Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Microsoft Excel Függvények VII..

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Microsoft Excel Függvények VII.."— Előadás másolata:

1 Microsoft Excel Függvények VII.

2 Cím A megadott sor- és oszlopszám alapján szövegállandóként állítja elő a megfelelő cellacímet. CÍM(sor_sz;oszlop_sz;típus;a1;munkalapnév) Típus: 1 vagy hiányzik: Abszolút 2: Abszolút sor-, relatív oszlophivatkozás 3: Relatív sor-, abszolút oszlophivatkozás; 4: Relatív A1: a hivatkozás típusa (A1 vagy S1O1) Igaz vagy nincs: A1 Hamis: S1O1

3 FKeres (1) A függvény egy tömb bal szélső oszlopában keres egy megadott értéket, és az így kapott sorból veszi az oszlop_szám argumentummal kijelölt cellát, és ennek tartalmát adja eredményül. FKERES(keresési_érték; tömb; oszlop_szám; tartományban_keres)

4 FKeres (2) Keresési_érték: A tömb első oszlopában megkeresendő érték.
Tömb: Az a tábla, amelyben a keresést végre kell hajtani. Ha a tartományban_keres értéke IGAZ, akkor a tábla első oszlopában lévő értékeknek növekvő sorrendben kell elhelyezkedniük Oszlop_szám: A tábla azon oszlopának a táblán belüli sorszáma, amelyből az eredmény meg kívánjuk kapni. Tartományban_keres: Logikai érték, amellyel az FKERES függvény pontos vagy közelítő keresését adhatjuk meg. Ha értéke IGAZ vagy hiányzik, akkor a visszaadott érték közelítő lehet, azaz ha pontos egyezést nem talált a függvény, akkor a következő legnagyobb, de a keresési_érték argumentumnál kisebb értéket adja vissza. Ha az argumentum értéke HAMIS, akkor az FKERES pontos egyezést keres, és ha ilyen nincs, akkor a #HIÁNYZIK hibaértéket adja eredményül.

5 Hol.Van (1) A függvény egy olyan elem tömbben elfoglalt relatív pozícióját adja vissza, amely megadott értékkel megadott módon egyezik. A megtalált elem helyét adja meg, és nem magát az elemet. HOL.VAN(keresési_érték;tábla;egyezés_típus) Keresési_érték: az az érték, amellyel egyező értékeket keres a függvény a táblában.

6 Hol.Van (2) Egyezés_típus: (alapból 1 az értéke)
1: azt a legnagyobb értéket keresi meg, amely egyenlő vagy kisebb, mint a keresési_érték. A táblának emelkedő sorrendbe rendezettnek kell lennie 0: az első olyan értéket keresi meg, amely pontosan egyenlő a keresési_értékkel. A táblának nem kell rendezettnek lennie. -1: azt a legkisebb értéket keresi meg, amely egyenlő vagy nagyobb, mint a keresési_érték. A táblának csökkenő sorrendben rendezettnek kell lennie Ha nem adjuk meg, akkor feltételezett értéke 1. Ha az egyezés_típus értéke 0 és a keresési_érték szöveg, akkor a keresési_értékben a helyettesítő karakterek (csillag és kérdőjel) is használhatók

7 Index Táblázatban vagy tartományban található érték hivatkozását vagy értékét adja vissza Két alakja van: Hivatkozásos: hivatkozást ad eredményül tömbös: értéket ad eredményül

8 Indirekt A függvény eredménye a szövegként megadott hivatkozás. A hivatkozásokat a Microsoft Excel azonnal kiértékeli és megjeleníti tartalmukat. Az INDIREKT függvényt akkor használjuk, ha egy cella hivatkozását meg szeretnénk változtatni egy képletben, de magát a képletet nem. INDIREKT(hiv_szöveg;a1) Hiv_szöveg: Hivatkozás olyan cellára, amely A1 vagy S1O1 típusú hivatkozást, hivatkozásként definiált nevet, vagy szöveges cellahivatkozást tartalmaz. Ha a hiv_szöveg másik munkafüzetre hivatkozik (külső hivatkozás), a másik munkafüzetnek megnyitottnak kell lennie. A1: (A1; S1O1)

9 Index (tömbös alak) INDEX(tömb;sor_szám;oszlop_szám)
Tömb: Cellatartomány vagy tömbállandó Ha a tömb egyetlen sorból vagy oszlopból áll, akkor a megfelelő sor_szám, illetve oszlop_szám argumentum elhagyható Ha a tömb egynél több sorból és egynél több oszlopból áll, és csak a sor_szám vagy csak az oszlop_szám argumentumot adjuk meg, akkor az INDEX függvény eredménye a tömb teljes sorából , illetve oszlopából álló tömb lesz. Sor_szám: A tömbben annak a sornak a száma, amelyikből az értéket meg szeretnénk kapni. Ha a sor_szám hiányzik, akkor az oszlop_szám argumentum megadása kötelező. Oszlop_szám: A tömbben annak az oszlopnak a száma, amelyikből az értéket meg szeretnénk kapni. Ha az oszlop_szám hiányzik, akkor a sor_szám argumentum megadása kötelező.

10 Index (hivatkozásos alak)
INDEX(hivatkozás;sor_szám;oszlop_szám;terület_szám) Hivatkozás: Egy vagy több cellatartományra való hivatkozás. Ha nem összefüggő tartományt adunk meg hivatkozásként, akkor a hivatkozást zárójelek közé kell tenni. Sor_szám: A hivatkozásban annak a sornak a száma, amelyikből az eredményhivatkozást meg szeretnénk kapni. Oszlop_szám: A hivatkozásban annak az oszlopnak a száma, amelyikből az eredményhivatkozást meg szeretnénk kapni. Terület_szám: A hivatkozásnak azt a tartományát jelöli ki, amelyből a sor_szám és oszlop_szám által meghatározott eredményhivatkozást meg szeretnénk kapni. Az első kijelölt vagy megadott terület az 1-es számú, a következő a 2-es számú stb. Ha a terület_szám argumentumot nem adjuk meg, akkor az INDEX az 1-es számú területet veszi figyelembe. Ha például a hivatkozás az (A1:B4;D1:E4;G1:H4) cellákat adja meg, akkor a terület_szám 1 az A1:B4 tartomány, a terület_szám 2 a D1:E4 tartomány, a terület_szám 3 pedig a G1:H4 tartomány lesz.

11 Kutat Egy sorból vagy egy oszlopból álló tartományban vagy tömbben lévő értéket keres meg. Két formája van: a vektoros és a tömbös. A KUTAT vektoros alakja megkeres egy értéket az egy sorból vagy egy oszlopból álló tartományban (ezt vektornak nevezzük), és egy másik vektor azonos pozíciójában lévő értéket ad eredményül. A KUTAT függvény tömbös formája egy adott tömb első sorában vagy első oszlopában keres egy megadott értéket, majd a megtalált érték oszlopának vagy sorának utolsó elemével tér vissza.

12 Kutat (vektoros) KUTAT(keresési_érték;keresési_vektor;eredm_vektor)
Keresési érték: Az az érték, amelyet a KUTAT függvény az első vektorban keres. Keresési_vektor: Egyetlen sorból vagy egyetlen oszlopból álló tartomány. Fontos: A keresési_vektor értékeinek emelkedő sorrendben kell elhelyezkedniük. Ellenkező esetben a KUTAT függvény nem biztosan ad pontos eredményt. A függvény a kis- és nagybetűk között nem tesz különbséget. Eredmény_vektor: Egyetlen sorból vagy egyetlen oszlopból álló tartomány. Méretének meg kell egyeznie a keresési_vektor méretével.

13 Kutat (tömbös) A KUTAT tömbös alakja nagyon hasonlít a VKERES és az FKERES függvényhez. A különbség az, hogy a keresési_értéket a VKERES mindig az első sorban, a FKERES mindig az oszlopban, míg a KUTAT a tömb méreteitől függően az első oszlopban vagy az első sorban keresi. A VKERES és a FKERES függvény a kijelölt sor vagy oszlop adott indexű elemét adja eredményül, míg a KUTAT mindig a sor vagy az oszlop utolsó értékét jelöli ki.

14 Ofszet (1) Egy megadott magasságú és szélességű hivatkozást ad eredményül egy másik hivatkozástól számított megadott számú sornyi és oszlopnyi távolságra. Az eredményként visszaadott hivatkozás mutathat egyetlen cellára vagy egy cellatartományra. Megadhatjuk a visszaadott sorok és oszlopok számát. OFSZET(hivatkozás;sorok;oszlopok;magasság;szélesség)

15 Ofszet (2) Hivatkozás: Az a hivatkozás, amelyhez képest az eredmény hivatkozás helyzetét az argumentumok meghatározzák. Sorok: Az eredmény bal felső cellája és a hivatkozás közötti függőleges távolság a sorok számában kifejezve. A sorok értéke lehet pozitív (a kezdőhivatkozás alatt) vagy negatív (a kezdőhivatkozás felett). Oszlopok: Az eredmény bal felső cellája és a hivatkozás közötti vízszintes távolság az oszlopok számában kifejezve. Az oszlopok értéke lehet pozitív (a kezdőhivatkozástól jobbra) vagy negatív (a kezdőhivatkozástól balra). Magasság: Az eredmény hivatkozás magassága a sorok számában mérve. A magasság csak pozitív szám lehet. Szélesség: Az eredmény hivatkozás szélessége az oszlopok számában mérve. A szélesség csak pozitív szám lehet.

16 Ofszet (3) Ha a magasság vagy a szélesség argumentumot nem adjuk meg, akkor a program a hivatkozás magasságát és szélességét használja. Az OFSZET valójában nem tol el egyetlen cellát és nem módosítja a kijelölést sem, hanem csak egy hivatkozást ad vissza. Az OFSZET függvényt minden olyan függvénnyel használhatjuk, amely hivatkozást vár argumentumként. Például a SZUM(OFSZET(C2;1;2;3;1) képlet kiszámolja a C2 cellától 1 sorral lejjebb és 2 oszloppal jobbra található, 3 sorból és 1 oszlopból álló tartomány értékét.

17 Oszlop A megadott hivatkozás oszlopának számát adja eredményül.
OSZLOP(hivatkozás) Hivatkozás: Az a cella vagy cellákból álló tartomány, amelynek oszlopszámát meg szeretnénk kapni. Ha a hivatkozás argumentum hiányzik, a Microsoft Excel annak a cellának a hivatkozását veszi, amelyikben az OSZLOP függvény található. Ha a hivatkozás cellatartomány, és az OSZLOP függvényt vízszintes tömbként vittük be, akkor az OSZLOP vízszintes tömbként adja vissza a hivatkozás oszlopainak számait. A hivatkozás csak egyetlen, folytonos cellatartományból állhat.

18 Oszlopok Egy hivatkozásban vagy egy tömbben lévő oszlopok számát adja eredményül. OSZLOPOK(tömb) Tömb: Az a tömb vagy cellatartományra való hivatkozás, amelyre vonatkozóan az oszlopok számát meg szeretnénk kapni.

19 Sor Egy hivatkozás sorának számát adja meg. SOR(hivatkozás)
Hivatkozás: Az a cella vagy cellatartomány, amely sorának számát meg kell állapítani. Ha a hivatkozás argumentumot nem adjuk meg, akkor a függvény azon cella sorának számát adja meg, amelyben a SOR függvény található. Ha a hivatkozás argumentum cellatartomány, és a SOR függvényt függőleges tömbként adtuk meg, akkor a függvény a hivatkozás sorainak számait függőleges tömbként adja eredményül. A hivatkozás csak egyetlen, folytonos cellatartományból állhat.

20 Sorok Egy hivatkozásban vagy tömbben található sorok számát adja meg.
SOROK(tömb) Tömb   Az a tömb vagy cellatartományra mutató hivatkozás, amely sorainak számát meg szeretnénk kapni.

21 Terület A hivatkozásban található területek számát adja eredményül. Terület lehet egyetlen cella vagy összefüggő cellatartomány. TERÜLET(hivatkozás) Hivatkozás   Egy cellára vagy cellákból álló tartományra való hivatkozás; több területre való hivatkozás is lehet. Amennyiben több hivatkozást egyetlen argumentumba szeretnénk elhelyezni, akkor további zárójeleket kell alkalmaznunk, hogy a Microsoft Excel a pontosvesszőt ne mezőelválasztóként értelmezze.

22 VKeres A megadott tömb felső sorában egy adott értékű elemet keres, majd a megtalált elem oszlopából egy adott sorban elhelyezkedő értékkel tér vissza. A VKERES függvény használata azokban az esetekben lehet hasznos, amikor az összehasonlítandó értékek a tömb felső sorában helyezkednek el és egy adott sorban lévő értéket szeretnénk megtudni. Lásd FKeres

23 Választ A függvény az érték argumentumok közül az index sorszámút adja vissza. A VÁLASZT függvényben az érték argumentumok száma legfeljebb 29 lehet. VÁLASZT(index;érték1;érték2;...) Index: A kiválasztott argumentumot határozza meg. Értéke 1 és 29 közötti egész szám, képlet vagy egy 1 és 29 közötti számot tartalmazó cellára utaló hivatkozás lehet. Ha az index kisebb, mint 1, vagy nagyobb, mint az érték argumentumok száma a listában, a VÁLASZT függvény #ÉRTÉK! hibaüzenetet ad eredményül. Ha az index törtszám, a VÁLASZT függvény annak egész részével számol.


Letölteni ppt "Microsoft Excel Függvények VII.."

Hasonló előadás


Google Hirdetések