Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A polgárőrség lehetőségei a kistelepülések biztonságának fenntartásában 2011. szeptember 28. Zámbó Péter OPSZ alelnök

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A polgárőrség lehetőségei a kistelepülések biztonságának fenntartásában 2011. szeptember 28. Zámbó Péter OPSZ alelnök"— Előadás másolata:

1 A polgárőrség lehetőségei a kistelepülések biztonságának fenntartásában 2011. szeptember 28. Zámbó Péter OPSZ alelnök Zambo.peter1@chello.huZambo.peter1@chello.hu, +36-30-9010218 A polgárőrség lehetőségei a kistelepülések biztonságának fenntartásában 2011. szeptember 28. Zámbó Péter OPSZ alelnök Zambo.peter1@chello.huZambo.peter1@chello.hu, +36-30-9010218

2 "Ne arra törekedj, hogy többnek lássanak, mint ami vagy. Hanem több legyél, mint aminek tartanak„ (Goethe)

3

4 Magyarország Alaptörvénye* Isten, áldd meg a magyart! NEMZETI HITVALLÁS  Felelősséget viselünk utódainkért, ezért anyagi, szellemi és természeti erőforrásaink gondos használatával védelmezzük az utánunk jövő nemzedékek életfeltételeit.  Valljuk, hogy az emberi lét alapja az emberi méltóság.  Valljuk, hogy az egyéni szabadság csak másokkal együttműködve bontakozhat ki.

5 Magyarország Alaptörvénye* Isten, áldd meg a magyart! NEMZETI HITVALLÁS  Valljuk, hogy a közösség erejének és minden ember becsületének alapja a munka, az emberi szellem teljesítménye.  Valljuk az elesettek és a szegények megsegítésének kötelességét.  Valljuk, hogy a polgárnak és az államnak közös célja a jó élet, a biztonság, a rend, az igazság, a szabadság kiteljesítése.

6 POLGÁRŐRSÉG  Társadalmi szervezet /1989. évi II. törvény/  Önkéntesen létrehozott  Önkormányzattal rendelkező  Meghatározott célok /alapszabály, 2006. évi LII. törvény/  Nyilvántartott tagság  Célok elérésére szervezett tevékenység

7 87 134 120 145 84 65 114 101 44 158 113 58 63 80 84 91 111 234 167 73 Egyesület: 2126 Polgárőr: 88797 fő

8 HELYI ÖNKORMÁNYZAT  Területi alapon működő  Közhatalommal felruházott  Alkotmányban nevesített, kollektív alapjog  Választópolgárok által, demokratikus választással létrehozott  Helyi közügyek önálló intézése  Képviselő-testület és helyi népszavazás

9 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról  önállóan szabályozhatja, egyedi ügyekben szabadon igazgathatja a feladat- és hatáskörébe tartozó helyi közügyeket  önként vállalt helyi közügyekben az önkormányzat mindent megtehet, ami jogszabályt nem sért  népfelség; demokratikus; közakarat

10 TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÖTELEZŐ FELADATAI egészséges ivóvíz óvodai nevelés az általános iskolai oktatás és nevelés egészségügyi és a szociális alapellátás közvilágítás helyi közutak és a köztemető fenntartása közterületeken közúti járművel történő várakozás (parkolás) biztosítása nemzeti és az etnikai kisebbségek jogainak érvényesítése

11 TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI Településfejlesztés és rendezés Környezet védelme Lakásgazdálkodás Csatornázás Helyi tömegközlekedés Köztisztaság Helyi tűzvédelem Közbiztonság helyi feladatai Helyi energiaszolgáltatás Foglalkoztatás Közösségi tér biztosítása Közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység, sport támogatása

12 TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT EGYÜTTMŰKÖDÉSE A települési önkormányzat a feladatai körében támogatja a lakosság önszerveződő közösségeinek a tevékenységét, együttműködik e közösségekkel. A képviselő-testület a szervezeti és működési szabályzatában határozza meg, mely önszerveződő közösségek képviselőit illeti meg tevékenységi körében tanácskozási jog a képviselő-testület és bizottsága ülésein.

13 2006. ÉVI LII. TÖRVÉNY A POLGÁRŐRSÉGRŐL  Közfeladat; önkéntesség; nagykorúság; büntetlen előélet  Együttműködési kötelezettség: -rendőrség /írásbeli kötelezettség/ -helyi önkormányzat -állami és önkormányzati szervek -katasztrófavédelem -NAV vámszerve -környezet és természetvédelmi szervek -önkormányzati és önkéntes tűzoltóságok -mezei és természetvédelmi őrszolgálatok (írásbeli lehetőség)

14 POLGÁRŐRSÉG FELADATAI 1) a közrend, a közbiztonság védelme 2) az államhatár őrzése és rendjének fenntartása 3) a katasztrófa- és veszélyhelyzet megelőzése, elhárítása, következmények felszámolása 4) a környezet veszélyeztetettségének, károsításának, rongálásának megelőzése, elhárítása, következményeinek felszámolása 5) bűn- és baleset-megelőzés 6) áldozatvédelem

15 POLGÁRŐRSÉG FELADATAI 7) közlekedésbiztonság támogatása 8) környezetvédelmi tevékenység támogatása 9) a lakosság és az önkormányzatok közötti kapcsolat erősítése 10) a rendőrségről szóló törvény alapján létrehozott bűnmegelőzési és közbiztonsági bizottság munkájában való részvétel 11) folyamatos kapcsolattartás az együttműködő szervekkel 12) kölcsönös segítségnyújtás egymásnak a feladatok ellátásában

16 POLGÁRŐRSÉG FELADATAI 13) közreműködés a bűncselekmények megelőzésében és felderítésében 14) közreműködés eltűnt személyek felkutatásában 15) önálló, illetve közös szolgálat vagy feladat teljesítésével az együttműködő szervek szakmai tevékenységének segítése 16) közreműködés a lakosok személyének és javainak védelmében, az állami és önkormányzati vagyon megóvásában

17 BŰNMEGELŐZÉSI TAPASZTALATOK a közvilágítás fejlesztésének hatására 20 %- kal csökkent a bűnözés SZEM hatására 6-16 %-kal csökkent a bűnözés a mentori rendszer eltérő hatékonyságú térfigyelő kamerák + reagálás korai család-terápia önkontroll erősítése, megküzdési stratégiák elsajátítása, szerepjáték és relaxációs tréning

18 AZ 1994. ÉVI XXXIV. TÖRVÉNY A RENDŐRSÉGRŐL általános bűnügyi nyomozó hatósági jogkört gyakorol; végzi a bűncselekmények megelőzését és felderítését; szabálysértési hatósági jogkört gyakorol; közreműködik a szabálysértések megelőzésében és felderítésében; közlekedési hatósági és rendészeti feladatokat lát el; ellátja a közterület rendjének fenntartásával kapcsolatos rendészeti feladatokat ;

19 AZ 1994. ÉVI XXXIV. TÖRVÉNY A RENDŐRSÉGRŐL őrzi az államhatárt, megelőzi, felderíti, megszakítja az államhatár jogellenes átlépését; ellátja a hatáskörébe utalt idegenrendészeti és menekültügyi feladatokat; elvégzi az e törvényben meghatározott belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési célú ellenőrzést; védelmet nyújt az életet, a testi épséget, a vagyonbiztonságot közvetlenül fenyegető vagy sértő cselekménnyel szemben; felvilágosítást és segítséget ad a rászorulónak; tiszteletben tartja és védelmezi az emberi méltóságot, óvja az ember jogait

20 AZ 1994. ÉVI XXXIV. TÖRVÉNY A RENDŐRSÉGRŐL a rendőrkapitány, a megyék (főváros) tekintetében a rendőrfőkapitány és az illetékességi területen működő önkormányzatok, a közbiztonsággal összefüggő feladatok ellátásának társadalmi segítésére és ellenőrzésére - a közbiztonság fenntartásában érintett állami és társadalmi szervezetek bevonásával - bűnmegelőzési és közbiztonsági bizottságot hozhatnak létre /a bizottság elnökét, tagjait együttesen bízzák meg az önkormányzat képviselő-testülete megbízatásának időtartamára, a működéséhez szükséges költségeket a rendőrség és az önkormányzatok külön megállapodásban rögzített arányban viselik /

21 AZ 1994. ÉVI XXXIV. TÖRVÉNY A RENDŐRSÉGRŐL ha a települési önkormányzat képviselő- testülete a saját szervezetén belül közbiztonsági ügyekkel foglalkozó bizottságot hoz létre, a rendőrkapitány a bizottság munkáját - a titok- és az adatvédelemre vonatkozó rendelkezések figyelembevételével - a feladatai ellátásához szükséges tájékoztatás megadásával köteles elősegíteni

22 POLGÁRŐRSÉG TÁMOGATÁSA /2006. ÉVI LII. TÖRVÉNY/ Az együttműködő szervek, különösen az önkormányzatok, a rendvédelmi, a környezet- és természetvédelmi szervek a polgárőrség működését és tevékenységét lehetőség szerint anyagi források biztosításával, technikai és egyéb eszközök átadásával vagy más módon támogathatják.

23 POLGÁRŐRÖK AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATOKBAN az álló és mozgó figyelő-jelző szolgálat szervezésében és ellátásában, az önkormányzati közterület-felügyelet munkatársaival közös szolgálatot ellátásában, a katasztrófa-megelőzés és elhárítás önkormányzati feladatainak ellátásában; a településen található természeti és kulturális javak őrzésében; az önkormányzat rendezvényein szervezői és rendezői feladatok ellátásában; a helyi közutak és műtárgyaik, terek, parkok felügyelete, védelme ellátásában; vegyen részt karitatív tevékenység keretében - például idősek számára ebéd kihordása, stb. - egyes feladatok végzésében; a település rendezvények (falunapok), tömegsport rendezvények szervezésében és lebonyolításában, a helyi sportkörök működtetésében.

24 Az együttműködés kiterjed közös feladat- vagy szolgálat ellátásra felvilágosításra, tájékoztatásra meghatározott eseményen részvételre helyszínen való tartózkodásra, ott a rend fenntartásában való közreműködésre objektum, közterület vagy esemény megfigyelésére eljáró szerv tevékenységének támogatására és segítésére

25 2011. A KISTELEPÜLÉSEK BIZTONSÁGÁNAK AZ ÉVE! Az Országos Polgárőr Szövetség elnöksége, a korábbi évek gyakorlatának megfelelően 2010-ben is számos intézkedést és javaslatot tett arra, hogy a polgárőr egyesületek eredményesebb és hatékonyabb, láthatóbb és aktívabb polgárőr szolgálatot szervezzenek, ill. teljesítsenek.

26 Javasolt feladatok 2011-re Az egyesületek alapos helyzetértékelés alapján, a települések konkrét veszélyeztetettségi jellemzőit és a helyi igényeket figyelembe véve, valamint a rendelkezésre álló erőforrásokra, várható lehetőségekre támaszkodva határozzák meg a 2011. évre vonatkozó bűnmegelőzési-, közrend- és közbiztonság védelmi feladataikat.

27 Javasolt feladatok 2011-re A helyi feladatok meghatározásánál, a polgárőr szolgálatok tervezésekor, és a végrehajtás során kapjon prioritást az együttműködési megállapodásokban vállalt rendőrségi és önkormányzati igények teljesítése.

28 Intézkedési Terv feladatai aktív, látható, kiszámítható és folyamatos minőségi polgárőr szolgálatellátás a bűnmegelőzési és közrend-, közbiztonság védelmi szolgálatokat elsősorban a rendőrséggel, valamint az önkormányzatok rendészeti tevékenységével kell összehangolni, koordinálni

29 Intézkedési Terv feladatai a koordinált szolgálattervezéssel, a közös és önálló, valamint ügyeleti szolgálatok végrehajtásával járuljunk hozzá, hogy a településeken folyamatos legyen a bűnmegelőzési tevékenység, és biztosított legyen a jogsértésekre történő hatékony reagálási képesség

30 Intézkedési Terv feladatai a polgárőr egyesületek vezetői vállaljanak kezdeményező szerepet a „Közbiztonsági Egyeztető Fórumok” megszervezésében, időszakos összehívásában, a bűnmegelőzési célból létrehozott „társadalmi információs hálózat” működtetésével javítsák a lakosság biztonságérzetét, a polgárőrök bevonásával folytassanak széles körű párbeszédet a kisebb súlyú bűncselekmények, jogsértések megelőzése és felderítése érdekében

31 Intézkedési Terv feladatai a polgárőrök, polgárőrvezetők nyíltan és bátran vállaljanak felelősséget a település, település-rész közbiztonságáért, lakókörnyezetükben példamutató módon éljenek, ne tűrjék el a kisebb súlyú jogsértéseket sem, a helyi lehetőségek függvényében együttműködést kell szervezni

32 Intézkedési Terv feladatai indokolt esetben a polgárőrök segítsék az etnikai problémák megoldását, a kisebbség képviselőivel folytassanak rendszeres párbeszédet, és az arra alkalmas, kisebbséghez tartozó személyeket vonják be a bűnmegelőzési tevékenységbe posták és a postai kézbesítők védelme

33 Intézkedési Terv feladatai fejleszteni célszerű a Szomszédok Egymásért Mozgalmat Kistérségi együttműködések kialakításával, „mobil szolgálatok”, „kihelyezett polgárőr csoportok” szervezésével biztosítsuk a polgárőr egyesületekkel nem rendelkező települések biztonságát, rendszeres ellenőrzését és az eseményekhez (rendezvényekhez) szükséges erő- eszközösszpontosítás lehetőségét.

34 Intézkedési Terv feladatai minőségi polgárőrszolgálat követelményeinek való megfelelés szempontjait fokozatosan érvényesíteni kell, ezért a szolgálatok tervezésénél figyelembe kell venni az egyesületi tag fizikai és felkészültségbeli alkalmasságát, munkaköri leterheltségét, egészségi állapotát, teljesítő képességét

35 Intézkedési Terv feladatai elsősorban a nagyobb településeken, továbbra is célszerű szervezni és működtetni a rendszeres „posztos polgárőri szolgálatot” fejleszteni, tervezni, szervezni kell a bűnmegelőzési és a közterületi szolgálatellátással kapcsolatos kommunikációs tevékenységet, az Internet lehetőségeit felhasználva gyűjteni, és széles körben általánosítani szükséges a „bűnmegelőzés legjobb gyakorlatait”

36 Intézkedési Terv feladatai Rendszeressé kell tenni a bűnmegelőzési ismeretek bővítését, szélesíteni célszerű a nemzetközi együttműködést, és az Európai Bűnmegelőzési Hálózat (European Crime Prevention Network – EUCPN) lehetőségeinek felhasználását A felkészítő fórumokon, az alap-, tovább- és vezető képzéseken tudatosítani kell a leggyakoribb veszélyhelyzeteket, és a megelőzés lehetőségeit

37 Intézkedési Terv feladatai Bővíteni kell a lakóság tájékoztatásának lehetőségeit, a helyi média lehetőségek kihasználásával, és a rendőrség által összeállított kiadványok, szóróanyagok terjesztésével, valamint „Polgárőr Tájékoztató Lapok” készítésével, és az állampolgárokhoz történő eljuttatásával.

38 Intézkedési Terv feladatai Folytatni szükséges a polgárőr szerepvállalást a gyermek- és ifjúságvédelem, a kábítószer fogyasztásának visszaszorítása, a közlekedésbiztonsága, a balesetek megelőzése területein, amelynek legfőbb színtere az „Egy iskola – egy polgárőr mozgalom”

39 Intézkedési Terv feladatai Az áldozattá válás megelőzése érdekében tervszerűen kell foglalkozni az idős, főleg egyedül élő emberek védelmével, és segítésével, valamint a hajléktalanok problémáival.

40 Országos, regionális és funkcionális bűnmegelőzési és közterület ellenőrzési feladatok A bűnözés településeken, régiókon átívelő, térben és időben dinamikusan változó, társadalmi jelenség. A hatékony bűnmegelőzés érdekében - a szervezett, lokális fellépés elsődlegessége mellett - szükséges a polgárőr egyesületek központilag koordinált, az együttműködő partnerekkel térben és időben egyeztetett, célhoz kötött, demonstratív, nagy létszámú szolgálat ellátása.

41 Országos, regionális és funkcionális bűnmegelőzési és közterület ellenőrzési feladatok Országos-, regionális akciók meghirdetése történhet a rendőrség, vagy más együttműködő partner indokolt kérésére, vagy előre tervezetten, az elmúlt évek gyakorlati tapasztalatai alapján. EU elnökségének időszakában /2011. első félév/ a kiemelt rendezvények biztosításában résztvevő rendőri erők segítése, az érintett budapesti és megyei rendőr-főkapitányságok felkérésének megfelelően.

42 Országos, regionális és funkcionális bűnmegelőzési és közterület ellenőrzési feladatok A kiemelt üdülőkörzetekben a rendőrség koordinációja alapján, az idegenforgalmi idény jelent fokozott, regionálisan összehangolt bűnmegelőzési feladatokat Speciális koordinációt igényel a gépjármű felderítő tagozat, a vízi polgárőrök, a lovas polgárőrök egységes feladatellátásának összehangolása.

43 Országos, regionális és funkcionális bűnmegelőzési és közterület ellenőrzési feladatok Idényjellegű bűnalkalmak /fa- és mezőgazdasági termények lopása/ megelőzése regionális együttműködés megszervezésével, közreműködés a felderítésben, a veszélyeztetett területek biztosításában

44 Hagyományosan jelentkező, kiemelt, országos polgárőr akciók „Húsvéti Polgárőr Napok” elnevezéssel bűnmegelőzési, gyermek- és ifjúságvédelmi akciósorozat „Őszi Bűnmegelőzési Hónap” keretében az iskolakezdés bűnmegelőzési és a közlekedés- biztonsági feladataiban való részvétel

45 Hagyományosan jelentkező, kiemelt, országos polgárőr akciók „Mindenszentek és Halottak Napja” időszakában a temetők rendjét veszélyeztető bűncselekmények megelőzése, és a baleseti veszélyek mérséklése „Karácsonyi Polgárőr Bűnmegelőzési Napok” alkalmával a bevásárló központok, piacok, vásárok, vásárcsarnokok körzetének fokozott ellenőrzése Nemzeti ünnepekkel összefüggő közösségi rendezvények közterületi rendjének ellenőrzése

46 Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottságának határozata / 2011. május 23./ 1) „Az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottsága ezúton is kifejezi elismerését és nagyrabecsülését a polgárőr egyesületek valamennyi tagja felé, akik önfeláldozó önkéntes szolgálatukkal lakókörnyezetük közbiztonságát a rendőrséggel együttműködve védik. 2) A bizottság elismeri a már két évtizedes múltra visszatekintő legnagyobb létszámú hazai társadalmi szervezet sikereit, eredményeit és összekötő szerepüket az állampolgárok és a rendvédelem között. 3) A polgárőr egyesületek tagjai méltán lehetnek büszkék arra, hogy Európában egyedüliként működnek mint civil, pártsemleges, bűnmegelőző társadalmi szervezet. 4) Köszönet a felelősségteljes, odaadó szolgálatukért!"

47


Letölteni ppt "A polgárőrség lehetőségei a kistelepülések biztonságának fenntartásában 2011. szeptember 28. Zámbó Péter OPSZ alelnök"

Hasonló előadás


Google Hirdetések