Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Önkormányzati Pénzügy „Változások”-2010 Budapest

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Önkormányzati Pénzügy „Változások”-2010 Budapest"— Előadás másolata:

1 Önkormányzati Pénzügy „Változások”-2010 Budapest
Complex – Helyi Obszervatórium konferencia Budapest "Gy&Gy" Perfekt Audit Kft Győrffi Dezső bejegyzett könyvvizsgáló "Gy&Gy" Perfekt Audit Kft Győrffi Dezső bejegyzett könyvvizsgáló 1

2 "Gy&Gy" Perfekt Audit Kft. Győrffi Dezső bejegyzett könyvvizsgáló
Az államháztartási törvény új végrehajtási rendelete 292/2009. (XII.19.) Korm.rendelet Kötelezettségvállalási szabályok Kötelezettségvállalás pontosítása az önkormányzati hivatalban: - Az önkormányzat nevében az önkormányzati hivatal előirányzatai felett a polgármester vállalhat kötelezettséget (átruházható továbbra is jegyzőre, önkormányzati képviselőre) A jegyző az önkormányzati hivatal előirányzatai közül külön törvényben meghatározott feladatai esetén (választás, szoc. segély) a kötelezettségvállaló. Valamennyi költségvetési szervnél: Szakmai teljesítés igazolása csak a kiadások esetében kötelező. "Gy&Gy" Perfekt Audit Kft Győrffi Dezső bejegyzett könyvvizsgáló

3 "Gy&Gy" Perfekt Audit Kft. Győrffi Dezső bejegyzett könyvvizsgáló
KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, UTALVÁNYOZÁS, ELLENJEGYZÉS, ÉRVÉNYESÍTÉS, SZAKMAI TELJESÍTÉS IGAZOLÁSA I. Megbízás, átruházás csak írásban történhet, és csak a kötelezettséget vállaló szerv alkalmazásában álló személyre ruházható át!!! Kötelezettségvállalás csak írásban (kivétel E Ft alatti összeg) Kötelezettségvállalásról nyilvántartást kell vezetni ( az Ft alattiról is!), A nyilvántartás számát az utalvány-rendeleten fel kell tüntetni. "Gy&Gy" Perfekt Audit Kft Győrffi Dezső bejegyzett könyvvizsgáló

4 KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, UTALVÁNYOZÁS
a költségvetési szerv vezetője Ámr. 72. § (3) bek. polgármester Ámr. 72. § (6) bek. körjegyző, körjegyzőségnél Ámr. 72. § (3) bek. kisebbségi önkormányzat elnöke Áht. 74/A. § (1) bek. kistérségi társulás elnöke Áht. 74/B. § (1) bek. Utalványozó "Gy&Gy" Perfekt Audit Kft Győrffi Dezső bejegyzett könyvvizsgáló

5 Kötelezettségvállalás, ellenjegyzés I.
Kötelezettségvállalás – külön jogszabályban meghatározott és a 72 § (11)-(12) bekezdés szerinti kivétellel – kizárólag ellenjegyzés után, írásban történhet. Kötelezettségvállalás ellenjegyzésére jogosult: Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervnél a gazdasági vezető Ámr. 74. § (2) bek. a) pont Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervnél (önállóan működő) a megállapodás alapján ellátó önállóan működő éd gazdálkodó költségvetési szerv gazdasági vezetője jogosult. Ámr. 74. § (2) bek. b) pont Helyi önkormányzat nevében vállalt kötelezettség ellenjegyzője a jegyző, vagy az általa írásban kijelölt az önkormányzati (polgármesteri) hivatal állományába tartozó köztisztviselő Ámr. 74. § (2) bek. f) pont "Gy&Gy" Perfekt Audit Kft Győrffi Dezső bejegyzett könyvvizsgáló

6 Kötelezettségvállalás, ellenjegyzés II.
Helyi kisebbségi önkormányzat nevében vállalt kötelezettségnél az Áht. 66. §-a szerinti megállapodás alapján a helyi önkormányzat jegyzője Ámr. 74. § (2) bek. g) pont Külön jogszabály alapján a jegyző hatáskörébe utalt előirányzatok, valamint a választások esetén a jegyző által írásban kijelölt, a hivatal állományába tartozó köztisztviselő Ámr. 74. § (2) bek. h) pont Többcélú kistérségi társulásnál a munkaszervezet vezetője Ámr. 74. § (2) bek. i) pont "Gy&Gy" Perfekt Audit Kft Győrffi Dezső bejegyzett könyvvizsgáló

7 UTALVÁNYOZÁS, AZ UTALVÁNY ELLENJEGYZÉSE
Utalványozásra az érvényesített okmány alapján az utalványozásra jogosult személyek Ámr. 78. § (1) bek. Az utalvány ellenjegyzésére azok jogosultak, akik a kötelezettságvállalás ellenjegyzésére Ámr. 79. § (1) bek. Az ellenjegyzőnek meg kell győződni a következőkről: Ámr. 79. § (2) bek. a szakmai teljesítés igazolása és az érvényesítés megtörtént e? "Gy&Gy" Perfekt Audit Kft Győrffi Dezső bejegyzett könyvvizsgáló

8 ELLENJEGYZÉS, ÉRVÉNYESÍTÉS
Az érvényesítésnek tartalmazni kell az érvényesítésre utaló megjelölést, a megállapított összeget, az érvényesítés dátumát és az érvényesítő aláírását. A szakmai teljesítésigazolására jogosultakat a kötelezettségvállaló írásban jelöli ki. "Gy&Gy" Perfekt Audit Kft Győrffi Dezső bejegyzett könyvvizsgáló

9 ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI ÉS NYILVÁNTARTÁSI SZABÁLYOK
A kötelezettségvállaló és az ellenjegyző, illetve az utalványozó és az ellenjegyző - ugyanazon gazdasági eseményre vonatkozóan - azonos személy nem lehet. Ámr. 80. § (1) bek. ] Az érvényesítő személy nem lehet azonos a kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a szakmai teljesítést igazoló személlyel. Ámr. 80. § (1) bek. ] Kötelezettségvállalási, érvényesítési, utalványozási, ellenjegyzési feladatot nem végezhet az a személy, aki ezt a tevékenységét a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója vagy a maga javára látná el. Ámr. 80. § (2) bek. ] A kötelezettséget vállaló szerv a kötelezettségvállalásra, ellenjegyzésre, szakmai teljesítés igazolására, érvényesítésre, utalványozásra jogosult személyekről és aláírás mintájukról belső szabályzatban rögzített módon naprakész nyilvántartást vezet. Ámr. 80. § (2) bek. ] "Gy&Gy" Perfekt Audit Kft Győrffi Dezső bejegyzett könyvvizsgáló

10 ÍRÁSBAN VÁLLALT KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS DOKUMENTUMAI
-   kinevezési okirat, -   szerződés, -   megállapodás, -   visszaigazolt megrendelés, - saját készítésű kötelezettségvállalási bizony-lat. "Gy&Gy" Perfekt Audit Kft Győrffi Dezső bejegyzett könyvvizsgáló

11 NEM ÍRÁSBAN VÁLLALTKÖTELEZETTSÉG-VÁLLALÁS DOKUMENTUMAI
számla, egyéb okmány. "Gy&Gy" Perfekt Audit Kft Győrffi Dezső bejegyzett könyvvizsgáló

12 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet 23. sz. melléklete
BESZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSRÓL 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet sz. melléklete "Gy&Gy" Perfekt Audit Kft Győrffi Dezső bejegyzett könyvvizsgáló

13 A 23. SZ. MELLÉKLET TARTALMA
KIADÁSOK JOGCÍMENKÉNT  Intézményi beruházás, Felújítás, Pénzeszközátadás, Személyi juttatások, Dologi kiadások, Stb. "Gy&Gy" Perfekt Audit Kft Győrffi Dezső bejegyzett könyvvizsgáló

14 "Gy&Gy" Perfekt Audit Kft. Győrffi Dezső bejegyzett könyvvizsgáló
-határozatlan idejű kötelezettségvállalás esetében a tárgyévi és a tárgyévet követő három évre kell dokumentálni és nyilvántartásba venni -határozott idejű kötelezettségvállalás esetébe ha több évet érint – kötelezettségvállalás összegét meg kell bontani a következők szerint: "Gy&Gy" Perfekt Audit Kft Győrffi Dezső bejegyzett könyvvizsgáló

15 "Gy&Gy" Perfekt Audit Kft. Győrffi Dezső bejegyzett könyvvizsgáló
Ø tárgyévi előirányzat terhére vállalt tárgyévi kötelezettség, Ø tárgyévi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettség, Ø   tárgyévben a következő évi előirányzat terhére vállalt kötelezettség, Ø   tárgyévben a további évek előirányzata terhére vállalt kötelezettség. "Gy&Gy" Perfekt Audit Kft Győrffi Dezső bejegyzett könyvvizsgáló

16 KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS
Csak írásban (100 E Ft felett) Írásbeli kötelezettségvállalás nélkül (100 E Ft alatt) Kötelezettségvállalás Egyéb Határorzott idejű Határozatlan idejű Több év alatt megvalósuló beruházás Több év alatt megvalósuló felújítás Beszerzések Megbízási szerződések Határozott időre szóló szerződés Határozatlan időre szóló kinevezések Közműdíjak Szociális ellátások Keretszerződések "Gy&Gy" Perfekt Audit Kft Győrffi Dezső bejegyzett könyvvizsgáló

17 "Gy&Gy" Perfekt Audit Kft. Győrffi Dezső bejegyzett könyvvizsgáló
UTALVÁNY (Ámr. 78. § (2) bek. Az utalványon (utalványrendeleten) fel kell tüntetni a) az utalványozó és az utalványozás ellenjegyzőjének keltezéssel ellátott aláírását, b) az ,,utalvány" szót; c) a költségvetési évet; d) a befizető és a kedvezményezett megnevezését, címét, e) a fizetés időpontját, módját, összegét, devizanemét; f) a megterhelendő, jóváírandó bankszámla számát és megnevezését; g) A a 72 § (11)-12) bekezdésében foglalt kivételekkel kötelezettségvállalás-nyilvántartási számát. Ámr. 78. § (2) bekezdés ] "Gy&Gy" Perfekt Audit Kft Győrffi Dezső bejegyzett könyvvizsgáló

18 RÖVIDÍTETT UTALVÁNY BEVÉTELEK UTALVÁNYOZÁSA
Az érvényesített okmányra vezetett rendelkezésben (készpénzes fizetési mód bizonylaton) a (2) bekezdésben meghatározott adatok közül az okmányon már feltüntetett adatokat nem kell megismételni. Ámr. 78. § (3) ] Nem kell külön utalványozni a termék értékesítéséből, szolgáltatásból - számla, egyszerűsített számla, számlát helyettesítő okirat, készpézátutalás alapján – befolyó, valamint a közigazgatási hatósági határozaton alapuló bevétel beszedését, továbbá a pénzügyi szolgáltatások kiadásait és bevételeit. Ámr. 78. § (4) ] "Gy&Gy" Perfekt Audit Kft Győrffi Dezső bejegyzett könyvvizsgáló

19 Köszönöm megtisztelő figyelmüket !
V É G E "Gy&Gy" Perfekt Audit Kft Győrffi Dezső bejegyzett könyvvizsgáló "Gy&Gy" Perfekt Audit Kft Győrffi Dezső bejegyzett könyvvizsgáló 19


Letölteni ppt "Önkormányzati Pénzügy „Változások”-2010 Budapest"

Hasonló előadás


Google Hirdetések