Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az elektronikus építési napló bevezetésének jogszabályi hátterének ismertetése 2013. szeptember.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az elektronikus építési napló bevezetésének jogszabályi hátterének ismertetése 2013. szeptember."— Előadás másolata:

1 Az elektronikus építési napló bevezetésének jogszabályi hátterének ismertetése 2013. szeptember

2 Jogszabályi háttér O Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény O Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Kormány rendelet O Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI.8.) Kormány rendelet O Az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI.8.) Kormány rendelet O Az építésfelügyeleti bírságról szóló 238/2005. (X.25.) Kormány rendelet 2

3 I. Elektronikus építési naplóról általánosságban O Az elektronikus napló bevezetésével az építési napló fogalma NEM változik. O Az elektronikus építési napló egy komplex elektronikus alkalmazás, amely lehetővé teszi  az építőipari kivitelezési folyamat felügyeletét,  az építési napló vezetését,  az arra jogosultak számára a hozzáférést,  az elektronikus úton biztosítja az építési beruházásra vonatkozó kivitelezési adatoknak az OÉNY-be kerülését. 3

4 O Építési naplót kell vezetni az alábbi építőipari kivitelezési tevékenységnél:  építésügyi hatósági engedélyhez kötött,  tudomásulvételi eljáráshoz kötött,  a Kbt. hatálya alá tartozó. O Az építési napló időrendben tartalmazza:  a szerződés tárgya szerinti építőipari kivitelezési tevékenységet,  az építési-szerelési munkák adatait,  a munka menetére, megfelelőségére és dokumentumaira vonatkozó vagy az elszámoláshoz szükséges jelentős tényeket. O Az építési munkaterület átadásával egyidejűleg meg kell nyitni az első elektronikus építési főnaplót. 4

5 O Ha az építtető nem azonos a tulajdonossal, akkor az építési munkaterület átadását a tulajdonosnak  az építési naplóban ellen kell jegyeznie,  annak tudomásulvételéről az építési naplóban nyilatkoznia kell,  külön nyilatkozatban kell tudomásul vennie és azt elektronikus formában az építési naplóhoz csatolnia. O Nyilatkozat hiányában az építési munkaterület nem adható át a fővállalkozó kivitelező részére, az építési napló nem nyitható meg és a kivitelezés nem kezdhető meg. O Az építőipari kivitelezési folyamat résztvevői az előírt építési naplóval kapcsolatos kötelezettségüket az építésügyért felelős miniszter által működtetett internetes alapú elektronikus építési naplóban kötelesek teljesíteni! 5

6 O Az elektronikus építési fő- és alnapló részei:  címoldal,  nyilvántartásirész-oldalak,  naplórész,  összesítő lap. O Az elektronikus építési fő- és alnapló mellékletei:  tervnapló,  hatósági napló,  teljesítésigazolási napló,  elektronikus alvállalkozói nyilvántartás,  gyűjtőnapló. O Az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdése az elektronikus építési főnapló megnyitásával és az előírt adatok felvitelével teljesül. 6

7 II. Hatálybalépés Az elektronikus építési naplót: O azon építési beruházásokra kell alkalmazni, amelyek induló építőipari kivitelezési tevékenységét 2013. október 1-jét követően kezdték meg (általános építmények körében) Eltérő rendelkezések: O az általános építmények körében az Európai Unió támogatásából megvalósuló beruházások esetén 2014. január 1-jét, O a közlekedési, a víziközmű és vízgazdálkodási építmények, valamint a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdésében megjelölt sajátos építményfajták vonatkozásában 2014. július 1-jét, O a honvédelmi és katonai, továbbá a nemzetbiztonsági célú építmények tekintetében a 2014. október 1-jét, O az atomenergia alkalmazására szolgáló építmények tekintetében a 2016. október 1-jét követően megkezdett kivitelezések esetén kell alkalmazni. 7

8 O Az előzőekben felsorolt időpontig megkezdett építőipari kivitelezések esetén az építési naplót papír alapon a 191/2009. korm. rend. 2. melléklet szerinti tartalommal és formában a 2013. szeptember 30-án hatályos rendelkezések szerint kell vezetni. 8

9 III. Az elektronikus építési napló készenléte O Az általános építményfajták tekintetében az Országos Építésügyi Nyilvántartás (a továbbiakban: OÉNY) üzemeltetője, a Lechner Lajos Tudásközpont Területi, Építésügyi, Örökségvédelmi és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: LLTK) helyezi készenlétbe az építtető kezdeményezésére az elektronikus építési naplót, és ahhoz az építtető számára hozzáférést biztosít. Az építtető az elektronikus építési napló készenlétbe helyezését elektronikusan az OÉNY elektronikus építési napló alkalmazási felületén keresztül kezdeményezi. O A sajátos építményfajták tekintetében az elektronikus építési napló készenlétbe helyezését az építtető az OÉNY elektronikus építési napló alkalmazási felületén keresztül kezdeményezi a sajátos építményfajták szerinti miniszter által kijelölt rendszer üzemeltetőnél. 9

10 O Az építésügyi vagy építésfelügyeleti hatóság megszünteti az elektronikus építési napló készenlétét, ha  a főnaplót nem nyitották meg és az engedély hatálya lejárt,  a bontás tudomásulvétele esetén az egy év eltelt,  a Kbt. hatálya alá tartozó az építőipari kivitelezési tevékenység esetén a kérelemben megadott építési szerződésben szereplő határidő lejárt,  az elektronikus építési főnapló megnyitására sor került, és  az építtető az elkészült építményre jogerős és végrehajtható használatbavételi engedéllyel rendelkezik vagy a használatára tudomásulvétellel jogosulttá vált, vagy  a Kbt. hatálya alá tartozó építőipari kivitelezési tevékenység esetén az elektronikus naplóban megadott építési szerződéses határidő lejárt, és annak meghosszabbítására nem került sor. 10

11 O Az építésügyi hatóság abban az esetben, ha a használatbavételi engedély rendelkezik hiányzó építési tevékenységek elvégzésének kötelezettségéről, akkor e tevékenység befejezését követően szünteti meg a készenlétet. O Az építésügyi vagy az építésfelügyeleti hatóság az e- építési napló készenlétbe helyezésének megszüntetését és az e-építési napló lezárását az LLTK megkeresésével teljesíti. 11

12 IV. Építési szerződés O Az építtető és a fővállalkozó kivitelező között létrejövő építési szerződésnek az eddigieken túl tartalmaznia kell többek között  egyszer használatos belépési jelszót,  mellékletként az építési szerződés elektronikus építési naplóban rögzítendő részletes adatait kinyomtatva. O Ha építtetői fedezetkezelő működik közre, akkor mellékleteként tartalmazza az építési szerződés elektronikus alvállalkozói nyilvántartásban rögzített részletes adatait kinyomtatva. 12

13 V. Napló vezetése Általánosságban O Az elektronikus építési naplót magyar nyelven kell vezetni. O Az építőipari kivitelezési tevékenység résztvevői egymást a naplóba történő bejegyzéssel értesítik egymást  a veszélyhelyzetekről,  a tényekről,  a körülményekről, amelyek az építési szerződésen alapuló kötelezettségeik szerződésszerű teljesítését befolyásolják vagy veszélyeztetik. 13

14 O Az építési naplót naprakész állapotban kell tartani úgy, hogy minden munkavégzési napon történjen bejegyzés, munkaszüneti napon bejegyzés nem szükséges, viszont ezt a tényt - a várható munkafolytatási nap megjelölésével - az utolsó munkavégzési napon be kell jegyezni. O Az építési naplót az építőipari kivitelezési tevékenység végzésének ideje alatt az építési munkaterületen hozzáférhetővé kell tenni. O A fő- és alnaplót a jogszabályban meghatározott tartalommal és formában kell vezetni. O A napi bejegyzést, valamint az egyéb dokumentumokat online vagy az offline alkalmazás (ÁNYK) segítségével kell rögzíteni, melyet 3 napon belül az online rendszerbe fel kell tölteni. Ezeket a feltöltésig a helyszínen elérhetővé kell tenni a bejegyezők, a betekintők számára. O A napi bejegyzéseket és csatolt egyéb dokumentumokat a naplóvezetést végző vagy ennek hiányában az alkalmazás a bejegyzés napját követő napon automatikusan lezárja. 14

15 O A lezárt naplóbejegyzések és rögzített dokumentumok utólagos módosítását vagy törlését az e-napló alkalmazás követhetővé teszi. O A fő- és alnapló nyilvántartási oldalait a napló megnyitásakor kell kitölteni. A még nem ismert adatokat azok tudomásra jutásakor kell rögzíteni. O Az elektronikus alvállalkozói nyilvántartás vezetés csak fedezetkezelő esetén lesz. Mivel két alkalmazás (az elektronikus építési napló és az alvállalkozói nyilvántartás) összekapcsolása most elmarad. 15

16 Az építőipari kivitelezési tevékenység szereplőinek feladatai O Az építtető feladata többek között:  az építési napló ellenőrzése,  a fővállalkozó kivitelező építési naplóban történő azonnali értesítése, ha az építési szerződésben meghatározott, de még el nem kezdett kivitelezési szakasz ellenértéke nem áll rendelkezésre,  a fővállalkozó számára egyszer használatos belépési jelszó generálása. 16

17 O Az építőipari kivitelezési tevékenység végzésének ideje alatt a naplót  az építtető megbízása alapján az építési műszaki ellenőr, vagy a beruházási tanácsadó, vagy a beruházáslebonyolító,  az alvállalkozói napló esetén a megrendelő vállalkozó kivitelező vagy felelős műszaki vezetője folyamatosan ellenőrzi, és abban észrevételeit, megállapításait rögzíti. O Az építtető helyszíni képviselőjeként az építőipari kivitelezési tevékenység jellegének megfelelő építési műszaki ellenőrt, illetve meghatározott esetekben és módon beruházót, a beruházó lebonyolítót bízhat meg. O Ha az építtetőnek vagy a megbízott képviselőjének utasítása jogszabályt, hatósági határozatot sért, vagy az élet- és vagyonbiztonságot veszélyezteti, a vállalkozó kivitelező az utasítást és az azt megtagadó jognyilatkozatot köteles a naplóba bejegyezni. 17

18 O Az építtető felel többek között azért, hogy az építési napló a hatósági ellenőrzések és eljárások során az építésügyi és építésfelügyeleti hatóság rendelkezésére álljon, továbbá az építési napló elektronikus vezetését, az elektronikus építési napló aktiválásáért. O Az elektronikus építési naplóban köteles haladéktalanul közölni  a fővállalkozó kivitelező az építtetővel a pótmunka műszaki szükségességét,  az építtető a fővállalkozó kivitelezővel a pótmunka igényét. O Az építtető (megrendelő vállalkozó kivitelező) a fővállalkozó kivitelező (alvállalkozó kivitelező) elektronikus építési főnaplóját (alnaplóját) a fővállalkozói szerződés (alvállalkozói szerződés) adatainak rögzítésével és a fővállalkozó (alvállalkozó) számára hozzáférést biztosító, egyszer használatos belépési jelszó generálásával párhuzamosan állítja készenlétbe. 18

19 O A kivitelező többek között felelős az építőipari kivitelezési tevékenység jogszerű megkezdéséért és folytatásáért, az építési napló vezetéséért, kivitelezői jogosultságának meglétéért. O Az építési napló vezetésére kötelezett - az építőipari kivitelezési tevékenység végzésének ideje alatt, az építési munkaterületen - kérésre hozzáférést biztosít a bejegyzésre vagy betekintésre jogosultak részére a fő- és alnaplóhoz és ezek mellékleteihez. O A vállalkozó kivitelező a saját elektronikus építési naplójának a vezetésével megbízhatja a felelős műszaki vezetőjét. Az erre irányuló megállapodást mindkét fél elfogadásával a naplóban kell rögzíteni. O A fővállalkozó a főnaplót, az alvállalkozó az alnaplót az építési munkaterület átvételével nyitja meg, és az építőipari kivitelezői tevékenység befejezését követően az építési munkaterületről levonulással zárja le. 19

20 O Az elektronikus építési főnapló vezetése a fővállalkozó kivitelezőnek vagy megbízása esetén a fővállalkozó kivitelező felelős műszaki vezetőjének, az elektronikus építési alnapló vezetése az alvállalkozó kivitelezőnek vagy megbízása esetén az alvállalkozó kivitelező felelős műszaki vezetőjének a feladata. O A felelős műszaki vezető (építési műszaki ellenőr ) feladata többek között az alvállalkozó kivitelező által megküldött, teljesítésről szóló értesítés kézhezvételétől - ha szerződés vagy jogszabály átadás-átvételi eljárást határoz meg, ennek lezárásától - számított, szerződésben meghatározott, de legfeljebb 15 munkanapon belül az alvállalkozói teljesítésigazolás (teljesítésigazolás)  kiállítása és átadása vagy megküldése az alvállalkozó (a fővállalkozó) részére,  rögzítése az elektronikus építési naplóban. 20

21 Átvállalás O A megrendelő vállalkozó kivitelező a vele szerződéses viszonyban álló alvállalkozó elektronikus építési alnaplójának vezetését átvállalhatja, melyhez egyszer használatos belépési jelszó szükséges. O Az átadást mindkét fél jóváhagyásával kell rögzíteni a fő- vagy alnaplóban. O Az átvállalás nem vonatkozhat a teljesítésigazolási naplóra, az elektronikus alvállalkozói nyilvántartásra és a gyűjtőnaplóra. O Az aki a saját építési naplójának vezetését átadta, az átadás időtartama alatt nem vállalhatja át az alvállalkozója építési naplójának vezetését. O Az átadó észrevételt tehet vagy a naplóban rögzített nyilatkozatával bármikor visszaveheti az elektronikus építési napló vezetését. Ebben az esetben a többi átvállalás is megszűnik. 21

22 Bejegyzés O A napló készenlétének lezárásáig bejegyzést tehet  a főnaplóba és mellékleteibe  az építtető, a MűE, a beruházási tanácsadó, a beruházáslebonyolító, a tervezői művezető, az építésfelügyeleti hatóság, a biztonsági és egészségvédelmi koordinátor,  az alnaplóba és mellékleteibe  a napló vezetésére kötelezett alvállalkozó kivitelezővel szerződéses viszonyban álló megrendelő vállalkozó kivitelező, a FMV-je, az építésfelügyeleti hatóság,  a fő- és alnapló alvállalkozói nyilvántartás mellékletébe az építtetői fedezetkezelő, 22

23  a fő- és alnapló hatósági napló-mellékletébe az ellenőrzésre és bejegyzésre külön jogszabállyal feljogosított más hatóságok. O A fő- és alnaplóba a bejegyzésre jogosult a más jogosult bejegyzésére ellenészrevételt tehet vagy a bejegyzéseket tudomásul veheti. 23

24 Időbeli korlátozás nélkül Napló készenlétének lezárásáig 24 O az építtető és az építési műszaki ellenőr vagy beruházási tanácsadó, O az építésfelügyeleti hatóság, O az építésügyi hatóság, O a NAV építés helye szerint illetékes szerve, O külön jogszabályban az ellenőrzésre időkorlátozás nélkül feljogosított más hatóság. O az ellenőrzésre feljogosított egyéb hatóság, O a munkavédelmi és munkaügyi hatóság, O az építtetői fedezetkezelő, O az építtető által betekintésre felhatalmazott, az építési beruházás megvalósításához támogatást nyújtó szervezet, O az építtető megbízása alapján a tervezői művezető. Betekintés

25 O Az érdekelt szerződéses feleken, az építtetői fedezetkezelői eljárásban feljogosítottak és a NAV építés helye szerint illetékes szervén kívül a bejegyzésre vagy betekintésre felhatalmazottak nem jogosultak megtekinteni a fő- és alnaplóban és mellékleteikben feltüntetett fő- vagy alvállalkozói teljesítés, részteljesítés ellenértékét. O Az építési napló vezetésére kötelezett - az építőipari kivitelezési tevékenység végzésének ideje alatt, az építési munkaterületen - kérésre hozzáférést biztosít az e- főnaplóhoz, az e-alnaplóhoz és ezek mellékleteihez a bejegyzésre vagy betekintésre jogosultak részére. 25

26 VI. A naplóhoz kapcsolódó dokumentumok, cselekmények Felmérési napló 26 KellNem kell O Az építtetővel kötött szerződésben a felmérést tekintik az elvégzett munkák mennyiségének elszámolási alapjául. O Az elvégzett munkák mennyisége egyszeri felméréssel vagy az építési napló bejegyzéseiből megfelelően megállapítható, O a kivitelezési dokumentáció idom- és méretjegyzékével helyettesíthető, O a felmérési adatokat a szintezési jegyzőkönyv, a keresztszelvényrajzok és a tömegszámítások tartalmazzák.

27 O A fővállalkozó kivitelező vagy annak felelős műszaki vezetője a mennyiségi és minőségi hibák, hiányosságok kijavítását követően az elektronikus teljesítésigazolási naplórészben rögzíti a szerződésben vállalt és elvégzett tevékenységet tartalmazó elektronikus teljesítési összesítőt. 27

28 Műszaki átadás-átvétel O Az építési beruházás építési tevékenységének befejezésekor műszaki átadás-átvételi eljárást kell lefolytatni, melyhez az építtető hívja össze az eljárás résztvevőit a fővállalkozó kivitelező elektronikus főnaplóban jelzett kezdeményezésre. O Az eljárásról elektronikus jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet mellékletként csatolni kell a főnaplóhoz. O Ha az építtető a hibák, hiányok, hiányosságok kijavítását kéri, az elektronikus jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell  a kijavítás határidejét, valamint  a kijavításért és az átvételért felelős személy megnevezését. 28

29 O A fővállalkozó kivitelező vagy annak felelős műszaki vezetője a hibák, hiányosságok kijavítását követően az elektronikus teljesítésigazolási naplórészben rögzíti a szerződésben vállalt és elvégzett tevékenységet tartalmazó elektronikus teljesítési összesítőt. O A napló teljesítésigazolási napló melléklete a szakmai teljesítésigazolások rögzítésére szolgál. A pénzügyi teljesítés rögzítése csak fedezetkezelő részvétele esetén kötelező. A műszaki átadás-átvételi eljáráson felmerült és az elektronikusan feltöltött jegyzőkönyvbe vett hibák, hiányosságok kijavítását követően a szakmai teljesítést a teljesítésigazolási naplóban kell rögzíteni. A szakmai igazolások eredeti példányát papír alapon meg kell őrizni. O A vállalkozó kivitelező a benyújtott számlája teljes körű kiegyenlítésére csak akkor jogosult, ha a kötelezettsége teljesítésében részt vevő alvállalkozó kivitelezők követelését kiegyenlítette. 29

30 Építési munkaterület átadása, használatbavételi engedély vagy tudomásulvétel megkérése O A fővállalkozó kivitelező átadja az építtetőnek az építési munkaterületet, továbbá az elektronikus naplóban történő rögzítéssel „átadja”  hulladék-nyilvántartó lapot,  megvalósulási dokumentációt,  kezelési és karbantartási útmutatót,  minden olyan egyéb hatósági engedélyt, dokumentumot, nyilatkozatot, amely az építtető számára a rendeltetésszerű és biztonságos használatot igazolja és a használatbavételi engedély vagy tudomásul vétel megkéréséhez szükséges,  építési naplópéldányt annak összes mellékletével,  jótállási dokumentumokat. 30

31 VII. Építésügyi hatósághoz való kapcsolódási pontok Hatályosság O Az építési engedély a jogerőssé és végrehajthatóvá válásának napjától számított 3 évig hatályos, kivéve, ha  az építési tevékenységet a hatályossága alatt (az építési napló megnyitásával igazoltan) megkezdték és az építési tevékenység megkezdésétől számított 5 éven belül az építmény használatbavételi engedély megadására vagy használatbavétel tudomásulvételére alkalmassá válik. 31

32 Eltérés O A műemlék kivételével a jogerős és végrehajtható építési engedélytől és a hozzá tartozó engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki dokumentációban foglaltaktól a kivitelezés során eltérni csak az építésügyi hatóság újabb előzetes engedélyével, módosított építési engedéllyel lehet, kivéve, ha  az eltérés építési engedélyhez kötött, a jogszabályi előírásoknak megfelel, és nem változtatja meg az építmény  tömegét, befoglaló méreteit, magasságát, alaprajzi kontúrját,  helyét, telepítési paramétereit, és a telek beépítési paramétereit, 32

33  tartószerkezetének rendszerét,  helyi építészeti örökségvédelem alatt álló épület esetén a településképet meghatározó homlokzati elemeit,  az eltérés építési engedélyhez kötött, a jogszabályoknak megfelel és nem változtatja meg az építmény az előbbi pontban foglalt jellemzőit, elemeit, de az építmény teherviselési tulajdonságait, képességét érinti, de az építési naplóval igazoltan az építmény teherviselési tulajdonságai továbbra is megfelelőek, vagy  az eltérés tartalma önmagában nem építési engedélyhez kötött építési tevékenység. O Eltérés esetén legkésőbb a használatbavételi engedélyezésig az építési naplóhoz kell csatolni a megvalósult állapotról készült az eltérést ábrázoló tervrajzot, valamint annak ismertető munkarészét. 33

34 Használatbavételi engedélyezési eljárás O A használatbavételi engedély iránti kérelmet az építtető az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmassá válásakor, az építési munkaterület építtető részére történő, építési naplóban igazolt átadását követően, az építési engedély hatályossága alatt nyújtja be az építésügyi hatósághoz. O A használatbavételi engedély iránti kérelem elbírálása során az építésügyi hatóság többek között meggyőződik arról, hogy  a felelős műszaki vezetőnek a jogszabályban meghatározott tartalmú nyilatkozata az építési naplóban rendelkezésre áll, 34

35  a fővállalkozó kivitelező az építési munkaterületet az építési naplóban felvett jegyzőkönyv szerint átadta az építtetőnek. O Ha a használatbavételi engedély megkéréséhez az építési munkaterület átvételéről szóló jegyzőkönyv az építési naplóban nem áll rendelkezésre, az építésügyi hatóság 60 napos határidő megjelölésével ennek pótlására hívja fel az építtetőt. 35

36 Használatbavétel tudomásulvétele O A kérelmet az építtető többek között az építési munkaterület építtető részére történő, építési naplóban jegyzőkönyvvel igazolt átadását követően nyújtja be az építésügyi hatósághoz. O Az építésügyi hatóság az eljárása során vizsgálja, hogy a műszaki átadás-átvételi a jegyzőkönyv az építési naplóban rendelkezésre áll-e. Ha nem áll rendelkezésre, akkor az építésügyi hatóság az eljárás ügyintézési határidejét 60 nappal meghosszabbítja. O Az építésügyi hatóság ügyintézési határidejének meghosszabbításáról a naplóban történő bejegyzéssel is tájékoztatást ad. 36

37 VIII. Építésfelügyeleti hatósághoz való kapcsolódási pontok Általánosságban O Az építésfelügyeleti hatóság ellenőrzi az építőipari kivitelezési tevékenység végzéséhez előírt építési napló vezetésének módját és tartalmát. O A hatóság jogszabályban meghatározott módon az építőipari kivitelezési tevékenység folytatását megtilthatja és építésfelügyeleti bírságot szabhat ki, ha ellenőrzése során azt állapítja meg, hogy az építőipari kivitelezési tevékenység szakszerűségére, az építési napló vezetésére vagy a kivitelezési tevékenység folytatásához szükséges kivitelezési dokumentációra vonatkozó szabályokat súlyosan megsértették. 37

38 O Amennyiben a hatóság az építőipari kivitelezési tevékenység folytatását a helyszínen végzéssel megtiltotta, annak tényét az építési naplóba is bejegyzi. O Az építési napló vezetésére vonatkozó szabályok súlyos megsértésének minősül  az építési napló vezetésére vonatkozóan, ha az építtetői fedezetkezelő kötelező közreműködésének elmaradása miatt hiányzik az elektronikus alvállalkozói nyilvántartás,  az építőipari kivitelezési tevékenység szakszerűségére vonatkozóan, ha az építőipari kivitelezési tevékenységet az építési napló megnyitása nélkül végzik. O A hatóság az építési folyamat résztvevőivel szemben többek között az építési napló vezetésére vonatkozó szabályok megszegése esetén bírságot, mint jogkövetkezményt alkalmaz. 38

39 Szankcionálás - építésfelügyeleti bírság O Az építési napló vezetésére vonatkozó követelmények megsértése mellett 2013. október 1-ét követően az építtető és a fővállalkozó kivitelező részére új bírság tétel kerül bevezetésre. 39 15. Az építési főnapló készenlétbe helyezésének vagy megnyitásának a hiánya 80.000 Ft + 0,003xSZÉ legfeljebb 200.000 Ft (építtető) 200.000 Ft + 0,01xSZÉ legfeljebb 1.500.000 Ft (főváll.kiv.) 9. Az építési alnapló készenlétbe helyezésének vagy megnyitásának a hiánya 80.000 Ft + 0,003xSZÉ legfeljebb 200.000 Ft (megrend. váll. kivitelező) 200.000 Ft + 0,01xSZÉ legfeljebb 1.000.000 Ft (alváll.kiv.)

40 O E szabálytalanság esetében a 2013. január 1-ét követően alkalmazandó építésfelügyeleti bírság számítási mód szerint kell meghatározni az építésfelügyeleti bírságot.

41 Köszönöm a figyelmüket. 41


Letölteni ppt "Az elektronikus építési napló bevezetésének jogszabályi hátterének ismertetése 2013. szeptember."

Hasonló előadás


Google Hirdetések