Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Többcélú kistérségi társulások 2009. évi költségvetési törvény szerinti támogatásai (2009. február 3.)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Többcélú kistérségi társulások 2009. évi költségvetési törvény szerinti támogatásai (2009. február 3.)"— Előadás másolata:

1 Többcélú kistérségi társulások 2009. évi költségvetési törvény szerinti támogatásai (2009. február 3.)

2 Önkormányzatok költségvetési kondíciói   A helyi önkormányzatok – beleértve a helyi kisebbségi önkormányzatokat, valamint a többcélú kistérségi társulásokat is – 2009-ben hitelforrások nélkül közel 3 300 milliárd forinttal gazdálkodhatnak.   2009-ben a központi költségvetés a helyi önkormányzatok számára – állami támogatás és átengedett személyi jövedelemadó révén – 1 290,0 milliárd forintot biztosít.   Az EU és fejezeti támogatások – ez utóbbiba beleértve a társfinanszírozást is – 312 milliárd forinttal bővítik az önkormányzatok lehetőségeit, ebből fejlesztési célú 270 milliárd forint.

3 Az önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások közoktatási finanszírozásának változásai 2004-2009 között Megnevezés 2004. évi OGY előirányzat 2005. évi OGY előirányzat 2006. évi OGY előirányzat 2007. évi OGY előirányzat 2008. évi OGY előirányzat 2009. évi OGY előirányzat Normatív hozzájárulások (kötött támogatásokkal együtt)489 917,6511 847,3480 692,6465 139,5439 792,1425 291,5 Központosított előirányzatok 840,02 118,08 238,011 220,011 930,023 229,0 Többcélú kistérségi társulások támogatása 6 345,99 176,213 158,015 657,9 Közoktatás összesen:490 757,6513 965,3495 276,5485 535,7464 880,1464 178,4 Az önkormányzatok központi költségvetésből származó bevételi összesen1 250 872,01 349 772,11 289 254,51 348 954,51 348 635,51 289 970,9 Közoktatáshoz kapcsolódó központi bevételek/Összes központi bevétel 39,2 %38,1 %38,4 %36,0 %34,0 %36,0 %

4 A többcélú kistérségi társulások ösztönzésének jellemzői I. A Társulások 2009. évi normatív támogatásának alapelvei:   azok a Társulások kapnak működési támogatást, amelyek ténylegesen ellátják az adott közszolgáltatási feladatot,   kiszámítható finanszírozás (a 2006-2008. évi támogatással összhangban van a támogatandó feladatok köre, többnyire változatlan a támogatás fajlagos összege),   a támogatás felhasználása során továbbra is biztosított a Társulások döntési jogköre (ezért szabadon határozhatnak arról, hogy a támogatást működési vagy felhalmozási célra fordítják, továbbá az egyes feladatokra jutó támogatást, a közoktatási intézményi feladat kivételével – a költségvetési törvény keretei között – más feladatokra átcsoportosíthatják),   továbbra is lehetőség van az adott kistérség határán átnyúló feladatellátás esetén is támogatás igénylésére (az a Társulás igényelheti a támogatást, amely a „szomszédos” kistérség számára is ellátást biztosító intézményt fenntartja, vagy amelynek területén a „szomszédos” kistérségre is átnyúló intézményi társulás székhelytelepülése található).

5 A többcélú kistérségi társulások ösztönzésének jellemzői II.   A közel 30,8 milliárd forint normatív, kötött felhasználású támogatásra azok a Társulások jogosultak:   melyek legalább három közszolgáltatási feladatot ellátnak, melyek közül:   a)egy feladat a közoktatási intézményi és szakszolgálati,   b)második feladatként a szociális intézményi, szociális alapszolgáltatási, gyermekvédelmi szakellátási, gyermekjóléti alapellátási, illetve egészségügyi feladatok közül legalább egy feladat,   c)további egy feladat – amennyiben a többcélú kistérségi társulás a b) pont szerinti feladatok közül csak egyet vállalt – választható,   ahol a Társulásban és legalább három közszolgáltatási feladat ellátásában részt vesz a kistérséghez tartozó települések több mint fele, ha lefedik a kistérség összlakosságának 60%-át, vagy a kistérséghez tartozó települések több mint 60%-a, ha lefedik a kistérség összlakosságának felét, a továbbiakban: 50/60%-os feltétel)   a fenti 50/60%-os feltételt ugyanazon települési körre teljesítik a három közszolgáltatási feladat tekintetében.

6 A többcélú kistérségi társulások ösztönzésének jellemzői III. További feltételek:   a Társulásnak el kell látnia a kistérségi fejlesztési tanács feladatait,   egész évi támogatás a Társulásban 2009. január 31-én részt vevő települések száma, és az ezen időpontig általuk vállalt feladatok után igényelhető. A költségvetési törvény ugyanakkor kivételes szabályként továbbra is lehetővé teszi, hogy amennyiben a – legkésőbb 2008. január 31-éig megalakult – Társulás legkésőbb 2009. szeptember 1-jétől teljesíti a fenti feltételeket, úgy a „Többcélú kistérségi társulások általános feladatainak támogatása” jogcímen egész évi, a közszolgáltatási feladatok ellátásához kapcsolódó jogcímeken legfeljebb 4 havi időarányos támogatást igényelhessen,   az előző pontban említett – 2009. január 31-i állapothoz kötött – egész évi támogatás mellett a költségvetési törvény lehetővé teszi, hogy a Társulások a 2009. január 31-ét követően kezdődő feladatellátás esetén időarányos támogatást igényelhessenek.

7 Többcélú kistérségi társulások támogatásai 2008/2009 Jogcímek 20082009 Társulások száma Támogatás összege Társulások száma Támogatás összege 2.1. általános feladatok támogatása1714 068 115 0001723 969 261 140 2.2. közoktatási feladatok támogatása17113 728 438 80017215 507 929 900 2.3. szociális intézményi feladatok támogatása411 173 329 000471 121 980 000 2.4. szociális alapszolgáltatási feladatok támogatása1414 797 015 5801444 880 009 670 2.5. gyermekek átmeneti gondozási feladatainak támogatása247 950 000338 040 000 2.6. gyermekjóléti alapellátási feladatok támogatása1511 645 003 4801571 794 821 445 2.7. mozgókönyvtári és egyes közművelődési feladatok támogatása971 943 500 0001122 070 900 000 2.8. belső ellenőrzési feladatok támogatása1611 348 965 0001611 219 687 900 Összesen: 28 752 316 860 30 602 630 055

8 Általános feladatok támogatása   A kistérséghez tartozó települések és azok lakosságának számától függően 19,5-40 millió forint – a szabályozás az ún. rurális szerkezetű kistérségek számára nagyobb támogatást jelent – széles körben használható fel, így:   azon közszolgáltatási feladatokra, melyeket a Társulás a költségvetési törvény 8. melléklet IV. pontja szerint ellát és melyek után normatív, kötött támogatásban részesül,   a Társulás munkaszervezetének működési és fejlesztési kiadásaira,   a Tkt. 2. §-ában vállalt feladatokra (azonban azok közül a közoktatási, szociális, gyermekjóléti, mozgókönyvtári és belső ellenőrzési feladatokra csak akkor, ha azok ellátása megfelel a költségvetési törvényben foglalt feltételeknek), továbbá   2009. évtől kezdődően egyes sportfeladatok ellátásához.

9 A többcélú kistérségi társulások közoktatási feladatellátására vonatkozó alapvető feltétel   A feladat ellátása két részfeladat feltételeinek való együttes megfeleléssel teljesíthető: a Társulás területén lévő közoktatási intézmények megfelelnek a költségvetési törvényben foglalt feltételeknek, és a társulás legalább két közoktatási szakszolgálati feladatot is ellát.   A közoktatási feladatok esetében a 2009. évi költségvetési törvény – a 3. számú melléklettel összhangban – a támogatás fajlagos összegét 2010. szeptemberéig, a 2009/2010. nevelési/tanítási év végéig határozza meg.

10 Közoktatási intézményi feladat feltételrendszere   Alapvetésként annyit szükséges rögzíteni, hogy a feladat akkor tekinthető ellátottnak, ha a feladat ellátásában részt vevő – megfelelő számú – önkormányzatok által működtetett valamennyi közoktatási intézmény (akár a Társulás, vagy egy település egyedül, vagy több település intézményi társulásban tartja fenn az óvodát vagy általános iskolát) megfelel a költségvetési törvényben az óvodai csoportokra és iskolai osztályokra előírt átlaglétszám feltételeknek. Itt kell rögtön hangsúlyozni, hogy a települések által önállóan fenntartott intézmények is teljesíthetik a feltételeket, nem feltétlenül kell intézményfenntartó társulást létrehozni (az önállóan fenntartott intézmények után támogatás azonban nem igényelhető).   E feladatellátáshoz a támogatásnak továbbra is feltétele, hogy a többcélú kistérségi társulás – a közoktatási törvény 85. § 4) bekezdése szerinti előírásnak megfelelően – elfogadott intézkedési tervvel rendelkezzen, és az abban foglaltakat betartsa. Ezzel összhangban a 2009. évi költségvetési törvény alapján a Társulás nem jogosult e fejezet szerinti támogatásokra, amennyiben a kistérségben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező gyermek, tanuló beiskolázása meghiúsul.

11 Új feltételek a 2009. évi költségvetési törvény alapján   A közoktatási intézmények esetében az átlaglétszám feltételek teljesítése mellett a 2009. évi költségvetési törvény a szakmai és gazdaságossági elvárásoknak megfelelően új feltételeket ír elő. E feltételeket kizárólag a 2009. január 1-jét követően intézményi társulás vagy többcélú kistérségi társulás fenntartásába kerülő, továbbá 2009. január 1- jét követően a Közokt. tv. 121. § (1) bekezdése szerinti intézményátszervezésben érintett közoktatási intézmények esetében kell teljesíteni.   A feltételek a következők: a) intézményi társulás által fenntartott intézmény esetén a társulás székhely települése egyezzen meg a közoktatási intézmény székhelye szerinti településsel, b) intézményi társulás vagy többcélú kistérségi társulás által fenntartott általános iskolai feladatot is ellátó közoktatási intézmény a székhelye szerinti településen nyolc évfolyammal működjön, c) intézményi társulás ugyanazon közoktatási feladat ellátására (óvodai nevelés, általános iskolai nevelés-oktatás, középfokú oktatás) egy OM azonosítóval rendelkező intézményt tartson fenn.   Bármely fenti feltételt nem teljesítő intézmény esetében 2009. szeptember 1-jét követően nem vehető igénybe a közoktatási feladatra támogatás. Fontos felhívni a figyelmet azonban arra, hogy az intézményi társulásban tag önkormányzatokat – a támogatásigénylés általános feltételeinek teljesítéséhez – a többcélú kistérségi társulás közoktatási intézményi feladat ellátásában részt vevő tagjaként figyelembe lehet venni.

12 Változás a 2009. évi költségvetési törvény alapján   A költségvetési törvény 3. számú melléklete mellett a többcélú kistérségi társulások támogatásai fejezetben is támogatás igényelhető a közoktatási törvény alapján megszervezhető az un. egységes óvoda-bölcsőde intézmény után. Ezen intézmény esetén a költségvetési törvény alapján a második életévüket betöltő gyermekeket az óvodások között két főként figyelembe lehet venni. E szabály segíti, hogy a fenntartók a bölcsődés korú gyermekek ellátásról gondoskodni tudjanak.

13 Átlaglétszám-feltételek – önálló intézmény Intézmény megnevezése 2008/2009. nevelési évben/tanévben teljesítendő feltételek 2009/2010. nevelési évben/tanévben teljesítendő feltételek évfolyam Átlaglétszám- feltétel évfolyam Átlaglétszám- feltétel Önállóan fenntartott óvoda valamennyi óvodai nevelési évben együttesen (10 000 főnél nagyobb település, mint fenntartó esetén az első és második óvodai nevelési évben) 15 (20)valamennyi óvodai nevelési évben együttesen (10 000 főnél nagyobb település, mint fenntartó esetén) 15 (20) Önállóan fenntartott általános iskola 1- 4. évfolyam 1-4. évfolyamokon együttesen 15 1-4. évfolyamokon együttesen 15 Önállóan fenntartott általános iskola 5- 8. évfolyam 5-8. évfolyamokon együttesen (10 000 főnél nagyobb település, mint fenntartó esetén az 5. és 6. évfolyamokon) 17 (23) 5-8. évfolyamokon együttesen (10 000 főnél nagyobb település, mint fenntartó esetén az 5-7. évfolyamokon) 17 (23)

14 Átlaglétszám-feltételek – társult intézmény I. Intézmény megnevezése 2008/2009. nevelési évben/tanévben teljesítendő feltételek 2009/2010. nevelési évben/tanévben teljesítendő feltételek évfolyam Támogat- hatósági feltételek csökkentett feltételekévfolyam Támogat- hatósági feltételek csökkentett feltételek Társulás/intézményi társulás által fenntartott óvoda valamennyi óvodai nevelési évben együttesen (10 000 főnél nagyobb település részvétele esetén az első és második óvodai nevelési évben) 15 (20)13valamennyi óvodai nevelési évben együttesen (10 000 főnél nagyobb település részvétele esetén) 15 (20)13 Legalább 5 települési önkormányzat által fenntartott óvoda, feltéve ha a települések átlagos lakosságszáma 500 fő alatti valamennyi óvodai nevelési évben együttesen 13 valamennyi óvodai nevelési évben együttesen 13 Társulás/intézményi társulás által fenntartott általános iskola 1-4. évfolyam 1-4. évfolyamokon együttesen1513 1-4. évfolyamokon együttesen1513 Legalább 5 települési önkormányzat által fenntartott iskola 1-4. évfolyam, ha a települések átlagos lakosságszáma 500 főt alatti és az oktatás egy helyen történik az 1-4. évfolyamokon együttesen13 az 1-4. évfolyamokon együttesen13

15 Átlaglétszám-feltételek – társult intézmény II. Intézmény megnevezése 2007/2008. nevelési évben/tanévben teljesítendő feltételek 2008/2009. nevelési évben/tanévben teljesítendő feltételek évfolyam Támogat- hatósági feltételek csökkentett feltételekévfolyam Támogat- hatósági feltételek csökkentett feltételek Társulás/intézményi társulás által fenntartott általános iskola 5-8. évfolyam 5-8. évfolyamokon együttesen (10 000 főnél nagyobb település részvétele esetén az 5. és 6. évfolyamokon)17 (23)15 5-8. évfolyamokon együttesen (10 000 főnél nagyobb település részvétele esetén az 5-7. évfolyamokon)17 (23)15 Legalább 5 települési önkormányzat által fenntartott általános iskola 5-8. évfolyam, ha a települések átlagos lakosságszáma 500 fő alatti és az oktatás egy helyen történik 5-8. évfolyamokon együttesen 15 5-8. évfolyamokon együttesen 15 Társulás által fenntartott egységes iskola szakiskola 9-10. évfolyam23 szakiskola 9-10. évfolyam23 9-13. évfolyam289-13. évfolyam28

16 Differenciált támogatás – intézményi társulás kontra Társulás   A differenciált támogatás a közoktatási intézményi feladat esetében fokozott mértékben jelenik meg. A Társulás által fenntartott intézménybe bejáró gyermekek után nagyobb támogatást vehet igénybe a Társulás, a költségvetési törvény ezzel is ösztönzi az önkormányzatokat arra, hogy fontolják meg közoktatási intézményeik Társulás fenntartásába adását.   Hosszabb távon a közoktatási intézmények kistérségen belül összehangolt és a demográfiai változásokat legmegfelelőbben kezelni képes működtetését a Társulás tudja megoldani.

17 Közoktatási intézmény Társulás által történő fenntartása I.   E megoldás esetében indokolt biztosítani, hogy a társulási megállapodásban gondoskodjanak a közösen fenntartott intézményekkel kapcsolatos döntési jogkörök meghatározásáról (költségvetés meghatározása, intézmény átszervezésével kapcsolatos kérdések, stb.).   Előnye e megoldásnak, hogy az egy fenntartó (Társulás) alá tartozó intézmények tekintetében   össze lehet hangolni a pedagógiai programokat,   meg lehet teremteni az intézmények közötti átjárhatóságot,   a pedagógusok hatékony foglalkoztatása: kirendelés, utaztatás stb. is megvalósítható.

18 Közoktatási intézmény Társulás által történő fenntartása I.   Alapvetően két modellt láthatunk:   korábban önállóan vagy intézményi társulásban fenntartott intézmények kerültek a Társulás fenntartásába további intézményi integráció nélkül (azaz a Társulás több székhellyel tart fenn közoktatási intézményeket),   Társulás több korábban önálló, vagy intézményi társulások által fenntartott intézmény nagyfokú integrálását (egy intézménnyé történő összevonással) végezte el és vette fenntartásba.

19 Közoktatási intézmények fenntartása intézményi társulások útján   Intézményi társulások által fenntartott intézmények esetében vannak rossz tapasztalatok is:   Egymástól távol eső, egymást nehezen megközelítő települések társulnak,   Keresztbe járnak a tanulók (intézmény székhelyén 5-8. évfolyam, a tagintézményben az 1-4. évfolyam tanul), azaz mindenki utazik,   Szakos ellátottságot nem biztosítják: több tagintézményben megmarad a rossz kihasználtság és a tanárok utaztatásáról sem gondoskodnak.   Tanulság: a közös feladatellátás ösztönzése nem mindig a leghatékonyabb / legeredményesebb együttműködéseket eredményezi (magasabb támogatásért több esetben nem a szakmailag legjobb megoldás születik). Ezért, jó példák terjesztését és fokozottabb ellenőrzést szükséges megvalósítani. Tapasztalatokat hasznosítani kell a szabályozásban is, bár nem lehet mindent normatív eszközökkel szabályozni.

20 Támogatási jogcímek I.   Bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás Ez a támogatás a Társulás, vagy az intézményi társulás által fenntartott óvodába, iskolába bejáró gyermekek, tanulók után, (és a társulás ösztönzéseként – bizonyos korlátokkal – az intézményi társulás székhely településéről az intézményi oktatásban részt vevő tanulók, óvodások után) igényelhető. E jogcím esetén 2009. szeptember 1-jétől változnak a fajlagos támogatási összegek: – – többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény esetén 100 000 forint/fő helyett 98 000 forint/fő – – az intézményi társulások által fenntartott intézmények esetén az óvodások és 1-4. évfolyamos tanulók után 74 000 forint/fő helyett 72 000 forint/fő, az 5-8. évfolyamos tanulók után 80 000 forint/fő helyett 79 000 forint/fő támogatás vehető igénybe.

21 Támogatási jogcímek II.   Iskolabusszal utaztatott gyermekek, tanulók alapján járó támogatás E támogatást az iskolabuszt működtető, illetve menetrenden kívüli – kifejezetten gyermekek, tanulók utaztatására – indított iskolabusz szolgáltatást vásároló Társulások igényelhetik az utaztatott gyermekek, tanulók után. A gyermekek, tanulók biztonságos utaztatása érdekében a támogatás igénylésének feltétele, hogy az iskolabusz járatokon kísérő utazzon. A Társulás és intézményi társulás által fenntartott, átlaglétszám-feltételeket teljesítő intézménybe külterületről utaztatott gyermekek után továbbra is a támogatás 15%-a igénybe vehető, ez több, elsősorban a tanyás jellegű település számra kedvező. E jogcím esetén 2009. szeptember 1-jétől 74 000 forint/fő helyett 72 000 forint/fő a fajlagos támogatási összeg.

22 Támogatási jogcímek III.   A többcélú kistérségi társulás által fenntartott egységes iskola 9-13. évfolyamára bejáró tanulók alapján járó támogatás E támogatást a Társulás által fenntartott 1-12, vagy 1-13. évfolyammal működő egységes iskola (mely iskolának a közoktatási törvény alapján biztosítania kell a tanuló részére a folyamatos továbbhaladás feltételeit, ennek tartalmi és szervezeti követelményeit pedagógiai programjában rögzítenie kell) 9-13. évfolyamára bejáró tanulók után veheti igénybe, abban az esetben, ha az intézmény székhelyétől különböző településen az intézménynek tagintézménye működik. E szabályozás célja, hogy az önkormányzatok a közoktatási intézmények átszervezésekor kistérségi szintben gondolkodjanak. Ezen intézménytípus fontosságára tekintettel a 40 000 forint/fő fajlagos támogatási összeg 2009. szeptember 1-jétől 100 000 forint/főre emelkedik.

23 Támogatási jogcímek IV.   Tagintézményi támogatás A tagintézményi támogatás kizárólag a Társulás vagy intézményi társulás által fenntartott intézmény székhelyétől különböző községben működő tagintézmény óvodába járó gyermekek és általános iskola 1-4. évfolyamára járó tanulók után igényelhető. A 2007. január 1-je után tagintézménnyé váló – intézményi társulás által fenntartott – iskola esetében további feltétel, hogy legfeljebb 1- 6. évfolyammal működjön (Társulás által fenntartott intézmény esetében a tagintézmény 1-8. évfolyammal is működhet). E jogcím esetén 2009. szeptember 1-jétől 74 000 forint/fő helyett 72 000 forint/fő a fajlagos támogatási összeg.

24 Támogatási jogcímek V.   Kistelepülési tagintézményi támogatás   A támogatás a többcélú kistérségi társulás vagy intézményi társulás által fenntartott intézmény székhelyétől különböző, 1 500 fő és az alatti községben tagintézményként működő óvoda, iskola 1-4. évfolyamára járó gyermekek, tanulók után vehető igénybe. A támogatás abban az esetben is igénybe vehető, ha az intézmény nem felel meg az átlaglétszám feltételeknek. A 2007. január 1-je után tagintézménnyé váló iskola esetében további feltétel, hogy a tagintézmény legfeljebb 1-6. évfolyammal működjön. E támogatás szempontjából az intézményi társulás által fenntartott intézményhez 2008. január 1-jét követően csatlakozó – korábban is tagintézményként működő – intézmény új tagintézménynek tekintendő.   A támogatás kétszerese vehető igénybe a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott településeken működő tagintézménybe járó – óvodás gyermekek után, és – az 1-4. évfolyamos tanulók után, ha az intézmény a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/E. §-ában meghatározott feltételnek megfelel és a tanulók integrációs nevelése 5. évfolyamtól biztosított.   A kistelepülési tagintézményi támogatás esetében szigorítást jelent, és egyben minőségi elvárást fogalmaz meg az a feltétel, hogy az érintett általános iskolákban a foglalkozásokat, tanítási órákat a közoktatási törvényben meghatározott végzettséggel és szakképzettséggel rendelkező pedagógusok tartsák meg. Tekintettel arra, hogy ezen intézmények esetén az átlaglétszám-feltételek teljesítése nélkül is igénybe vehető e támogatás, fontos a szakmai elvárás közvetítése.

25 Közoktatási szakszolgálati feladat   A közoktatási szakszolgálati feladat ellátására a Társulás támogatást akkor igényelhet, ha a költségvetési törvényben felsorolt feladatok közül legalább kettő ellátását vállalja. A támogatás az ellátottak száma alapján igényelhető. A támogatás igénylése és felhasználása akkor jogszerű, ha az egyes szakszolgálati ellátásokat a Társulás legalább a költségvetési törvényben előírt gyakorisággal, illetve alkalommal biztosítja.   A többcélú kistérségi társulások a nevelési tanácsadás; gyógypedagógiai tanácsadás; korai fejlesztés és gondozás; fejlesztő felkészítés; logopédiai ellátás; gyógytestnevelés szakszolgálati feladatok esetében a szakszolgálati ellátásban részesülők után 2009. szeptember 1-jét követően – 11 000 forint/ellátott ha a gyermeknek utaznia kell az ellátás helyére, és – ennek kétszeresét, azaz 22 000 forint/ellátott támogatást, ha az ellátottakról lakóhelyükön, vagy abban a közoktatási intézményben gondoskodnak, ahol azok tanulói jogviszonnyal rendelkeznek.

26 Közoktatási szakszolgálati feladat naturális adatai Szakszolgálati feladat 2006. év2007. év2008. év2009. év Társ-k száma Önk-ok száma Társ-k száma Önk-ok száma Társ-k száma Önk-ok száma Társ-k száma Önk-ok száma Logopédiai ellátás1412548149271816128761622951 Gyógytestnevelés991850108201711721291252157 Nevelési tanácsadás992051109219412022761242371 Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás54998691365901661891600 Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás44902458404075345909 Fejlesztő felkészítés38685346342764328654

27 Szociális és gyermekjóléti feladatok közös jellemzői I.   Valamennyi feladat esetében feltétel, hogy a szolgáltató rendelkezzen a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezéséről szóló 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet, illetve a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről szóló 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet szerinti érvényes és hatályos működési engedéllyel (egész évi támogatás abban az esetben vehető igénybe, ha a szolgáltató 2008. január 31-éig rendelkezik működési engedéllyel);   Amennyiben a feladatellátás év közben kezdődik meg, illetve a fenntartó a feladat ellátásához szükséges működési engedélyt év közben szerzi meg, vagy az ellátási terület bővül, úgy az ellátott feladatok, illetve a feladatellátáshoz csatlakozó települések után időarányos támogatás igényelhető. Ebben az esetben a támogatási jogosultság kezdete a működési engedély hatályba lépését követő hónap első napja;

28 Szociális és gyermekjóléti feladatok közös jellemzői II.   Természetesen valamennyi feladat esetében kizárólag akkor vehető igénybe támogatás, ha a feladatellátásban részt vevő önkormányzatokra teljesül az 50/60%-os feltétel, és ezen önkormányzatok közigazgatási területére van a szolgáltató(k)nak az adott feladat ellátására vonatkozó érvényes és hatályos működési engedélye;   Fontos felhívni a figyelmet arra, hogy amennyiben a Társulás a feladat ellátásáról az általa fenntartott intézmény, vagy intézményi társulások útján gondoskodik, úgy az ellátott önkormányzatok, illetve az intézményi társulásban részt vevő önkormányzatok az adott feladatra működési engedéllyel nem rendelkezhetnek.

29 Szociális intézményi feladat   A Társulás e támogatásra akkor jogosult, ha a szociális törvény szerinti szakosított ellátást biztosító intézmények közül legalább egy intézménytípus esetében biztosítja a közös feladatellátást. Ennek egyik módja, hogy a Társulás tartja fenn az intézményt. A másik módja, hogy a korábban két települési önkormányzat által külön- külön fenntartott intézményeket legkésőbb 2006. január 31-étől intézményi társulás egy intézményként tartsa fenn.   Új elem, hogy a többcélú kistérségi társulás támogatást kizárólag   a 2009. január 31-éig a többcélú kistérségi társulás fenntartásába átadott intézményben, továbbá   intézményi társulás által fenntartott – 2008. évben e jogcímen támogatásban részesülő – intézményben ellátottak után vehet igénybe. Így a 2009. január 1-jét követően intézményi társulás vagy 2009. január 31-ét követően többcélú kistérségi társulás fenntartásába adott intézmények után nem igényelhető támogatás.

30 Szociális alapszolgáltatási feladat I.   A költségvetési törvény 2009-ben is egyértelműen fogalmaz: amennyiben a Társulás keretén belül intézményi társulások útján gondoskodnak a különböző szolgáltatások nyújtásáról, úgy az egyes intézményi társulásokban részt vevő települési önkormányzatok ugyanezen feladatokra önállóan, pl. családsegítőt, szociális gondozót nem foglalkoztathatnak! Amennyiben a Társulás intézményi társulások útján biztosítja a szolgáltatásokat, úgy az intézményi társulás(ok)ban részt vevő önkormányzatok együttes lakosságszámának 3 000 főt el kell érnie. Egy önkormányzatot attól a teljes hónaptól lehet a támogatás szempontjából figyelembe venni, amikortól legalább három alapszolgáltatási feladat – e fejezet szerinti feltételeknek megfelelő – ellátásában részt vesz.   A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásnál fontos felhívni a figyelmet arra, hogy a szociális törvény 2008. év végi módosítása értelmében e szolgáltatást biztosíthatja a) a házi segítségnyújtást végző szolgáltató, illetve intézmény, vagy b) a többcélú kistérségi társulás és az Szt. 86. § (2) bekezdésének c) pontja szerinti önkormányzat, úgy, hogy a házi segítségnyújtást az Szt. 90. § (4) bekezdése szerinti megállapodás útján biztosítja.

31 Szociális alapszolgáltatási feladat II.   Fontos, hogy 2009. évben még ösztönző támogatás jár, ha az alapszolgáltatási feladatokat a szociális törvény 120-122. §-ai alapján nem állami fenntartóval (civil, szervezet, egyházi fenntartó, gazdasági társaság) kötött ellátási szerződés útján, továbbá a Társulás által a Társulás tagönkormányzatával kötött un. külön megállapodás útján látják el, de e feladat-ellátási formák 2010. évtől nem lesznek támogatottak.   Hangsúlyozandó, hogy ellátási szerződést nem lehet önkormányzattal kötni. Amennyiben a szolgáltatást önkormányzattal kívánja a Társulás elláttatni, úgy a külön megállapodásra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. A támogatás fajlagos összege e feladat és a gyermekjóléti alapellátások esetében a leginkább differenciált: legmagasabb fajlagos összegű támogatás a Társulás által fenntartott intézmény után, legalacsonyabb fajlagos összegű támogatás az ellátási szerződéssel és a külön megállapodással biztosított feladatellátás után vehető igénybe (megjegyzendő, hogy ez utóbbi feladat-ellátási formák esetén a 2008. évihez képest csökkentek a fajlagos támogatási összegek).

32 Szociális alapszolgáltatási feladat III. A külön megállapodásra vonatkozó szabályok közül kiemelendő, hogy   a többcélú kistérségi társulás társulási megállapodásában a külön megállapodás feltételeit rögzíteni szükséges,   az adott feladat ellátására a többcélú kistérségi társulással külön megállapodást kötő önkormányzat vagy intézményének működési engedélye legalább további két települési önkormányzat közigazgatási területére kell kiterjednie, és így a települések lakosságszámának együttesen legalább 3 000 főnek kell lennie,   azon önkormányzatok és intézményeik, melyek területén a többcélú kistérségi társulás a szociális alapszolgáltatás(ok) biztosításáról – külön megállapodás keretében – gondoskodik, nem rendelkezhetnek az adott szociális alapszolgáltatás(ok) (gyermekjóléti alapellátások) ellátásához kapcsolódó működési engedéllyel. Kiemelendő, hogy ebben az esetben a feladatot ellátó önkormányzat úgy igényelheti a költségvetési törvény 3. számú melléklete szerinti normatívát, mintha intézményi társulás székhelyeként látná el a feladatot, a többi önkormányzat azonban nem veheti igénybe a 3. számú melléklet szerinti normatív állami hozzájárulásokat.   A szociális törvény módosítása miatt 2009. évtől a közösségi ellátások és a támogató szolgáltatás nem kötelező önkormányzati feladat, így kikerült a többcélú kistérségi társulások támogatott feladatai közül is (melyet már a 2008. évi költségvetési törvény is rögzített).

33 Gyermekek átmeneti gondozási feladatai   E feladat ellátása esetén a normatív támogatás csak akkor igényelhető, ha a kistérség területén működő valamennyi átmeneti gondozást biztosító intézménytípus valamennyi intézménye a Társulás fenntartásában, vagy intézményi társulás fenntartásában működik.   Új elem, összhangban a szociális intézményi feladat esetében bemutatott változással, hogy a többcélú kistérségi társulás támogatást kizárólag   a 2009. január 31-éig a többcélú kistérségi társulás fenntartásába átadott intézményben, továbbá   intézményi társulás által fenntartott – 2008. évben e jogcímen támogatásban részesülő – intézményben   ellátottak után vehet igénybe. Így a 2009. január 1-jét követően intézményi társulás vagy 2009. január 31-et követően többcélú kistérségi társulás fenntartásába adott intézmények után nem igényelhető támogatás.

34 Gyermekjóléti alapellátási feladatok   A feladat vállalása esetén a 0-17 éves korcsoportba tartozó lakosok száma szerinti támogatásra akkor jogosult a Társulás, amennyiben a gyermekjóléti szolgáltatást, vagy a gyermekek napközbeni ellátását, vagy a gyermekek átmeneti gondozását ellátja. (Ha több feladatot vállal, úgy feladatonként illeti meg a Társulást a támogatás.) Amennyiben a Társulás a felsoroltak közül a gyermekek átmeneti gondozását vállalja, és ellátása esetén az 5. pont szerinti támogatásra jogosult, úgy ugyanezen intézmények esetén e 6. pont szerinti támogatásra nem jogosult. Amennyiben a Társulás intézményi társulások útján biztosítja a szolgáltatásokat, úgy az intézményi társulás(ok)ban részt vevő önkormányzatok együttes lakosságszámának 5 000 főt el kell érnie. E feladatok esetén is igaz, hogy 2010. január 1-jétől a Gyvt. 96-97. §-a alapján kötött szerződés, vagy külön megállapodás útján ellátott feladatra támogatás nem vehető igénybe, de az érintett önkormányzatokat – 50/60%-os feltételek teljesítéséhez – a többcélú kistérségi társulás gyermekjóléti alapellátási feladat ellátásában részt vevő tagjaként figyelembe lehet venni.

35 Mozgókönyvtári és egyes közművelődési feladatok   E feladat ellátására biztosított támogatás a nyilvános könyvtárral nem rendelkező, könyvtári szolgáltató hely kialakítását biztosító települések száma után igényelhető, amennyiben a Társulás biztosítja számukra e szolgáltatást. A Társulás azonban dönthet úgy is, hogy az előzőek alapján meghatározott támogatást nem kizárólag a nyilvános könyvtárral nem rendelkező településeken, hanem olyan településrészeken (pl. lakótelepen) is biztosítja, ahol a településen van ugyan könyvtár, de az adott településrészről az nehezen közelíthető meg. Fontos ismételten hangsúlyozni, hogy ez utóbbi települések után támogatás nem igényelhető, csupán a felhasználás terjed ki e körre. A korábbi évekkel szemben a támogatás felhasználható a közművelődési feladatok ellátására is, amennyiben e feladatot a Társulás a társulási megállapodásában felvállalta.   A támogatás igénybevételének új feltétele, hogy könyvtári szolgáltató helynek   1500 fő vagy az alatti lakosságszámú települések esetén hetente legalább két napon, hetente összesen minimum hat órás,   1500 fő feletti települések esetén hetente legalább négy napon, hetente összesen minimum tizenkét órás   nyitva tartást kell biztosítania. Amennyiben a könyvtári szolgáltató hely közösségi színtérként is működik, a nyitvatartási időre vonatkozó kötelezettség közművelődési programok szervezésével és tartásával is teljesíthető.

36 Mozgókönyvtári feladatellátás naturális adatai Mozgókönyvtári feladatellátás 2006. év2007. év2008. év2009. év Támogatásban részesülő Társulások száma437797112 Könyvtári szolgáltató helyet biztosító önkormányzatok száma5821 2191 5031 755 Könyvtári szolgáltató-helyet biztosító önkormányzatok lakosságszáma336 194794 2071 064 2081 309 442

37 Belső ellenőrzési feladat   E támogatási lehetőségével a Társulások jelentős része élt már 2005-ben is. A szabályozás alapján alaptámogatás illeti meg a Társulást a feladat ellátásában részt vevő valamennyi település száma, a Társulás és költségvetési szervei száma, a 3 500 lakosságszám alatti települések költségvetési szervei száma, valamint legfeljebb ez utóbbival azonos számban a 3 500 lakosságszám feletti települések költségvetési szervei száma alapján. Az alaptámogatás a többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmények 2007. január 1-jét követő átszervezése során létrejött tagintézmények száma alapján is igénybe vehető. Amennyiben a belső ellenőrzési feladatok ellátásának leghatékonyabb módját választják – vagyis a Társulás saját feladatellátásban (munkaszervezetében foglalkoztatott belső ellenőrökkel, vagy külső erőforrás bevonásával) biztosítja a 3 500 lakosságszám alatti települések költségvetési szerveinek belső ellenőrzését –, úgy e költségvetési szervek után az alaptámogatás kétszerese igényelhető.   A fentiek szerint igényelhető támogatások elszámolása a normatív állami hozzájárulásokkal azonos eljárás alapján és feladatonként történik, azzal, hogy a Társulások döntési jogköre érvényesülhet – a törvényben meghatározott keretek között – az egyes feladatokra jutó támogatás más feladatokra történő felhasználása során.

38 Belső ellenőrzési feladat naturális adatai Belső ellenőrzési feladat2006.év2007. év2008. év2009. év Támogatásban részesülő Társulások száma137152161 Belső ellenőrzési feladatellátásban részt vevő önkormányzatok száma összesen 2564290129542944 Ebből: Belső ellenőrzési társulásban részt vevő önkormányzatok 377211159112 Társulás által közvetlenül ellátott önkormányzatok 2187269027952832

39 Új ösztönző támogatás a társulásból kimaradó önkormányzatok segítésére   Ösztönző támogatás kistelepülések közoktatási feladatainak társulásban történő ellátásához (a melléklet 28. pontja) jogcímen 100 millió forint az elosztható előirányzat. Ebből azon többcélú kistérségi társulások, illetve intézményi társulások által fenntartott közoktatási intézmények működési kiadásaihoz igényelhető támogatás, melyekhez 1500 fő és az alatti lakosságszámú kistelepülési önkormányzat által korábban önállóan fenntartott közoktatási intézmény tagintézményként csatlakozik 2009. szeptember 1-jétől.   További feltétel, hogy a létrehozandó közoktatási intézmény új tagintézményében a foglalkozásokat, tanítási órákat a közoktatási törvényben meghatározott végzettséggel és szakképzettséggel rendelkező pedagógusok tartsák meg és annak igazolása, hogy a társulni kívánó 1500 fő és az alatti lakosságszámú kistelepülési önkormányzat intézményének közös fenntartására irányuló – 2008. augusztus 31-éig kezdeményezett – társulási szándékot a társulásra felhívott felek elutasították.   A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, az 1500 fő és az alatti lakosságszámú települési önkormányzat által 2008/2009. nevelési évben/tanévben önállóan fenntartott közoktatási intézmény gyermek-, illetve tanulólétszáma alapján legfeljebb 70 000 Ft/gyermek, tanuló, melynek összege nem haladhatja meg a 8 millió forintot.   A támogatás szempontjából előnyben részesülnek azon pályázók, amelyek intézményében a megvalósítandó célok összhangban vannak a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 105. §- ában foglaltaknak megfelelően a kistérségi intézkedési tervvel, illetve az önkormányzati intézkedési tervvel, különös tekintettel a közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési tervben megjelölt feladatokra. Előnyben részesülnek továbbá azok a pályázók, amelyek 25%-ot meghaladó halmozottan hátrányos helyzetű tanulói aránnyal rendelkező iskolát fogadnak be.

40 2009. évi hazai fejlesztési lehetőség   A költségvetési törvényjavaslat 5. számú melléklete 4 100,0 millió forintos előirányzatot tartalmaz a „A bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzése” jogcímen   Támogatás igényelhető a) a működési engedéllyel rendelkező bölcsődék infrastrukturális fejlesztésére; b) azon alapfokú nevelést, oktatást biztosító intézmények infrastrukturális fejlesztésére, melyek megfelelnek a 8. számú mellékletének IV. Többcélú kistérségi társulások támogatása jogcím, Kiegészítő szabályok 2.1. pontja szerinti feltételeinek; c) a 8. számú mellékletének IV. fejezet 2.2.1. pontja szerinti támogatásban részesülő többcélú kistérségi társulás legalább 15 személy biztonságos szállítására alkalmas közösségi busz beszerzésére.   Az igényelhető maximális támogatás az a) és b) pont esetében 20,0 millió forint, a c) pont esetén 30,0 millió forint.   Nem nyújtható támogatás annak a pályázónak, aki a pályázatában megjelölt műszaki tartalomra uniós vagy egyéb hazai támogatásban részesül.   A támogatás igénylésének és felhasználásának szabályait 2009. február 28-áig kiadott rendelet fogja rögzíteni.

41 Köszönöm a figyelmet! Elérhetőség: email: peresztegi.gergely@gmail.com peresztegi.gergely@gmail.com telefon: 20/478-9483


Letölteni ppt "Többcélú kistérségi társulások 2009. évi költségvetési törvény szerinti támogatásai (2009. február 3.)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések