Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A polgári jog rendszere

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A polgári jog rendszere"— Előadás másolata:

1 A kötelmi jog helye és szerepe a polgári jog rendszerében A kötelem forrásai

2 A polgári jog rendszere
Vagyoni viszonyok Dologi jog Kötelmi jog Öröklési jog Személyi viszonyok Személyhez fűződő jogok Szellemi alkotások joga

3 A dologi és kötelmi jog kapcsolata, elhatárolásuk
Dologi jog A vagyonjog statikája Meghatározza a társadalom vagyoni berendezkedését mely vagyontárgyak hajthatók emberi uralom alá melyek tartozhatnak az egyes ember, és melyek közösségek uralma alá meddig terjednek az uralom határai a határokon belül milyen alanyi jogok és kötelezettsége illetik és terhelik a jogviszony alanyait Abszolút szerkezetű jogviszonyok keretében mindenki mást kizáró jogi uralmat biztosít valamely dolog felett Elsődlegesen a dologi jogosultnak (tulajdonos, haszonélvező, stb.) a dologból folyó előnyök (használati érték) élvezetére, a dolog használatára, szaporulatának elsajátítására (hasznok szedése) vonatkozó lehetőségét biztosítja Kötelmi jog A vagyoni viszonyok dinamikája: Biztosítja és szabályozza a dologi jogból fakadó előnyök végleges vagy ideiglenes átengedését más részére (adásvétel, bérlet, haszonbérlet), rendezi a dologi jogok megsértésével bekövetkező vagyoneltolódásokat (kártérítés) jogilag kanalizálja a szükségletek kielégítését a szolgáltatások igénybevételére irányuló szerződések formájában rendezési módokat biztosít a jogilag meg nem alapozott vagyoneltolódások, vagyonmozgások eseteire (érvénytelenség, jogalap nélküli gazdagodás).

4 Jogviszonyszerkezeti sajátosságok
Dologi jog Kötelmi jog K1 birtokháborítást követ el: Dologi alapú (egyszemélyes) igény) kötelem J K J K1 Meghatározott személyek között fennálló, tehát relatív szerkezetű jogviszony, amelynél fogva a jogosult vagyoni értékű szolgáltatás teljesítését követelheti a kötelezettől. K2 elpusztítja a tulajdonos dolgát: kártérítési kötelem K2 Kötelezettek tűrés elismerés tartózkodás

5 A kötelem forrásai 1. Szerződés, kivételesen egyoldalú jogügylet)
2. Jogellenes károkozás 3. Jogalap nélküli gazdagodás 4. Közhatalmi aktusok 5. Egyéb (ex variis figuris causarum, „külkalandozó kötelmek”)

6 A kötelem forrásai (folyt. 1.)
1. Szerződés, kivételesen egyoldalú jogügylet) 198. § (1) A szerződésből kötelezettség keletkezik a szolgáltatás teljesítésére és jogosultság a szolgáltatás követelésére. 199. § Egyoldalú nyilatkozatból csak a jogszabályban megállapított esetekben keletkezik jogosultság a szolgáltatás követelésére; az egyoldalú nyilatkozatokra - ha a törvény kivételt nem tesz - a szerződésre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.(díjkitűzés, kötelmi hagyomány a végrendeletben)

7 A kötelem forrásai (folyt. 2.)
2. Jogellenes károkozás SZERZŐDÉSSZEGÉSSEL KONTRAKTUÁLIS KÁRFELELŐSSÉG A felek közötti szerződéses jogviszony rendellenes lefolyása miatt (felróható szerződésszegés) SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI MAGATARTÁSSAL DELIKTUÁLIS KÁRFELELŐSSÉG A jogviszonyt maga a jogellenes károkozás keletkezteti SPECIÁLIS KÁRFELELŐSSÉGI ALAKZATOK ÁLTALÁNOS, VÉTKESSÉGEN ALAPULÓ FELELŐSSÉGI ALAKZAT 345. § (1) Aki fokozott veszéllyel járó tevékenységet folytat, köteles az ebből eredő kárt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt olyan elháríthatatlan ok idézte elő, amely a fokozott veszéllyel járó tevékenység körén kívül esik. Ezeket a szabályokat kell alkalmazni arra is, aki az emberi környezetet veszélyeztető tevékenységével másnak kárt okoz. Ptk Aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogyan az az adott helyzetben általában elvárható)

8 A kötelem forrásai (folyt. 3.)
Jogalap nélküli gazdagodás 361. § (1) Aki másnak rovására jogalap nélkül jut vagyoni előnyhöz, köteles ezt az előnyt visszatéríteni.

9 A kötelem forrásai (folyt. 4.)
KÖZHATALMI AKTUSBÓL 198. § (3) Szolgáltatásra irányuló kötelezettség és jogosultság jogszabályból vagy hatósági rendelkezésből szerződéskötés nélkül is keletkezhet, ha a jogszabály vagy a törvényes jogkörében eljáró hatóság így rendelkezik, és a kötelezettet, a jogosultat és a szolgáltatást kellő pontossággal meghatározza. Ebben az esetben - jogszabály vagy hatóság eltérő rendelkezése hiányában - a szerződésre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. pl. kisajátítást elrendelő határozatból fakadó kártalanítási kötelezettség, jegyző határozata a birtokvitában a hasznokról, a károkról, költségekről

10 A kötelem forrásai (folyt. 5.)
Egyéb források (ex variis figuris causarum) Grosschmid: extravagáns, külkalandozó kötelmek A polgári jog területéről: pl. felelős őrzés, 196. § (1) Aki a dolgot más érdekében anélkül tartja magánál, hogy arra külön jogviszonynál fogva jogosult vagy köteles volna, a dolog őrizetéről a jogosult költségére és veszélyére mindaddig köteles gondoskodni, amíg az a dolgot át nem veszi (felelős őrzés). jogalap nélküli birtokost terhelő elszámolás a hasznokkal, károkkal, költségekkel 195. § (1) A birtokos köteles a jogosultnak kiadni a dolog meglevő hasznait, kivéve ha ellenszolgáltatás fejében jutott birtokához és jóhiszemű volt. Kötelesrész, kötelmi hagyomány Családi jog területéről: külön vagyonból közös vagyonra fordított beruházások elszámolása

11 Közös elemek a sokszínűségben
A jogviszony alanyainak személy szerinti meghatározottsága Az alanyok mellérendeltsége A kötelem tárgyát képező szolgáltatás(ok) vagyoni értéke Az egymással szemben álló szolgáltatások egyenértékűsége (synallagmatikus jelleg, equilibrium )

12 A kötelem fogalma Meghatározott személyek között fennálló olyan polgári jogi jogviszony, amelynél fogva a jogosult vagyoni értékű szolgáltatás teljesítését (magatartás tanúsítását) követelheti a kötelezettől, és jogi úton kényszerítheti a kötelezettet az adott magatartásért való helytállásra.


Letölteni ppt "A polgári jog rendszere"

Hasonló előadás


Google Hirdetések