Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Nevelési oktatási feladatok az új tanévben 1. Áttekintés a 2008 május – 2008 augusztus hónapokban megjelent, közoktatást érintő jogszabályokról. Ez esélyegyenlőség.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Nevelési oktatási feladatok az új tanévben 1. Áttekintés a 2008 május – 2008 augusztus hónapokban megjelent, közoktatást érintő jogszabályokról. Ez esélyegyenlőség."— Előadás másolata:

1 Nevelési oktatási feladatok az új tanévben 1. Áttekintés a 2008 május – 2008 augusztus hónapokban megjelent, közoktatást érintő jogszabályokról. Ez esélyegyenlőség érvényesülésének a közoktatásban történő előmozdítását szolgáló egyes törvények módosításáról szóló 2008. évi XXXI. Törvény óvodáztatási támogatás, egységes közoktatási intézmények körének bővülése, új vezetői megbízási lehetőségek, felvételi körzetek kialakításának változása, A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló rendeletet 2008 nyári módosítása A 2008-ban lebonyolított érettségi vizsga tapasztalatai

2 Feladatok az új tanévben 2. A felsőoktatási intézmények működésével, felvételi eljárásával kapcsolatos, középfokot is érintő változások Új kerettantervek az alap- és középfokú oktatásban (emelt szintű, tehetséggondozást szolgáló oktatás; tanórán kívüli foglalkozás;nem szakrendszerű oktatás;) 8/2008. (VI.13.) SZMM rendelet az Országos Képzési Jegyzék, valamint a jegyzékbe való felvétel, s az abból való törlés módosításáról 13/2008.(VII.29.) SZMM rendelet a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról 9/2008.(VI.8.) SZMM rendelet a szakmai vizsgaszervezés jogosultságáról Egyebek Kérdések, válaszok

3 A közoktatási és gyermekvédelmi tv.mód. a 2008.évi XXXI.tv-el Közoktatási tv. módosítás az esélyegyenlőség (egyenlő bánásmód) növeléséért Óvodáztatási támogatás a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek esetén –Kt. 13.§ (7) bek., 121.§ (1) bek. 14. pont., Gyt. Az igénybevétel feltételeinek szabályai Egységes óvoda-bölcsöde, új többcélú intézmény létesítésének lehetősége

4 Főigazgató – igazgató kinevezésének lehetősége a többcélú, ill. nagyobb közoktatási intézményekben Fenntartói döntés – feltételekkel Tagintézmények különböző településeken Egy településen több mint 5 tagintézmény Egy intézmény több mint 5 intézményegységgel Az intézmény alapító okirata szerint a felvehető max. létszám eléri az 1500 főt Főigazgató, igazgatók pályázati eljárásban bízhatók meg

5 Oktatási Hivatal többletfeladatok, új hatósági jogosítványok [ Kt. új 95/B. – 95/C.§ - ok] Cél:Egyenlő bánásmód elősegítése Felügyeleti bírság összegének tényező - jogsértés súlyossága - jogsértés súlyossága - jogsértés hatása az intézmény működésére - jogsértés hatása az intézmény működésére - jogsértéssel okozott kár - jogsértéssel okozott kár - adatok, információk eltitkolása, vagy annak szándéka - adatok, információk eltitkolása, vagy annak szándéka - jogsértő állapot időtartama, gyakorisága - jogsértő állapot időtartama, gyakorisága - a jogsértő együttműködési szándéka, intézkedései - a jogsértő együttműködési szándéka, intézkedései - a jogsértések száma a vizsgált időszakban - a jogsértések száma a vizsgált időszakban Átvételnél, felvételnél az egyenlő bánásmód megsértése esetén szülői kérelemre dönt jogviszonyról ( 150 nap, figyelemmel kísérés) Kijelölhet kötelező felvételt biztosító óvodát, iskolát, ha nincs Egyenlő bánásmód megsértése miatt eljárást indíthat

6 Oktatási hivatal 2. Átvételnél, felvételnél az egyenlő bánásmód megsértése esetén szülői kérelemre dönt a jogviszonyról (150 nap) Kijelölhet kötelező felvételt biztosító óvodát, iskolát, ha az nincs Egyenlő bánásmód megsértése miatt eljárást indíthat

7 Középfokú felvételi eljárás változása Középfokú felvételi eljárás változása Cél:egységes követelmények, egyenlő esélyek, kevesebb teher és szubjektivizmus 9. évf.-nál alacsonyabb évf.-ra felvétel –vagy tanulmányi eredmény, –vagy tan. eredmény + központi, egységes, kompetencia alapú írásbeli (jelentkezők száma legalább másfélszeres) (jelentkezők száma legalább másfélszeres) Fontos: Nincs szóbeli!

8 Középfokú felvételi eljárás 2. 9.évf. – ra jelentkezés és felvétel –vagy tanulmányi eredmény, –vagy tanulmányi eredmény + központi, egységes, kompetencia alapú írásbeli, –vagy tanulmányi eredmény + központi, egységes, kompetencia alapú írásbeli + szóbeli meghallgatás Fontos: Nincs iskola által kidolgozott írásbeli feladatlap!

9 Központi feladatlapok fajtái Tartalom: magyar nyelvi + matematikai kompetenciák Fajtái: - 8 évfolyamos gimn. - 6 évfolyamos gimn. - általános tantervű 9. évfolyamon induló középiskola - kiemelt tehetségű tanulókat felkészítő középiskola - kiemelt tehetségű tanulókat felkészítő középiskola ( ún. tehetséggondozó középfokú iskola 9. évf. – os kezdéssel) ( ún. tehetséggondozó középfokú iskola 9. évf. – os kezdéssel) Fontos: A kijavított feladatlap elfogadása mindenhol kötelező!

10 Tehetséggondozó középiskola [11/1994.(VI.8.) MKM rend. 39/K.§) „Tehetséggondozó oktatási Program” alkalmazása Halmozottan hátrányos helyzetű, felvételt nyert tanulóknak felzárkóztató oktatás biztosítása (Hatály: 2009-es felvételi eljárás, 2009/2010-es tanév) (Hatály: 2009-es felvételi eljárás, 2009/2010-es tanév) Addig: Addig: - helyi tantervben heti 5 emelt szintű óra bizonyos területen, - legalább másfélszeres jelentkezés, - legalább másfélszeres jelentkezés, - kötelező, központi írásbeli felvételi vizsga alapján a kiválasztás. - kötelező, központi írásbeli felvételi vizsga alapján a kiválasztás.

11 Felvételi eljárás – jogi háttér Kt. 42.§ (1) bek. „…jogszabályban meghatározottak szerint” kell felvenni tanulót, Nevelési-oktatási intézmények működése 11/1994.(VI.8.) MKM rend. 17/A. § új szabályok a kompetencia alapú írásbeli vizsgára, 11/94-es 8. számú melléklet a felvételi eljárásról (iskolai meghirdetés, lebonyolítás) Tanév rendjéről szóló miniszteri rendelet 3. számú melléklet

12 Tartalmi szabályozás változásai 243/2003.(XII.17.) Korm. rendelet --  mód: 202/2007.(VII.31.) Korm. rendelet Kulcskompetenciák az Európa Parlament 2006 – os ajánlása szerint (NAT III.RÉSZ) 17/2004.(V.20.) OM számú kerettantervi rendelet kiegészítése (tervezet): Kompetenciafejlesztő oktatási program( pedagógiai rendszer) kerettanterve Kompetenciafejlesztő oktatási program( pedagógiai rendszer) kerettanterve –Idegen nyelvi kompetencia Kiegészítő anyag 6 – 13 éves tanulóknak (angol, német)

13 Kompetencia alapú oktatás kerettanterve Matematika kompetencia I. 1 – 4 évf. II. 5 – 6. évf. II. 5 – 6. évf. III. 7 – 8. évf. III. 7 – 8. évf. IV. 9 – 12. évf. IV. 9 – 12. évf. V. 9 – 10. évf. (szakisk.) V. 9 – 10. évf. (szakisk.) Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák 1 – 6. évf. 1 – 6. évf. Kommunikáció, szövegértés-szövegalkotás A magyar nyelv és irodalom tantárgy kompetencia alapú oktatásához A magyar nyelv és irodalom tantárgy kompetencia alapú oktatásához Életpálya építési kompetencia Természettudomány tantárgy kerettanterve Természettudomány tantárgy kerettanterve

14 2008/2009. tanév rendje Szorgalmi idő:2008.09.01.(hétfő)- 2009.06.15.(hétfő) Középiskola utolsó évf.2009.04.30.(csüt) Félévi és év végi záró értekezlet a szorgalmi idő utolsó napját követő 15 napon belül Rendkívüli szünet (Kt.16.§, felújítás)

15 Érettségi Október-november -írásbeli október 17 – november 17. -írásbeli október 17 – november 17. -szóbeli november 20 – november 28. -szóbeli november 20 – november 28. Május – Június -írásbeli május 4 – május 25. -írásbeli május 4 – május 25. -szóbeli június 4 – június 26 -szóbeli június 4 – június 26 _ Érettségi fajtái: ismétlő csak tanulói jogviszony után, _ Érettségi fajtái: ismétlő csak tanulói jogviszony után, szintemelés lehetősége, szintemelés lehetősége, előrehozottnál osztályozó vizsga előrehozottnál osztályozó vizsga külföldön tanulók érettségije külföldön tanulók érettségije

16 Középiskolai felvételi ütemezése 2008.12.10.tanulók jelentkezése a központi írásbelire, a vizsgát szervező intézménynél 2009. 01.23. 14 óra: 6 és 8 évf. gimn. írásbeli 2009. 01. 24. 14 óra:gimn. írásbeli 2009. 01. 29. 14. óra:pótló írásbeli 2009. 02. 12. tanulók értesítése az eredményről 2009. 02. 20. – 03. 20. általános felvételi eljárás 2009. 04. 27. tanulók értesítése felvételről, elutasításról 2009. 05. 04. – 08. 31. rendkívüli felvételi eljárás 2009. 06. 22 – 24 :beiratkozás a középfokú iskolába

17 Mérések Kompetencia mérés:4., 6., 8., 10. évfolyam 2009. május 27 (szerda) - Anyanyelv - Anyanyelv - Kisebbségi nyelvismeret alapozó mérése 4. oszt. - Kisebbségi nyelvismeret alapozó mérése 4. oszt. - kisebbségi nyelven matematika mérése 6., 8., 10. évf. - kisebbségi nyelven matematika mérése 6., 8., 10. évf. - Mérés napja tanítási nap - Mérés napja tanítási nap - adatszolgáltatás 2008.12.12. - adatszolgáltatás 2008.12.12. Első évf. tanulók diagnosztikai felülvizsgálata - felmérés okt. 15. - felmérés okt. 15. - vizsgálatok elvégzése dec. 12. - vizsgálatok elvégzése dec. 12.

18 Intézményi átszervezés Kt. 102.§ (3) bek. A Kt. Szerint véleményezési joggal rendelkezőnek joga van minden információt ismerni + joga van 15 napos határidőhöz A Kt. Szerint véleményezési joggal rendelkezőnek joga van minden információt ismerni + joga van 15 napos határidőhöz * Kt. 102.§ (11) bek. A fenntartó legkésőbb az intézkedés tervezett végrehajtása évének március utolsó napjáig hozhat döntést a nev-okt. intézmény átszervezésével, fenntartói jogának átadásával, megszüntetésével kapcsolatban A fenntartó legkésőbb az intézkedés tervezett végrehajtása évének március utolsó napjáig hozhat döntést a nev-okt. intézmény átszervezésével, fenntartói jogának átadásával, megszüntetésével kapcsolatban

19 Intézmények működése 11/94. módosítása 1. SZMSZ kibővül - szakmai munkaközösségek együttműködésének, kapcsolattartásának rendjét - szakmai munkaközösségek együttműködésének, kapcsolattartásának rendjét - gyermekjóléti szolgálattal a kapcsolattartás rendjét - gyermekjóléti szolgálattal a kapcsolattartás rendjét A gyermeket, tanulót veszélyeztető okok elhárítása érdekében együttműködési kötelezettség van a gyermekjóléti szolgálattal,az oktatásügyi közvetítő szolgálattal A gyermeket, tanulót veszélyeztető okok elhárítása érdekében együttműködési kötelezettség van a gyermekjóléti szolgálattal,az oktatásügyi közvetítő szolgálattal A tanulóval szembeni fegyelmi eljárás megindítása esetén „békéltető” eljárások

20 Intézmények működése 11/94. módosítása 2. A HHH gyermekek óvodába járásához nyújtott támogatásra jogosultság követése (napi 6 óra, tájékoztatás szülő, jegyző felé) A szülő kötelezettsége a ped. Szolgáltatás igénybevétele, ha a pedagógus ezt kezdeményezi Az óvodák feladata a gyermekek értelmi-, beszéd-, hallás-, látás-, mozgás fejődésének nyomon követése

21 Intézmények működése 11/94-es módosítása 3. Az oktatás eredményességérő, személyi feltételeiről tájékoztatni a szülőket Különös közzétételi lista megjelentetése (óvoda, iskola, kollégium) Kötelező eszköz és felszerelési jegyzék ésszerűsítése több feladatellátási hely esetén Kötelező óvodában a „fejlődési napló” vezetése

22 Különös közzézételi lista az iskolában Pedagógusok iskolai végzettsége, szakképesítése és a tantárgyfelosztás Nevelő, oktató munkát segítők száma, végzettsége, feladatköre Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei Lemorzsolódási, évismétlési adatok Ált. isk: volt tanítványok 8. 9. évfolyamos eredményei, középiskolai, szakiskolai továbbtanulások Középiskolák:érettségi átlageredmények Szakképzés:pályakövetés eredményei Szakkörök,testedzés, hétvégi házi feladatok, iskolai dolgozatok

23 Munkajogi változások Kt. 1.sz. mell: - a munkáltatónak a pedagógusok munkáját „legalább” kéthavi tanítási időkeretben kell megszervezni - a munkáltatónak a pedagógusok munkáját „legalább” kéthavi tanítási időkeretben kell megszervezni 138/92. Korm. rend. 138/92. Korm. rend. - pedagógus pályázat határideje: közzétételtől számított 30 nap. Hozzájárulás a személyes adatok kezeléséhez - pedagógus pályázat határideje: közzétételtől számított 30 nap. Hozzájárulás a személyes adatok kezeléséhez - tagintézmény vezetői megbízás is határozott idejű, 5 – 10 év - tagintézmény vezetői megbízás is határozott idejű, 5 – 10 év

24 Munkajogi változások 2. 138/92-es: - óvónőképzésben, tanítóképzésben a szakkollégiumi, műveltségi területen szerzett képesítés a hasznosít - óvónőképzésben, tanítóképzésben a szakkollégiumi, műveltségi területen szerzett képesítés a hasznosít ástól függően illetménynövekedéssel jár ástól függően illetménynövekedéssel jár - a pedagógus szakvizsgát tanúsító oklevél újabb szakképzettséget igazol, s hasznosítás mértékét nem vizsgálva jár az illetménynövekedés intézményvezetői, - helyettesi, beosztásban, vezető tanári, -óvónői, ped. szakértő, pedagógiai előadó munkakörben - a pedagógus szakvizsgát tanúsító oklevél újabb szakképzettséget igazol, s hasznosítás mértékét nem vizsgálva jár az illetménynövekedés intézményvezetői, - helyettesi, beosztásban, vezető tanári, -óvónői, ped. szakértő, pedagógiai előadó munkakörben - feladatellátási terv készítése nem kötelező,de a feladatokat a munkatervben szabályozni kell - feladatellátási terv készítése nem kötelező,de a feladatokat a munkatervben szabályozni kell

25 Nem szakrendszerű oktatás Kt. 133.§ (1) bek: - 2008/2009. Tanévben az 5. évf.-on a kötelező tanórai foglalkozások 25-50%ában nem szakrendszerű oktatás - 2008/2009. Tanévben az 5. évf.-on a kötelező tanórai foglalkozások 25-50%ában nem szakrendszerű oktatás - nem szakrendszerű oktatásra felhasználhatók a nem kötelező tanórai foglalkozások - nem szakrendszerű oktatásra felhasználhatók a nem kötelező tanórai foglalkozások - helyi tantervben kell az időtartamot, tartalmat, módszert meghatározni - helyi tantervben kell az időtartamot, tartalmat, módszert meghatározni - az évismétlésre vonatkozó korlátozás kiterjeszthető a hatodik évfolyamig - az évismétlésre vonatkozó korlátozás kiterjeszthető a hatodik évfolyamig

26 Egészségügyi jogosultság 1997. évi LXXX. Tv. 16/A.§ (1) bek. - a (volt) tanuló a diákigazolványra való jogosultság megszűnéséig jogosult eü. Szolgáltatásra - a (volt) tanuló a diákigazolványra való jogosultság megszűnéséig jogosult eü. Szolgáltatásra - Akik a tanulói jogviszony befejezését követő 10 napon belül az OEP felé jelentették a megszűnést, módosítsák, mert a diákigazolvány még érvényes - Akik a tanulói jogviszony befejezését követő 10 napon belül az OEP felé jelentették a megszűnést, módosítsák, mert a diákigazolvány még érvényes - Diákigazolvány lejártát követő 10 napon belül kell jelenteni az OEP felé - Diákigazolvány lejártát követő 10 napon belül kell jelenteni az OEP felé

27 Készülő új, vagy módosított jogszabályok A közoktatási diákigazolvány kiadásáról és használatáról; Közoktatás-kutatásért ösztöndíjról; 138/1992.(X.8.) Korm. rend. módosítása; Az egyházi közoktatási intézmények kiegészítő normatívája; Oktatási Hivatal működése; Képzési kötelezettségről és ped. szakszolgálatokról szóló 14/1994-es rend; Kerettantervi rendelet


Letölteni ppt "Nevelési oktatási feladatok az új tanévben 1. Áttekintés a 2008 május – 2008 augusztus hónapokban megjelent, közoktatást érintő jogszabályokról. Ez esélyegyenlőség."

Hasonló előadás


Google Hirdetések