Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A pedagógiai program Érd, 2007. 12. 05..

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A pedagógiai program Érd, 2007. 12. 05.."— Előadás másolata:

1 A pedagógiai program Érd,

2 A kulcskompetenciák Anyanyelvi kommunikáció Idegen nyelvi kommunikáció
Matematikai kompetencia Természettudományos kompetencia Digitális kompetencia A hatékony, önálló tanulás Szociális és állampolgári kompetencia Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség

3 Kulcskompetenciák fejlesztése
Kulcskompetenciák tudások és képességek, 1. alkalmassá tesz a gyors és hatékony alkalmazkodásra a változásokkal átszőtt, modern világhoz, 2. aktív szerepvállalás e változások irányának és a tartalmának a befolyásolásához. Tananyag, módszerek, tanórán kívüli tevékenységek

4 Kulcskompetenciák fejlesztése
A műveltségterületek fejlesztési feladatai a kulcskompetenciákat összetett rendszerben jelenítik meg. Sok fejlesztési terület mindegyik kompetencia részét képzi: - a kritikus gondolkodás, - a kreativitás, - a kezdeményezőképesség, - a problémamegoldás, - a kockázatértékelés, - a döntéshozatal, - az érzelmek kezelése.

5 Egységes alapokra épülő differenciálás
Lehetőség fenntartók, a szülők, a tanulók értékeinek és érdekeinek, a pedagógusok szakmai törekvéseinek érvényesítésére. Körülmények, feltételek, lehetőségek figyelembevétele

6 Differenciálás Kellő idő A tananyag feldolgozáshoz,
Elmélyítéshez és kiegészítéshez, A követelmények teljesítéshez, sajátos igényeik kielégítéshez.

7 Tantárgyszerkezet Az integratív és a tantárgyközi tantervi szemlélet a tanulók érdeklődését és tapasztalatait is figyelembe veszi. A pedagógiai program, helyi tanterv teret enged a színes, sokoldalú iskolai életnek, a tanulásnak, a játéknak, a munkának! A tanulók önismerete, együttműködési képessége, akarata fejlesztése; életmód, motívum, szokás, értékekkel való azonosulásuk fokozatos kialakításához, megalapozásához.

8 A tanítás nem más, mint a tanulók tanulásának szervezése: tervezése, irányítása, szabályozása és értékelése. Ismeri kell tanítványai motivációit, képességeit, érdeklődéseit és tanulási szokásait, eredményesen tudja megoldani a tanulásszervezéssel kapcsolatos feladatait.

9 Feltétele A pedagógiai infrastruktúra széles választéka: könyvekre, nyomtatott tananyagokra, kísérleti felszerelésekre, informatikai programokra, programcsomagokra és más eszközökre.

10 Differenciálás tanulás belső motivációinak, önszabályozó mechanizmusainak kialakítását, fejlesztése, a tanulók aktivitásának optimális kibontakoztatása, előzetes ismeretek, tudás, nézet feltárása, tévedések korrigálása és tudásátrendeződés, együttműködő (kooperatív) tanulás

11 Differenciálás tanítás-tanulás különböző szervezeti formáiban - az osztálymunkában, - a csoportoktatásban, - a tanulók páros, részben és teljesen egyéni, - individualizált oktatásában a tanulók tevékenységeinek, önállóságának, kezdeményezésének, problémamegoldásainak, alkotóképességének előtérbe állítása

12 tanulókhoz optimálisan alkalmazkodó differenciálás a feladatok kijelölésében, azok megoldásában, a szükséges tanári segítésben, az ellenőrzésben, az értékelésben, Ikt, a számítógép felhasználása a tanulók adaptív oktatásához, az együttműködés, a tanulási esélyek egyenlősége: (pl. komprehenzív) szervezeti formák alkalmazása tanárok, iskolák között Sajátos nevelési igényű tanulók

13 Esélyegyenlőség Törvényben biztosított jog
tanulási nehézségek feltárása, problémák megoldása az egész folyamatban és valamennyi területen, személyiség megismerése, az ahhoz illeszkedő pedagógiai módszerek alkalmazása

14 Esélyegyenlőség a tanulók önmagukhoz és másokhoz viszonyított kiemelkedő teljesítménye, tehetségjegyeinek feltárása, fejlesztése minden tevékenységben, adaptív tanulásszervezési eljárások, egységes, differenciált és egyénre szabott tanulási követelmények, ellenőrzési-értékelési eljárások alkalmazása.

15 Szervezési kérdések A tanulók megszervezett differenciálása, szokásos és többnyire sikeres módszertani változatai a csoportbontás és az egyéni bánásmód. Előírható. Elvárások: az egyéni foglalkoztatás, a páros munka, a differenciált csoportmunka, a tanulók részére a visszajelzés folyamatos megszervezése, a szöveges értékelés következetes alkalmazása. Integrált tantárgyak, ezen belül nívócsoportok.

16 Fejezetek: kapcsolat a szülőkkel
Nyitott iskola Eredményesség - a szülők tevékeny közreműködése A pedagógusnak szüksége van az információkra, amelyeket csak a szülő közölhet Fórumok: az iskola tevékenységének megismeréséhez, a vélemények, javaslatok beérkezéséhez, érdemi feldolgozásához.

17 A személyiség- és közösségfejlesztés
Megjelenik minden pedagógus ismeretközlő tevékenységében, igazodva a tanulói csoporthoz. Az iskola pedagógiai értékközvetítő tevékenységének lényege Területei: az erkölcsi ismeretek, a családi és közösségi kapcsolatok elmélyítését támogató fejlesztési feladatok, és azok részét képző ismeretek, az előítéletek felismerésére, tudatosítására való képesség, a testi és lelki egészség megőrzésére történő felkészítés, a bűnmegelőzés, a drogprevenció, fogyasztóvédelmi nevelés.

18 A házi feladat A házi feladatok adásának szabályai Érdekesebb?
Az átlagos képességű, átlagos felkészültségű tanuló napi iskolai terhelhetősége, a heti iskolai tanulmányi rend. Összehangolás: az egyes tanítási napokon, a hét első tanítási napján megkövetelhető, komolyabb felkészülést igénylő írásbeli beszámolók mennyisége, eloszlása.

19 A magasabb évfolyamra lépés
Magasabb évfolyam, az előírt tanulmányi követelmények sikeresen teljesítése. Nem szükségszerű, hogy minden tanuló azonos időpontban azonos teljesítményt érjen el. A nevelőtestületnek jogában áll a magasabb évfolyamra lépés lehetőségét biztosítani a tanulónak akkor is, ha adott ismeretkörben kevesebbet teljesít az átlagnál.

20 Értékelés Kiemelkedően fontos terület
rendje, normái, eszközei, formái meghatározása Tantárgyak, tananyagrészek, amelyekből a tanuló teljesítményét nem kell értékelni, illetve minősíteni Eltekintés a magatartás és szorgalom értékelésétől és minősítésétől.

21 Tartalmi alapok az önálló tanulás, a jegyzetelési technikák tanítása,
az információszerzés-, és feldolgozás (forrásból tájékozódás, szelektálás, rendszerezés, felhasználás, új kontextusban alkalmazás) képességének fejlesztése, a kommunikációs képességek (Pl: műfajok ismerete, értése, nyelvhelyessége, helyesírása, alkotása hétköznapi helyzetekben) erősítése, a szociális kompetenciák fejlesztése, a térbeli, időbeli, mennyiségi viszonyokban való pontosabb tájékozódás,

22 KIEMELT FEJLESZTÉSI FELADATOK
Énkép, önismeret Hon- és népismeret Európai azonosságtudat – egyetemes kultúra Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés Gazdasági nevelés Környezettudatosságra nevelés Tanulás tanítása Testi és lelki egészség Felkészülés a felnőttlét szerepeire


Letölteni ppt "A pedagógiai program Érd, 2007. 12. 05.."

Hasonló előadás


Google Hirdetések