Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Építőipari kivitelezési tevékenységgel kapcsolatban néhány gondolat…

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Építőipari kivitelezési tevékenységgel kapcsolatban néhány gondolat…"— Előadás másolata:

1 Építőipari kivitelezési tevékenységgel kapcsolatban néhány gondolat…
191/2009.(IX.15.) Kormányrendeletből Tájékoztatási és nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségekről néhány gondolat… 15/2009 (IV.9.) IH közleményből

2 FONTOSABB FOGALMAK Építmény: minden olyan helyhez kötött műszaki alkotás, amely a terepszint, a víz vagy az azok alatti talaj, illetve azok feletti légtér megvalósításával, beépítésével jön létre. Épület: Jellemzően emberi tartózkodás céljára szolgáló építmény, amely szerkezeteivel részben vagy egészben teret, helyiséget vagy ezek együttesét zárja körül. Építési beruházás: az építési tevékenység megvalósításával összefüggésben végzett gazdasági és építésügyi tevékenységek összessége. Építési tevékenység: Építmény megépítése, átalakítása, bővítése, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése, karbantartása, javítása, lebontása, elmozdítása érdekében végzett építési-szerelési vagy bontási munka végzése. Akadálymentes építmény: Az az építmény, amely mindenki számára önállóan, biztonságosan és kényelmesen, korlátozás nélkül használható.

3 Építési munkaterület: az építőipari kivitelezési tevékenység végzésének helye. Építészeti-műszaki tervezési tevékenység: az előzőekkel összefüggésben a szükséges építészeti-műszaki tervdokumentáció elkészítése ( a tervezői tevékenységhez is írásban kell szerződést kötni ). Többletmunka: a szerződéskötés alapját képező dokumentációban kimutathatóan szereplő, de a szerződéses árban (vállalkozói díjban) figyelembe nem vett tétel. Pótmunka: A szerződés alapját képező dokumentációban nem szereplő külön megrendelt munkatétel. Bővítés: meglévő építmény építményszintjének vagy beépített térfogatának vízszintes, illetve függőleges irányú növelése érdekében végzett építési tevékenység.

4 AZ ÉPÍTŐIPARI KIVITELEZÉSI TEVÉKENYSÉG RÉSZTVEVŐI KÖZÜL
Az építtető: Feladatai közül: A tervező kiválasztása A hatósági engedélyek megszerzése A jogerős tervdokumentációkban foglaltak betartatása A műszaki ellenőr kiválasztása A kivitelező kiválasztása Szerződések megkötése, a szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítése Az építőipari kivitelezés megkezdésének bejelentése az építési hatóságnál Az építési tevékenység során keletkezett építési hulladékok szabályos kezelése, környezetben okozott károk helyreállítása (kivitelezővel együttes felelősség) Használatbavételi engedély kérése

5 2. A tervező: Feladatai közül: Az építészeti-műszaki tervek elkészítése Jogszerűség, szakszerűség, megfelelő tartalom biztosítása 3. A kivitelező: Csak olyan építőipari kivitelezési tevékenységet végezhet, amely tevékenységi körében szerepel, üzletszerű építőipari kivitelezési tevékenységet pedig csak az folytathat , aki vagy amely szervezet regisztráltatta magát a MKIK névjegyzékében Szerződéskötés építtetővel az építési tevékenységre, az abban vállalt kötelezettségeinek betartása Az építési napló vezetése A jogerős építési dokumentációk szerinti kivitelezés Jogszabályok betartása Minimális munkavédelmi követelményekért felelősség A keletkezett építési hulladék szabályos kezelése Munka Törvénykönyvének betartása

6 A műszaki átadás-átvétel eljárás lefolytatása
A kivitelezés befejezésével a szükséges kivitelezői nyilatkozatok megtétele Az építési munkaterület átadása építtetőnek 4. Felelős műszaki vezető: Feladatai közül: Az építési munkaterületen végzett építési-szerelési munkát irányítja A vonatkozó jogszabályok betartatása, a betartásuk ellenőrzése Az építőipari kivitelezési tevékenység munkafolyamatainak szakszerű megszervezése Az átadás-átvételi eljárásban és a használatbavételi engedélyezési eljárásban való közreműködés és az ezekhez szükséges nyilatkozatok megtétele 5. A műszaki ellenőr: Az építési műszaki ellenőr az építőipari kivitelezési tevékenység teljes folyamatában elősegíti és ellenőrzi a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, szabványok, szerződések és a kivitelezési dokumentáció betartását Az építtető helyszíni képviselőjeként ellenőrzi az építési naplót, a munkák eltakarása előtt azok mennyiségi és minőségi ellenőrzését elvégzi, ellenőrzi a pénzügyi elszámolásokat, felméréseket, kiállítja a teljesítés igazolást

7 FONTOS! Üzletszerű gazdasági tevékenységként folytatott építőipari kivitelezési tevékenység esetén az építési szerződést írásba kell foglalni Az építési szerződés minimálisan tartalmazza: az építtető nevét, címét, elérhetőségét, adószámát, bankszámlaszámát, a képviseletében eljáró személy adatait a vállalkozó kivitelező nevét, címét, elérhetőségét, adószámát, bankszámlaszámát, a képviseletében eljáró személy adatait A szerződés tárgyában megjelölve a vállalt építőipari kivitelezési tevékenység pontos megnevezését, munkaterület pontos körülírását teljesítési szakaszokat, határidőket (kezdés, ép.n.megnyit.,befejezés) Vállalkozói díj összege, elszámolásának módja Fizetés módját, határidejét Esetlegesen alvállalkozók igénybevételének rögzítését Az építőipari kivitelezés során keletkezett hulladékok kezelésére kötelezett megnevezését Építési műszaki ellenőr és felelős műszaki vezető megnevezését Esetlegesen keletkező jogviták rendezésének módját Építtető nyilatkozatát arról, hogy a kivitelezési tevékenység ellenértékének fedezetével rendelkezik Amennyiben előleg fizetésre sor kerül, annak meghatározását, elszámolásának módját Garanciális feltételeket

8

9 FONTOS! Az építési munkaterületen a közterületről jól látható helyen elhelyezett táblán fel kell tüntetni : Építtető nevét Építőipari kivitelezési tevékenység tárgyát, kezdési és várható befejezési időpontját Az építési engedély számát Kivitelező megnevezését és nyilvántartási számát Tervező nevét Építési műszaki ellenőr nevét, nyilvántartási számát Ezen kívül, a támogatási szerződés keretében megvalósuló beruházások esetében a kötelezően előírt LOGO-kat,feliratokat

10

11 FONTOS! Az ÉPÍTÉSI NAPLÓ: Minden építésügyi hatósági engedélyhez vagy bejelentéshez kötött, valamint a Kbt. Hatálya alá tartozó építőipari kivitelezési tevékenység végzéséről építési naplót kell vezetni, illetve ha egyéb jogszabály, rendelet is előírja Az építési napló az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésétől annak befejezéséig vezetett, hatósági és bírósági eljárásban felhasználható dokumentáció Tartalmazza a szerződés tárgya szerinti építőipari kivitelezési tevékenység, illetve az építési-szerelési munkák adatait, továbbá a munka menetére, megfelelőségére és dokumentumaira vonatkozó vagy az elszámoláshoz szükséges jelentős tényeket Az építési-szerelési munka mennyiségének folyamatos ellenőrzése céljából az építési napló mellékleteként a kivitelező felmérési naplót vezet , ha az építtetővel kötött szerződésben a felmérést tekintik az elvégzett munkák mennyiségének elszámolási alapjául

12 FONTOS! Teljesítésigazolás és műszaki átadás-átvétel: Az építési beruházás építőipari kivitelezési tevékenységének befejezését követően műszaki átadás-átvételi eljárást kell lefolytatni Ezen eljárás célja annak megállapítása, hogy az építtető és a fővállalkozó kivitelező közötti építési szerződés tárgya szerinti építőipari kivitelezési tevékenység, az építési-szerelési munka a szerződésben és jogszabályban előírtak alapján a kivitelezési dokumentációban meghatározottak szerint maradéktalanul megvalósult Ezen eljárásról három példányban jegyzőkönyvet kell készíteni (építtető, kivitelező részére és az építési naplóhoz)

13

14 FONTOS! Birtokbaadás, használatbavételi engedély : Az építmény műszaki átadás-átvételét követően –a szerződés teljesítéseként- vállalkozó kivitelező(fővállalkozó) az építtető birtokába adja az építményt Átadja: A felelős műszaki vezetői nyilatkozatot A hulladék-nyilvántartó lapot A kivitelezési dokumentációt Kezelési és karbantartási útmutatót Energetikai tanúsítványt (adott esetben) Minden olyan egyéb dokumentumot, igazolást, nyilatkozatot, amely az építtető számára a használatbavételi engedély megkéréséhez szükséges Építtetőt megillető építési naplópéldányt, azok mellékleteit, a megvalósítási dokumentációt és a jótállási dokumentumokat - Az építtető az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmassá válást követően az építésügyi hatóságtól használatbavételi engedélyt kér

15 FONTOS! Építési célra anyagot, készterméket és berendezést csak megfelelőség-igazolással lehet forgalomba hozni vagy beépíteni JÁTSZÓTÉR: az a külső vagy belső tér , amelyet játszótéri eszközök elhelyezésére, illetve azok használatára létesítették JÁTSZÓTÉRI ESZKÖZ: játszótéren elhelyezett eszköz vagy építmény, ideértve annak szerkezeti elemeit is, amelyet gyermekek játék céljára egyedül vagy csoportosan használnak Játszótéri eszköz akkor hozható forgalomba, telepíthető, illetve vehető használatba, ha megfelel a biztonságossági követelményeknek (megfelelőségi tanúsítvánnyal rendelkezik) Megfelelőségi tanúsítvánnyal rendelkező játszótéri eszközt a gyártó, az importáló vagy a forgalomba hozó köteles maradandó módon a következő felirattal ellátni: „A BIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYEKNEK MEGFELEL” A játszótereknél az éves kötelező biztonsági ellenőrzést, felülvizsgálatot kötelező elvégezni, azt ellenőrzési jk-vel kell igazolni

16 Tájékoztatási és nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségek
Kapcsolódó közlemény: 23/2007.(IV.17.)FVM rendelet 15/2009.(IV.9.) IH közlemény ÚMVP Arculati Útmutató (a közlemény melléklete) Érintettek: Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program intézkedései keretében támogatásban részesült kedvezményezettek

17 1. A tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó rendelkezések értelmében a támogatással megvalósuló/megvalósított: Beruházáson Rendezvényen Eszközön Gépen Kötelező megjelentetni az ÚMVP kötelezően előírt arculati elemeit.

18 2. Kedvezményezett kötelessége tájékoztatni:
a támogatott projektben résztvevőket a projekt által közvetlenül érintetteket a projektről tudomást szerző lakosságot az Európai Unió és az ÚMVP szerepéről a támogatás kapcsán. A projekt gazdájának a támogatás jellegétől függő kommunikációs csatornán, eszközön fel kell tüntetnie a kötelezően előírt arculati elemeket.

19 3. Kötelező arculati elemek:
Európai logó: ÚMVP embléma: Forrásra utalás: „Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa. Az Európai Unió és a Magyar Köztársaság támogatásával.” LEADER embléma: ÚMVP IV.tg. Keretéből támogatott projekt esetén

20 4. Nyomdai termékek: Kiadványokban való megjelenés Például Ismeretterjesztő füzet Brosúra Hírlevél A támogatott projektek kiadványban történő megjelentetése esetén szintén fel kell tüntetni az arculati elemeket. A kiadványnak tartalmaznia kell az információs tartalomért felelős megnevezését.

21 5. Sajtóban való megjelenés:
nyomtatott audiovizuális Internet Amennyiben kedvezményezett nyilatkozatot tesz, köteles említést tenni a támogatás forrásáról → EMVA, ÚMVP

22 6/a. Gép és eszközdekoráció:
amennyiben tábla nem helyezhető el a gépen, eszközön, Útmutató szerinti matricát köteles elhelyezni a tárgyakon a matrica méretét és kihelyezésének felületét úgy kell megválasztani, hogy az mindenki számára jól látható és olvasható legyen Kedvezményezett a matricát az üzemeltetési idő végéig köteles megjeleníteni, tehát esetleges rongálódás, megsemmisülés esetén pótolnia kell Amennyiben a gép felületén még egy A4 méretű matrica sem helyezhető el, akkor a kedvezményezett köteles egy A3 méretű projekttáblát a matrica grafikájával összhangban a székhelyén elhelyezni

23 6/b. Gép és eszközdekoráció
Projekt megnevezése Kedvezményezett megnevezése, adatai Támogatás összege ÚMVP logó EU zászló EMVA mondat LEADER logó (IV.tg.) A kötelező formai elemek + a projekt elnevezése a felület min.25% -a Betűtípus Helvetica Condensed és Helvetica Condensed Bold és Arial A4 (210 mm*297 mm) vagy A3 (420 mm*297 mm)

24 7/a Egyéb LEADER Tábla: Nem Infrastrukturális beruházások esetében
Projekt megnevezése Kedvezményezett megnevezése, adatai Támogatás összege ÚMVP logó EU zászló EMVA mondat LEADER logó (IV.tg) A kötelező formai elemek + a projekt elnevezése a felület min.25% -a Betűtípus Helvetica Condensed és Helvetica Condensed Bold és Arial A1 (594 mm*841 mm)

25 7/b Egyéb Tábla: Nem Infrastrukturális beruházások esetében
Projekt megnevezése Kedvezményezett megnevezése, adatai Támogatás összege ÚMVP logó EU zászló EMVA mondat A kötelező formai elemek + a projekt elnevezése a felület min.25% -a Betűtípus Helvetica Condensed és Helvetica Condensed Bold és Arial A1 (594 mm*841 mm)

26 8/a Kis projekt tábla/LEADER Infrastrukturális beruházások esetében
Beruházás teljes költsége > euró Projekt megnevezése Kedvezményezett megnevezése, adatai A kivitelezés kezdésének és befejezésének időpontját A kivitelező és műszaki ellenőr megnevezését Támogatás összege ÚMVP logó EU zászló EMVA mondat A kötelező formai elemek + a projekt elnevezése a felület min.25% -a Betűtípus Helvetica Condensed és Helvetica Condensed Bold és Arial LEADER logó (IV.tg) A1 (594 mm*841 mm)

27 8/b Kis projekt tábla Infrastrukturális beruházások esetében
Beruházás teljes költsége > euró Projekt megnevezése Kedvezményezett megnevezése, adatai A kivitelezés kezdésének és befejezésének időpontját A kivitelező és műszaki ellenőr megnevezését Támogatás összege ÚMVP logó EU zászló EMVA mondat A kötelező formai elemek + a projekt elnevezése a felület min.25% -a Betűtípus Helvetica Condensed és Helvetica Condensed Bold és Arial A1 (594 mm*841 mm)

28 9/a. Nagy projekt tábla: Beruházás teljes költsége > 500000 euró
Projekt megnevezése Kedvezményezett megnevezése, adatai A kivitelezés kezdésének és befejezésének időpontját A kivitelező és műszaki ellenőr megnevezését Támogatás összege, projekt látványterve ÚMVP logó EU zászlóEMVA mondat A kötelező formai elemek + a projekt elnevezése a felület min.25% -a Betűtípus Helvetica Condensed és Helvetica Condensed Bold és Arial (3 m* 1,5 m)

29 9/b. Nagy projekt tábla: - Nem infrastrukturális beruházás esetén

30 Sok sikert kívánok munkájukhoz és céljaik eléréséhez!
Köszönöm figyelmüket! Sok sikert kívánok munkájukhoz és céljaik eléréséhez! „Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa. Az Európai Unió és a Magyar Köztársaság támogatásával.”


Letölteni ppt "Építőipari kivitelezési tevékenységgel kapcsolatban néhány gondolat…"

Hasonló előadás


Google Hirdetések