Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az ÚMVP III-IV. tengelye vonatkozásában pályázható források 2011-ben EMVA Katona Ágnes Vidékfejlesztési Főosztály 2011. Március 24.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az ÚMVP III-IV. tengelye vonatkozásában pályázható források 2011-ben EMVA Katona Ágnes Vidékfejlesztési Főosztály 2011. Március 24."— Előadás másolata:

1 Az ÚMVP III-IV. tengelye vonatkozásában pályázható források 2011-ben EMVA Katona Ágnes Vidékfejlesztési Főosztály 2011. Március 24.

2 2 A vidékfejlesztés programozása Európai vidékfejlesztési stratégia (1698/2005/EK Tanácsi rendelet, 1974/2006/EK Tanácsi rendelet) Magyar vidékfejlesztési stratégia Magyar vidékfejlesztési program Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

3 3 fejlesztési irányai és a pénzügyi keretek I. tengely ( közel 2,4 Mrd EUR ) Mezőgazdaság, élelmiszer-feldolgozás és erdészet versenyképességének javítása 48% II. tengely ( közel 1,6 Mrd EUR ) Környezet és vidék állapotának javítása 35% III. tengely ( közel 700 M EUR ) Életminőség javítása a vidéki területeken és a diverzifikáció ösztönzése 17% IV. tengely ( közel 300 M EUR ) LEADER 5,5%

4 4 1. Kérelem benyújtási időszak: 2008. október 18. – 2009. január 12. A beérkezett kérelmek összesítése jogcímenként ÚMVP III. tengely összefoglaló Mikro vállalkozások fejlesztése Turisztikai tevékenység ösztönzése Falu- fejlesztés és megújítás Vidéki örökség megőrzése Összesen Rangsorba állított kérelmek száma (db) 1317103714478094610 Támogatott kérelmek száma (db) 93767610664733152 Kötelezettség- vállalás 13,913,6515,310,052,9 Kötelezettségvállalás összesen: 52,9 milliárd Ft

5 5 2. Kérelem benyújtási időszak: 2009. november. 16 - december 20. A beérkezett kérelmek összesítése jogcímenként* ÚMVP III. tengely összefoglaló Mikro vállalkozások fejlesztése Turisztikai tevékenység ösztönzése Falu- fejlesztés és megújítás Vidéki örökség megőrzése Összesen darabszám (db) 14449439785323897 összeg (HUF) 20,218,010,16,855,2 *LEADER Akciócsoportok adatszolgáltatása alapján

6 6 III. TENGELYES INTÉZKEDÉSEK A Helyi Vidékfejlesztési Stratégiákon keresztül megfogalmazott célok végrehajtása tovább folytatódik az intézkedésekre vonatkozó módosítások mellett: - A mikrovállakozások fejlesztése, illetve a turisztikai tevékenységek támogatása horizontális programmál válik, az IH hirdeti meg a jogcímeket - A térségek közötti, illetve a nemzetközi együttműködések jogcím horizontálissá válik, IH hirdeti meg - A LEADER-HACS-ok átalakításával egyidőben történik a HVS felülvizsgálat, majd nyár elején megjelennek a LEADER célterületek - A mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja rendelet előkészítése - A falufejlesztés és vidéki örökség jogcímrendeleteinek átdolgozása és a forrás őszi meghirdetése

7 7 III. tengely I. Mikrovállalkozás fejlesztés (136/2008. FVM rendelet) Turisztikai tevékenységek ösztönzése (160/2009. FVM rendelet) 2011. Májusában horizontálisan meghirdetve HACS-ok nem terveznek forrást ezekre az intézkedésekre

8 8 III. tengely II. Falumegújítás, Vidéki örökség megőrzése marad a HACS-oknál Meghirdetés: 2011. Október Mindkét jogcímrendelet módosítás alatt áll – alapvető támogatási feltételek módosítását nem tervezi az IH

9 9 MIKROVÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSE A támogatás célja : új mikrovállalkozások létrehozásának, illetve működő mikrovállalkozások fejlesztésének támogatása által a vállalkozói aktivitás, a versenyképesség, az innovációs képesség ösztönzése, munkahelyek megtartása és újak létrehozása, valamint a gazdasági szerkezet fejlesztése. Támogatás vehető igénybe: mikrovállalkozások fejlesztéseinek támogatására, a megkezdett vagy tervezett gazdasági tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó tevékenységre

10 10 Elszámolható költségek a) a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő eszközök (amely nem szerepel a 3.sz mellékletben) b) a gazdasági tevékenységgel érintett épülethez, épületrészhez tartozó, a fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó építési munka, új épület kialakítása; c) a gazdasági tevékenységgel érintett épülethez vagy épületrészhez kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztés; d) minőségbiztosítási és környezetirányítási rendszer, szabvány bevezetése; e) a Vhr. 31. §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások; f) olyan szoftver, illetve a vállalkozás támogatható tevékenységét közvetlenül szolgáló program, amelyet az ügyfél számvitelileg aktivál a befektetett eszközei vagy immateriális javai között, és a támogatási kérelmében, eszközként elszámolhat A d-f) költségek önállóan nem szerepeltethetőek a költségvetésben

11 11 E rendelet alapján nem igényelhető támogatás a) motorral hajtott szárazföldi, légi, vízi közlekedési jármű vagy motorral hajtott sporteszköz beszerzésére, és ezen eszközök tárolását, javítását, forgalmazását érintő beruházásokra, b) termőföld és ingatlan vásárlására, c) ingatlan bérleti díjára, d) élő állat vásárlására. Az e rendelet alapján megítélt támogatás az Európai Közösségetlétrehozó Szerződés (a továbbiakban: EK Szerződés) 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet értelmében de minimis támogatásnak minősül

12 12 A támogatás mértéke a) hátrányos helyzetű területen megvalósuló fejlesztés esetén az összes elszámolható kiadás 65%-a, de legfeljebb 35.000.000 Ft; b) egyéb területen megvalósuló fejlesztés esetén az összes elszámolható kiadás 60%-a, de legfeljebb 35.000.000 Ft. Elutasításra kerül az 1.000.000 forint összeget el nem érő támogatási igény Kisléptékű infrastruktúra kialakítására legfeljebb 10.000.000 forint igényelhető Minőségbiztosítási és környezetirányítási rendszerre legfeljebb 2.500.000 forint igényelhető

13 13 A támogatás igénybevételének feltételei A 4.sz melléklet szerinti jogosult településein lévő ügyfelek : a) a természetes személy ügyfél lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel, b) a mikrovállalkozás székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel, rendelkezik. Ha több települést érint, a fentiek szerint lakóhellyel, tartózkodási hellyel, székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel kell rendelkeznie

14 14 Nem támogatható tevékenységek szálláshely-szolgáltatás, nemzetgazdasági ág - bányászat, kőfejtési tevékenység, gépjármű-üzemanyag kiskereskedelem, nagykereskedelem, pénzügyi tevékenység és biztosítási tevékenység, oktatás, kivéve 85.5 szerinti egyéb oktatás, erdőgazdálkodási tevékenység, csak és kizárólag a mezőgazdasági termékek raktározása, tárolása, mezőgazdasági gépkölcsönzés, halgazdálkodás, italgyártás, szárazföldi, csővezetékes szállítás, vízi szállítás, légi szállítás, ingatlanügyletek, épületek építése, alagút építése, egyéb m.n.s. építés növénytervadgazdálkodáshoz kapcsolódó szolgáltatások.

15 15 További kizárás Az EK Szerződés I. mellékletében szereplő termékek előállítására, elsődleges feldolgozására vagy turisztikai tevékenységre irányul, valamint amely az EK Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 1. § 11. pontjában meghatározott érzékeny ágazatokba tartozó tevékenységhez kapcsolódik.

16 16 A támogatási kérelem benyújtása Postai vagy elektronikus úton formanyomtatványom Csatolandó mellékletek: természeteses személy ügyfél esetén a lakcímet igazolóhatósági igazolvány másolatát; pénzügyi terv, ha a kérelmezett támogatás összege az 5 000 000 forintot nem haladja meg; pénzügyi és üzleti tervet, ha a kérelmezett támogatás összege az 5 000 000 forintot meghaladja; az értékeléshez az 1. mellékletben meghatározott igazolásokat, nyilatkozatokat, dokumentumokat; az előző két pénzügyi évben igénybe vett csekély összegű támogatásról szóló nyilatkozatát; vállalkozó ügyfél esetén a vállalkozói igazolvány kiállító szerv által hitelesített másolatát; Tépítési beruházás esetén tervdokumentációt, amely jellegétől függően tartalmazza az alaprajzokat, homlokzatokat, metszeteket, részletrajzokat, illetve azok méretarányos adatait, egyéb beruházás esetében a műszaki leírást és dokumentációt; ha a referenciaár nem állapítható meg, 2 db árajánlatot,; ha az ingatlan nem az ügyfél tulajdonában van, akkor teljes bizonyító erejű okiratot, hogy az ügyfél jogosult a beruházást az ingatlanon megvalósítani és az üzemeltetési kötelezettség lejártáig használni, térképrészletet.

17 17 Értékelési szempontok - szakmai - 1. A támogatásból megvalósított beruházás részeként minőség vagy környezetirányítási rendszer bevezetésére is sor kerül. 2. A beruházás része a megújuló-, vagy bioenergia hasznosítás, az energiahatékonyság növelése, a megújuló erőforrások használata, a környezetbarát és környezetkímélő technológiák bevezetése vagy alkalmazása: 3. A fejlesztés tervezett tartalma szerint (eszközbeszerzés, vagy sem)

18 18 Értékelési szempontok - horizontális - 1. A kérelem benyújtását megelőző 12 hónap átlag létszámához képest a foglalkoztatottak számának bővítése a fejlesztés hatására (Igényelt támogatás összege/új munkahelyek száma) 2. Hátrányos helyzetű, vagy női munkavállalót foglalkoztat a fejlesztést követően 3. A beruházásnál akadálymentesítésére is sor kerül 4. A beruházás hátrányos helyzetű területen valósul meg 5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma 6. A fejlesztés a megvalósítás helye szerinti illetékes LEADER HACS területén működő mikrovállalkozások együttműködésével valósul meg 7. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékek, a természeti és kulturális jellegzetességek megőrzéséhez, a fejlesztés által érintett, helyben élő, dolgozó emberek környezetének, foglalkoztatási helyzetének, életminőségének javításához

19 19 Értékelési szempontok - pénzügyi szempontok - Összeghatár függvényében pénzügyi, vagy pénzügyi és üzleti terv alapján

20 20 TURISZTIKAI TEVÉKENYSÉGEK TÁMOGATÁSA A támogatás célja: a vidéki munkahelyek létrehozása vagy megőrzése érdekében a) a falusi szálláshely kialakítása, fejlesztése; b) gyermek- és ifjúsági turizmushoz kapcsolódó minőségi szálláshelyek fejlesztése, kialakítása, a hozzá kötődő szolgáltatások fejlesztése, kialakítása, valamint c) a szálláshelyhez nem feltétlenül kötött - a vidéki települések természeti erőforrásaira, mezőgazdasági, erdő-, vad- és halgazdálkodási adottságaira, közösségi-kulturális és gasztronómiai örökségére, nemzeti tájházakra, skanzenekre, borpincékre mint vonzerőre épülő - minőségi és komplex agro- és ökoturisztikai szolgáltatások kiépítése, a már működő szolgáltatások bővítése, korszerűsítése, marketingjének kialakítása, fejlesztése.

21 21 A támogatás tárgya a) 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet] szerint falusi szálláshely és kapcsolódó szolgáltatások kialakítása, már működő falusi szálláshelyek bővítése, korszerűsítése, akadálymentesítése, szolgáltatásaik fejlesztése (a továbbiakban: 1. célterület), b) a vidéki térségekben a gyermek- és ifjúsági turizmushoz kapcsolódó minőségi szálláshelyek és kapcsolódó szolgáltatások kialakítása, már működő egységek bővítése, korszerűsítése, akadálymentesítése és szolgáltatásainak fejlesztése (a továbbiakban: 2. célterület), c) foglalkoztatást elősegítő, alkalmi turisztikai szolgáltatásokhoz kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése (a továbbiakban: 3. célterület) keretében: ca) alkalmi falusi, agroturizmus, cb) ökoturizmus, cc) lovas turizmus, cd) vadászati turizmus, ce) erdei turizmus, cf) horgász turizmus, cg) kerékpáros turizmus, ch) vízi turizmus, ci) borturizmus, cj) gasztronómiai turizmus.

22 22 Nem igényelhető támogatás E rendelet alapján nem igényelhető támogatás a) termőföld és ingatlan vásárlására, b) ingatlan bérleti díjára, c) élő állat vásárlására, d) gondnoki lakásnak, az ügyfél saját maga által használt lakrészének megépítésére, felújítására, vagy ilyen lakásba, lakrészbe eszköz, berendezés beszerzésére, e) bontott építési anyag beszerzésére és beépítésére, f) motorral hajtott szárazföldi, légi, vízi közlekedési jármű vagy motorral hajtott sporteszköz beszerzésére, g) a gépkatalógusban szereplő tételek beszerzésére a 62-es gépcsoporthoz tartozó tételek kivételével, h) élelmiszeripari gépek beszerzésére, i) konferenciaturizmusra, j) az üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 137/2007 (VI.13.) Korm. Rendelet 2. számú mellékletének 2. pontjában (vendéglátás) felsorolt üzletek, k) lóversenypálya építésére, lovas vagy fogathajtó versenyek megrendezésére alkalmas létesítmények létrehozása.

23 23 A támogatás mértéke a) természetes személy, mikro-, kis- és középvállalkozás, települési önkormányzat vagy annak polgármesteri hivatala, települési kisebbségi önkormányzat, önkormányzati társulás, egyházi jogi személy, nem közhasznú tevékenységet folytató nonprofit szervezet és aa) a fejlesztést hátrányos helyzetű területen valósítja meg, akkor az összes elszámolható kiadás 65%-a, de legfeljebb 35 000 000 forint; ab) egyéb területen valósítja meg a fejlesztést, akkor az összes elszámolható kiadás 60%-a, de legfeljebb 35 000 000 forint; b) nonprofit szervezet, és a beruházás az ügyfél közhasznú tevékenységének ellátásához köthető, akkor az összes elszámolható kiadás 100%-a, de legfeljebb 35 000 000 forint.

24 24 A támogatás igénybevételének feltételei a) az az ügyfél, aki az adott célterület vonatkozásában jogszerűen végzi vagy a fejlesztést követően jogszerűen fogja végezni a tevékenységét; b) vadászati turisztikai fejlesztési esetén az az ügyfél, aki a fejlesztéssel érintett területen vadászatra jogosult; c) gyermek és ifjúsági szálláshely fejlesztés estén kizárólag települési önkormányzat, kisebbségi önkormányzat, és a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 16. §-ában meghatározott önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás, nonprofit szervezet és egyházi jogi személy

25 25 Elszámolható költségek a) építés, a fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó építési munka; b) a 2. mellékletben nem szereplő, a szálláshelyek, szolgáltatások működését szolgáló berendezési tárgyak, eszközök; c) olyan szoftver vagy a vállalkozás támogatható tevékenységét közvetlenül szolgáló program, amelyet az ügyfél számvitelileg aktivál a befektetett eszközei vagy immateriális javai között, és a támogatási kérelmében, eszközként elszámolhat; d) a horgászati cél esetén árnyékot adó, valamint a helyi vízgazdálkodási és talajadottságoknak megfelelő fafajok telepítése; e) a szolgáltatás működtetéséhez szükséges minősítési eljárás díja; f) a Vhr. 31. §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások.

26 26 További feltételek Ha az ügyfélnek a mezőgazdasági tevékenységéből származó árbevétele az 50%-ot meghaladja, akkor a fejlesztést kizárólag gazdaságon kívül jelenleg is végzett tevékenysége keretében valósíthatja meg a 3. § (1) bekezdés c) pont ci) alpontjában meghatározott szolgáltatás fejlesztése kivételével. Falusi szálláshely esetén a támogatás igénybevételének feltétele, hogy a fejlesztéssel kialakított (létrehozott, bővített, felújított) szálláshely az alábbi feltételeknek eleget tegyen: a) megfelel a 3. melléklet szerinti feltételeknek, b) legalább hat, legfeljebb tizenhat férőhellyel rendelkezik, c) a saját használatú helyiségektől és lakrésztől elkülönül, d) összkomfortos, e) a fejlesztéssel érintett ingatlanon nem működik más típusú szálláshely, g) a 239/2009. (X. 20.) Korm. rendeletnek megfelelő üzemeltetési engedéllyel rendelkezik, vagy új szálláshely létesítése esetén az üzemeltetési engedélyt köteles megszerezni legkésőbb az utolsó kifizetési kérelem benyújtásáig

27 27 Üzemeltetési időszak alatt köteles asz ügyfél a) falusi szállás és ifjsúági szálláshely fejlesztése esetén a vendégeknek legalább kétféle szolgáltatást nyújtani - amelyből az egyik más szolgáltatóval történő megállapodás alapján is nyújtható - az alábbiak közül: aa) étkeztetés, ab) szabadidős sport vagy rekreációs szolgáltatás, ac) vezetett túrázási lehetőség, ad) természeti, gasztronómiai vagy kulturális értékek megismertetése, bemutatása, b) amennyiben az a) pontban felsorolt szolgáltatások közül valamelyiket az ügyfél más szolgáltatóval történő megállapodás keretében végzi, akkor szükséges a megállapodás támogatási kérelemhez való csatolása; c) alkalmi falusi, vagy agroturisztikai fejlesztés esetén a falusi és agroturisztikai szolgáltató tevékenységek valamelyikét végezni; d) lovas turisztikai irányuló fejlesztés esetén legalább a Magyar Lovas Turisztikai Szövetség szerinti három patkós minősítésű lovas szolgáltatást végezni; e) vadászati turisztikai fejlesztés esetében a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (a továbbiakban: MgSzH) területi szerve által ellenőrzött vadászati jogosultsággal rendelkezni; f) tagságot fenntartani turisztikai szakmai szervezetben és csatlakozni annak minősítési vagy promóciós rendszeréhez g) falusi szálláshely esetén a 239/2009. (X. 20.) Korm. rendeletnek megfelelő üzemeltetési engedéllyel kell rendelkeznie.

28 28 IV. tengely LEADER - nemzetközi éstérségi együttműködések IV. tengely LEADER - nemzetközi és térségi együttműködések LEADER aljogcímek közül kikerül a nemzetközi és térségi együttműködések aljogcím - Önálló jogszabály lesz: központi végrehajtással LEADER térségek közötti és nemzetközi együttműködés – projekt típusok: nemzeti-, nemzetközi együttműködések területén alapvetően három típusú projektre kell felkészülni: Nemzeti, nemzetközi együttműködési projekt kidolgozását szolgáló előkészítő látogatások, más HACS-ok projektjeinek, munkájának megismerését szolgáló tanulmányutak (MNVH forrás 6000 Euro/HACS pályázatos rendszer); Nemzeti, nemzetközi együttműködési projektek megvalósítása (központi forrás); Nagyobb, nemzeti-, nemzetközi

29 29 LEADER térségek közötti és nemzetközi együttműködés - teendők A konzorciumban való pályázás lehetőségének vizsgálata. Az együttműködési jogcím eljárásrendjének, központi keret felhasználására vonatkozóan jogcímrendelet előkészítése Útmutatók, szakmai módszertani képzések tervezése, elkészítése, lebonyolítása. Az önerő kérdéskör egyeztetése, átgondolása (kapcsolódhat a HACS fenntarthatóság, egyéb pályázatokban való részvétel, non-profit gazdasági tevékenység témakörökhöz). Forrás: LEADER társadalmi vita hivatalos összegzése

30 30 LEADER PROGRAM JÖVŐJE 2011. I. FÉLÉV FELADATAI -HVS felülvizsgálat lefolytatása -IIER rendszer felülvizsgálata -Az érintett jogcímrendeletek módosítása A LEADER jogcímek az ÚMVP IH tervei szerint 2011 júliusában kerülnek újból megnyitásra (pályázat benyújtható).

31 31 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Katona Ágnes Vidékfejlesztési Minisztérium Vidékfejlesztési Főosztály 1055 Budapest, Kossuth tér 11. e-mail: agnes.katona@vm.gov.hu


Letölteni ppt "Az ÚMVP III-IV. tengelye vonatkozásában pályázható források 2011-ben EMVA Katona Ágnes Vidékfejlesztési Főosztály 2011. Március 24."

Hasonló előadás


Google Hirdetések