Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A közbeszerzési törvény módosulása

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A közbeszerzési törvény módosulása"— Előadás másolata:

1 A közbeszerzési törvény módosulása
PÁTOSZ Dr. Littmann Éva hivatalos közbeszerzési tanácsadó

2 A közbeszerzés aktuális állapota
- nehézkes, drága, rugalmatlan, elhúzódó - sok az érvénytelen ajánlat - kkv-k hátrányos helyzetben vannak - körbetartozás, korrupció

3 A közbeszerzési módosítások menetrendje
1. lépés: azonnali módosítás „nyugalmi időszak”: fél- egy évig nem módosulna 2. lépés: Új Kbt.

4 Cél: Kkv-k helyzetbe hozása – a követelmény rendszer enyhítése
közösségi értékhatár fele feletti építési beruházás is egyszerű eljárás egybeszámítási szabályok módosítása kötelező részajánlattétel kiterjesztése (valamennyi ajkérőre) kezdő vállalkozás ajánlattételének könnyítése (banki nyilatkozatok, mérleg) főszabály: együttes megfelelés 10 % feletti alvállalkozóval (kivétel: bankszámla, mérleg) alkalmasság igazolása 10 %alatti alvállalkozóval fenntartott szerződések körének bővítése

5 Cél: Kkv-k helyzetbe hozása – adminisztratív terhek csökkentése
igazolások fénymásolatban benyújthatók – hitelesség ?? hatósági nyilvántartásokból ellenőrzés igazolások helyett hitelesség? ( felelős műszaki vezető, műszaki ellenőr, tervező – nyilvántartások aktualitása??) teljesítési és jólteljesítési biztosíték szabályozása (nem kell az ajánlatban igazolni) köztartozás mentes adatbázis elfogadása ajánlattétel formai előírásainak szabályozása – nincs érvénytelenség formai hiba miatt előzetes vitarendezés kiterjesztése, nem kötelező ? egyszerű eljárás: nem kötelező kizáró okok előírása ?, egyszerű nyilatkozattal igazolható

6 hamis adatszolgáltatás / valóságtól eltérő adat közlése
Cél: Eredménytelen eljárások, érvénytelen ajánlatok számának csökkentése hamis adatszolgáltatás / valóságtól eltérő adat közlése hiánypótlás lehetőségének bővítése számítási hiba javítás lehetőségének bővítése ajánlaton belüli eltérő adattartalmak korrigálásának lehetősége megszűnt közösségiben: több ajánlatból egy érvényes – eredménytelen az eljárás

7 Cél: körbetartozás enyhítése
25 %-ot meghaladó részvétel – nem alvállalkozó, hanem közös ajánlattevő (több szintű alvállalkozói lánc ellen) nem vagy késve fizető cég kizárása a közbeszerzésből 2 évre

8 305. § (1) Az ajánlatkérőként szerződő fél a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítés - igazolás) vagy az elismerés megtagadásáról - ha jogszabály másként nem rendelkezik - legkésőbb az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésétől, vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban köteles nyilatkozni.

9 (2) Építési beruházás megvalósítására kötött építési szerződés esetén az ajánlatkérőként szerződő fél, amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél írásbeli értesítésére (készre jelentés) a szerződésben az átadás-átvételi eljárás megkezdésére meghatározott határidőt követő tizenöt napon belül nem kezdi meg az átadás-átvételi eljárást, vagy megkezdi, de a szerződésben meghatározott határidőben – mely legfeljebb huszonöt nap lehet – nem fejezi be, az ajánlattevőként szerződő fél kérésére, a teljesítésigazolást köteles kiadni.

10 (3) Az ajánlatkérőként szerződő fél, illetőleg – európai uniós támogatások esetén szállítói kifizetés során – a kifizetésre köteles szervezet e § alkalmazásában (a továbbiakban együtt: ajánlatkérőként szerződő fél) a következő szabályok szerint köteles az ellenszolgáltatást teljesíteni: Ki szerepel a számlán megrendelőként??

11 a) az ajánlattevőként szerződő fél (felek) legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig kötelesek nyilatkozatot tenni az ajánlatkérőnek, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból; Konzorciumi tagok, közös ajánlattevők

12 b) az összes ajánlattevőként szerződő fél legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók, illetve a velük munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakemberek egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat és szakembereket, hogy állítsák ki ezen számláikat; Alvállalkozó beszámláz, kivitelező lenyilatkozza az ajánlatkérő felé

13 c) az ajánlattevőként szerződő felek mindegyike a teljesítés elismerését követően haladéktalanul azon összegre vonatkozóan jogosult számlát kiállítani az ajánlatkérő felé, mely az általa a szerződés teljesítésébe bevont alvállalkozókat, illetve a vele munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakembereket illeti meg; Kivitelező az alvállalkozói számlák összegét beszámlázza ajánlatkérőnek (elismeri az összes alvállalkozói pénzügyi igényt???)

14 d) a c) pont szerinti számla ellenértékét az ajánlatkérőként szerződő fél tizenöt napon belül átutalja az ajánlattevőknek; Alvállalkozói számlák kiegyenlítése 15 napon belül (!!!???)- kivéve EU lásd i) pontban!

15 e) az ajánlattevőként szerződő fél haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók, illetve szakemberek számláit, illetőleg az Art. 36/A. § (3) bekezdése szerint azt (annak egy részét) visszatartja; Kivitelező haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozói számlákat és csak az Art. szerinti jogcímen tarthat vissza kifizetést – hogy érvényesülnek a kivitelezői garanciák az alvállalkozókkal szemben???

16 Az alvállalkozói kifizetések ellenőrzése
f) az ajánlattevőként szerződő felek átadják az e) pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait, vagy az alvállalkozó (szakember) köztartozást mutató együttes adóigazolásának másolatát az ajánlatkérőként szerződő félnek [utóbbit annak érdekében, hogy az ajánlatkérőként szerződő fél megállapíthassa, hogy az ajánlattevőként szerződő fél jogszerűen nem fizette ki a (teljes) összeget az alvállalkozónak]; Az alvállalkozói kifizetések ellenőrzése

17 g) az ajánlattevőként szerződő felek benyújtják az ellenszolgáltatás fennmaradó részére vonatkozó számláikat,melyek ellenértékét az ajánlatkérőként szerződő fél tizenöt napon belül átutalja az ajánlattevőként szerződő feleknek,ha ők az alvállalkozókkal szembeni fizetési kötelezettségüket az Art. 36/A. §-ára is tekintettel teljesítették; Kiegyenlítés 15 napon belül??

18 h) ha az ajánlattevőként szerződő felek valamelyike az e), illetőleg f) pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti,az ellenszolgáltatás fennmaradó részét az ajánlatkérő őrzi és az akkor illeti meg az ajánlattevőt, ha igazolja, hogy az e), illetőleg f) pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy szakember nem jogosult az ajánlattevő által a b) pont szerint bejelentett összegre vagy annak egy részére; „ őrzi”?, támogatás esetében támogatott vagy támogató őrzi?milyen szempontok szerint és eszközökkael ellenőrzi a kötelezettség teljesítést vagy azt, hogy nem kell kifizetést teljesíteni?

19 i) részben vagy egészben európai uniós támogatásból meg valósított közbeszerzés esetén a d) pont szerinti határidő negyvenöt nap.

20 (4) A (3) bekezdéstől akkor lehet eltérni, ha törvény eltérően rendelkezik. Továbbá a felek a (3) bekezdés g) pontja szerinti ellenszolgáltatás halasztott teljesítésében is megállapodhatnak. Az Art. 36/A. §-ának (3) bekezdését az ajánlattevőként szerződő féllel szemben csak a (3) bekezdés g) pontja szerinti ajánlattevői számlára lehet alkalmazni.

21 (5) Ha az ellenszolgáltatást több részletben teljesíti az ajánlatkérőként szerződést kötő fél, minden részlettel kapcsolatban alkalmazni kell a (3), (4) bekezdést.

22 (6) Az ajánlatkérőként szerződő fél által igazolt szerződésszerű teljesítés esetén, a (3) bekezdés d) vagy g) pontja szerinti határidő eredménytelen elteltét követően, az ajánlattevőként szerződő fél – a 99. § (1) bekezdésében meghatározott – az ajánlatkérőként szerződő fél által adott hozzájárulás, felhatalmazó nyilatkozat alapján beszedési megbízást nyújthat be a 22. § (1) bekezdése szerinti ajánlatkérő számlaszám szerint meghatározott fizetési számlája terhére, az ellenszolgáltatás vonatkozó része tekintetében, kivéve ha az ajánlattevő a (3) bekezdés e), illetőleg f) pontja szerinti kötelezettségét nem teljesítette.

23 Cél: olcsóbb, gyorsabb közbeszerzés
hivatalos közbeszerzés tanácsadó nem kötelező ??? kötelező hirdetményellenőrzés körének csökkentése → EU forrás esetén és ha nem hivatalos kb tanácsadó adta fel a hirdetményt dokumentáció módosításának lehetősége közösségi – egyszeres tájékoztató az eljárás eredményéről szerződéskötési moratórium csökkentése (20 nap helyett) 10 nap honlapon közzététel körének csökkentése egyszerű eljárás – 3 ajánlatétel ( áru,szolgáltatás 25 M, építés 80 M)

24 Cél: korrupció csökkentése
kötelező szignalizáció pontosítása felolvasólap megtekintése a bontáson össze nem fűzött ajánlat összefűzése betekintés az ajánlatokba eredményhirdetés után jogorvoslati határidők visszaállítása jogorvoslat indításához való jog kiterjesztése

25 Kötelező szignalizáció – kartell gyanú
20/A. § (1) Amennyiben az ajánlatkérő az általa lefolytatott eljárás során, a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 11. §-a, vagy az Európai Közösséget létrehozó szerződés 81. cikke szerinti rendelkezések nyilvánvaló megsértését észleli vagy azt alapos okkal feltételezi, köteles azt - a Tpvt. bejelentésre vagy panaszra vonatkozó szabályai szerint - jelezni a Gazdasági Versenyhivatalnak.

26 (2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Tptv. 11
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Tptv. 11.§-a megsértését az ajánlatkérő alapos okkal különösen akkor feltételezheti,ha

27 a) a közbeszerzési eljárásban benyújtott legalább két ajánlat tartalma az ajánlati felhívás és dokumentáció követelményeit meghaladó mértékben azonos vagy hasonló, vagy b) a közbeszerzési eljárásban legalább két ajánlattevő egymásban tulajdonosi részesedéssel rendelkezik, vagy legalább két ajánlattevőben azonos személy vagy szervezet rendelkezik tulajdoni részesedéssel, vagy c) az ajánlatkérő által egy költségvetési éven belül megindított több közbeszerzési eljárásban azonos ajánlattevők nyújtanak be ajánlatot, azonban az eljárások nyertese minden esetben különbözik a korábbi ilyen eljárások nyertesétől.

28 Tpvt.11.§ Tilos a vállalkozások közötti megállapodás és összehangolt magatartás, valamint a vállalkozások társadalmi szervezetének, a köztestületnek, az egyesülésnek és más hasonló szervezetnek a döntése (a továbbiakban együtt: megállapodás), amely a gazdasági verseny megakadályozását, korlátozását vagy torzítását célozza, vagy ilyen hatást fejthet, illetve fejt ki. Nem minősül ilyennek a megállapodás, ha egymástól nem független vállalkozások között jön létre.

29 Alapelvek, kógencia Alapelvek verseny tisztasága és nyilvánossága
esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód Kógens jelleg törvénytől eltérés annyiban,amennyiben a Kbt. ezt kifejezetten megengedi Kbt.-nek ellentmondó rendelet, utasítás – Kbt. alkalmazandó – PÁLYÁZATOK!!!

30 Értelmező rendelkezések 2/1. – 4.§
- Ajánlattevő: ajánlatot tesz, ajánlati biztosítékot rendelkezésre bocsát, dokumentációba betekintette, átvette, kiegészítő tájékoztatást kért, előzetes vitarendezést indított - Alvállalkozó: szerződés teljesítésben ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt NEM: munkaviszony, foglalkozási jogviszony, kizárólagos jog jogosultja, gyártó, forgalmazó, beszállító, építőanyag szállító

31 Értelmező rendelkezések 2/2. – 4.§
Erőforrást nyújtó szervezet: nem alvállalkozó, nem tartozik alvállalkozói kivételi körbe, ajánlattevő alkalmasságát igazolja Többségi befolyás kérdése

32 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!!

33


Letölteni ppt "A közbeszerzési törvény módosulása"

Hasonló előadás


Google Hirdetések