Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A tűzvédelmi megbízottak tűzvédelmi feladatai, kötelezettségei.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A tűzvédelmi megbízottak tűzvédelmi feladatai, kötelezettségei."— Előadás másolata:

1 A tűzvédelmi megbízottak tűzvédelmi feladatai, kötelezettségei.

2 Szegedi Tudományegyetem tűzvédelmi szervezetének felépítése
Gazdasági és műszaki főigazgató Tűzvédelmi vezető Tűzvédelmi előadó Szervezeti egységek tűzvédelmi megbízottjai Az Egyetem tűzvédelmi költségeit az Egyetemi Tanács által jóváhagyott éves költségvetés biztosítja

3 Az Egyetem tűzvédelmi szervezetének működése
A tűzvédelmi szervezet az Egyetem operatív tűzvédelmi feladatának ellátására hivatott. Az egyetemi tűzvédelmi szervezet tagjai kijelölés,vagy /és írásos megbízás alapján a beosztásukból adódó munka mellett, vagy főfoglalkozásként végzik a meghatározott tűzvédelmi feladatokat.

4 A tűzvédelmi szervezet minden tagja köteles:
tűzvédelmi felvilágosítást végezni, az Egyetem dolgozóinak aktív közreműködését kérni a tűz megelőzésére, és őket a keletkező tüzek oltásába bevonni, testi épségük megóvása mellett, az oltásvezető kiérkezéséig. gondoskodni arról, hogy a tűzeset helye a tűzvizsgálat elkezdéséig változatlanul maradjon.

5 A tűzvédelmi megbízott tűzvédelmi feladatai
- az intézmény vezetője által kijelölt személy – a meghatározott területen – látja el a megbízotti feladatokat, - a szervezeti egység meghatározott területén figyelemmel kíséri, segíti a tűzvédelmi szabályok, előírások betartását, hiányosság vagy mulasztás esetén intézkedést kezdeményez. - megtartja, és nyilvántartja a dolgozók általános tűzvédelmi oktatását, amihez a tűzvédelmi vezető segítségét kérheti. - elősegíti, hogy a dolgozók megismerjék a tűzvédelmi szabályokat, előírásokat, valamint tűz estén a teendőiket. - a napi munka során és annak befejezésekor a Tűzvédelmi Szabályzat előírásai alapján gondoskodik a használati szabályok betartásának ellenőrzéséről.

6 Oktatási napló Az SZTE Biztonságszervezési Osztály honlapjáról letölthető

7 Oktatási napló A nyilvántartásnak tartalmaznia kell :
az oktatás időpontját, helyét. az oktatott anyag tételes felsorolását, az oktatást végző nevét, beosztását az oktatott személy (személyek ) nevét, munkahelyét. az oktatott sajátkezű aláírását. A nyilvántartást az alkalmazottat foglalkoztató osztály kezeli. Soron kívüli oktatás, ( 6 hónapot meghaladó folyamatos távollét után, munkakör változás előtt, áthelyezés ) Azok az alkalmazottak, akik a szükséges ismereteket nem szerez- ték meg, annak megszerzéséig munkakörükben nem alkalmaz- hatók!

8 - segítséget nyújt az esetleges tűz keletkezési okának feltárásában - működési területén segíti a tűz- és káreseteknél az oltási-mentési kárelhárítási munkát, szükség estén irányítja azt. - köteles figyelemmel kísérni legalább negyedévenként, hogy a saját szervezeti egysége részére kiadott tűzoltó készülékek: a tervezett telepítési helyen vannak a tűzoltó készülék látható, működtetése nem ütközik akadályba a tűzoltó készülék ép, szerelvényekkel ellátott, a készülé ken lévő jelzőműszer meg van-e, és helyes értéket mu tat, a tűzoltó készülékekről nyilvántartást vezet, amely tartal mazza a készülék helyét, ellenőrzésének, javításának idejét

9 Tűzoltó készülék nyilvántartó lap

10 A tűzoltó készülék hozzáférhető helyen legyen

11 Jól látható ?

12 Könnyen hozzáférhető ?

13 Az épületeket, építményeket úgy kell kialakítani, hogy:
A 9/2008 (II.22.) ÖTM rendelettel kiadott OTSZ 5. rész I/1 Fejezet 1.3 Kiürítés és mentés Az épületeket, építményeket úgy kell kialakítani, hogy: a, a benntartózkodó személyeket tűz esetén gyorsan és figyelemfelkeltő módon (indokolt esetben több szakaszban ) tájékoztathassák, riaszthassák, b, a benntartózkodó és önálló menekülésre képes személyek az előírt normaidőn belül biztonságos helyre vagy védett térbe távozhassanak c, a mozgásban/cselekvőképességben akadályozott, vagy fogyatékos személyek segítséggel történő menekülése, mentése az ilyen rendeltetésű, és az akadálymentesen megközelít- hető épületekben, építményekben biztosítva legyen, d, a kialakítás a kiürítési útvonalak késedelem nélküli használatát tegye lehetővé (felismer- hetőség, megfelelő biztonsági jelzések alkalmazása, megvilágítás, akadályok feloldása, hő- és füstmentesség, átbocsátóképesség), e, a benntartózkodó állatokat el lehessen távolítani - A 9/2008 (II.22.) ÖTM rendelettel kiadott OTSZ

14 Tűzvédelmi piktogramok

15 Menekülési útvonal ?

16 Menekülési útvonal ?

17 Vészkijárat !!

18 Tűzriadó Terv

19 Mit tartalmazzon egy Tűzriadó Terv ?
Ahhoz, hogy tűz esetén megfelelő legyen a reakció, megfelelő cselekvési sort, jelzési követelményeket kell meghatározni. A Tűzriadó Terv egy részletes felkészülés a tűz estén jelentkező feladatokra. Mit tartalmazzon egy Tűzriadó Terv ? a létesítmény alaprajzát, bejelölve a menekülési útvonalakat, központi elzárókat, a vízszerzési lehetőségeket, vészkijáratokat tűzveszélyességi osztályba sorolását, tűzvédelmi felszereltségét ( tűzjelző rendszer, automatikus oltórendszer stb.) a tűzoltóság felvonulási útját, a dolgozói létszámot, a főbb veszélyforrások felsorolását, jelölni kell a gázpalackok, tűzveszélyes anyagok tároló helyét, utalással a véde- kezési szabályokra, az értesítés rendjét. a tűzriadó tervben rögzíteni kell, hogy a létesítmény egyes zárt helységeinek kul- csai hol találhatók. Ahhoz, hogy tűz esetén megfelelő legyen

20 aki a tűzoltóság megérkezésekor azt átadja a tűzoltásvezetőnek.
A Tűzriadó Terv egy példányát célszerű a portaszolgálatnál elhelyezni, aki a tűzoltóság megérkezésekor azt átadja a tűzoltásvezetőnek. A tűzoltásvezetőt tájékoztatni kell az eddig történt intézkedésekről, az eddig végzett feladatok végrehajtásáról ( áramtalanítás, gázveze- ték elzárása, technológiai folyamat leállítása ),kiürítés állapotáról, hiányzó személyekről stb. A mentési terv munkahelyre vonatkozó részét minden érintett munkavállalóval évente egyszer ismertetni és gyakoroltatni kell! A gyakoroltatás során előjöhetnek a tűzriadó terv hibái, és lehető- ség van a hibák kijavítására (pl. a vészcsengő nem hallható mindenhol, az épület nem kiüríthető a meghatározott idő alatt, vagy a biztonsági őrnek, portásnak túl sok feladata van, az irányfények nem működnek stb. ) A Tűzriadó Terv egy példányát célszerű a portaszolgálatnál elhelyezni

21 A munkavállalók feladata, hogy a tűzriadó hallatán a létesítmény területét rendezetten, a kiürítési terv alapján a jelzett menekülési útvonalak használatával, a legrövidebb menekítési útvonalon hagy- ják el, és foglalják el a számukra kijelölt gyülekezési helyet. Ellenőrizni kell, hogy mindenki elhagyta-e az épületet. (nyilvántartás)

22 Kiürítési-és menekülési terv

23 Segélyhívó telefonszámok ismerete
Valamennyi mobil telefonkészülékéről a segélyhívások ingyen hívhatóak.

24

25 Az oltásban, mentésben részvevőknek nagy segítség, ha ismerik a tűz pontos helyét. ( pl. címzett tűzjelző )

26 TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉK FALI TŰZCSAP
A kezdeti tüzeket a helyszínen, a tűz környezetében lévő tűzoltó készülékkel, vagy fali tűzcsapnál rendszeresített sugár használatá- val kell eloltani. TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉK FALI TŰZCSAP

27 A létesítményben tartózkodó látogatók, vendégek magatartása menekülés esetén( pánik hangulat elkerülése )

28 Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység
Ha a tűzveszélyes tevékenységet nem az arra kialakított helyszí- nen végzik, akkor „alkalomszerű”-nek tekinthető. Ennek követ- keztében fokozottan veszélyezteti a környezetét( pl. hegesztés) A szabályok , feltételek megállapítása a munkát elrendelő fel- adata. A munkát végző a tevékenység helye szerinti illetékessel köteles egyeztetni. Tűzveszélyes munka végzésére feljogosító engedély csak előze- tesen megtartott helyszíni szemle alapján adható ki.

29 Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység

30 Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység írásbeli meghatározása

31 SZTE Biztonságszervezési Osztály Elérhetőségei
Matuska József mb. főosztályvezető Motyovszki Katalin munkavédelmi vezető Vassné dr. Petőfi Sylvia környezetvédelmi szakértő Dr. Szabóné dr. Nagy Andrea környezetvéd. szakértő Füzesi Tibor munkavédelmi csoportvezető Farkas Imre munkavédelmi referens Lakatos István vagyonvédelmi referens Dr. Séra Emese sugárvédelmi szolgálatvezető Nagyivánné Simon Andrea titkárságvezető Kónya József tűzvédelmi referens

32 Köszönöm a figyelmüket !

33


Letölteni ppt "A tűzvédelmi megbízottak tűzvédelmi feladatai, kötelezettségei."

Hasonló előadás


Google Hirdetések