Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Területileg integrált beruházások és Közösségvezérelt helyi fejlesztés a 2014-20-as programozási időszakban Zsolt SZOKOLAI H.1 Inclusive growth, Urban.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Területileg integrált beruházások és Közösségvezérelt helyi fejlesztés a 2014-20-as programozási időszakban Zsolt SZOKOLAI H.1 Inclusive growth, Urban."— Előadás másolata:

1 Területileg integrált beruházások és Közösségvezérelt helyi fejlesztés a 2014-20-as programozási időszakban Zsolt SZOKOLAI H.1 Inclusive growth, Urban and territorial development Európai Bizottság Regionális és Várospolitikai Főigazgatóság

2 Programozási alapelvek és a területi szempontok érvényesítése  Tematikus koncentráció – tematikus célok és beruházási prioritások  Fejlett régiókban: Alacsony kibocsátású gazdaság min. 20%, KKV, IKT és K+F+I min. 60%  Fejlődő régiókban: Alacsony kibocsátású gazdaság min. 10%, KKV, IKT és K+F+I min. 40%  Prioritási tengely: • Egy régió kategória, egy vagy több beruházási prioritás egy tematikus célon belül • Több régiókategória • Több alap egy tematikus célon belül • Különösen indokolt esetben több tematikus cél egy alapból  Egy OP – több alap: OP-n belül a prioritásokat több alap finanszírozhatja  Területi célok érvényesítése új eszközök segítségével

3 Új eszközök a területi stratégiák végrehajtására  ITI: Területileg integrált beruházások (Integrated Territorial Investment)  CLLD: Közösségvezérelt helyi fejlesztés (Community-led local development)  Közös:  Területi alapú  Funkcionális, (sokszor) nem adminisztratív területi egységek integrált fejlesztésére  Segíti a tematikus koncentrációból adódó nehézségek áthidalását  Sajátos menedzsment  Azonban teljesen eltérő céllal és szemlélettel

4 Kohéziós politika városi dimenziója •Gazdasági, környezetvédelmi, klímaváltozási, társadalmi és demográfiai kihívásokra reagáló fenntartható városfejlesztési stratégiák megvalósítását célzó integrált beavatkozások; • Dedikált operatív program • Több célkitűzés alá tartozó beruházási prioritást tartalmazó prioritási tengely • Területileg integrált beruházás (ITI) – CLLD nem számít bele • Városok bevonása a lebonyolításba – minimum részvétel a projektek kiválasztásában • Városfejlesztést célzó források nagyságának indikatív megadása az érintett programokban •Nem delegált ITI-k •Városi tematikájú beruházási (al)prioritások – 4(c)(e), 6(e), 8(b)(c), 9(b) •Városi területeken történő egyéb fejlesztések • Monitoring Bizottsági tagság ERFA minimum 5% Fenntartható városfejlesztést célzó integrált beavatkozások

5 Integrált városfejlesztési stratégia – ERFA 7. cikk  Stratégiával lefedett terület és érintett közösségek beazonosítása  Érintett terület valós fejlesztési igényein alapul  Átfogja a rendeletben leírt 5 tématerületet  Leírja a stratégiát és a területi célokat, output és eredmény indikátorokkal  Egymással összefüggő, szinergiára épülő tevékenységeket tartalmaz, bemutatja az integráltság módját  Bemutatja a kapcsolódást a város területén egyéb forrásokból megvalósuló fejlesztésekkel  Koherens a regionális, OP, PM és nemzeti stratégiákkal  Bemutatja a partnerséget és az érintettek bevonását a stratégia készítésébe és végrehajtásába  Időtáv: legalább 2020-ig

6 KP városi és területi dimenziója Városfejlesztési platform Városi innovatív akciók (ERFA 0,2% ITI Városi beruházási prioritások Közösségvezérelt helyi fejlesztés Határon átnyúló együttműködés URBACT Integrált beavatkozások OP Több célkitűzéses prioritási tengely

7 ITI – Területileg integrált beruházások  Bármely régión belüli vagy régión átnyúló (illetve határmenti) területi stratégia lebonyolítására, amelyik integrált megközelítést igényel – nem komplex ágazati, területi fókusz nélküli stratégiák lebonyolítására!  Egy vagy több OP kettő, vagy több prioritási tengelyének részvételével. Felállítható ERFA, ESZA, KA által finanszírozott programokban. EMAVF és ETHA hozzájárulhat  Releváns programoknak meg kell adni az indikatív pénzügyi hozzájárulás mértékét (ITI-k összességére vonatkozóan, nem egyenként!)  Menedzsment: egy vagy több közreműködő szervezetre lehet delegálni  ITI lényege: különböző tematikájú, egymással összefüggő tevékenységeket tartalmazó integrált csomagról való előzetes döntés több évre vonatkozóan

8  Az érintett területet, az elérni kívánt célállapotot  Logikai kapcsolatot a tervezett beavatkozások és a területi, valamint a finanszírozó prioritások specifikus céljai között  Intézkedések közötti szinergikus kapcsolatokat Városi ITI-k esetében (5%) kötelezően:  Hogyan tér ki a stratégia az ERFA 7. cikkelyében felsorolt tématerületekre  Nem szükséges, hogy az ESB Alapok által az ITI-n keresztül finanszírozott projektek minden egyes tématerülethez hozzájáruljanak, de a stratégiának minden területre ki kell terjednie  Lebonyolítás módját, a delegálás (projektkiválasztás) biztosítását  Kapacitás elemzés, szükség esetén kapacitásfejlesztési akciók ITI-n keresztül lebonyolított területi stratégiák bemutatják

9 Különböző forrásokból finanszírozott projektekről történő egyidejű (feltételes) döntés – garanciális elem a stratégia összefüggő fejlesztéseinek logikailag és időben átgondolt megvalósítására Szinergikus hatások kihasználása Projekt kiválasztás: nem feltétlen pályázati úton – tárgyalásos projektkiválasztás szerepe nő Városok szerepének felértékelődése Felelősségérzet az Európa 2020 céljainak megvalósítása érdekében ITI használatának előnyei

10 A.ITI kiterjedt használatán keresztül Csak ágazati OP-k, egymást átfedő ITI-ok rendszere a területi kihívások kezelésére Városi ITI-k (ERFA min 5%) Szub-regionális, funkcionális, régión átnyúló területek ITI-jai B.Regionális OP-kon keresztül Régiónként OP-k Döntően városi ITI-k (ERFA min 5%) C.Ágazati OP-k dominanciája, egy regionális OP "Regionális OP": prioritási tengelyei ágazatiak, vagy területileg lehatárolt több tematikus célhoz rendelt prioritások? Egy alap, több alap? Bonyolult lebonyolítási struktúra Területi szempontok érvényesítésének lehetőségei

11 ? ITI –Területileg integrált beruházások  Limitált számú prioritás egy OP-n belül  ITI-t finanszírozó tematikus források egységes meghatározása a terület fejlesztési igényeinek figyelmen kívül hagyásával  Területi stratégiák irányának előzetes kijelölése (top-down)  Nem egységes irányítás – több OP részvétele esetén több közreműködő szervezeten keresztül történő lebonyolítás  Szűkös forrás  ITI mint redisztribúciós eszköz – minőség biztosítása?  Nem egyszerűbb a megvalósítás a prioritási tengelyek mentén?

12 ! ITI – Rugalmasság kihasználása  Résztvevő prioritások a terület fejlesztési igényei alapján kerülnek kiválasztásra – legkevésbé sem uniformizált módon  Valódi integrált megközelítés – Több OP több prioritási tengelye  Egységes irányítás – megvalósítás egy szervezet által (delegálással helyi szintre, vagy egy IH egy KSZ-nek közreműködésével)  Irányító Hatóságok közötti együttműködés és bizalom!  Integrált fejlesztés több éves megvalósítását lehetővé tévő megfelelő nagyságú forrás – Kritikus tömeg!  % ERFA vs. ITI-k száma?

13 Területi eszközök bemutatása Partnerségi szerződés  CPR 14(1)(a): Európa 2020 stratégiához való hozzájárulás módjának bemutatása, beleértve a gazdasági, társadalmi és szociális kohéziót  CPR 14(2)(a): területfejlesztés integrált megközelítésének bemutatása  (i): különös tekintettel az ITI és CLLD eszközök használatára, valamint azon városi területek beazonosítására, ahol fenntartható városfejlesztést célzó integrált beavatkozások valósulnak meg

14 Területi eszközök bemutatása Érintett operatív programok  CPR 87(3): A területfejlesztés PM-hoz illeszkedő integrált megközelítésének bemutatása  (a): CLLD megvalósításának módjai, beleértve a célterületek kiválasztásának alapelveit  (b): fenntartható városfejlesztést célzó integrált beavatkozások ERFA támogatásának indikatív összege, a hozzá rendelt ESZA források nagysága  (c): ITI-k egyéb területen történő használatának bemutatása

15 CLLD – Közösségvezérelt…  Speciális (nem közigazgatási) régión belüli térségek fejlesztése  Integrált, területi alapú helyi fejlesztési stratégiák megvalósítására  Magán és non-profit, a helyi szociális-gazdasági érdekeket képviselő szervezetek, valamint állami szereplők partnerségével  49%-ot meghaladó, döntési jogköröket biztosító szavazati arány egyik félnek sincs – együttműködésen alapuló  Helyi fejlesztési szükségleteket és lehetőségeket figyelembe vevő, helyi szinten innovatív elemeket tartalmazó – bottom-up  Egy vagy több OP egy vagy több prioritása által megvalósított – kötelezően EMAVF, opcionálisan ERFA, ESZA, ETHA  Célközösség: 10-150 ezer között

16 CLLD – Közösségvezérelt…  Stratégia - helyi szükségletek elemzése, célok, eredmények, indikátor, közösségek bevonásának módszere, akcióterv, végrehajtás, monitoring  Tagállam meghatározza a CLLD kiválasztásának kritériumait (IH-k által létrehozott bizottság bonyolítja le a kiválasztás, a PM megkötését követő 2 éven belül, további CLLD-k esetén legkésőbb 2017 végéig)  Döntéssel egyidejűleg meghatározza a résztvevő alapok hozzájárulásának mértékét  Helyi akciócsoport: elkészíti és lebonyolítja a CLLD stratégiát  Kapacitás fejlesztés, Kiválasztási kritériumok meghatározása, Pályázati felhívások elkészítése és meghirdetése, Projektek kiválasztása, monitoring  Menedzsment: a helyi akciócsoport megbízza egy tagját, vagy jogi személyiséget alakít

17 50 cases in urban development http://ec.europa.eu/regional_policy/projects/practices/index_en.cfm http://aeidl.eu/en/projects/territorial-development/urban-development/html http://ec.europa.eu/regional_policy/projects/practices/index_en.cfm http://aeidl.eu/en/projects/territorial-development/urban-development/html

18 Köszönöm a figyelmüket! zsolt.szokolai@ec.europa.eu


Letölteni ppt "Területileg integrált beruházások és Közösségvezérelt helyi fejlesztés a 2014-20-as programozási időszakban Zsolt SZOKOLAI H.1 Inclusive growth, Urban."

Hasonló előadás


Google Hirdetések