Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Nemzetgazdasági Minisztérium Pénzügyi Szabályozási Főosztály

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Nemzetgazdasági Minisztérium Pénzügyi Szabályozási Főosztály"— Előadás másolata:

1 Nemzetgazdasági Minisztérium Pénzügyi Szabályozási Főosztály
A biztosítási szektor szabályozásának aktuális kérdései FBAMSZ Konferencia Siófok, szeptember Gordos József Nemzetgazdasági Minisztérium Pénzügyi Szabályozási Főosztály

2 A jogalkotásról szóló törvény szabályaival és az alkotmánybíróság gyakorlatával összhangban a minisztériumi és egyéb központi állami szervektől származó jogi iránymutatást tartalmazó útmutatók, iránymutatások, állásfoglalások és egyéb informális jogértelmezések kiadása és az ezekkel való irányítás gyakorlata alkotmányellenes. Az előadás - a biztosítási szektor szabályozását illetően - a jogalkotás előkészítéséért felelős tárca szakmai véleményét tükrözi, kötelező erővel nem bír, erre bíróság, más hatóság vagy más fórum előtt megalapozottan hivatkozni nem lehet. Megjegyzés: az előadás az előzetes igényeknek megfelelően tartalmaz nem piaci alapú biztosítási szabályozási, ugyanakkor a biztosítással összefüggő területeket érintő kérdéseket is.

3 1. Változások az uniós szabályozásban
Szolvencia 2 (Omnibusz 2), IMD 2, PRIP, IGS helyzetkép 2. MNB – felügyeleti hatóság 3. Változások a hazai szabályozásban Bit. változások I. Bit. változások II. Gfbt. változások Ptk. miatti Ptké. Ptk. miatti Gfbt. 4. Várható további változások Ptk. miatt Bit., Gfbt. 5. Záró gondolatok

4 Változások az uniós szabályozásban
Szolvencia 2 Omnibusz 2: trialógus tárgyalások ismét elkezdődtek tárgyalások várható lezárása: év végén, megjelenés: február COM DA október, RTS, ITS április várható teljes hatályba lépés: január 1. IMD 2 nem prioritás, tanácsi tárgyalás ebben a félévben nem várható EP szakbizottsági tárgyalás: október, november PRIPs magyar érdekeknek megfelelő kompromisszum született (COREPER) (vegyes életbiztosítások kivétele a hatály alól) nem prioritás, trialógus tárgyalás ebben a félévben nem várható IGS COM javaslat megjelenése 2011 óta csúszik

5 IMD 2 2002/92 biztosításközvetítői irányelv felülvizsgálata
„fogyasztóvédelmi csomag” része, cél: az ügyfelek fokozottabb védelme 2012. július: irányelv-tervezet publikációja 2012. második félév: EU Tanács szakértői munkacsoport ülések 2012. december: EP jelentéstevő módosító indítványa (nagyrészt támogatható) 2013: tárgyalások szünetelnek, nem elnökségi prioritás minimum harmonizáció, második szintű vh jogszabályokkal (DA) illetve végrehajtástechnikai (ITS) és szabályozástechnikai sztenderdekkel (RTS) magyar szempontból fontosabb kérdések: - hatály kiterjesztése (kárszakértő, biztosítói értékesítés) - tanácsadás fogalma - tájékoztatás (javadalmazás, PRIP: független tanácsnál csak megbízó által) - MiFID irányelv-tervezetből átemelt rendelkezések (definíciók, ügyfélvédelem PRIP termékek esetén)

6 PRIPs csomagolt lakossági befektetési termékek (horizontális rendelet)
„fogyasztóvédelmi csomag” része, cél: az ügyfelek fokozottabb védelme bef. termékekkel kapcsolatos kiemelt információkat tartalmazó dokumentumra (KID) vonatkozó szabályok 2012. július: rendelet-tervezet publikációja 2012. II. félév: EU Tanács szakértői munkacsoport ülések 2013. január: EP jelentéstevő módosító indítványa (aggályok) 2013. június: magyar érdekeknek megfelelő kompromisszum (COREPER) közvetlen hatályosuló rendelet, második szintű vh jogszabályokkal, illetve vh és szabályozástechnikai sztenderdekkel magyar szempontból fontosabb kérdések: hatály, KID kialakítása, adminisztratív szankciók (átmeneti idő)

7 IGS Biztosítási Garanciarendszerekről szóló irányelv tervezet
2010. november 30-án zárult a Biztosítási Garanciarendszerekről szóló Fehér Könyv kapcsán a nyilvános konzultáció (összefoglaló: COM honlapon). A COM szándéka szerint 2011 decemberében jelent volna meg a javaslat. A Belső Igazgatóságon a Pénzügyi Szolgáltatások másik egységéhez (Pénzügyi Stabilitási Csoport) került a téma (szeretnék egységes feltételek szerint kezelni a betétesek, befektetők és biztosítottak védelmét). A COM javaslat megjelenése 2011 óta csúszik. A Bit. felszámolási szabályai oly módon változtak, hogy a biztosító „egyes állománya” átruházható a felszámolás előtt.

8 MNB - felügyeleti hatóság
MNB - PSZÁF összevonás célja: a pénzügyi felügyeletet ellátó szerv jegybanki integrációjával hatékony makro- és mikroprudenciális felügyelet megteremtése. A felügyeleti eljárási szabályok lényegében változatlan tartalommal kerültek meghatározásra. Hatálybalépés: október 1. (2013. szeptember 16-i parlamenti elfogadás) Stratégiai kertek meghatározása: Monetáris Tanács Felügyeleti döntéshozó szerv: PST (pénzforgalmi-felvigyázási, makroprudenciális politikai és szanálási hatósági funkcióban is), végrehajtó szerv: igazgatóság. Struktúra: MNB elnök és alelnökök, és egyéb vezetők. Jogalkotási felhatalmazások: az MNB átveszi a PSZÁF-tól (néhány kivétel) A felügyeleti tárgyú MNB rendeletek várható kiadása: január 1. Addig az MNB elnöke továbbalkalmazási rendeletet bocsát ki (2013. október 1-jével hatályukat vesztő PSZÁF rendeleteket az MNB által meghatározott eltéréssel alkalmazni kell december 31-éig). PBT: MNB működteti, szakmailag független marad, az MNB elnöke alá tartozik. Lényeges újítás: nem csak szerződés, egyéb jogviszony (tagság) esetében is eljárhat pénzügyi fogyasztói jogvitában. Felügyeleti díjak: meghatározására MNB javaslatot tehet az OGY-bizottságának, ill. a miniszternek. Ig.szolg díjak: érintett eljárások köre változatlan, mértéket az MNB határozhatja meg. Bírságbevételek: célhoz kötöttsége előírásra került (el nem költött bírság: eredménytartalék).

9 Változások a hazai szabályozásban
Bit júniusi változások I. Irányítási rendszer Szolvencia 2 feltételekhez igazodó újraszabályozása ( ) Kiszervezés: vb, kockázatvállalás kivételével; fontosak bejelentése 5 nappal előbb; elvek ( ) Járadékszolgáltatás ( ) Felülvizsgált felszámolási szabályok (2013. júniustól) végelszámolás helyett engedélyezésen alapuló tevékenység megszüntetés felszámolási esetkörök kibővítése súlyosan jogellenes - nem csak fizetőképtelenségi - helyzetekre (szigorúbb szabályok a felszámolási eljárásban) Felügyelet intézkedési jogköre megmarad a tevékenységi engedély visszavonása után A UL életbiztosítási szerződéshez kapcsolódó eszközalap befektetési egységeinek folyamatos forgalmazásának esetén követendő eljárás szabályozása ( ) felfüggesztés illikviddé válás esetén szétválasztás (max. eszközök 75%-a illikvid) 30 napon túl tájékoztatás lejárati, visszavásárlási szolgáltatás szünetel; kockázati szolgáltatás max. 30 mio HUF-ig van

10 Változások a hazai szabályozásban
Bit júniusi változások II. Biztosítási csalások kiszűrése elleni adatcsere (célhoz kötöttség, tájékoztatás) ( ) megkeresés: adatkérés célja adatkör rögzített (A 1., 2. és 2. melléklet; többi ágazat) érintett ügyfél értesítése (időszak alatt min. egyszer) jogosultság: szerződés rögzíti; károsult hozzájárul (A 10., 11., 12., 13.) adat kezelhető: 90 nap; jogos érdek esete: a) eljárás jogerős befejezése, b) 1 év Adatbázis létrehozható (A 3., 4., 5., 6.) minden biztosító megállapodik (létrehozás, feltételek, költségek) Közvetítői szabályok kisebb mértékű változása ( ) törléstől 5 éven túl újravizsgázás szükséges folyamatos szinten tartási követelmény (csak indokolt esetben) ( ) (szükséges termékismeret; képző: foglalkoztató, képző szerv; nyilvántartás) tájékoztatási kötelezettségek bővítése (termékről, díjátvételről) engedély elutasítási esetkörök beépítése kérelmező vagy tulajdonos előző engedélyének visszavonása 3 éven belül

11 Irányítási rendszer újraszabályozása Szolvencia 2 feltételhez igazodva
Vezető állású személy: Ügyvezető, Igazgatóság, Felügyelőbizottság Egyéb vezetők: Vezető aktuárius (aktuáriusi feladatkört elláthatja) Belső ellenőrzés vezetője (belső ellenőrzési feladatkört elláthatja) Vezető jogtanácsos („ellenőrzi és aláírásával igazolja, hogy a Felügyelethez engedélyezésre benyújtott vagy a bejelentési kötelezettség alapján megküldött okmányok a jogszabályoknak megfelelnek”) Számviteli rendért felelős vezető („ellenőrzi és aláírásával igazolja a Felügyeletnek beküldött eszköznyilvántartás, éves beszámoló, éves és negyedéves jelentés helytállóságát”) Vezető orvos, től nem kötelező től két további új vezető (S2 hatálya alá tartozó biztosítók esetén) Vezető kockázatkezelő (kockázatkezelési feladatkört működteti) Megfelelőségi vezető (megfelelőségi feladatkört működteti) S2 4 új feladatkör: aktuáriusi, belső ellenőrzési, kockázatkezelési, megfelelőségi

12 Aktuáriusi és belső ellenőrzési feladatkör
Aktuáriusi feladatkör (Bit. 91/H.§ (1)) Biztosítástechnikai tartalékok számításának összehangolása, feltevések megfelelőségének biztosítása, adatok értékelése, tapasztalati adatokkal összevetése Igazgatóság tájékoztatása a tartalékok számításának megbízhatóságáról Életbiztosítási ág befektetési hozamának felosztása Biztosítási kockázatvállalási politikáról és vb. megállapodásokról véleménynyilvánítás Kockázatkezelési rendszer hatékony működéséhez hozzájárulás Évente legalább egyszer írásbeli jelentés az igazgatóság számára (feladatainak, eredményeinek, hiányosságok bemutatása) Belső ellenőrzési feladatkör (Bit. 91/K.§ (1)) Biztosító belső szabályzatának és tevékenységének a törvényesség, biztonság, áttekinthetőség, célszerűség szempontjából történő vizsgálata Ellenőrzési terv készítése a jövő évi ellenőrzési munkáról Évente legalább egyszer jelentést nyújt be az igazgatóságnak és felügyelőbizottságnak a megállapításairól és ajánlásairól A Felügyelet részére adott jelentések és adatszolgáltatások tartalmi helyességét és teljességét is ellenőrzi Más feladatkört nem láthat el

13 Kockázatkezelési és megfelelőségi feladatkör
Kockázatkezelési feladatkör – kockázatkezelési rendszer működtetése (Bit. 91/I.§ (1)) Igazgatóság és egyéb kiemelten fontos feladatkört ellátó személyek támogatása a rendszer hatékony működése érdekében Kockázatkezelési rendszer nyomon követése Egyedi kockázat profil nyomon követése Szavatolótőke szükséglet számítása Legalább évente egyszer részletes jelentéstétel a kockázati kitettségekről Tanácsadás az igazgatóság részére kockázatkezelési kérdésekben (pl. vállalati stratégia, fúzió) Felmerülő kockázatok azonosítása, mérése Kockázatkezelési rendszer (91/L - 91/O.§) Egyedi és összesített kockázatok mérése, nyomon követése Szervezeti felépítésbe, döntéshozatalba be kell építeni Része a saját kockázat és szavatolótőke értékelési rendszer Megfelelőségi feladatkör (Bit. 91/J.§ (1)) Annak biztosítása, hogy a biztosító mindenkor megfeleljen a tevékenységére és működésére vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak Annak biztosítása, hogy a szabályzatok mindig összhangban legyenek a jogszabályokkal Jogszabályoknak való megfelelésbeli hiányosságok feltárásának nyomon követése, az intézkedések nyomon követése Igazgatóság és alkalmazottak segítése annak érdekében, hogy a jogszabályokban foglaltak teljesüljenek Megfelelőségi politika és terv készítése Évente legalább egyszer jelentést készít az igazgatóság és felügyelőbizottság részére a jogszabályokban és szabályzatokban foglaltaknak történő megfelelésről

14 Változások a hazai szabályozásban
Gfbt júniusi változások , MABISZ-rész alkalmazás: alapszabály mód., de Flotta: időszak kezdő időpontjában 5 gépjármű Szünetelés: max. 6 hónap helyett max. 1 év Díjkülönbözet rendezése: következő díjrészlettel (vagy 30 napon belül) MABISZ által ellátott közjogi feladatokkal kapcsolatos működés szabályozása az átláthatóság, elszámoltathatóság növelése céljából: közjogi feladatok elválasztása az érdekképviseleti feladatoktól (elkülönített szervezeti egység = ESZE) ellenőrző szerv, vezetők megnevezése (felelős vezető, egyéb vezetők), tartalékképzési szabályok, számviteli átláthatóság kialakítása (szem előtt tartva a jelenlegi struktúrában alkalmazott jó megoldásokat) rendeletek megalkotása folyamatban ESZE feladatokról gazdálkodási jelentés (vagyonkimutatás, eredmény elszámolás, szöveges beszámoló): KSZ, KALAP, Nemzeti Iroda, Egyéb)

15 Változások a hazai szabályozásban
Ptk. hatálybalépés: március 15. → Saláták, ágazati szabályok megalkotása: ősz Ptké.-hoz tett javaslatok: A Ptk. biztosítási szerződésekre vonatkozó rendelkezéseit a Ptk. hatálybalépését megelőzően tett ajánlat esetében az ajánlatnak megfelelően létrejött biztosítási szerződésre is alkalmazni kell, ha az a Ptk. rendelkezéseinek megfelel, és annak alapján a biztosító kockázatviselése a Ptk. hatálybalépését követően kezdődik. A Ptk. hatálybalépését megelőzően létrejött felelősségbiztosítási szerződések esetében a károsult a Ptk. hatálybalépését követően bekövetkezett biztosítási esemény alapján a sérelemdíj megtérítésére is igényt tarthat, a biztosító azonban csak olyan mértékben és feltételekkel köteles a károkozó helyett helytállni, amilyen mértékben és feltételekkel a nem vagyoni károk megtérítésére a Ptk. hatálybalépést megelőzően köteles lett volna. A felelősségbiztosítási szerződések esetében a biztosító a soron következő biztosítási időszakot megelőzően küldött írásos értesítőjében köteles felhívni a biztosított figyelmét arra, hogy lehetősége van a biztosítási szerződés olyan tartalmú – a biztosítóval egyetértésben történő – módosítására, amely magában foglalja a sérelemdíj iránti igényekért való – a (2) bekezdés szerinti korlátozásoktól mentes – helytállást.

16 Változások a hazai szabályozásban
Gfbt.-hez tett javaslatok (Ptk.-val való összhang megteremtése) 3. § 17a. kár: a Polgári Törvénykönyv szerinti kár, továbbá a Polgári Törvénykönyv szerinti sérelemdíj-követelés alapjául szolgáló személyiségi jogsérelem 17b. kártérítés: a Polgári Törvénykönyv szerinti kártérítés, továbbá a Polgári Törvénykönyv szerinti sérelemdíj 13. § (1) … káresemény kapcsán bármilyen jogcímen érvényesíthető követelések, az igényérvényesítés költségei (beleértve a jogi képviseleti költségeket is) „Átmeneti rendelkezés” A 3. §-nak az egyes pénzügyi és gazdasági tárgyú törvényeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvénnyel összefüggő módosításáról szóló évi .. törvénnyel (továbbiakban: Módtv.) megállapított 17a. ás 17b. pontjában foglaltak a Módtv. hatálybalépését követően bekövetkezett káresemények vonatkozásában alkalmazandók. Technikai módosítások biztosítási jogszabályokban a Ptk. a gazdálkodó szervezet fogalmat nem tartalmazza → Pp. gazdálkodó szervezet fogalom Gt., Sztv. hatályon kívül helyeződik → Ptk-ra, egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló törvényre utalás átalakulás fogalom a továbbiakban csupán a forma-, típusváltás jelenti → egyesülés, szétválás külön megjelölése szükséges alapító okirat fogalom megszűnik → rt. létesítő okirata egységesen alapszabály részjegy fogalom nincs nevesítve → szövetkezeti vagyoni hozzájárulás fogalom, amelyről kiállított okirat nem értékpapír, így nincs névértéke

17 Várható további változások
Bit.-hez teendő javaslatok (Ptk.-val való összhang megteremtése) nem vagyoni kár fogalma megszűnik (kárfogalomból kiesik) → kár+sérelemdíj kártérítési felelősség szétválik: szerződésszegési (kontraktuális) v. szerződésen kívüli (deliktuális) felelősség, „felróhatósági felelősség” csak a szerződésen kívüli felelősség területén van a biztosításközvetítőkre az új Ptk. közvetítői szerződések (tartós közvetítői szerződések) szabályai eltérésekkel alkalmazandók a közvetítő kártalanítása összes feltétellel együtt (jogosultság, maximalizálás, kizártság [kivétel: életkor, egészségi állapot]) - csak megállapodás szerint a közvetítő pénzátvételi jogosultságának lehetővé tétele (régi Ptk.-ból: a közvetítőnek átadott díj a biztosítóhoz beérkezettnek tekintendő) a biztosítási szerződési szabályok hatályának kiterjesztése az egyesületi tagsági viszonyon alapuló biztosítási jogviszonyokra rendelkezés alkalmazása - kizárás „fel.biztosítási szerződéseknél a biztosítónak a károkozó biztosított jogi képviseleti költségeit és a kamatokat akkor is meg kell térítenie, ha ezek a kártérítési összeggel együtt a biztosítási összeget meghaladják” rendelkezés – kizárás, felülírás (Gfbt-nél megoldott) életbiztosítási szerződések esetén a biztosítási kockázat jelentős növekedése esetkörének konkrétabb megállapítása (a veszélyközösség egészét érintő, előre nem kalkulálható esetkörök tekintetében)

18 Várható további változások
Bit. terén Jutalékcsepegtetés Aktuális kiegészítések, pontosítások Gfbt. terén Gfbt. 32/A. és 32/B., KSZ károk bejelentése, fedezetlenségi díj Biztosítási visszaélések kiszűrésére létrehozandó adatbázis (kezelése) A kártörténeti adatok felhasználásával (központi Kártörténeti Nyilvántartás 2010-es bevezetése) a veszélyközösség érdekét jobban szolgáló díjszámítási rendszer veheti át a bonus-malus rendszer átalakítása révén.

19 Együttműködés a szabályozásban EU-s és hazai jogalkotás terén
Partnerség, kölcsönös bizalom további fenntartása Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Nemzetgazdasági Minisztérium Pénzügyi Szabályozási Főosztály"

Hasonló előadás


Google Hirdetések