képzésenként elkülönített nyilvántartás - elszámolható költség tényleges önköltségen Vegyes képzés az előbbiekben felsoroltak együttesen Bizonylatolás a képző intézmény intézmény- akkreditációs tanúsítványának cégszerűen hitelesített másolata, -Regisztrációs tanúsítvány ( belső képzők) - az Fktv. 16. §-ának (2) bekezdése szerinti képzési program, ha a képzés nem szerepel az OKJ-ban, vagy nem akkreditált képzési program alapján valósul meg, - akkreditált képzési program alapján folytatott képzés esetén a külön jogszabályban meghatározott program- akkreditációs tanúsítvány cégszerűen hitelesített másolata, -önálló nyelvi képzés elszámolása esetén a munkavállaló munkaköri leírása, vagy munkaszerződése, - szolgáltatási szerződés. - Fktv. 10/A.§-a szerint előírt dokumentumok Adatszolgáltatás Tárgyévét követő február 15-ig: Bejelentőlap - képzések száma - létszám - képzések elszámolt összes költsége Adatlap (képzésenként) - képzés - létszám - képzésre elszámolt költsége és mértéke

30 Befizetési kötelezettség gyakorlati képzést szervezők esetén: Az a hozzájárulásra kötelezett, aki a szakképzési hozzájárulási kötelezettségének részben az előbb említettek alapján tett eleget, a fennmaradó kötelezettsége még nem teljesített részének, azonban a bruttó kötelezettsége legfeljebb 20 százalékának a Munkaerőpiaci Alap (a továbbiakban: Alap) Magyar Államkincstárnál (a továbbiakban: Kincstár) vezetett számlájára történő befizetéssel teljesíti.

31 2007. évi elszámolható fejlesztési támogatás A hozzájárulásra kötelezett a kötelezettségét - fejlesztési megállapodás alapján - szakképző iskola számára a szakmai alapképzés, valamint felsőoktatási intézmény számára az Ftv. hatálya alá tartozó gyakorlati képzés tárgyi feltételeinek fejlesztését közvetlenül szolgáló felhalmozási támogatás (a továbbiakban: fejlesztési támogatás) nyújtásával is teljesítheti. A szakképző iskola szakképző iskolai tanulónként, illetve a felsőoktatási intézmény az általa szervezett, az Ftv. hatálya alá tartozó gyakorlati képzésben résztvevő hallgatónként – tárgyi eszköz átadása kivételével – legfeljebb a költségvetési törvényben meghatározott iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) fajlagos összege háromszorosával azonos mértékű fejlesztési támogatás fogadására jogosult. 2005. évi CLIII. törvény 3. számú melléklet 16. e) :  iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) fajlagos összege: 112 000 Ft/fő Fogadható fejlesztési támogatás maximuma: 336 000 Ft/tanuló, illetve hallgató

32 2007. évi elszámolható fejlesztési támogatás A fejlesztési támogatás összege csak a hozzájárulásra kötelezettnél képződött bruttó kötelezettség 70 százalékának megfelelő mértékig vehető figyelembe kötelezettségcsökkentő tételként. A felsőoktatási intézmények számára nyújtott fejlesztési támogatás a bruttó kötelezettség legfeljebb 35 százaléka lehet. A fejlesztési támogatásból megvalósított, a szakképző iskolában szervezett szakmai alapképzést, valamint az Ftv. hatálya alá tartozó gyakorlati képzést szolgáló tárgyi eszköz működtetési költségeinek finanszírozására a fejlesztési támogatásnak legfeljebb 15 %-a használható fel. Ennek tényét, lehetőségét a fejlesztési megállapodásban célszerű rögzíteni. A fejlesztési támogatás nyújtásának a tárgyév utolsó napjáig lehet eleget tenni. (A hozzájárulásra kötelezettnek kell tárgyév utolsó napjáig utalnia, a támogatott intézményhez megérkezhet a tárgyévet követő év első banki napján.)

33 13/2004 (IV.27.) OM rendelet 6. §-sa értelmében a fejlesztési megállapodásnak a következőket kell tartalmaznia a)a megállapodást kötő felek nevét (cégnevét), székhelyét, adószámát, statisztikai számjelét, cégjegyzékszámát, egyéni vállalkozói igazolvány számát, nyilvántartási számát, bankszámlaszámát, szakképző iskolának, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet 12/A. § (5) bekezdése szerinti azonosítóját, OM azonosító, b) a fejlesztési támogatásban részesített szakképző iskolában, valamint a térségi integrált szakképző központ (a továbbiakban: TISZK) keretében működő központi képzőhelyen (a továbbiakban: központi képzőhely), illetve a felsőoktatási intézményben (a továbbiakban együtt: fejlesztési támogatásban részesített) folyó képzés esetében a támogatandó szakmacsoport, szak, szakképesítés megnevezését és a gyakorlati oktatási és gyakorlati képzés helyszínét és időtartamát, c) a tárgyévben gyakorlati oktatásban és gyakorlati képzésben részesülő tanulók szakmacsoportonkénti, szakképesítésenkénti létszámát, illetve az érintett hallgatók szakonkénti, évfolyamonkénti létszámát, d) a hozzájárulásra kötelezett által az Szht. és e rendelet keretei között nyújtandó fejlesztési támogatás összegét, átadás módját, e) a fejlesztési támogatásban részesített a gyakorlati képzés tárgyi feltételeinek javítását szolgáló tervezett fejlesztések felsorolását, illetve tárgyi eszköz átadása esetén az átadásra kerülő tárgyi eszköz megnevezését, könyv szerinti értékét, egyedi azonosító adatait, f) a fejlesztési támogatás felhasználásának és a fejlesztési támogatásban részesítettnek az erről szóló a támogató részére megküldendő beszámolásnak a határidejét.

34 Jogérvényes fejlesztési támogatási szerződés A központi képzőhely akkor jogosult fejlesztési támogatás fogadására, ha megfelel a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről, valamint a térségi integrált szakképző központ tanácsadó testületéről szóló 8/2006. (III. 23.) OM rendelet 18. §-ában meghatározott követelményeknek, és ezt a TISZK-et létrehozó iskolafenntartó, több fenntartó együttműködésével létrehozott TISZK esetében a koordinációs szerepet betöltő fenntartó (a továbbiakban: iskolafenntartó) bejelentette az OM Alapkezelőnek, amely alapján az OM Alapkezelő a központi képzőhelyet nyilvántartásba vette. A fejlesztési megállapodás csak a szakképző iskolát fenntartó, központi képzőhely esetében az iskolafenntartó egyetértő nyilatkozatával és a megállapodás ellenjegyzésével válik érvényessé. A fejlesztési megállapodáshoz mellékelni kell az átadásra kerülő tárgyi eszköznek a hozzájárulásra kötelezett számviteli nyilvántartásában szereplő dokumentumai másolati példányait, az átadó cégszerű aláírásával hitelesítve.

35 A Támogatott kötelezettsége a 2007. évi átvett fejlesztési támogatásokkal kapcsolatosan A fejlesztési támogatás átadása és átvétele nyilvános, a kapott fejlesztési támogatást nyilvánosságra kell hozni a 2008. január 31. napjáig a fejlesztési támogatásban részesített honlapján, melyet 2009. január 31-éig a honlapon kell tartani. A pénzbeli fejlesztési támogatást a támogatásban részesített köteles az átvétel évét követően kezdődő év december 31-éig felhasználni. Amennyiben a fejlesztési támogatást az előbbiekben meghatározott határidőig nem használja fel a gyakorlati képzés tárgyi feltételeinek fejlesztésére, akkor köteles harminc napon belül a támogatás fel nem használt részét a Kincstárnál vezetett EFK számlára befizetni. A fejlesztési megállapodás végrehajtásáról a fejlesztési támogatásban részesített köteles a végrehajtás napjától számított 30 napon belül írásban tájékoztatni a fejlesztési támogatást nyújtó hozzájárulásra kötelezettet. A kapott fejlesztési támogatás felhasználható önrészként a MPA képzési alaprésze (a továbbiakban: alaprész) forrásaiból megvalósuló pályázat keretében

36 A Támogatott kötelezettsége az átvett fejlesztési támogatásokkal kapcsolatosan Amennyiben a fejlesztési támogatásban részesített - neki fel nem róható okból - a fejlesztési megállapodásban vállalt kötelezettségeit 75 százalék alatti arányban teljesíti, az igénybe nem vett támogatás összegét az Alap képzési alaprészének (a továbbiakban: alaprész) számlájára köteles befizetni. Amennyiben a fejlesztési támogatásban részesített - neki felróható okból - nem vagy csak részben teljesíti a fejlesztési megállapodásban vállalt kötelezettségeit, az igénybe vett támogatás egészét, vagy a teljesítéssel arányos részét meghatározott mértékű kamattal növelt összeggel kell visszafizetnie. A kamat: a támogatás átutalása, illetve a tárgyi eszköz átadásának időpontjától a meghiúsulás napjáig számolt, ezen időszakban érvényes jegybanki alapkamat kétszerese. A kamat beszedéséről az OM Alapkezelő gondoskodik.

37 A Támogatott kötelezettsége a 2007. évi átvett fejlesztési támogatásokkal kapcsolatosan A fejlesztési támogatásban részesített a tárgyévet követő év március 15-éig köteles megküldeni a rendelet 1. és 2. számú mellékletnek megfelelő adatszolgáltatását az NSZFI részére. Hibásan vagy pontatlanul kitöltött, illetőleg ellentmondó adatokat tartalmazó adatszolgáltatás esetén az NSZFI a kötelezettet legfeljebb két alkalommal, ötnapos határidő biztosításával hiánypótlásra szólítja fel. A hiánypótlás nem, vagy nem határidőre történő teljesítése esetén a kötelezettel szemben a 7. § (5) bekezdésében meghatározott jogkövetkezményeket kell alkalmazni. A fejlesztési támogatásban részesített abban az esetben köthetett a tárgyévre fejlesztési támogatás átadásáról szóló megállapodást, amennyiben a már említett előírt, a honlapon történő nyilvánosságra hozatali, a fenti adatszolgáltatási, valamint a végrehajtásról szóló tájékoztatási kötelezettségeinek eleget tett.

38 Fejlesztésének támogatás dokumentálása a támogatónál Fejlesztési támogatási dosszié: Jogszabályban meghatározott tartalmú, jogérvényes (jóváhagyott és ellenjegyzett) támogatási szerződés A tárgyév utolsó napjáig teljesített átutalás A támogatott beszámolója az adott szerződésre vonatkozóan

39 Befizetés Ha az előzőekben meghatározott kötelezettségcsökkentő tételek éves szinten együttesen sem érik el a bruttó kötelezettséget, akkor a különbségnek megfelelő összeget (a továbbiakban: nettó kötelezettség) a tárgyévet követő év második hónapjának 15. napjáig kell befizetni. Gyakorlati képzést nem szervezők esetében: (bevallás APEH-hoz) Az APEH Szakképzési hozzájárulás beszedési számla megnevezésű, 10032000-06056061 számú számlájára, a közlemény rovatban az adószám feltüntetésével. Gyakorlati képzést szervezők esetében: (bevallás NSZFI-hez) Az NSZFI-MPA területi előirányzat-felhasználási keretszámlájára (EFK) megnevezésű, 10032000-01744260- 70000007 számú számlájára, a közlemény rovatban ”2007. évi szakképzési hozzájárulás” szöveg feltüntetésével.

40 Köszönöm a figyelmüket! Lászlóné Szép Györgyi igazságügyi adó- és könyvszakértő HLZ Szakértő Adótanácsadó és Könyvvizsgáló Kft. 2007. december


Letölteni ppt "A szakképzési hozzájárulás elszámolása, bevallása, dokumentálása Bevallás 2007."

Hasonló előadás


Google Hirdetések