Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Engedélykérelem,engedélyezés, nyilvántartásba vétel a hulladékgazdálkodás szereplői számára dr. Csepregi István.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Engedélykérelem,engedélyezés, nyilvántartásba vétel a hulladékgazdálkodás szereplői számára dr. Csepregi István."— Előadás másolata:

1 Engedélykérelem,engedélyezés, nyilvántartásba vétel a hulladékgazdálkodás szereplői számára
dr. Csepregi István

2 2008/98/EK irányelv hatósági rendszerre vonatkozó részei
Engedélyezés: Alapvetően tagállami hatáskör, tartalmára van előírás Az engedélyek határozott időre szólnak, de „megújíthatóak” Engedély kiadása megtagadható (23. cikk (3) bek.) Engedély alóli mentességek adhatóak, de a feltételeknek egyértelműeknek kell lenniük (hasznosítás, saját, telephelyen belüli ártalmatlanítás, nem veszélyes hulladék esetében) Ami nem engedélyköteles, ott nyilvántartás vezetése (26. cikk)

3 2008/98/EK irányelv hatósági rendszerre vonatkozó részei
Ellenőrzés: Tagállami kérdés, de…. „megfelelő időszakos ellenőrzés” Gyűjtés, szállítás esetében az eredetre, tulajdonságra, mennyiségre, rendeltetési helyre is! Figyelembe venni az EMAS-t is A nyilvántartás vezetése az ellenőrzéshez kötődik Szankció: Tagállami hatáskör, kiemelten az elhagyás, illegális lerakás, ellenőrizetlen kezelés megtiltása szankció hatékony, arányos , visszatartó erejű legyen

4 Ht. engedélyezési rendszere
A Ht. alapján hulladékgazdálkodási tevékenységhez: hulladékgazdálkodási engedély vagy nyilvántartásba vétel Kivétel: csak Ht!!! Speciális engedély: a közszolgáltatási engedély Hulladékgazdálkodási tevékenység (III. fejezet), de nincs taxáció és keveredik a művelet fogalmával!!!: Hulladék gyűjtése (kiv: ingatlanon, telephelyen való gyűjtés) Hulladék kereskedelem, közvetítés, szállítás Hulladék hasznosítás Hulladék ártalmatlanítás Hulladék behozatal, kivitel, átszállítás (1013/2006/EK rendelet!) További elemek: előzetes tárolás, előzetes válogatás (gyűjtés, 12. § (4) bek.) tárolás (kezelési engedély, 32. § (3) bek., csak gazdálkodó szervezet) veszélyes hulladék keverés (56. § (1) bekezdés) Nem kell engedély: pl. ingatlanon, telephelyen keletkezett hulladék gyűjtése (üzemi gyűjtőhely), gyártó, forgalmazó az általa előállított, forgalmazott termékcsoportba tartozó használt termékből, forgalmazói csomagolásból származó hulladék átvételére a termék előállítása, illetve forgalmazása helyén

5 Ht. engedélyezési rendszere
Hulladék besorolásának hatósági elvégzése és tényének hatósági határozatban való megállapítása (63. § (2) bekezdés) Melléktermékre vonatkozó dokumentáció hatósági határozatban való elbírálása Az engedély határozott időre szól, maximum 5 év, Kivétel (8 év): OHÜ által minősített hulladékgazdálkodási tevékenységet végző gazdálkodó szervezet, mely a hulladékgazdálkodási tevékenység minősítésének részletes szabályairól szóló miniszteri rendeletben meghatározott minőségirányítási és környezetirányítási rendszert működtet, valamint az erre vonatkozó akkreditált tanúsító szervezet által kibocsátott tanúsítvánnyal rendelkezik. A nyilvántartásba vétel 5 évre szól Hivatalból, vagy kérelemre az engedély módosításai egységes szerkezetbe foglalhatóak (kérelem: ig. szolg. díj!)

6 Ht. engedélyezési rendszere
Kérelem elutasítása, nyilvántartásba vétel megtagadása: ha a hulladékgazdálkodási tevékenység során alkalmazni tervezett művelet nem felel meg a jogszabályoknak, vagy az nem áll összhangban a 6. § (1) bekezdésében foglaltakkal. Nem adható engedély annak, továbbá nem vehető nyilvántartásba az, akinek vagy amelynek az önkormányzati vagy az állami adóhatósággal szemben köztartozása van.

7 Ht. engedélyezési rendszere
„A környezetvédelmi hatóság a hulladékgazdálkodási engedélyt, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedélyt, valamint a nyilvántartásba vett adatokat a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló kormányrendeletben meghatározott esetben módosíthatja vagy visszavonhatja.” (79. § (4) bek.) „Az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendelet vagy miniszteri rendelet a (4)–(7) bekezdésben foglalt feltételekhez kapcsolódó szabályokat részletesen meghatározhatja.” (79. § (9) bek.) Ügyintézési határidő: 2 hó, nyilvántartásba vétel 1 hó

8 Enyr. = 439/2012. (XII. 29.) Korm. rend. A környezetvédelmi hatóság az engedélyt hivatalból visszavonhatja, ha az engedély jogosultja nem tesz eleget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelezettségének, ha megállapítja, hogy az engedélyt kérelmező a kérelemben valótlan adatokat szerepeltetett és az engedély kiadását ez érdemben befolyásolta, ha az engedély jogosultja a tevékenységét az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja, vagy ha az engedély jogosultja a hatósági ellenőrzést akadályozza.

9 Enyr. A környezetvédelmi hatóság az engedélyt hivatalból visszavonja:
ha az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn, ha az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel felhagy, azt megszünteti, ha a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása a környezet veszélyeztetésével, szennyezésével, károsításával jár. Visszavonó határozat: meghatározza a tevékenység felhagyására, valamint szükség esetén a monitoringra, utógondozásra vonatkozó követelményeket.

10 Ht. engedélyezési rendszere
Hulladékgazdálkodási engedély minimális tartalma: a) az engedélyes azonosító adatait (név, cím, KÜJ-, KTJ-, KSH-azonosítók), b) a hulladék fajtáját, típusát és mennyiségét, c) az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység megnevezését, d) a hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett területet, e) a bevezetendő biztonsági és elővigyázatossági intézkedésekre vonatkozó követelményeket, f) az engedély időbeli hatályát. Hatósági nyilvántartás minimális tartalma: a) a nyilvántartásba vételre jogosult azonosító adatait (név, cím, KÜJ-, KTJ-, KSH-azonosítók), b) a nyilvántartásba vett hulladékgazdálkodási tevékenység megnevezését, c) a hulladékgazdálkodási tevékenységet végző telephelyének pontos címét, valamint d) a hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett hulladék fajtáját, jellegét.

11 Ig. szolg. díj ( ) 1.Közvetítő szervezet engedélyezése Ft 2. Bejelentés az alábbi jogszabályokban meghatározott esetekben Ft - az elektromos és elektronikus berendezésekből származó hulladék átvételéről, gyűjtéséről és kezeléséről szóló kormányrendelet - a hulladékká vált gépjárművek kezelésének részletes szabályairól szóló kormányrendelet - az elem-és akkumulátorhulladék átvételéről, gyűjtéséről és kezeléséről szóló kormányrendelet - az újrahasználható és a nem újrahasználható termékek betétdíjáról szóló kormányrendelet 3. Újrahasználható csomagolószerek nyilvántartásba vétele 80. 000 Ft 4.Hulladékközvetítő, hulladékkereskedő bejelentéshez kötött tevékenységének nyilvántartásba vételi eljárása Ft 5. Hulladékkereskedelmi, -közvetítői vagy szállítási tevékenység engedélyezése Ft 6.Hulladékkereskedelmi, -közvetítői és szállítási tevékenységből két tevékenység együttes engedélyezése Ft 7. Hulladékkereskedelmi, -közvetítői és szállítási tevékenység együttes engedélyezése Ft 8. Hulladék előkezelésének engedélyezése, ha a hasznosítási és ártalmatlanítási műveletek közül előkészítő műveletet engedélyeznek Ft

12 Ig. szolg. díj ( ) 9. Hulladéktárolás engedélyezése Ft 10. Hulladékhasznosítás engedélyezése 470. 000 Ft 11.Hulladékártalmatlanítás engedélyezése 500. 000 Ft 12.Hulladék behozatalának, kivitelének, az ország területén való átszállításának engedélyezése Ft 13. Hulladéklerakó rekultivációjának és utógondozásának engedélyezése Ft 14. Veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenység engedélyezése, bejelentése az előző pontokban megállapított díjtétel 150%-a 15.A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendeletben meghatározott hulladék-, illetve technológia-minősítési eljárás Ft 16.Közszolgáltatás engedélyezése Ft 17.Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv jóváhagyása Ft 18.Hulladékgazdálkodási engedély egységes szerkezetbe foglalása Ft 19. Melléktermék felhasználhatóságára vonatkozó dokumentáció elbírálása 200. 000 Ft 20.Hulladék kezelő létesítmény működési szabályzat jóváhagyása Ft

13 Közvetítő, kereskedő nyilvántartásba vétele Enyr.
Tevékenység megkezdése előtt kell benyújtani (előfeltétel!!!) Formanyomtatvány (R. melléklete + honlap!!!) Kérelem tartalma: - név, cím, székhely és telephely, statisztikai azonosító adatok (KÜK-, KTJ- és KSH-azonosító kód); - hulladékgazdálkodási tevékenység, leírás; - hulladék fajta, típus, jelleg; - a tervezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett terület megnevezését; - rendelkezésre álló pénzügyi eszközök, illetve azok garanciái meglétének igazolása; - a kérelmező önkormányzati és állami adóhatósággal szemben meg nem lévő köztartozásának tényét igazoló okiratot; - meghatalmazás; - 11. § szerinti nyilatkozatot.

14 Enyr 11. § szerinti nyilatkozat
A kérelmező, gazdálkodó szervezet esetén vezető tisztségviselője nyilatkozik: büntetőjogi felelősségét a bíróság a Büntető Törvénykönyvről szóló törvényben meghatározott környezetkárosítás, természetkárosítás vagy hulladékgazdálkodás rendjének megsértése bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen megállapította-e, hulladékgazdálkodási tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll-e, a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény szerinti kármentesítési kötelezettségét jogerősen megállapították-e úgy, hogy a teljesítésre megállapított határidő lejártáig kötelezettségét nem teljesítette; bármilyen általa vagy olyan gazdasági társaság által folytatott korábbi tevékenysége, amelynek vezető tisztségviselője volt, eredményezte-e azt, hogy a felszámolást követően hátrahagyott hulladék kezeléséről költségvetési forrásból a Magyar Államnak vagy a megyei, illetve települési önkormányzatnak kellett gondoskodnia.

15 Közvetítő, kereskedő nyilvántartásba vétele Enyr.
Hiánypótlás (alaki, tartalmi) Megtagadás , ha nem tesz eleget(30 nap) 8 nap (nyilvántartásba vétel vagy megtagadás)=> értesítés(?) Közhiteles HIR Változás bejelentés 15 nap (átvezetés: beérkezéstől 15 nap) megszűntetés (15 nap)=> formanyomtatvány! (más az adat és más a tevékenység esetében a joghatás!!!!) 5 éven túli folytatás=> 30 nappal előtte benyújtani!

16 Szállítás, közvetítés és kereskedelem engedélyezése Enyr.
Kérelem tartalma: név, székhely, telephely, statisztikai azonosító adatait (KÜJ-, KTJ- és KSH-azonosító) a tevékenység megnevezését, részletes leírását; hulladék fajtáját, típusát, jellegét, mennyiségét (tonnában kifejezve); érintett terület megnevezését; rendelkezésre álló pénzügyi eszközöket, azok garanciái, ezek meglétére vonatkozó igazolás; személyi, tárgyi és közegészségügyi feltételek, az alkalmazni kívánt technológia, az eszközök, a berendezések és a járművek műszaki és környezetvédelmi jellemzői, azok állapotát, minőségét és felszereltségét igazoló dokumentumok; ha az eszközöket, berendezéseket, járműveket bérli vagy lízingeli, akkor e jogviszony igazolása; tevékenységgel érintett telephely címét (ideértve a szállítójárművek tárolási, tisztítási és karbantartási helyét), helyrajzi számát, műszaki és környezetvédelmi jellemzőit, állapotát, minőségét, felszereltségét, kapacitását (megjelölve az üzemi gyűjtőhely gyűjtési, illetve tárolási kapacitását), szükség esetén a jogerős építésügyi hatósági engedélyt, telepengedélyt;

17 Szállítás, közvetítés és kereskedelem engedélyezése Enyr.
a környezetbiztonságra, havária elhárítási terv; a környezetvédelmi biztosítás igazolása; környezetvédelmi megbízott; szállítási tevékenység engedélyezése esetén a szállítási műveleteket közvetlenül irányító vezető legalább környezetvédelmi szakirányú középfokú végzettségét vagy környezetvédelmi megbízotti foglalkoztatását igazoló dokumentum másolatát; szállítási tevékenység esetén a közlekedési hatóság által kiadott engedély számát és tárgyát, ha azt külön miniszteri rendelet előírja; a közvetítési, kereskedelmi műveleteket közvetlenül irányító vezetőnek a külön jogszabály előírásai szerinti legalább középfokú környezetvédelmi szakirányú végzettségét és környezetvédelmi megbízotti foglalkoztatását igazoló dokumentum másolatát; Köztartozás mentesség igazolása (30 nap); 11. § szerinti nyilatkozat

18 Szállítás, közvetítés és kereskedelem engedélyezése Enyr.
„Ha az (1) bekezdésben előírt feltételeknek, valamint a Ht.-ben foglaltaknak a kérelem megfelel, a környezetvédelmi hatóság a kérelmező részére a hulladékgazdálkodási engedélyt kiadja, amely a Ht.-ben meghatározottakon túlmenően a következőket tartalmazza: a tevékenység végzése során alkalmazott műveletek megnevezését, valamint a tevékenység végzéséhez szükséges egyedi feltételeket, előírásokat.” Kis probléma: Az (1) bekezdés nem feltételeket, hanem a kérelem tartalmi követelményeit határozza meg. Az viszont, hogy az ott leírtaknak minek kell megfelelnie…. Az egyes tevékenységekre együttesen, vagy külön-külön lehet kérelmet benyújtani. Engedély tartalma: Ket.+Ht.+engedélyezési rendelet+speciális rendeletek

19 Kezelés engedélyezése Enyr.
A kezelési tevékenység végzésére vonatkozó engedély iránti kérelem tartalma: név, székhely, telephely, statisztikai azonosító adatait (KÜJ-, KTJ- és KSH-azonosító kódját); tevékenység, illetve kezelési művelet megnevezése, a kezelési műveletnél alkalmazandó módszerek, technológia részletes leírása; hulladék fajtája, típusa, jellege, 1 év alatt kezelni kívánt hulladék mennyisége (t), összetétele; kezelési művelettel érintett terület megnevezését; kezelési művelet elvégzéséhez szükséges személyi, tárgyi és közegészségügyi feltételek, az alkalmazni kívánt technológia, az eszközök, a berendezések és a járművek műszaki jellemzői, azok állapota, minősége és felszereltsége, a kezelési technológia anyag- és energiafelhasználását igazoló dokumentum; kezelési művelettel érintett hulladékgazdálkodási létesítmény, telephely címe, helyrajzi száma, műszaki és környezetvédelmi jellemzői, állapota, minősége, felszereltsége, kapacitása (megjelölve az üzemi gyűjtőhely gyűjtési, tárolási kapacitását), szükség esetén a jogerős építésügyi hatósági engedélyt, a jogerős telepengedélyt, a bejelentésről szóló igazolást, a jogerős használatbavételi vagy fennmaradási engedély; ha az eszközöket, berendezéseket, járműveket bérlik vagy lízingelik, akkor e jogviszony igazolása;

20 Kezelés engedélyezése Enyr.
a kezelés technológiájával kapcsolatban: a felhasználni kívánt segédanyagokat, biológiai kezelés esetében a kezelőtelepen képződő csurgalékvíz összegyűjtésének és kezelésének módja, Anyagmérleg, a kezelés során képződött anyagok és hulladék mennyisége, tervezett kezelési módja, további felhasználási lehetőségei, a kezelés anyagmérlegét, kezelési folyamat szempontjából kritikus ellenőrzési pontok, a kezelés technológiájának műszaki és környezetvédelmi jellemzőit; elérni kívánt környezetvédelmi és gazdasági cél; hasznosítás esetén az előállítani kívánt anyag vagy termék előállításával, gyártásával vagy forgalomba hozatalával járó környezetvédelmi és gazdasági előnyt, hasznot, a Ht. 9. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint a hulladékstátusz megszűnésére vonatkozó igazolást; a rendelkezésre álló pénzügyi eszközök, azok garanciái és igazolásuk, a céltartalék képzésére vonatkozó terv, a környezetvédelmi biztosítás megkötésének igazolólása; a környezetbiztonságra, havária elhárítására vonatkozó terv; szükség esetén a monitoringra vonatkozó részletes terv; a tevékenység felhagyására vonatkozó részletes tervet (utógondozás); környezetvédelmi megbízott; köztartozás mentesség igazolása (30 nap); 11. § szerinti nyilatkozat, Nyilatkozat arról, hogy a kérelmező figyelembe vette-e a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvényben foglaltak szerint a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben levő álláskeresők alkalmazásának a lehetőségét.

21 Kezelés engedélyezése Enyr.
Az engedély a Ht.-ben meghatározottakon túlmenően az alábbiakat tartalmazza: az érintett hulladékgazdálkodási létesítmények körét, az üzemeltetés feltételeit; a hulladékkezelő létesítményben a kezelési művelettel érintett éves hulladékmennyiséget (t), a telephelyen egyidejűleg gyűjthető, tárolható hulladékmennyiséget (t); az engedélyezett hulladékkezelési technológia műszaki és környezetvédelmi jellemzőit; a felhasználásra kerülő segédanyagokat, a kezelés során képződött anyag, hulladék megnevezését, kezelésének módját; a kezelési művelettel érintett hulladékgazdálkodási létesítményre, telephelyre vonatkozó műszaki és környezetvédelmi követelményeket, szükség esetén a monitoringra, próbaüzemre vonatkozó előírásokat; a telephelyen folytatott kezelési tevékenység felhagyásának, hulladékkezelő létesítmény utógondozásának részletes feltételeit, a monitoringot és az ellenőrzési műveleteket is ideértve; a kezelési művelet ellátásához szükséges pénzügyi eszközöket, személyi feltételeket; a hibás működés és a káresemény (havária) elhárítására vonatkozó tervet.

22 Kezelés engedélyezése Enyr.
„Ha a (1) bekezdés g) pontjában meghatározottak értékelése során a hasznosítási technológia kisebb környezetterhelése, hatékonyabb anyag- és energiafelhasználása a rendelkezésre álló hulladékártalmatlanítási megoldásokhoz viszonyítva nem igazolható, hasznosításra vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély nem adható.” Az engedélyt akkor adja meg a hatóság, ha a kérelem a tartalmi követelményeknek megfelel, és megállapítható, hogy a kérelemben meghatározott tevékenység környezetveszélyeztetést kizáró módon végezhető. Az engedély iránti kérelmet a hatóság elutasítja, ha a kérelem alapján az állapítható meg, hogy a kérelemben meghatározott tevékenység személyi vagy tárgyi feltételei nem biztosítottak, a kérelem a tartalmi követelményeknek nem felel meg Adatváltozás bejelentése (tevékenységet nem érintő) => 15 nap (átvezetés 30 nap) Engedély meghosszabbítása: legalább 60 nappal előtte benyújtani a kérelmet!!! Megszűntetés bejelentése: 30 nappal korábban

23 Közszolgáltatási engedélyezés Enyr.
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedély iránti kérelemnek a következőket kell tartalmaznia: az engedélyt kérelmező hulladékgazdálkodási engedély számát, az engedélyt kérelmező cégkivonat számát, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék fajtáját, típusát, jellegét, mennyiségét (tonnában kifejezve), összetételét, a közszolgáltatói hulladékgazdálkodási tervet, a közszolgáltatással érintett terület megnevezését, kiterjedését; a Ht. 61. § (4) bekezdésében meghatározott esetben a közterületen elhagyott, illetve jogellenesen elhelyezett hulladék elszállításával és kezelésével kapcsolatos vállalását tartalmazó nyilatkozatot. Itt az engedélyezési eljárás határideje nem hosszabbítható meg. Az engedélynek a Ht.-ben meghatározottakon túlmenően hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék fajtáját, típusát, jellegét, mennyiségét, összetételét kell tartalmaznia. Engedélyező: OKTVF

24 Sok kivétel, de főszabály: KÖTEVIFE Kivétel:
Hatásköri szabályok A 441/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosította a 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletet Sok kivétel, de főszabály: KÖTEVIFE Kivétel: Jegyző (bírság) OKTVF (Ht. 20. §, 29. §, 81. §; Ht §-ok, ha több felügyelőség az érintett + külön jogszabályok)

25 OHÜ minősítés Nem a hatósági engedélyezési rendszer része, de…..
„A kezelésre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel vagy hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet kezdeményezésére az OHÜ a gazdálkodó szervezetet minősíti…” 1 éves folyamatos tevékenység folytatás + Ht.+ Korm. rendelet feltételei 90 napos „ügyintézési” határidő Speciális jogorvoslat (Fővárosi Törvényszék) Közszolgáltatók esetében feltétel (33. § (3), 34. § (3) bek.)

26 Ht. főbb ellenőrzési szabályai
Alapvető eljárási szabály a Ket. Speciális ellenőrzési szabályok valamennyi vhr-ben lehetnek. „A környezetvédelmi hatóság a hulladékbirtokostól, illetve a hulladék szállítójától, közvetítőjétől, kereskedőjétől, kezelőjétől és a közszolgáltatótól, valamint a melléktermék gyártójától, felhasználójától, forgalmazójától tájékoztató adatot, összefoglalót, igazolást, jelentést kérhet.” „A hulladékbirtokost, illetve a hulladék szállítóját, közvetítőjét, kereskedőjét, kezelőjét és a közszolgáltatót a környezetvédelmi hatóság ellenőrzi. A környezetvédelmi hatóság ellenőrzése kiterjed – különösen – a hulladékbirtokos által átvett és elszállított hulladék eredetére, tulajdonságára, mennyiségére, rendeltetési helyére.”

27 Ht. főbb ellenőrzési szabályai
„Ha hulladékgazdálkodással kapcsolatos környezetvédelmi, közegészségügyi veszélyhelyzet, súlyos kötelezettségszegés szükségessé teszi, a környezetvédelmi hatóság haladéktalanul és előzetes bejelentés nélkül helyszíni ellenőrzést is tart.” Speciális ellenőrzés: 1./melléktermék (előállítás, felhasználás, forgalmazás, tárolás) 8. §-ban meghatározott feltételeknek való megfelelését a termék megfelelőségének és biztonságának ellenőrzéséért felelős hatóság, illetve piacának felügyeletéért felelős hatóság ellenőrzi. 2./közszolgáltató (elszámolás, számlázás, díjfizetés, a díjhátralék esedékességét követően megtett intézkedések, a közszolgáltatást érintő értesítési, tájékoztatási, szolgáltatásnyújtási kötelezettség) ezen rendelkezések fogyasztókkal szembeni megsértése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság jár el. 3./gyártó a fogyasztók tájékoztatására, valamint a terméken és a csomagoláson feltüntetendő információkra vonatkozóan a Ht. 23. § (1) és (2) bekezdésben előírt követelmények megsértése esetén a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvényben meghatározott hatóság jár el, ha a jogsértés az Fttv. értelmében vett fogyasztót érint.

28 Ht. szankciórendszere Nem érinti a szankciórendszer egészét (büntetőjog => Btk., kártérítés => Ptk., szabálysértés => Sztv.) Mögöttes szabályozás a Kvt. (pl. a felelősségi irányelv miatt is) A Ht. közigazgatási szankciókat tartalmaz, mögöttes eljárási szabály a Ket. Legfontosabb jogintézmények: Kötelezés Lefoglalás Elkobzás Bírság

29 Ht. szankciórendszere Kötelezés Felfüggesztés, korlátozás, megtiltás
a jogszabályban foglalt vagy hatósági határozatban előírt kötelezettség betartására, jogsértő állapot megszüntetésére a környezetet veszélyeztető, szennyező, károsító tevékenység felfüggesztésére, abbahagyására, az eredeti állapot helyreállítására a környezet szennyezése esetében olyan intézkedés megtételére, amely a környezetszennyezést csökkenti vagy megszünteti, a környezet károsodását kizárja hulladékot termékként, melléktermékként felhasználása, forgalmazása, tárolás esetén e tevékenység beszüntetésére, besorolására. Felfüggesztés, korlátozás, megtiltás Ha engedélyhez, nyilvántartásba vételhez kötött tevékenységet engedélytől eltérően, vagy anélkül, nyilvántartástól eltérő vagy nyilvántartás nélküli folytatják

30 Ht. szankciórendszere Lefoglalás
„A környezetvédelmi hatóság a nyilvántartásba vételhez, illetve hulladékgazdálkodási engedélyhez vagy hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedélyhez kötött tevékenységet nyilvántartásba vétel, illetve engedély nélkül folytató személytől, valamint attól, aki e törvény rendelkezéseitől eltérő módon hulladékot szállít, hulladékot más ingatlanán, közterületen jogellenesen elhelyez vagy elhagy, a jogsértéssel érintett eszközt, dolgot, illetve a hulladék szállítására használt járművet, valamint bármely dolgot, amelyre a hatóság előtti eljárásban, mint bizonyítási eszközre szükség lehet, a helyszínen lefoglalhatja.” Lefoglalás lehet elszállítással, vagy visszahagyással (korlátozással) Lefoglalás megszűntetése (5 eset), Lefoglalt dolog kiadása: tulajdonos, vagy akitől lefoglalta, ha jogszerű birtokos (előfeltétel: költségek megtérítése) Lefoglalt dolog értékesítése: „ha a lefoglalt eszközt, dolgot, illetve járművet a lefoglalást elrendelő végzés kiadását követő 60 napon belül a (4) bekezdésben meghatározott személy a környezetvédelmi hatóságtól nem veszi át” (5 év után az ellenérték a MÁ-t illeti)

31 Ht. szankciórendszere Elkobzás
a) az ügyben jogerősen a Ht. 86. § (1) bekezdés b) pontja szerinti bírságot szabtak ki, és a jogerősen kiszabott bírságot vagy egyéb költséget a jogsértő személy az előírt határidőig nem fizette meg, és arra részletfizetést vagy fizetési halasztást – a fizetési kötelezettség esedékességétől számított 8 napon belül benyújtott kérelem alapján – a környezetvédelmi hatóság a részére nem engedélyezett, b) a lefoglalást elrendelő végzés kiadását követő 60 napon belül a hulladék, illetve a hulladék szállítására használt jármű tulajdonosa nem nyilatkozik arról, hogy a jogsértés időpontjában nem volt tudomása arról, hogy a hulladékot szállító, illetve jogszerűtlenül elhagyó vagy elhelyező személy az eszközt, dolgot vagy járművet jogsértés céljából használja fel, vagy az ügy összes körülményeire tekintettel megállapítható, hogy a hulladék tulajdonosa tudomással bírhatott arról, hogy a lefoglalt eszközt, dolgot vagy járművet jogsértésre használják fel, és ennek tényéről a környezetvédelmi hatóságot nem tájékoztatta.

32 Ht. szankciórendszere Hulladékgazdálkodási bírság „Aki
a) hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabály, közvetlenül alkalmazandó uniós jogi aktus vagy hatósági határozat előírásait megsérti, b) a hatósági engedélyhez, hozzájáruláshoz, nyilvántartásba vételhez vagy bejelentéshez kötött hulladékgazdálkodási tevékenységet engedély, hozzájárulás, nyilvántartásba vétel vagy bejelentés nélkül, illetve attól eltérően végez, vagy c) a melléktermék előállításáról vagy képződéséről a környezetvédelmi hatóságot nem vagy nem megfelelően tájékoztatja, hulladékot termékként, illetve melléktermékként használ fel, forgalmaz vagy tárol, azt a környezetvédelmi hatóság hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezi.” Kormányrendeleti szabályozás, az új még hiányzik!!! Határozott összegű, vagy alapbírság és változók szorzataként megállapított bírság

33 Ht. szankciórendszere Bírság mellőzhetősége (csekély súlyú)
Bírság mérséklése („bírságot megállapító határozat kiadásáig az eredeti állapotot helyreállítja, illetve a jogellenes állapotot megszünteti”) Bírság nem mérsékelhető: a visszafordíthatatlan környezetkárosítást okozó, az ugyanazon jogsértés ismétlődésével vagy egyéb súlyosbító körülmény felmerülésével megvalósuló, a hulladékgazdálkodási tevékenységet ellenőrző környezetvédelmi hatóság szándékolt félrevezetésével, ellenőrzésének akadályozásával együtt járó jogsértés esetén Egyéb felelősségi formák alól nem mentesít (Kvt.) Adók módjára behajtandó köztartozás


Letölteni ppt "Engedélykérelem,engedélyezés, nyilvántartásba vétel a hulladékgazdálkodás szereplői számára dr. Csepregi István."

Hasonló előadás


Google Hirdetések