Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

CODEX – „Coordinated Development and Knowledge Exchange on Spatial Planning Methodology” Új programozási metódusok a 2014-2020-as tervezési periódusban:

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "CODEX – „Coordinated Development and Knowledge Exchange on Spatial Planning Methodology” Új programozási metódusok a 2014-2020-as tervezési periódusban:"— Előadás másolata:

1 CODEX – „Coordinated Development and Knowledge Exchange on Spatial Planning Methodology” Új programozási metódusok a 2014-2020-as tervezési periódusban: az integrált fejlesztések lehetőségei és jelentősége Szakmai workshop 2013. december 13, Szeged Tapasztó Dénes – szakmai vezető

2 Tartalom Miért aktuális az integrált fejlesztésekről beszélni? Az ITI és a CLLD a jogszabály tervezetekben Felkészülés az új fejlesztési időszakra – Integrált programozás és megvalósítás Az integrált területi beruházás A közösségek által irányított helyi fejlesztési program

3 Miért aktuális az integrált fejlesztésekről beszélni? A releváns OP meghatározza a partnerségi szerződésben meghatározott integrált területfejlesztési megközelítéshez való hozzájárulás módját, pl. „azon városok felsorolása, ahol fenntartható városfejlesztést célzó integrált intézkedéseket hajtanak végre; az ezekre a tevékenységekre fordított ERFA- támogatás indikatív éves elosztása, …a városok számára irányítási célokra juttatott forrásokat; az integrált tevékenységekre juttatott ESZA-támogatás indikatív éves elosztása „ (KSK rendelet tervezet 87. cikk) „azoknak a területeknek a meghatározása, ahol az adott közösség szintjén irányított helyi fejlesztést hajtanak végre” (KSK rendelet tervezet 87. cikk)

4 Miért aktuális az integrált fejlesztésekről beszélni? Partnerségre épül, és a KSK rendelet tervezet alapján „a partnerségi szerződés, illetve az egyes programok érdekében a tagállamnak partnerséget kell szerveznie az illetékes regionális, helyi, városi és más közhatóságokat képviselő partnerekkel, gazdasági és társadalmi partnerekkel és a civil társadalmat képviselő testületekkel” A KSK rendelet 5. cikk értelmében „a tagállamoknak tiszteletben kell tartaniuk a partnerség és a többszintű kormányzás elvét annak érdekében, hogy elősegítsék a társadalmi, gazdasági és területi kohézió megvalósítását, valamint az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésre vonatkozó uniós prioritások teljesítését. Ez olyan összehangolt fellépést igényel, amelyet a szubszidiaritás és az arányosság elveinek megfelelően, és partnerségben hajtanak végre”

5 Az ITI és a CLLD a jogszabály tervezetekben Jelenleg zajlik a 2014-2020-as időszakra vonatkozó jogszabályok parlamenti és tanácsi vitája AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a Közös Stratégiai Kerethez tartozó Európai Regionális Fejlesztési Alapra, Európai Szociális Alapra, Kohéziós Alapra, Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (JAVASLAT)

6 Szükség van az egyedi földrajzi vagy demográfiai problémákkal küzdő városok, funkcionális földrajzi egységek és szubregionális területek szerepének tisztázására. Meg kell erősíteni és meg kell könnyíteni az adott közösség szintjén irányított helyi fejlesztések részvételét. Lényeges alapelv, hogy a helyi fejlesztési stratégiák végrehajtására irányuló hatáskört a közösség érdekeit képviselő helyi akciócsoportokra kell ruházni.

7 Felkészülés az új fejlesztési időszakra – Integrált programozás és megvalósítás Területi tervezés – programterületek meghatározása a térségi igények hatékonyabb kielégítése érdekében, funkcionális területi együttműködések megjelenése Közös programozás – integrált tervezés és programozás az EU Kohéziós Politikája, és más Uniós valamint tagállami pénzügyi eszközök alkalmazására Több alapból finanszírozott programok – ERFA és ESZA finanszírozású operatív programok a közös tervezés, megvalósítás és monitoring érdekében

8 Az integrált területi beruházás Integrált területi beruházás (Inetgarted Territorial Investment) – amennyiben városfejlesztési vagy más területi stratégia megvalósítása több prioritás vagy operatív program keretében lehetséges. A közösségek által irányított helyi fejlesztési programokkal szemben ez top-down megvalósítású is lehet (KSK rendelet tervezet 99. cikk). Bármely régión belüli vagy régión átnyúló (illetve határ menti) funkcionális területi egységek integrált fejlesztésének lebonyolítására az ITI-k egy vagy több operatív program prioritási tengelyeiből származó támogatásokat használnak fel, előzetesen rögzített többéves forrás kerettel. Egy ITI többmilliárdos nagyságrendű program is lehet

9 Az integrált területi beruházás ITI

10 Az integrált területi beruházás az ERFA-források legalább 5 %-át a fenntartható városfejlesztésre kell elkülöníteni, a kapacitásnövelés és a tapasztalatcsere érdekében városfejlesztési platformot kell kialakítani, és létre kell hozni azoknak a városoknak a listáját, ahol a fenntartható városfejlesztés érdekében integrált intézkedéseket hajtanak végre a városi hatóságok bevonásával a lebonyolításban (feladatok ledelegálásával) A kijelölés módszertana a Partnerségi Szerződésben kerül rögzítésre tagállamonként legfeljebb 20 város szerepelhet az OP-ban található listán DE Az ITI lehet határon átnyúló program is, ebben az esetben pl. EGTC vagy más szervezet láthatja el a menedzsmentet

11 A közösségek által irányított helyi fejlesztési program A közösségek által irányított helyi fejlesztési program – helyi akciócsoportok meghatározó szerepe (városi, vidéki, határon átnyúló stb. programok, de mindenképpen a helyi közösség a megvalósító). Az Irányító Hatóság egyes feladatait a helyi közösségek átvehetik (pl. projekt kiválasztás) (KSK rendelet tervezet 28-31. cikk) irányítása az adott közösség szintjén történik, a helyi társadalmi-gazdasági érdekek köz- és magánszférabeli képviselőiből álló helyi akciócsoportok révén, ahol döntéshozatali szinten sem a közszféra, sem egyetlen más érdekcsoport nem rendelkezik a szavazati jogok 49 %-ot meghaladó hányadával;

12 A közösségek által irányított helyi fejlesztési program integrált és több ágazati területen alapuló helyi fejlesztési stratégiák révén valósul meg Az ITI-hez viszonyítva kisebb volumenű (max. 1-2 milliárd forint) dedikált, előre meghatározott keretösszeg Alulról szerveződő módon programozzák és valósítják meg Szerveződés szabálya és módja a Partnerségi Szerződésben rögzítve

13 A közösségek által irányított helyi fejlesztési program Egy helyi fejlesztési stratégia legalább az alábbi elemeket tartalmazza: –a stratégia által lefedett terület és lakosság meghatározása –a terület fejlesztési szükségleteinek és lehetőségeinek az elemzése –a stratégia és a célkitűzései leírása, a stratégia integrált és innovatív jellegének a leírása és a célkitűzések hierarchiája, beleértve a kimenetek vagy eredmények egyértelmű és mérhető céljait –a közösség stratégia kidolgozásába történő bevonásának a leírása –egy cselekvési terv, amely bemutatja, hogyan történik a célkitűzések alapján az intézkedések meghatározása –a stratégia irányítási intézkedéseinek a leírása (végrehajtásra, értékelésre vonatkozó konkrét intézkedések leírása) –a stratégia pénzügyi terve, beleértve az egyes KSK-alapokból tervezett forráselosztást

14 Köszönöm a figyelmet! Tapasztó Dénes Szakmai vezető dtapaszto@gmail.com http://ec.europa.eu/regional_policy/index_fr.cfm


Letölteni ppt "CODEX – „Coordinated Development and Knowledge Exchange on Spatial Planning Methodology” Új programozási metódusok a 2014-2020-as tervezési periódusban:"

Hasonló előadás


Google Hirdetések