Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Helytállásra kötelező szerződések

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Helytállásra kötelező szerződések"— Előadás másolata:

1 Helytállásra kötelező szerződések
Polgári jog 4. Helytállásra kötelező szerződések

2 Bemelegítő – ismétlő jogeset
A felperes november 9-én pert indít alperessel szemben, kérve a bíróságot, hogy állapítsa meg az alperes és a felperes nagynénje között április 13-án aláírt tartási szerződés semmisségét. Elmondása szerint az alperes a szerződés megkötése után három hónappal a nagynénit öregek otthonában helyezte el, ahol még hat hónapig, január 10-ig élt. Álláspontja szerint ez a magatartás jóerkölcsbe ütközik, ezért a szerződés a Ptk § (2) bekezdése alapján semmis.

3 Helytállásra kötelező jogviszonyok
Hitelszerződés Biztosítási szerződés Díjkitűzés Kötelezettségvállalás közérdekű célra

4 Hitelszerződés Hitelezés: mindazok a jogviszonyok, amikor az egyik fél (hitelező) a saját szolgáltatását úgy nyújtja, hogy a másik fél (adós) teljesítésére, ellenszolgáltatására későbbi időpontban kerül sor. Bankhitelszerződéssel a pénzintézet arra vállal kötelezettséget, hogy jutalék ellenében meghatározott hitelkeretet tart a másik szerződő fél rendelkezésére, és a keret terhére - a szerződésben meghatározott feltételek megléte esetén - kölcsönszerződést köt, vagy egyéb hitelműveletet végez. (magánszemélyek egymás között?) – írásbeliség!

5 Hitelszerződés Felek jogai és kötelezettségei Hitelező (bank)
Megfelelő hitelkeret fenntartása – kötelezettség (de! clausula rebus sic stantibus) Rendelkezésre tartási jutalék – jogosultság 2. Adós Hitelkeret felhasználása – jogosultság Jutalék fizetése - kötelezettség

6 Hitelszerződés Megszűnése:
Adós igénybe veszi a hitelkeretet, kimeríti, így az kölcsönszerződéssé változott Szerződésben rögzített időtartam lejár Megkötésének feltételei végleg meghiúsulnak

7 Hitelszerződés Hitel- és a kölcsönszerződés elhatárolása
Közös jellemzők: Visszterhes Felek közötti tartós jogviszony Adós nem köteles a hitelkeretet kimeríteni, illetve a kölcsönt átvenni Hitelezői oldalon mindig a bank áll

8 Hitelszerződés Eltérés:
Szerződés tárgya: meghatározott hitelkeret rendelkezésre tartása, illetve meghatározott pénzösszeg átadása Írásbeliség csak a hitelszerződésnél érvényességi kellék Visszteher: jutalék, illetve kamat

9 Biztosítási szerződés
Biztosítási szerződés alapján a biztosító meghatározott jövőbeni esemény (biztosítási esemény) bekövetkeztétől függően bizonyos összegnek megfizetésére vagy más szolgáltatás teljesítésére, a biztosított, illetőleg a másik szerződő fél pedig díj fizetésére kötelezi magát.

10 Biztosítási szerződés
Csoportosítás: Biztosítási jogviszony keletkezési formája szerint: 1. önkéntes 2. kötelező II. Biztosítási jogviszony tárgya szerint: 1. vagyonbiztosítás 2. felelősségbiztosítás 3. balesetbiztosítás 4. életbiztosítás

11 Biztosítási szerződés
Biztosítási jogviszony szabályozása Közjog – 2003: LX. tv. a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről (csak rt., szövetkezet, egyesület) PSZÁF ellenőriz Magánjog 1. Ptk. 2. biztosítási szabályzatok (ászf) 3. biztosítási szerződések

12 Biztosítási szerződés
Alanyai: Biztosító Szerződő fél Biztosított – az a személy, aki a biztosítási érdek hordozója, akinek érdeke fűződik a biztosított vagyontárgyak, illetve élete, egészsége épségéhez, értékállandóságához Kedvezményezett – biztosítottól elkülönülhet, meghatározott teljesítéseket ő igényelhet

13 Biztosítási szerződés
Tárgya: Biztosító által vállalt folyamatos helytállási (praestare) kötelezettség ellenszolgáltatás fejében, amely a biztosítási esemény bekövetkeztével fordul át teljesítési (dare) kötelezettséggé. (szerencseelem – kockázatközösség) Biztosítási esemény: az a felfüggesztő hatású feltétel, jövőben bekövetkező bizonytalan esemény, melynek bekövetkezte esedékessé teszi a biztosító teljesítését.

14 Biztosítási szerződés
Felek jogai és kötelezettségei Biztosító Kötelezettség: biztosítási összeg megfizetése Jogosultság: biztosítási díj, adatkérés, törvényi engedményi jog, felmondás II. Szerződő fél Kötelezettség: biztosítási díj fizetése – nemfizetés esetén 30 nap elteltével megszűnik a szerződés –, adatközlés Jogosultság: kedvezményezett megjelölése

15 Biztosítási szerződés
Felek jogai és kötelezettségei III. Biztosított Jogosultság: követelheti a biztosító teljesítését Kötelezettség: együttműködés, bizonyítási kötelezettség IV. Kedvezményezett Kötelezettség: együttműködés, kedvezményezetti minőségének bizonyítása

16 Biztosítási szerződés
Speciális szabályok Vagyonbiztosítási szerződések Az köthet, aki a vagyontárgy megóvásában érdekelt, vagy aki a szerződést az érdekelt javára köti – túlbiztosítás tilalma, de alulbiztosítás, illetve önrész kikötése lehetséges 2. Felelősségbiztosítási szerződés Biztosított követelheti, hogy a biztosító a szerződésben megállapított mértékben mentesítse őt olyan kár megtérítése alól, amelyért jogszabály szerint felelős és amelyet neki kellene megtéríteni a károsult részére.

17 Biztosítási szerződés
3. Életbiztosítási szerződés Biztosító a biztosított halála, meghatározott életkorának elérése vagy egyéb, életében bekövetkező esemény esetére vállal helytállási kötelezettséget. Szerződő fél – kedvezményezett rendszerint külön személyek Mentesül a biztosító, ha a biztosított: a) szándékosan elkövetett súlyos bűncselekménye folytán vagy azzal összefüggésben, vagy b) a szerződéskötéstől számított két éven belül elkövetett öngyilkosság következtében halt meg.

18 Biztosítási szerződés
4. Balesetbiztosítási szerződés Biztosítási eseményt a biztosított életében, akaratától függetlenül bekövetkező hirtelen fellépő olyan külső behatás, amely egy éven belül a biztosított halálát, állandó rokkantságát vagy időleges munkaképesség csökkenését idézi elő. biztosítási összeg nem esik korlátozás alá a biztosító a kárért felelős személlyel szemben igényt nem támaszthat. a balesetbiztosításra egyébként a vagyonbiztosítás szabályait kell alkalmazni.

19 Biztosítási szerződés
Milyen típusú biztosítási szerződés köthető: 1. Jenifer Lopez „szebbik felére”? 2. Dzsudzsák Balázs bal lábára? 3. NATO radar torony megépítésére?

20 Díjkitűzés Ha valaki meghatározott teljesítmény vagy eredmény létrehozójának nyilvánosan díjat ígér, a díjat köteles kiszolgáltatni annak, aki a megszabott követelménynek eleget tett. E kötelezettség akkor is terheli, ha a teljesítményt vagy eredményt a díjkitűzésre tekintet nélkül hozták létre. Ha többen együttesen tettek eleget, a díjat közöttük közreműködésük arányában, ha pedig ezt nem lehet megállapítani, vagy a követelménynek többen külön-külön tettek eleget, egyenlő arányban kell megosztani. A díjkitűzésre irányuló ígéret visszavonása csak akkor érvényes, ha a díjkitűző a visszavonás jogát kifejezetten fenntartotta

21 Kötelezettségvállalás közérdekű célra
Magánszemély, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság írásban kötelezettséget vállalhat arra, hogy általa meghatározott közérdekű célra ingyenesen vagyoni szolgáltatást teljesít. a kötelezett megállapíthatja azokat a feltételeket, amelyek szerint a szolgáltatást a meghatározott célra kell fordítani kötelezettség megszűnik: - a kötelezett halálával, - ha az a cél, amelyre a szolgáltatást fordítani kell, megvalósult, vagy megvalósítása többé nem lehetséges


Letölteni ppt "Helytállásra kötelező szerződések"

Hasonló előadás


Google Hirdetések