Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A szerz ő dési jog reformja és a biztosítási szerz ő dés Új biztosítási szerz ő dési törvények/tervezetek – új megoldások Európában. Dr. Kiss Ferenc Kálmán.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A szerz ő dési jog reformja és a biztosítási szerz ő dés Új biztosítási szerz ő dési törvények/tervezetek – új megoldások Európában. Dr. Kiss Ferenc Kálmán."— Előadás másolata:

1 A szerz ő dési jog reformja és a biztosítási szerz ő dés Új biztosítási szerz ő dési törvények/tervezetek – új megoldások Európában. Dr. Kiss Ferenc Kálmán ügyvéd a Szakosztály társelnöke Gellért Szálló 2010. november 25. XI. AIDA BUDAPEST BIZTOSÍTÁSI KOLLOKVIUM

2 Ptk - A kodifikációs koncepcióból 1.  a biztosítási jog átfogó reformja szükséges  a biztosításközvetítéssel kapcsolatos szabályozás „átemelése”(a Bit-ből a Ptk-ba)  összhangot kell teremteni a biztosító képviselőjére vonatkozó szabályokkal (a Bit és a Ptk közt)  ki kell iktatni az egész fejezetre vonatkozó egyoldalú kogenciát

3 Ptk - A kodifikációs koncepcióból 2.  a biztosítási ügyletek tagolását összhangba kell hozni a Bit.-tel  A fogyasztói biztosítási szerződésekben a díjnemfizetés fogyasztóellenes automatikus megszűnési szabályát meg kell változtatni.  lazítani kell a biztosítási érdek merev felfogásán, és lehetővé kell tenni, hogy a biztosítás követhesse a vagyontárgyat és az érdeket.

4 Ptk - A kodifikációs koncepcióból: 3.  díjoszthatatlanság felülvizsgálata, reaktiválás törvényben  kizárási tilalmak feloldása a felelősségbiztosításban  minden kötelező biztosításban direkt perlés legyen  új szabályok a betegségi, a jogvédelmi és az együttbiztosításra

5 Új biztosítási szerz ő dési törvények/tervezetek Európában 1.  A biztosítási szerződésről szóló 2007. november 23-i törvény (biztosítási szerződési törvény, D VVG) – D (közzétéve a Bundesgesetzblatt - a német hivatalos közlöny - 2007. I., a 2631. oldalon)  A biztosítási szerződésről szóló svájci szövetségi törvény (CH VVG-E) – CH 2009. január 21-i tervezete

6 Új biztosítási szerz ő dési törvények/tervezetek Európában 2. D Az új VVG újításai  Átfogó tanácsadási, tájékoztatási kötelezettség szerződés előtt, alatt  Arányos kártalanítás szerződésszegés esetén;a mindent vagy semmit elv feladása  értékelés

7 Új biztosítási szerz ő dési törvények/tervezetek Európában 3. CH  Előbb: részleges felülvizsgálat Cél: a fogyasztóvédelem erősítése. a biztosítók tájékoztatási kötelezettségének bővítése, az átláthatóság növelése  A VVG-E újdonságai információs egyenlőtlenség kiküszöbölése elállási jog,késedelem, elévülés, újraszabályozása k özvetítői szabályozás

8 A biztosítási szerz ő dés szokásos szabályain kívüli szabályozási tárgyak: 1 CH A VVG-E  Adatvédelem  Elévülés 5 ill.10 év  Nemzetközi biztosítási magánjog  Alkusz-ügynök

9 A biztosítási szerz ő dés szokásos szabályain kívüli szabályozási tárgyak. 2 D VVG  szakértői eljárás  vitás ügyek eldöntése  személyes egészségügyi adatok beszerzése harmadik személyektől  biztosítási képviselők és tanácsadók

10 Új biztosítási törvények/tervezetek Európában A biztosítási szerződés általános szabályai 1.  Egyoldalú kogencia  Írásbeliség: szövegszerű alak (Textform, D VVG)  Általános biztosítás feltétele / biztosítási díj módosítása  CH  D

11 A biztosítási szerz ő dés általános szabályai 2. A biztosított elállási joga CH  Általános lehetőség,a biztosított elfogadásra, módosításra, meghosszabbításra vonatkozó ajánlatát írásban visszavonhatja a megkötés, stb. utáni két héten belül. D  Általános lehetőség/ombudsmani kritika

12 Kárbiztosítás A biztosítási esemény el ő idézése – mentesülés CH  Szándékosság esetén mentesül a biztosító, súlyos gondatlanság esetében azonban csak a vétkesség fokához igazodó mértékben csökkentheti szolgáltatását a biztosító, enyhe gondatlanság esetén teljes összeg jár. D  A biztosító mentesül teljesítési kötelezettsége alól, ha a biztosított a biztosítási eseményt szándékosan idézi elő. Ha a biztosított a biztosítási eseményt súlyosan gondatlanul idézi elő, a biztosító jogosult a szolgáltatásának a biztosított vétkessége súlyához igazodó mértékű csökkentésére.

13 Kárbiztosítás Helyreállítási kikötés az újérték biztosításban 1. D Ha a biztosító a biztosítási szerződés szerint arra köteles, hogy a kártalanítási összeg egy részét csak a biztosított dolog helyreállítása vagy újra beszerzése esetén fizesse meg, a biztosított a biztosítási értéket meghaladó összeg megfizetését csak akkor követelheti, ha a helyreállítás vagy újra beszerzés biztosított.

14 Kárbiztosítás Helyreállítási kikötés az újérték biztosításba n 2. D A biztosított a biztosító által nyújtott kártalanításnak a dolog biztosítási értékével csökkentett összegének visszafizetésére köteles, ha a biztosított vétkessége folytán a dolog helyreállítására vagy újra beszerzésére megfelelő határidőn belül nem került sor.

15 Felel ő sségbiztosítás D Kötelező biztosítás Ha jogszabály másképp nem rendelkezik, a legkisebb biztosítási összeg biztosítási eseményenként 250 e € és egy millió € egy biztosítási év összes biztosítási eseményére.

16 Közvetlen perlés 1. CH A károsultnak vagy jogutódjának a biztosítóval szemben közvetlen igényérvényesítésre van joga, és a károkozótól felelősségi fedezetére nézve felvilágosítást kérhet; csak tisztán pénzügyi károkra nem vonatkozik a direktperlés lehetősége.

17 Közvetlen perlés 2. D Csak a kötelező biztosításban  A harmadik személy kártérítési igényét a biztosítóval szemben közvetlenül is érvényesítheti, ha  1. kötelező biztosítás alapján fennálló biztosítási kötelezettség alá eső felelősségbiztosításról van szó, vagy  2. csődöt nyitottak a biztosított vagyonára, vagy a csődnyitási indítványt csődtömeg hiányában elutasították, vagy ha előzetes csődgondnokot rendeltek ki, vagy  3. a biztosított tartózkodási helye ismeretlen.

18 Életbiztosítás D  Kockázatsúlyosbodásnak csupán a veszélykörülmények olyan változása minősül, amelyeket kifejezett megállapodás folytán kell kockázatsúlyosbodásnak tekinteni; a megállapodáshoz szövegszerű alakra van szükség.  A biztosító kockázatsúlyosbodásra nem hivatkozhat, ha a kockázatsúlyosbodás óta öt év már eltelt. Ha a biztosított a 23.§ szerinti kötelezettségét szándékosan vagy csalárd módon szegte meg, a határidő tíz év

19 Betegségbiztosítás D Az új szabály szerint a betegbiztosító ügyfelének tanácsot adhat, ha orvosának túlszámlázásával szemben kíván védekezni.

20 A jog-összehasonlítás csapdája… avagy; nemcsak a közös (angol) nyelv választ el, hanem a (majdnem) közös bizt.szerz.tv. Ausztria VersVG  Az osztrák biztosítási szerződési törvényből a képviselővel(Repraesentant) kapcsolatban Németországban alkotott elméletet levezetni nem lehet. D VVG  A bírói jogfejlesztés szerepe – Repraesentantenhaftung – a „képviselőért” való felelősség: „aki abban a tevékenységi körben, amelybe a biztosított kockázat is tartozik, képviselői vagy egyéb jogviszony alapján a biztosított helyébe lép”,

21 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! Dr. Kiss Ferenc Kálmán ügyvéd Dr. Kiss Ferenc Kálmán ügyvéd XI. AIDA BUDAPEST BIZTOSÍTÁSI KOLLOKVIUM


Letölteni ppt "A szerz ő dési jog reformja és a biztosítási szerz ő dés Új biztosítási szerz ő dési törvények/tervezetek – új megoldások Európában. Dr. Kiss Ferenc Kálmán."

Hasonló előadás


Google Hirdetések