Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

SZÁMVITELI ALAPISMERETEK

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "SZÁMVITELI ALAPISMERETEK"— Előadás másolata:

1 SZÁMVITELI ALAPISMERETEK

2 Számviteli alapfogalmak

3 A számvitel fogalma: A gazdasági események (műveletek) megfigyelése, mérése, feljegyzése, feldolgozása, ellenőrzése, elemzése, a megfelelő információs outputok előállítása Hitelt érdemlően kell bemutatnia a gazdálkodó, a vállalkozás valós vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetét Területei: egymásra épültség alapján!!! -bizonylatolás, bizonylati rend -könyvvezetés, könyvvitel -beszámolás -könyvvizsgálat -letétbehelyezés, közzététel (önköltségszámítás, beszámoló elemzése nem önálló részterületek)

4 A számviteli munka szakaszai
A számvitel olyan elszámolási és információs rendszer, amely a Gazdasági eseményeket: - megfigyeli - méri -rendszerezetten feljegyzi A számvitel célja a vagyon és a vagyonváltozás kimutatása. Az alapításkor, illetve az üzleti év első napán a vagyont a nyitó mérleg és a leltár tartalmazza. A számviteli munka során a nyitó mérlegben kimutatott vagyon változását jegyzik fel. A vagyon változását a gazdasági események idézik elő A vagyon változását a számvitel a könyvviteli számlákon jegyzi fel. Ezért a számviteli munka első szakasza: - a számlák megnyitása a mérleg alapján és - a gazdasági események elsődleges feljegyzése a bizonylatokon A számviteli munka szakaszai a nyitómérlegtől és a gazdasági eseményektől az üzleti év végén készítendő mérlegig, illetve beszámolóig vezet.

5 Pénzügyi számvitel A vállalkozás gazdasági eseményeiről készített olyan információs rendszer, amely alapján készült beszámoló a vállalkozás vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetét, a valóságnak megfelelően mutatja be. Részei: A könyvvezetés A vállalkozás vagyonát tartja nyilván A beszámoló készítés Valódiságát leltárral és könyvvezetéssel kell alátámasztani A könyvvizsgálat A könyvvezetés és a beszámoló valódiságának ellenőrzésére szolgál

6 A pénzügyi számvitel részei közötti kapcsolat
Könyvvezetés Tárgyév 1. napjától, a tárgyév utolsó napjáig Beszámoló készítés Tárgyév utolsó napjával, mint fordulónappal Könyvvizsgálat Folyamatos tevékenység a tárgyévben és az azt követő években

7 Vezetői számvitel Feladata a vállalkozói tevékenység (szolgáltató, termelő) tevékenység teljes körű, mélyebb szintű megfigyelése. A megalapozottabb döntéseket szolgálja. A vezetőknek több információra van szüksége, mint amennyit a pénzügyi számvitel szolgáltat Az elszámolások részletesebbek, termékekre, költségelemekre bontottak.

8 A számviteli törvény

9 A számviteli törvény szerkezete
Mellékletek A mérleg előirt tagolása Az eredménykimutatás előirt tagolása (összköltség eljárással) Eredménykimutatás előirt tagolása (forgalmi költség eljárással) Egyszerűsített mérleg előirt tagolása Eredménylevezetés előirt tagolása Az összevont konszolidált mérleg és eredménykimutatás sajátos sorai CASH-FLOW kimutatás Általános rendelkezések Beszámolás és könyvvezetés Az éves beszámoló Egyszerűsített éves beszámoló Összevont (konszolidált) éves beszámoló Sajátos beszámolási kötelezettségek Számviteli szolgáltatás Nyilvánosságra hozatal és közzététel Könyvvizsgálat Könyvvezetés, bizonylatolás Jogkövetkezmények Az országos számviteli bizottság Záró rendelkezések Mellékletek

10 Általános rendelkezések
A törvény célja: Meghatározza a hatálya alá tartozók beszámolási és könyvvezetési kötelezettségét Meghatározza a beszámoló összeállítása, és a könyvvezetés során érvényesítendő elveket és szabályokat Meghatározza a nyilvánosságra hozatal , a közzététel és a könyvvizsgálat követelményeit.

11 Általános rendelkezések
Kiterjed a gazdaság minden olyan résztvevőjére, amelynek működéséről a nemzetgazdaság más szereplői tájékoztatást igényelnek A törvény hatálya Alá tartoznak a gazdálkodók Vállalkozó Államháztartás szervei Egyéb szervezetek MNB Egyéni vállalkozóra Polgári jogi társaságra Építő közösségre Külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi kereskedelmi képviseletére Nem terjed ki

12 Általános rendelkezések
Vállalkozó Minden olyan gazdálkodó, aki saját nevében, saját kockázatára, nyereség és vagyon szerzés céljából, üzletszerűen, ellenérték fejében termelő vagy szolgáltatási tevékenységet folytat, és nem tartozik a költségvetési és egyéb szervek körébe. gazdálkodó Államháztartás szervezetei Egyéb szervezetek: Lakásszövetkezet-Társasház-Társadalmi szervezetek- egyházi jogi személy-Alapítvány-ügyvédi iroda-közhasznú társaság-műsorszolgáltatási alap - tőzsde - elszámolóház - magán nyugdíjpénztár-önkéntes nyugdíjpénztár-a közraktár…

13 Beszámolás és könyvvezetés
A vállalkozás vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetéről készített írásos jelentés. Beszámolási kötelezettség: A gazdálkodó működéséről, vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek lezárását követően a számviteli törvényben meghatározott könyvvezetéssel alátámasztott beszámolót köteles készíteni.

14 Beszámolás és könyvvezetés
A SZTV. szerint előírt beszámolók és könyvvezetési formák Könyvvezetés Egyszeres könyvvezetés Kettős könyvvitel Beszámoló Egyszerűsített beszámoló Egyszerűsített mérleg és eredmény levezetés Egyszerűsített éves beszámoló Éves beszámoló Konszolidált éves beszámoló

15 Beszámolás és könyvvezetés
Beszámolási kötelezettség: a beszámoló fajtái A beszámoló formája függ: Az éves nettó árbevétel nagyságától millió Ft A mérleg főösszegtől millió Ft A foglalkoztatottak létszámától fő Éves beszámoló Kötelező készíteni, ha a három mutató közül kettő a határértéket meghaladja, két egymást követő üzleti évben Csak éves beszámolót készíthet: -részvénytársaság -konszolidálásba bevont vállalkozás Egyszerűsített éves beszámoló Készíthető, ha A három mutató közül kettő a határérték alatt marad, két egymást követő üzleti évben. Ha a feltételek már nem állnak fenn, át kell térni a magasabb beszámolási fajtára

16 A beszámoló részei Mérleg Éves beszámoló Eredménykimutatás
Kiegészítő melléklet Éves beszámoló Egyszerűsített éves beszámoló Üzleti jelentést is kell készíteni. Egyszerűsített beszámoló egyszerűsített mérleg egyszerűsített eredmény levezetés

17 Üzleti év Az az időtartam, amelyről a beszámolót kell készíteni.
Időtartama megegyezik a naptári évvel Naptári évtől eltérő is lehet Időtartama általában 12 hónap (kivétel: átalakulás, végelszámolás, felszámolás stb.)

18 Fordulónap A naptári év utolsó napja: december 31-e
Mérleg-fordulónap (MF) Mérlegkészítés napja Üzleti év MF LH: május 31.

19 Nyilvánosságra hozatal és közzététel
Letétbe helyezés A beszámolót az adott üzleti év mérleg-fordulónapjától számított 150 napon belül, illetve tárgyévet követő év május 31-ig a cégbíróságnál letétbe kell helyezni. A letétbe helyezett beszámoló adatai nyilvánosak, azokról a cégbíróságnál bárki tájékoztatást kaphat, és másolatot készíthet.

20 Nyilvánosságra hozatal és közzététel
Célja a piaci szereplők tájékoztatása Mit kell közzé tenni? A vállalkozás munkavállalói, alkalmazottai, tagjai a beszámolóról tájékozódhatnak, számukra tájékozódási lehetőséget kell biztosítani a vállalkozás székhelyén. Éves beszámolót Egyszerűsített éves beszámolót Könyvvizsgálói záradékot

21 Könyvvezetés Beszámolási kötelezettség
A vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetre kiható események folyamatos nyilvántartása magyar nyelven. Egyszeres könyvviteli rendszerben Kettős könyvviteli rendszerben Beszámolási kötelezettség Egyszerűsített beszámoló Éves beszámoló Egyszerűsített éves beszámoló

22 Számviteli alapelvek A vállalkozás folytatásának elve A teljesség elve
A valódiság elve A világosság elve A következetesség elve A folytonosság elve Az összemérés elve Az óvatosság elve A bruttó elszámolás elve Az egyedi értékelés elve Az időbeli elhatárolás elve A tartalom elsődlegessége a formával szemben A lényegesség elve Költség-haszon összevetésének elve Hasznosíthatóság elve Semlegesség elve Időszerűség elve Legfontosabb alapelv Érvényesítése: A beszámoló elkészítésekor, a könyvvezetés során Az alapelvektől csak a SZTV-ben szabályozott módon lehet eltérni Nem nevesített alapelvek

23 Számviteli politika A számviteli törvényben rögzített alapelvek, értékelési előírások alapján ki kell alakítani és írásba kell foglalni a gazdálkodó adottságainak, körülményeinek leginkább megfelelő, a törvény végrehajtásának módszereit, eszközeit meghatározó számviteli politikát. Újonnan alakuló 90 napon belül köteles elkészíteni Törvénymódosítás esetén, annak hatálybalépését követő 90 napon belül elkészítéséért, módosításáért a gazdálkodó képviseletére jogosult személy a felelős A számviteli politikában írásban rögzíteni kell – többek között – azokat a gazdálkodóra jellemző szabályokat, előírásokat, módszereket, amelyekkel meghatározza, hogy mit tekint a számviteli elszámolás, értékelés szempontjából lényegesnek, jelentősnek, nem lényegesnek, nem jelentősnek. Rögzíteni kell továbbá azt, hogy a törvényben biztosított választási, minősítési lehetőségek közül melyeket, milyen feltételek esetén alkalmazza, az alkalmazott gyakorlatot milyen okok, miatt kell megváltoztatni.

24 Számviteli politika keretében el kell készíteni
A leltárkészítési és leltározási szabályzatot Az értékelési szabályzatot Az Önköltség számítási szabályzatot (feltételek esetén) Pénzkezelési szabályzatot Általános jellemzés - A beszámolási kötelezettség módja - A könyvvezetés módja - A kettős könyvviteli rendszer jell. - A vezetői információs rendszer - A mérleg felépítése - Az eredménykimutatás felépítése - A folyamatba épített ellenőrzés Az eszközök minősítése Az értékelés, az értékvesztés Az amortizációs politika Az időbeli elhatárolások köre A céltartalék képzés szabályai Kiegészítő melléklet tartalma Az üzleti jelentés tartalma

25 A vagyon Vagyon fogalma: A vállalkozás tulajdonában, kezelésében lévő anyagi és nem anyagi javak összessége.

26 ÚJRATERMELÉSI FOLYAMAT
PÉNZ Értékesítés Erőforrások Készletezés Készletezés Termelés

27 A VÁLLALKOZÁSOK VAGYONÁNAK CSOPORTOSÍTÁSA
Tevékenységben betöltött szerepük szerint Eredet szerint ESZKÖZÖK (Aktívák) - Befektetett eszközök - Forgóeszközök FORRÁSOK (Passzívák) - Saját tőke (saját forrás) - Céltartalékok - Idegen tőke (kötelezettségek)

28 ESZKÖZÖK FORRÁSOK BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Immateriális javak
Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök FORGÓESZKÖZÖK Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök AKTIV IDŐBELI ELHATÁORLÁSOK SAJÁT TŐKE Jegyzett tőke (jelölve a visszavásárolt tulajdonrész névértéken) Jegyzett, de még be nem fizetett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény CÉLTARTALÉKOK KÖTELEZETTSÉGEK Hátrasorolt kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

29 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK FOGALMA CSOPORTOSÍTÁSA Befektetett eszközként olyan eszközt szabad kimutatni, amelynek az a rendeltetése, hogy a tevékenységet , a működést tartósan legalább egy éven túl szolgálja Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök

30 FOGALMA CSOPRTOSITÁSA
Immateriális jószágként azokat a nem anyagi eszközöket kell kimutatni, amelyek tartósan legalább egy éven túl szolgálják a vállalkozási tevékenységet. Az immateriális javak között kimutatható az alapítás átszervezés és a kísérleti fejlesztés aktivált értéke is BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Immateriális javak Alapítás-átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Üzleti és cégérték Immateriális javakra adott előlegek Immateriális javak értékhelyesbítése

31 CSOPORTOSÍTÁSA FOGALMA
Olyan tárgyiasult (dologi) eszközök, amelyek a vállalkozási tevékenységet közvetlenül vagy közvetetten, tartósan szolgálják, függetlenül attól, hogy üzembe helyezésre kerültek-e vagy sem Tárgyi eszközök Ingatlanok és a kapcsolatos vagyonértékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, gépek, járművek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásra adott előlegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

32 CSOPORTOSÍTÁSA FOGALMA
Befektetett pénzügyi eszközök Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban Egyéb tartós részesedés Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszony esetén Egyéb tartósan adott kölcsön Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése Azok az eszközök amelyeket a vállalkozó azzal a céllal fektetett be más vállalkozónál, hogy ott tartós jövedelemre (osztalékra, részesedésre, kamatra) tegyen szert, vagy befolyásolási, irányítási, ellenőrzési lehetőséget érjen el.

33 FORGÓESZKÖZÖK FOGALMA CSOPORTOSÍTÁSA A forgóeszközök a vállalkozási tevékenységet általában egy évnél rövidebb ideig szolgáló vagyontárgyak, követelések, értékpapírok és pénzeszközök Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök

34 CSOPORTOSÍTÁSA FOGALMA
FORGÓESZKÖZÖK Készletek Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek Növendék, hízó- és egyéb állatok Késztermékek Áruk Készletekre adott előlegek A vállalkozási tevékenységet közvetlenül vagy közvetve szolgáló olyan eszközök, amelyek rendszerint egyetlen termelési folyamatban vesznek részt. Itt kell kimutatni még: Használatba vételig a szerszámokat, műszereket, felszereléseket, munkaruhát Befektetett eszközök közül ide átsorolt eszközöket

35 KÉSZLETEK FAJTÁI KÉSZLETEKRE ADOTT ELŐLEG SAJÁT TERMELÉSŰ VÁSÁROLT
Anyagok Áruk Késztermékek Növendék, hízó- és egyéb állatok Befejezetlen és fékész termékek Alapanyagok Segédanyagok Alkatrészek Fogyóeszközök Gyártóeszközök Ker. készletek Közvetített szolgáltatások Göngyölegek Ipari Mezőgazdasági Ipari Mezőgazdasági Építőipari Nem tenyészállatok

36 CSOPORTOSÍTÁSA FOGALMA
Követelések Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Váltókövetelések Egyéb követelések Értékpapírok Részesedés kapcsolt vállalakozásban Egyéb részesedés Saját részvények, üzletrészek Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Azok a különféle szállítási, vállalkozási, szolgáltatási és egyéb szerződésből jogszerűen eredő pénzformában kifejezett fizetési igények, amelyeket a vállalkozás már teljesített, a másik fél által elismert és elfogadott termékértékesítéshez, szolgáltatásnyújtáshoz, értékpapír értékesítéshez, kölcsönnyújtáshoz, előlegfizetéshez kapcsolódik.

37 A MÉRLEGBEN MÁSHOL KIMUTATOTT KÖVETELÉSEK
ESZKÖZÖK KÖZÖTT Immateriális javakra adott előleg Beruházásokra adott előlegek Tartósan adott kölcsönök kapcsolt vállalkozásnak Tartósan adott kölcsönök egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak Egyéb tartósan adott kölcsön Készletekre adott előleg Bankbetétek FORRÁSOK KÖZÖTT Jegyzett, de be nem fizetett tőke

38 Pénzeszközök Pénztár, csekkek Bankbetétek CSOPORTOSITÁSA FOGALMA
Fizetési eszközként felhasználható tényleges pénz, elektronikus pénzeszköz és csekk. Lehet forint vagy deviza

39 Az időbeli elhatárolások Aktív időbeli elhatárolások
FAJTÁI ELVE Az időbeli elhatárolások Aktív időbeli elhatárolások Passzív időbeli elhatárolások Olyan gazdasági események, amelyek két vagy több évet is érintenek az adott időszak bevételei és költségei között olyan arányban kell elszámolni, ahogyan az alapul szolgáló időszak és az elszámolási időszak között megoszlanak

40 FOGALMA CSOPORTOSÍTÁSA
A saját tőke olyan tőkerész amelyet: a tulajdonos bocsátott a vállalkozás rendelkezésére az adózott eredményből hagyott a vállalkozásnál jogszabály alapján a tőketartalékba, az eredménytartalékba helyezett átvett pénz- és egyéb eszköz, valamint az értékelési tartalék SAJÁT TŐKE Jegyzett tőke Jegyzett, de be nem fizetett tőke (-) Tőketartalék Eredménytartalék (+/-) Lekötött tartalék Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény

41 CÉLTARTALÉKOK FOGALMA Az adózás előtti eredmény terhére a:
KÉPZÉS MÓDSZERE Konkrét, megbízható adatok alapján Statisztikai becslés útján Az adózás előtti eredmény terhére a: Várható kötelezettségekre Időszakonként ismétlődő várható költségekre Egyéb célokra képzett forrás

42 KÖTELEZETTSÉGEK FOGALMA
CSOPORTOSITÁSA KÖTELEZETTSÉGEK Hátrasorolt kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Szállítási, szolgáltatási, vállalkozási és egyéb szerződésből eredő pénzformában teljesítendő, elismert fizetési kötelezettségek

43 Eszközök és Források közötti összefüggés
ESZKÖZÖK = FORRÁSOK

44 A mérleg Mérleg: a vállalkozás vagyonát egy adott időpontra vonatkozóan pénzértékben, összevontan összetétel és eredet szerint tartalmazó kimutatás. Leltár: olyan kimutatás, amely a vállalkozás eszközeit és forrásait egy adott időpontra vonatkozóan, mennyiségben és értékben is részletesen tartalmazza. Leltározás: az a tevékenység, amellyel megállapítjuk (méréssel, számlálással, ellenőrzéssel) a vállalkozás vagyonának mennyiségét, értékét.

45 Mérleg - Leltár Egyezőség a vállalkozás vagyonára vonatkozik
fordulónapra készül felelős személyek írják alá Különbözőség Leltár: mennyiségben és értékben részletes Mérleg: csak értékben készül, összevont

46 Gazdasági események és hatásuk a mérlegre

47 Gazdasági események: Azokat a vállalkozás működése során bekövetkezett eseményeket, amelyek következtében megváltozik a vállalkozás vagyona (eszközei, forrásai), költségek, ráfordítások, illetve bevételek, árbevételek keletkeznek gazdasági eseményeknek nevezzük. Mindazok az események, amelyek Mérhetők Értékben kifejezhetők Okmányokkal igazolhatók A vállalat eszközeit és/vagy forrásait megváltoztatják

48 Gazdasági események hatása a mérlegre
Mérleg, január 1. Eszközök (ezer Forintban) Források (ezer Forintban) Tárgyi eszközök 5.600 Jegyzett tőke 13.100 Anyagok 1.800 Eredménytartalék 1.500 Késztermékek 2.200 Hiteltartozás 800 Készpénz 100 Szállítók 1.200 Bankbetét 8.400 Munkabértartozás Eszközök összesen: 18.100 Források összesen:

49 Bankbetétünkből 1.500 ezer Ft készpénzt vettünk fel.
1. Gazdasági esemény Bankbetétünkből ezer Ft készpénzt vettünk fel. A változás hatása: Eszközök (Készpénz) növekedés Eszközök (Bankbetét) csökkenés Források nem változott Mérleg főösszege nem változott

50 Mérleg, 200.. január 1. (ezer Forintban)
Eszközök Források Tárgyi eszközök 5.600 Jegyzett tőke 13.100 Anyagok 1.800 Eredménytartalék 1.500 Késztermékek 2.200 Hiteltartozás 800 Készpénz 1.600 Szállítók 1.200 Bankbetét 6.900 Munkabértartozás Eszközök összesen: 18.100 Források összesen:

51 Kifizettük a munkabértartozásunkat.
2. Gazdasági esemény Kifizettük a munkabértartozásunkat. A változás hatása: Eszközök (Készpénz) csökkenés Források (Munkabértartozás) csökkenés Mérleg főösszege csökkenés

52 Mérleg, 200.. január 1. (ezer Forintban)
Eszközök Források Tárgyi eszközök 5.600 Jegyzett tőke 13.100 Anyagok 1.800 Eredménytartalék 1.500 Késztermékek 2.200 Hiteltartozás 800 Készpénz 100 Szállítók 1.200 Bankbetét 6.900 Munkabértartozás Eszközök összesen: 16.600 Források összesen:

53 3. Gazdasági esemény Eredménytartalékunkból ezer Forintot a jegyzett tőke növelésére fordítottunk, a cégbírósági bejegyzés megtörtént. A változás hatása: Eszközök nem változott Források (Jegyzett tőke) növekedés Források (Eredménytartalék) csökkenés Mérleg főösszege nem változott

54 Mérleg, 200.. január 1. (ezer Forintban)
Eszközök Források Tárgyi eszközök 5.600 Jegyzett tőke 14.100 Anyagok 1.800 Eredménytartalék 500 Késztermékek 2.200 Hiteltartozás 800 Készpénz 100 Szállítók 1.200 Bankbetét 6.900 Munkabértartozás Eszközök összesen: 16.600 Források összesen:

55 2.000 ezer Ft anyag beszerzésről a szállító számlája megérkezett.
4. Gazdasági esemény 2.000 ezer Ft anyag beszerzésről a szállító számlája megérkezett. A változás hatása: Eszközök (Anya növekedés Források (Szállítók) növekedés Mérleg főösszege növekedés

56 Mérleg, 200.. január 1. (ezer Forintban)
Eszközök Források Tárgyi eszközök 5.600 Jegyzett tőke 14.100 Anyagok 3.800 Eredménytartalék 500 Késztermékek 2.200 Hiteltartozás 800 Készpénz 100 Szállítók 3.200 Bankbetét 6.900 Munkabértartozás Eszközök összesen: 18.600 Források összesen:

57 Mérlegegyezőség elve ESZKÖZÖK = FORRÁSOK
A vagyon változása Gazdasági esemény: azok az események, amelyek a vállalkozás vagyonában (eszközökben és a forrásokban) változást idéznek elő.

58 A bizonylat

59 Összesítő ellenőrző kimutatás
Bizonylat: a gazdasági eseményekről, azok bekövetkezésének időpontjában kiállított okmány. Bizonylati elv: könyvelni csak bizonylatok alapján lehet. Bizonylati fegyelem: a könyvelés legyen pontos, megbízható és késedelemmentes Összesítő ellenőrző kimutatás Gazdasági esemény Bizonylat Könyvelés

60 Bizonylatok tartalmi és formai követelménye
Bizonylat megnevezése, Sorszáma, Kelte, Kiállító szervezet megnevezése, Gazdasági esemény rövid megfogalmazása, Kiállító, utalványozó, ellenőrző (átadó, átvevő) személy aláírása.

61 Bizonylatok csoportosítása
A számviteli feldolgozásban betöltött szerepük Alapbizonylatok Összesítő bizonylatok Kezelésük módja Szigorú számadás alá vont bizonylatok Szigorú számadás alá nem vont bizonylatok Keletkezésük Külső bizonylatok Belső bizonylatok

62 Könyvelési alapismeretek

63 Könyvvitel fogalma A gazdasági események naprakész, bizonylaton alapuló, időrendi sorrendben és zárt rendszerben történő feljegyzése. A könyvviteli nyilvántartásokból megállapítható, hogy a gazdasági esemény: mely vagyonrészben, mely időpontban, milyen értékben, milyen mennyiségben idézte elő a változást.

64 A könyvvitel területei
SZÁMLASOROS IDŐSOROS Szintetika Analitika Szintetika Analitika

65 Könyvviteli számla Két oldalú kimutatás, amely a gazdasági események feljegyzésére szolgál. Csoportosítása: szintetikus (főkönyvi számla), analitikus könyvelési számla. Tartozik Főkönyvi számla Követel

66 Főkönyvi számla csoportosítása – 1.
1. Mérlegszámlák Tartozik Eszköz számla Követel NÖVEKEDÉSEK CSÖKKENÉSEK Forrás számla Tartozik Követel CSÖKKENÉSEK NÖVEKEDÉSEK Helyesbítő számlák Technikai jellegű számlák

67 Főkönyvi számla csoportosítása – 2.
2. Költségszámlák Tartozik Költség számla Követel NÖVEKEDÉSEK CSÖKKENÉSEK 3. Eredményszámlák Tartozik Eredmény számla Követel CSÖKKENÉSEK NÖVEKEDÉSEK

68 Főkönyvi számla csoportosítása – 3.
Értékesítés ráfordításai és egyéb ráfordítások Tartozik Követel Eredményt csökkentő tételek Értékesítés árbevételei és egyéb bevételek Tartozik Követel Eredményt növelő tételek Helyesbítő számlák Technikai jellegű számlák

69 Tartozik forgalom: A számla T oldalára könyvelt tételek összege.
Követel forgalom: A számla K oldalára könyvelt tételek összege. Egyenleg: Tartozik forgalom - Követel forgalom Forgalom egyezőség elve Összes számla T forgalma = Összes számla K forgalma

70 Könyvelés a főkönyvi számlákon
Nyitás, Tétel kijelölés, Folyamatos könyvelés, Zárás. 1. Számlasoros elszámolás: vagyonrészek szerinti nyilvántartás, a gazdasági események hatását eszköz és forrás fajtánként számoljuk el.

71 Területei: analitikus elszámolás: a gazdasági események részletes feljegyzése. A vagyonban bekövetkezett változásokat - csak mennyiségben, - mennyiségben és értékben, - vagy csak értékben vezetjük, szintetikus elszámolás: a gazdasági események összevont, csak értékben történő feljegyzése. Eszköze: a főkönyvi számla

72 2. Idősoros elszámolás: A gazdasági események időrendi sorrendben történő feljegyzése. Eszköze: a könyvelési napló. A napló tartalma: Tétel sorszáma, Dátum, Hivatkozások, T és K számla megnevezése, Gazdasági esemény megnevezése, T és K összeg.

73 Fajtái: Pénztár-, Bank-, Vevő-, Szállító-, Vegyes napló .

74 Összesítő ellenőrző kimutatások
1. Főkönyvi kivonat Főkönyvi kivonat, december 31. Sor-szám Megneve-zés Forgalom Egyenleg Tartozik Követel Nyersmérleg

75 2. Forgalmi kimutatás Sorszám, Számlák megnevezése, Nyitó egyenleg, Időszaki forgalom, Záró egyenleg .

76 Könyvelési munka menete
Gazdasági események Bizonylatok Idősoros és számlasoros elszámolás NYITÁS Analitika Főkönyv Összesítő és ellenőrző kimutatások ZÁRÁS

77 Számlakeret A könyvviteli számlák egységes osztályozási rendszere.
Az egységes számlakeret célja: a gazdálkodó eszközeinek és forrásainak , a gazdasági műveletek eredményre gyakorolt hatásának egységes rendszerbe foglalása segítségnyújtás a gazdálkodó számvitelének megszervezéséhez biztosítsa a SZTV szerinti beszámoló elkészítéséhez a szükséges alapinformációkat Meghatározza az alkalmazandó (alkalmazható) számlák: megnevezését tartalmát tagolását.

78 Felépítése: 1. számlaosztály: Befektetett eszközök 2
Felépítése: 1. számlaosztály: Befektetett eszközök 2. számlaosztály: Készletek 3. számlaosztály: Követelések, pénzügyi eszközök 4. számlaosztály: Források 5. számlaosztály: Költségnemek 6. számlaosztály: Általános költségek 7. számlaosztály: Termelés (tevékenységek) költségei 8. számlaosztály: Értékesítés költségei, egyéb- és rendkívüli ráfordítások 9. számlaosztály: Értékesítés árbevétele, egyéb bevételek, pénzügyi műveletek bevételei, rendkívüli bevételek 0. számlaosztály: Nyilvántartási számlák

79 Törvényi szinten szabályozott a gazdálkodó szervezetek által a könyvviteli elszámolások során kötelezően alkalmazandó számlakeret, a számlaosztályok szintjén.

80 Számlarend Az egységes számlakeretre épül, amely alapján a könyvvezetés biztosítja a számviteli törvényben előírt beszámoló összeállításához szükséges valós, megbízható adatokat. Tartalmazza: Minden,a vállalkozásnál alkalmazásra kijelölt számla számát, megnevezését (Számlatükör) a kijelölt számla tartalmát, ha az a számla megnevezéséből egyértelműen nem következik A számlára könyvelendő növekedések és csökkenések jogcímeit, a számlát érintő gazdasági eseményeket Az adott számlának más számlákkal való kapcsolatát A főkönyvi számla és az analitikus nyilvántartás kapcsolatát Az elszámolást alátámasztó bizonylatokra vonatkozó bizonylati rendet

81 Összefoglalva: A számlarend összeállítása csak a számviteli politika és a hozzá kapcsolódó szabályzatok tartalmának meghatározása és ismerete mellett lehetséges! A dokumentumok közötti teljes összhang elengedhetetlen! A számlarend a napi könyvviteli elszámolások mikéntjének kézikönyve! A számlarend összeállításáért, annak folyamatos karbantartásáért,a naprakész könyvvezetés helyességéért, a gazdálkodó képviseletére jogosult személy felelős.

82 A számlatükör Tartalmazza minden, a vállalkozásnál alkalmazásra kijelölt számla számát és megnevezését A számlatükröt a vállalkozásnak a számlakeret számlaosztályainak kötelező alkalmazásával kell összeállítania a vállalkozás jellemző gazdasági eseményei és a vezetők információigénye alapján. Az így kialakított számlatükör, a megváltozott igény szerint bővíthető. Az alkalmazandó főkönyvi számlákat a tízes számrendszere alapján alakítjuk ki: - A számlaosztályokat számlacsoportokra bontjuk. - A számlacsoportokat számlákra bontjuk. - A számlákat alszámlákra bonthatjuk

83 Felépítése: Részlet az 1. számlaosztályból:
1. Befektetett eszközök (Számlaosztály) 11. Immateriális javak (Számlacsoport) Vagyonértékű jogok (Számla) Bérleti jog (Alszámla) Részlet az 4. számlaosztályból: 4. Források (Számlaosztály) Saját tőke (Számlacsoport) Lekötött tartalék (Számla) Lekötött tartalék a tőketartalékból (Alszámla)

84 A költségek

85 a költségek tervezését, bizonylatolását, számviteli elszámolását,
Költséggazdálkodás magában foglalja: a költségek tervezését, bizonylatolását, számviteli elszámolását, elemzését, ellenőrzését.

86 Költség: a tevékenység érdekében felhasznált erőforrások pénzben kifejezett értéke.
Kiadás: az erőforrások ellenértékére kifizetett pénzösszeg. Ráfordítás: a kibocsátott (értékesített) anyagi javak bekerülési értéke. Önköltség: az összes költségnek a teljesítmény, szolgáltatás egy egységére jutó része. Összes költség Termelés mennyisége Kalkuláció: az önköltség megállapításának módszere.

87 Költségek csoportosítása
1. Megjelenési forma szerint Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás. 2. Elszámolhatósági forma szerint Közvetlenül elszámolható költségek Közvetetten elszámolható költségek.

88 3. Termeléshez való viszonyuk szerint
Állandó költségek Változó költségek 4. Kalkulációhoz való kapcsolat szerint: Kalkulálható költségek Nem kalkulálható költségek 5. Időszakhoz való kapcsolat szerint Időszakban felmerült költségek Időszakot terhelő költségek

89 A költségszámlák Költségnem számlák Költségviselő számlák
Költséghely számlák Anyagjellegű költségek számlái Termék előállítási költségek számlái Társüzemek költségszámlái anyag-, igénybe vett szolgáltatások-, egyéb szolgáltatások költségei „A” termék költségei- „B” termék költségei Javítóműhely költségei Kazánház költségei Személyi jellegű költségek számlái Szolgáltatási tevékenységek költségei Főüzemi általános költségek -bérköltség -személyi jellegű egyéb költségek -bérjárulékok - „A” szolgáltatás költségei - „B” szolgáltatás költségei I. üzem költségei II. üzem költségei Értékcsökkenési leírás SEE költségeinek számlái Központi általános költségek számlái saját rezsis beruházás költségei - saját KF költségei értékesítési költségek igazgatási költségek egyéb általános költségek

90 A költségszámlák csoportosításának összefoglalása
Költségviselő számlák Költséghely számlák Költségnem számlák A felmerülés jogcíme szerint Elszámolhatóság szerint Közvetlen költség Közvetett költség

91 A költségek számviteli elszámolása

92 A költségek elszámolásának célja: A termelési költségek összesítése a gazdálkodás eredményének megállapításához, a vezetői döntések elősegítéséhez, az ellenőrzéshez, a nemzetgazdasági szintű adatszolgáltatáshoz. A költségek elszámolásának alapesetei: Költségnem elszámolás Költséghely - költségviselő elszámolás Kombinált (kétszeres) elszámolások

93 Költségnem elszámolás
A költségek fajta szerinti csoportosítására épít. A költségelszámolás során a költségnemeknek ad prioritást. A vállalkozás a költségeket kizárólag az 5. Költségnemek számlaosztályban könyveli Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás

94 Költségnem elszámolás
1-3 Eszközszámlák 4. Forrásszámlák 5. Költségszámlák Költségnem elszámolás

95 Költségviselő-, költséghely elszámolása
Költséghelyenként: (általános költségek) A költségeket a felmerülés helye szerint számolják el, pl. üzemi általános költség. Költségviselőnként: (termelés költségei) A felmerült költségeket tevékenységekre (termékekre), nyújtott szolgáltatásokra számolják el. (Az önköltségszámítás alapját képezi)

96 Költséghely - költségviselő elszámolás
1-3 Eszközszámlák 4. Forrásszámlák 7. Költségviselők 6. Költséghelyek Költségviselő-költséghely elszámolás

97 Kombinált elszámolás A csak költségnem, illetőleg csak költséghely – költségviselő szerinti elszámolások kombinációja. Technikai megvalósítási lehetőségei: 1. eset: Elsődleges költségnem elszámolás - elsődlegesen költségnem elszámolás - másodlagosan költségviselő- költséghely elszámolás 2. eset: Elsődleges költségviselő- költséghely elszámolás - elsődlegesen költségviselő- költséghely elszámolás - másodlagosan költségnem elszámolás

98 Elsődleges költségnem elszámolás
1-3 Eszközszámlák 4. Forrásszámlák 5 Költségnemek 6. Költséghelyek 7. Költségviselők 59 Költségnem átvezetési számla

99 Elsődleges költségviselő –költséghely elszámolás
1-3 Eszközszámlák 4. Forrásszámlák 7. Költségviselők 6. Költséghelyek 59 Költségnem ellenszámla 5 Költségnemek

100 Költségnem elszámolás

101 Az elszámolás az 5. Költségnemek számlaosztályban történik az alábbi számlacsoport bontásban: 51. Anyagköltség 52. Igénybe vett szolgáltatások 53. Egyéb szolgáltatások költségei 54. Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Értékcsökkenési leírás 58. Aktivált saját teljesítmények értéke 59. Költségnem (átvezetési) ellenszámla

102 51-53. Számlacsoport tartalma
Anyagjellegű ráfordítások A tárgyidőszakot terhelő költségek számlázott, kifizetett ellenértéke. Költséghelyesbítéseik (passzív időbeli elhatárolás) Költséghelyesbítések (aktív időbeli elhatárolás, hulladék) Év végi zárás Költségek elszámolása (néhány példán keresztül) Anyagfelhasználás T 51 Anyagköltség K Anyagok Egyéb szolgáltatások Bankköltség T 532 Pénzügyi szolgáltatási díj K 384 Elszámolási betétszámla Igénybe vett szolgáltatások Gépek javíttatása T 523 Karbantartási költségek T 466 Előzetesen felszámított áfa K 454 Belföldi szállítók A korábban felhasznált anyagból hulladékot vettünk raktárra T Anyagok K 511 Anyagköltség

103 54-56. Számlacsoport tartalma
Személyi jellegű ráfordítások és bérjárulékok A tárgyidőszakot terhelő bérköltségek, személyi jellegű egyéb kifizetések és járulékok. Év végi zárás Költségek elszámolása (néhány példán keresztül) Bérköltség T 541 Bérköltség K 471 Jövedelem-elszámolási számla Egészségügyi hozzájárulás T 562 Egészségügyi hozzájárulás K 463 Költségvetési befizetési kötelezettségek Újítási díj T 551 Személyi jellegű kifizetések K 471 Jövedelem-elszámolási számla Munkaadói járulék, szakképzési hozzájárulás T 563 Munkaadói járulék K 463 Költségvetési befizetési kötelezettségek TB járulék T 561 TB járulék K 463 Költségvetési befizetési kötelezettségek (vagy 473 TB kötelezettségek)

104 57. Számlacsoport tartalma
57. Értékcsökkenési leírás Immateriális javak, tárgyi eszközök tárgyévi értékcsökkenése Év végi zárás Költségek elszámolása (példán keresztül) Terv szerinti értékcsökkenés T 57 Terv szerinti értékcsökkenési leírás K Immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenése

105 58. Számlacsoport tartalma
Készletre vétel A saját termelésű készletek elszámolására a 23. és a 25. számlacsoportot alkalmazzuk. 23 Befejezetlen termelés és félkész termékek 25 Késztermékek A saját termelésű készletek nyilvántartása történhet: Tényleges közvetlen önköltségen Tervezett közvetlen önköltségen

106 A tényleges közvetlen önköltség tartalma:
Közvetlen anyagköltség, Saját termelésű félkész termék felhasználása, Bérmunkadíjak, Közvetlen bér- és járulékai, Gyártási külön költség (pl. speciális szerszámok, K+F költségek), Egyéb közvetlen költségek (felosztott üzemi általános költségek).

107 1. Év közben a saját termelésű készletekről folyamatos nyilvántartást vezetünk, a készletre vétel könyvelése: Kész- és félkész termék T 23, 25. Kész és félkész termékek raktáron K 581 Saját termelésű készletek állomány változása Befejezetlen termelés év végén a leltár szerint készletre vesszük T 23 Befejezetlen termelés K 581 STKÁV évnyitáskor visszavezetjük T 581 STKÁV K 23 Befejezetlen termelés

108 T 23, 25 Saját termelésű készletek K 581 STKÁV
2. Év közben nem vezetünk a készletről folyamatos érték nyilvántartást: A leltár szerinti érték könyvelése december 31-én: T 23, 25 Saját termelésű készletek K 581 STKÁV a következő üzleti év elején visszavezetés: T 581 STKÁV K 23, 25 Saját termelésű készletek

109 Saját termelésű készletek értékesítésekor
az 581. számla használata: Készletcsökkenés T 581 STKÁV K 23, 25 Saját termelésű készletek Árbevétel T 311 Vevők K Árbevételek K 467 Fizetendő ÁFA Visszaküldés (fordítva)

110 Minőségi engedmény T 91-92 Árbevételek T 467 Fizetendő ÁFA K 311 Vevők
Értékvesztés T 581 STKÁV K 23, 25 Saját termelésű készletek T 26 Áruk K 582 Saját előállítású eszközök aktivált értéke T 86 Készletek értékvesztése K 26 Áruk

111 Költséghely - költségviselő elszámolás

112 Költségek könyvelése 1. ) Nyitó befejezetlen termelés kivezetése T Tevékenységek költségei K 23 Befejezetlen termelés 2.) Közvetlen költségek elszámolása Közvetlen anyagköltség, közvetlen bérköltség, közvetlen bérek járulékai, közvetlenül elszámolható ÉCS T Tevékenységek költségei K 1, 2, 3, 4 ( Eszközök, Források)

113 Hulladék visszavételezése T 227 Hulladék anyag K 71-77 Tevékenységek költségei
Saját termelésű félkész termék felhasználása T tevékenységek költségei K 23 Félkész termékek Aktív időbeli elhatárolás a termékre vonatkozóan T 392 Költségek aktív időbeli elhatárolása K 7 tevékenységek költségei Passzív időbeli elhatárolás a termékre vonatkozóan T 7 Tevékenységek költségei K 482 Költségek passzívidőbeli elhatárolása

114 A gépköltség felosztása
T 7 Tevékenységek költségei K Üzemi általános költség Az elkészült termék készletre vétele tényleges önköltségen T 25 Késztermékek K 7 Tevékenységek költségei Záró, befejezetlen termelés átvezetése T 23 Befejezetlen termelés

115 7. Tevékenységek költségei
 Nyitó befejezetlen termelés  Időszak közvetlen költségei  Saját termelésű félkész termék felhasználása Passzív időbeli elhatárolások Felosztott általános költségek Hulladékmegtérülés Aktív időbeli elhatárolások Készletre vétel önköltségen Záró befejezetlen termelés Egyenlege nulla: Az időszak végén kész-, vagy befejezetlen termékként egyenlegét átvezettük

116 3. ) A közvetett költségek elszámolása
Közvetett anyagköltség, közvetett bérköltség, közvetett bérek járulékai, közvetetten elszámolható ÉCS T 6 Költséghelyek, általános költségek K 1, 2, 3, 4 ( Eszközök, Források) Hulladék megtérülése a közvetetten elszámolt anyagból T 227 Hulladék anyag K 6 Költséghelyek, általános költségek

117 Közvetett költségek aktív időbeli elhatárolása
K 6 Költséghelyek, általános költségek Közvetett költségek passzív időbeli elhatárolása T 6 Költséghelyek, általános költségek K 482 Költségek passzív időbeli elhatárolása Közvetett költségekből a gépköltség felosztása költségviselőkre vetítési alap, költségjellemző arányában T 7 Tevékenységek költségei A fel nem osztott költségek átvezetése az eredmény terhére T 85 Igazgatási és egyéb általános költségek

118 61-64. Üzemi általános költségek
 Időszak közvetett költségei Passzív időbeli elhatárolások Hulladék anyag megtérülése Aktív időbeli elhatárolások Felosztott gépköltség Fel nem osztott költség átvezetése az eredmény terhére

119 Példa a gépköltség felosztására:
A gépköltségek felosztása a gépórák arányában Termék Gépórák Gépköltség „A” üzem „B” üzem „A” termék 1.500 1.200 ………. ……….. „B” termék 1.000 1.800 Összesen: Üzemi általános költség felosztása: Felosztandó összeg = Pótlékkulcs Vetítési alap

120 „A” üzem költségének felosztása: „B” üzem költségének felosztása:
= 220 Ft/gó = 140 Ft/gó 2.500 3.000 „A” termék: 220 x = „B” termék: 220 x = „A” termék: 140 x = „B” termék: 140 x = Könyvelése: T 71 „A” Termék termelés számla T 72 „B” Termék termelés számla K 61 „A” üzem általános költsége Könyvelése: T 71 „A” Termék termelés számla T 72 „B” Termék termelés számla K 61 „B” üzem általános költsége

121 Megjegyzés: Számviteli törvény 93. §
A vállalkozónak, aki költségeit „költségviselő – költséghely” szerint számolja el, költségeit költségnemenkénti bontásban is ki kell mutatnia a beszámoló kiegészítő mellékletében. Másodlagosan „költségnemenként” is könyvelnie kell a az időszakban felmerült költségeket.

122 A költségek elszámolása másodlagosan költségnemenként
A költségek elszámolásához az 59. Költségnem ellenszámlát használjuk. Az eszköz- és a forrásszámlák ellenszámlaként nem használhatók! A másodlagosan könyvelt költségek összege egyenlő az elsődlegesen könyvelt költségek összegével!

123 Költségek könyvelése másodlagosan
A közvetlen anyagköltség, bérköltség, bérjárulékok, ÉCS elszámolása másodlagosan T Költségnemek K 59 Költségnem ellenszámla Az aktív időbeli elhatárolás elszámolása T 59 Költségnem ellenszámla K Igénybe vett, illetve egyéb szolgáltatások költségei Passzív időbeli elhatárolás elszámolása T Igénybe vett, illetve egyéb szolgáltatások költségei K 59 Költségnem ellenszámla

124 Saját termelésű félkész termék felhasználása
T 581 STK ÁV K 59 STK ÁV ellenszámla Anyaghulladék megtérülése T 59 Költségnem ellenszámla K 511Anyagköltség

125 A Saját termelésű készletek elszámolása
Nyitó, befejezetlen termelés elszámolása T 581 STK ÁV K 59 STK ÁV ellenszámla Késztermékek készletre vétele T 59 STK ÁV ellenszámla K 581 STKÁV Záró befejezetlen termelés elszámolása

126 A KÖLTSÉG- ÉS EREDMÉNYSZÁMLÁK ZÁRÁSA

127 KÖLTSÉGNEM ELSZÁMOLÁS esetében
Költségnemek átvezetése a 8. Számlaosztályba T 81 Anyagjellegű ráfordítások T 82 Személyi jellegű ráfordítások T 83 Értékcsökkenési leírás K 59 Költségnem átvezetési számla Az 5-ös számlaosztály zárása T 59 Költségnem átvezetési számla K Költségnemek Ezek után az Eredményszámlák tartalma: 8. SZÁMLAOSZTÁLY 9. SZÁMLAOSZTÁLY Anyagjellegű ráf. Személyi jellegű ráf. Értékcsökkenési leír. Egyéb ráfordítások. Pénzügyi műveletek ráf. Rendkívüli ráfordítások Értékesítés nettó árbevétele Egyéb bevételek Pénzügyi műveletek bevételei Rendkívüli bevételek

128 Eredményszámlák zárása,
T Értékesítés árbevétele és bevételek K 493 Adózott eredmény elszámolása T 493 Adózott eredmény elszámolása K Értékesítés elszámolt önköltsége és ráfordítások Az aktivált saját teljesítmények átvezetése T 493 Adózott eredmény elszámolása K 58 Saját teljesítmények értéke vagy T 58 Saját teljesítmények értéke K 493 Adózott eredmény elszámolása

129 Az adókötelezettség elszámolása: Társasági adó kötelezettség elszámolása T 891 Társasági adó
K 461 Társasági adó elszámolása A társasági adó átvezetése T 493 Adózott eredmény elszámolása K 891 Társasági adó Az adózott eredmény átvezetése a tulajdonosok döntése szerint T 493 Adózott eredmény elszámolása K 47 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség K 419 Mérleg szerinti eredmény

130 KÖLTSÉGVISELŐ-, KÖLTSÉGHELY ELSZÁMOLÁS esetében
A zárás lépései: A 6. Költséghelyek, általános költségek számlák egyenlegének átvezetése 85. Értékesítés közvetlen költségei számlacsoportba T 85 Értékesítés közvetett költségei K 6 Költséghelyek, általános költségek A ráfordítások elszámolása az eredmény terhére T 493 Adózott eredmény elszámolása K Az értékesítés költségei és ráfordítások A z eredményt növelő tételek elszámolása T Az értékesítés bevételei, egyéb és rendkívüli bevételek K 493 Adózott eredmény elszámolása

131 AZ EREDMÉNYKIMUTATÁS

132 Eredménykimutatás: - Számviteli okmány - A beszámoló része - Tartalmazza - az MSZE levezetését, összetevőit - az eredményre ható tényezőket - Összevontan és pénzértékben mutatja a vállalkozás hozamait és ráfordításait.

133 Célja: - Adjon megbízható tájékoztatást a vállalkozás jövedelmi helyzetéről - Mutassa be, hogy az egyes tevékenységek milyen mértékben járultak hozzá a jövedelem alakulásához

134 Fajtái tartalom alapján:
A vállalkozás választásától függően: Összköltség-eljárású (A , B változat) Forgalmi-költség típusú (A, B változat) Az eredménykategóriák azonosak Üzleti tevékenység eredménye Pénzügyi műveletek eredménye Szokásos vállalkozói eredmény Rendkívüli eredmény Adózás előtti eredmény Adózott eredmény Mérleg szerinti eredmény Különbség: az üzleti tevékenység megállapításának módja

135 Globális és részeredmény mutatók
Üzemi eredmény Pénzügyi műveletek eredménye Szokásos vállalkozói eredmény Rendkívüli eredmény Adózás előtti eredmény Társasági adó Adózott eredmény Jóváhagyott osztalék részesedés Mérleg szerinti eredmény

136 Összköltség eljárású eredménykimutatás
Az üzleti évben felmerült költségekre helyezi a hangsúlyt A költségeket költségnemenként mutatja ki - Anyagjellegű ráfordítások - Személyi jellegű ráfordítások - Értékcsökkenési leírás Az adott időszak teljesítményeit mutatja Elemzési lehetőséget biztosít a költségek és a ráfordítások alakulásában

137 Az összköltség eljárású eredménykimutatás
Értékesítés nettó árbevétele +/- Aktivált saját teljesítmények Saját előállítású eszközök aktivált értéke (SEEAÉ) Saját termelésű készletek állományváltozása (STKÁV) Egyéb bevételek Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye Tevékenységek időszakot terhelő előállítási költsége

138 Forgalmi költség eljárású eredménykimutatás
-Az értékesítés árbevételét veti össze az értékesítés költségeivel -Az értékesítés költségeit közvetlen és közvetett bontásban tartalmazza -Az értékesítés közvetett költségeit főbb funkciók szerint tagolja: - értékesítési költségek - igazgatási költségek - egyéb általános költségek -A vállalkozás vezetői számára több információt tartalmaz. -Termelő vállalkozásoknál célszerű alkalmazni

139 Forgalmi költség eljárású eredménykimutatás
Értékesítés nettó árbevétele - Értékesítés közvetlen költségei Értékesítés bruttó eredménye - Értékesítés közvetett költségei + Egyéb bevételek - Egyéb ráfordítások Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye

140 Az üzleti tevékenység hozamai
Összköltség típusú eredménykimutatás Értékesítés nettó árbevétele Aktivált saját teljesítmények értéke Egyéb bevételek Forgalmi költség típusú eredménykimutatás Értékesítés nettó árbevétele Egyéb bevételek

141 Az üzleti tevékenység ráfordításai
Összköltség típusú eredménykimutatás Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Forgalmi költség típusú eredménykimutatás Értékesítés közvetlen költségei Az értékesítés közvetett költségei

142 A pénzügyi műveletek eredménye
Bevételek (97) Kapott osztalék részesedés Részesedések értékvesztésének árfolyamnyeresége Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek Pénzügyi műveletek egyéb bevételei Ráfordítások (87) Befektetett pénzügyi eszközök után fizetett kamat, illetve árfolyamvesztesége Fizetendő kamatok, és kamatjellegű ráfordítások Részesedések, értékpapírok értékvesztése

143 Üzleti tevékenység eredménye
+ Pénzügyi műveletek eredménye Szokásos vállalkozói eredmény

144 Rendkívüli eredmény Rendkívüli bevételek - Rendkívüli ráfordítások
Jellemzői: - függetlenek a vállalkozói tevékenységtől - a vállalkozás rendes üzletmenetén kívül esnek - szokásos vállalkozói tevékenységgel nem állnak közvetlen kapcsolatban

145 Rendkívüli eredmény Rendkívüli bevétel (98) Rendkívüli ráfordítás(88)
Apport bevitele gazdasági társaságba (társasági szerződésben elfogadott értéken) Saját részvény, saját üzletrész bevonása Elengedett hiteltartozás Elengedett kötelezettség Térítés nélküli átvétel, ajándék , hagyaték Rendkívüli ráfordítás(88) Apport bevitele gazdasági társaságba (könyv szerinti értéken) Térítés nélküli átadás, ajándék Elengedett követelés

146 Szokásos vállalkozói eredmény
+ - Rendkívüli eredmény Adózás előtti eredmény

147 Adózás előtti eredmény (AEE)
+- Korrekciós tételek Módosított adózás előtti eredmény (adóalap) - 16 % társasági adó Adózott eredmény (AE) + eredménytartalék (osztalék fizetésre igénybe vett) - osztalék (jóváhagyott) Mérleg szerinti eredmény( MSZE) + MSZE tiszta nyereség - MSZE veszteség 0 MSZE bevétel=kiadás

148 Összköltség típusú eredménykimutatás
01 Belföldi értékesítés nettó árbevétele 02 Export értékesítés nettó árbevétele I Értékesítés nettó árbevétele 03 Saját termelésű készletek állományváltozása 04 Saját előállítású eszközök aktivált értéke II Aktivál saját teljesítmények értéke III Egyéb bevételek 05 Anyagköltség 06 Igénybe vett szolgáltatások költségei 07 Egyéb szolgáltatások költségei 08 ELÁBÉ 09 Közvetített szolgáltatások értéke IV Anyagjellegű ráfordítások 10 Bérköltség 11 Személyi jellegű egyéb kifizetések 12 Bérjárulékok V Személyi jellegű ráfordítások VI Értékcsökkenési leírás VII Egyéb ráfordítások A Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye Forgalmi költség típusú erdménykimutatás 01 Belföldi értékesítés nettó árbevétele 02 Export értékesítés nettó árbevétele I Értékesítés nettó árbevétele 03 Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége 04 Eladott áruk beszerzési értéke 05 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke II Értékesítés közvetlen költségei III Értékesítés bruttó eredménye 06 Értékesítési költségek 07 Igazgatási költségek 08 Egyéb általános költségek IV Értékesítés közvetett költségei V Egyébbevételek VI Egyéb ráfordítások A Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye

149 13 Kapott osztalék részesedés
14 Részesedések értékvesztésének árfolyamnyeresége 15 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 16 Egyéb kapott kamatok, és kamatjellegű bevételek 17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei VIII Pénzügyi műveletek bevételei 18 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 20 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai IX Pénzügyi műveletek ráfordításai B Pénzügyi műveletek eredménye C Szokásos vállalkozói eredmény (A+B) X Rendkívüli bevételek XI Rendkívüli ráfordítások D Rendkívüli eredmény E Adózás előtti eredmény (+-C +-D) XII Adófizetési kötelezettség F Adózott eredmény 22 Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre 23 Jóváhagyott osztalék, részesedés G Mérleg szerinti eredmény

150 Példatár

151 1. feladat

152 Jelölje X-szel, hogy az adott vagyonrész melyik csoportba tartozik!
Megnevezés Eszköz Forrás Anyagok Céltartalék Áruk Vevőkkel szembeni követelés Munkabér tartozás Üzleti vagy cégérték Beruházási hitel Pénztár TB kötelezettség Ingatlanok Szellemi termékek

153 megoldás Megnevezés Eszköz Forrás Anyagok X Céltartalék Áruk
Vevőkkel szembeni követelés Munkabér tartozás Üzleti vagy cégérték Beruházási hitel Pénztár TB kötelezettség Ingatlanok Szellemi termékek

154 2. feladat

155 Jelölje a táblázatban, hogy a gazdasági események hogyan hatottak a vállalkozás vagyonára és/vagy jövedelmezőségére! Gazdasági esemény Eszköz Forrás Jövedelmezőség 1 Hitelfelvétel 2 Pénzfelvétel bankszámláról 3 Szállítói kötelezettség átutalása 4 Hírlap előfizetés 5 Alapanyag felhasználás 6 Munkabérek kifizetése 7 Késztermékek értékesítése + Növekedés - Csökkenés ? Nem lehet tudni, növekedhet is, csökkenhet is Nem változott

156 megoldás Gazdasági esemény Eszköz Forrás Jövedelmezőség 1
Hitelfelvétel + Nem változott 2 Pénzfelvétel bankszámláról 3 Szállítói kötelezettség átutalása - 4 Hírlap előfizetés 5 Alapanyag felhasználás 6 Munkabérek kifizetése 7 Késztermékek értékesítése ? + Növekedés - Csökkenés ? Nem lehet tudni, növekedhet is, csökkenhet is Nem változott

157 3. feladat

158 Három különböző vállalkozás mérlegéből a következő információk állnak rendelkezésre.(adatok ezer Ft-ban) Számítsa ki a hiányzó összegeket! Hasonlítsa össze a a vállalkozások vagyonát! eszközök A B C források vállalkozásban Befektetett eszközök ……… 45 000 …….. Saját tőke …… 40 000 Forgóeszközök 48 000 30 000 Hosszú lejáratú kötelezettségek 25 000 16 000 Készletek 10 000 Rövid lejáratú kötelezettségek 20 000 Követelések - .…… Pénzeszközök 15 000 Eszközök összesen 86 000 Források összesen

159 megoldás Eszközök A B C Források vállalkozásban Befektetett eszközök
38 000 45 000 56 000 Saját tőke 26 000 40 000 60 000 Forgóeszközök 48 000 41 000 30 000 Hosszú lejáratú kötelezettségek 25 000 16 000 Készletek 21 000 10 000 Rövid lejáratú kötelezettségek 20 000 Követelések - 5 000 Pénzeszközök 8 000 15 000 Eszközök összesen 86 000 Források összesen

160 4. feladat

161 Készítsék el a „KÉSZTERMÉK GYÁRTÓ” KFT 2003
Készítsék el a „KÉSZTERMÉK GYÁRTÓ” KFT évre vonatkozó egyszerűsített éves beszámolójának mérlegét az alábbi adatok alapján ! Ft-ban 1. Beruházási és fejlesztési hitel ebből: Következő évi törlesztő részlete 2. Vevők: skála áruház 3. Munkabér tartozás 4. Társadalombiztosítási kötelezettség 5 Rövid lejáratú hitelek 6 Számológépek 10 db Ft/db 7. Személygépkocsi 2 db Ft/db 8. Anyagértékesítő Kft számlája 9. Haszonélvezeti jog 10 Befektetésre vett kötvények 11 Eladásra vett kötvények

162 12 Anyagkészlet leltár szerint 13 Termelőgépek 14 Targoncák 3 db Ft/db 15 Tehergépkocsik 2 db Ft/db 16 Váltótartozások 17 Készpénz 18 Elszámolási betétszámla 19 3 évre lekötött bankbetét 20 4 évre adott kölcsön, törlesztés futamidő alatt, évente egyenlő részletekben 21 Jegyzett tőke …………… 22 Tőketartalék 23 Mérleg szerinti eredmény (nyereség) 24 Késztermékek

163 Megoldás adatok ezer Ft-ban
A. Befektetett eszközök D. Saját tőke I. Immateriális javak I. Jegyzett tőke II. Tárgyi eszközök II. Jegyzett, de még be nem… III. Befektetett pénzügyi eszközök III. Tőketartalék B. Forgóeszközök IV. Eredménytartalék I. Készletek V. Lekötött tartalék II. Követelések VI. Értékelési tartalék III. Értékpapírok VII. MSZE IV. Pénzeszközök E. Céltartalékok C. Aktív időbeli elhatárolások F. Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú köt. III. Rövid lejáratú köt. G Passzív időbeli elhatárolások Eszközök összesen: Források összesen:

164 A. Befektetett eszközök 25 358 D. Saját tőke 27 738 I. Immateriális javak - I. Jegyzett tőke 22 000 II. Tárgyi eszközök 16 258 II. Jegyzett, de még be nem… III. Befektetett pénzügyi eszközök 9 100 III. Tőketartalék 2 000 B. Forgóeszközök 12 050 IV. Eredménytartalék I. Készletek 1 060 V. Lekötött tartalék II. Követelések 1 390 VI. Értékelési tartalék III. Értékpapírok 3 200 VII. MSZE 3 738 IV. Pénzeszközök 6 400 E. Céltartalékok C. Aktív időbeli elhatárolások F. Kötelezettségek 9 670 I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú köt. 5 000 III. Rövid lejáratú köt. 4 620 G Passzív időbeli elhatárolások Eszközök összesen: 37 408 Források összesen:

165 5. feladat

166 Vállalkozásunk január 1-jén eFt bankbetéttel, 120 eFt anyag -, és 180 eFt késztermék készlettel rendelkezik, amelynek forrása eFt jegyzett tőke és 300 eFt szállítói tartozás. Az üzleti év során az alábbi gazdasági események történtek: 1.) 10 eFt készpénzt vettünk fel a bankszámlánkról. A terhelési értesítés megérkezett. 2.) 10 eFt-ért árut vásároltunk, a készpénzfizetési számla és a kiadási pénztárbizonylat alapján az összeg a pénztárból kifizetésre került. 3.) eFt összegű hitelkeret áll a rendelkezésünkre - egy irodaépület megvásárlására – a megkötött szerződés alapján. A bank a szerződést jóváhagyta. 4.) eFt értékű épületet vettünk, fizetési határidő 30 nap.A számla és az átvételi szerződés a rendelkezésünkre áll. 5.) Kifizettük az épület ellenértékét az eladó cégnek, hitelkeretünk terhére. A bank értesített arról, hogy a hitelkeretünket csökkentette az ellenértékkel. 6.) A bank megbízásunk alapján kifizette az időszak elején fennálló szállítói tartozás 2/3-át, az átutalásról a bankszámla megérkezett. 7.) A bank jóváírt számlánkon 2 eFt kamatot, a bankértesítés megérkezett. 8.) 5 eFt bekerülési értékű árut 4 eFt-ért eladtunk, 8 napos fizetési határidővel. A számlát kiállítottuk, az áru átadását igazoló megjegyzést a számla tartalmazza.

167 Megoldás: Vagyon mérleg 2003. december 31. (ezer Ft)
Eszközök Bázisév Változás Tárgyév Immateriális javak Tárgyi eszközök 4.) 5 000 Befektetett pénzügyi eszközök Befektetett eszközök Készletek 300 2.) ) 5 - 305 Követelések 8.) 4 + 4 Értékpapírok Pénzeszközök 10 000 1.) ) ) ) 2 + 9 792 Forgóeszközök 10 300 10 101 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 15 101

168 Megoldás: Vagyonmérleg 2003. december 31. (ezer Ft)
Források Bázis Változás Tárgy Jegyzett tőke 10 000 Eredménytartalék Mérleg szerinti eredmény 7.) ) 1- 1 SAJÁT TŐKE 10 001 Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek 300 4.) ) 5000 – ) 200 - 5 100 KÖTELEZETTSÉGEK FORRÁSOK ÖSSZESEN 10 300 15 101

169 6. feladat Komplex könyvelési feladat

170 Nyitómérleg 2003. Január 1. (ezer Ft-ban)
Egy vállalkozás üzleti évi tevékenységéről az alábbi információkkal rendelkezünk: Nyitómérleg Január (ezer Ft-ban) A Befektetett eszközök 5. 200 D Saját tőke 3. 000 II. Tárgyi eszközök I Jegyzett tőke 3 Egyéb berendezések F Kötelezettségek 6. 200 B Forgóeszközök 4. 000 III. Rövid lejáratú kötelezettségek IV Pénzeszközök 4. Szállítók 4. 200 2. Bankbetét 4 Munkabér tartozás 2. 000 Eszközök összesen 9. 200 Források összesen 9.200

171 Az üzleti év során a vállalkozásnál az alábbi gazdasági műveletek történtek:
1. Anyagot vásároltak Ft-ért. 2. Átutalták a dolgozók bérét, a banki értesítés megérkezett. 3. Átutaltak a szállítóknak Ft-ot, a bank terhelési értesítése megérkezett. 4. A vállalkozás számlavezető bankjától Ft rövid lejáratú hitelt kért és kapott. A bank jóváírási értesítése megérkezett. 5. A vállalkozás OTP részvényeket vásárolt, forgatási céllal, Ft értékben, számlavezető bankján keresztül. A banki kivonat megérkezett.

172 Feladat: 1. Nyitás nyitómérleg számla segítségével
2. Folyamatos könyvelés idősorosan és számlasorosan 3. A főkönyvi kivonat elkészítése 4. Zárás 5. A zárómérleg elkészítése

173 1. Nyitás a naplóban és a főkönyvi számlákon
(Ezer Ft-ban) Sor- szám Tartozik számla Követel Gazdasági esemény összeg 1/a Egyéb berendezés NYMSZ Az eszköz számlák nyitása 5. 200 Elszámolási betétszámla 4. 000 1/b Jegyzett tőke A forrás számlák nyitása 3. 000 Szállítók 4. 200 Jövedelem elszámolási számla 2. 000

174 Nyitás a főkönyvi számlákon
T Egyéb berendezések K T Elszámolási betét K T NYMSZ K NYE NYE 4.000 3.000 4.200 2.000 5.200 4.000 T Jegyzett tőke K T Szállítók K T Jöv. elszám. sz. K NYE 3.000 NYE 4.200 NYE 2.000

175 2. A gazdasági események könyvelése a naplóban
Ezer Ft-ban Sor szám Tartozik számla Követel számla Gazdasági esemény Tartozik összeg Követel összeg 1 Anyagok Szállítók Anyagvásárlás 200 2 Jövedelem elszámolási számla Elszámolási betétszámla Bérfizetés átutalással 2 000 3 Átutalás a szállítónak 500 4 Rövid lejáratú hitelek Hitelfelvétel 1 000 5 Értékpapírok Részvényvásárlás

176 2. A gazdasági események könyvelése a főkönyvi számlákon
T Anyagok K T Szállítók K T Elszámolási b.sz. K 3/ 500 NYE 4 200 1/ 200 1/ 200 NYE 4 000 4/ 1 000 2/ 2 000 3/ 500 5/ 200 T Jöv. elszámolás K T Rövid lej. hitel K T Értékpapírok K 2/ 2 000 NYE 2 000 5/ 200 4/ 1 000

177 3. A főkönyvi kivonat elkészítése
(Ezer Ft) Sor szám A számla neve Tartozik forgalom Követel forgalom Tartozik egyenleg Követel egyenleg 1 Anyagok 200 - 2 Szállítók 500 4 400 3 900 3 Elszámolási betétszámla 5 000 2 700 2 300 4 Jövedelem elszámolási számla 2 000 5 Rövid lejáratú hitelek 1 000 6 Értékpapírok 7 Jegyzett tőke 3 000 8 Egyéb berendezések 5 200 Összesen 13 100 7 900

178 4. Zárás a naplóban (Ezer Ft-ban) Sor- szám Tartozik számla Követel
Gazdasági esemény összeg Z/1 ZMSZ Egyéb berendezések Az eszköz számlák zárása 5. 200 Anyagok 200 Értékpapírok Elszámolási betétszámla 2 300 Z/2 Szállítók A forrásszámlák zárása 3 900 Jegyzett tőke Rövid lejáratú hitelek 3 000 1 000

179 4. A főkönyvi számlák zárása
T Egyéb berendezések K T ZMSZ K NYE ZE 5.200 5.200 5.200 2.300 200 3.000 1.000 3.900 5. 200 T Jegyzett tőke K ZE 3.000 3.000 NYE 3.000 3.000

180 4. A főkönyvi számlák zárása
T Anyagok K T Szállítók K T Elszámolási b.sz. K 3/ 500 ZE 3 900 4. 400 NYE 4 200 1/ 200 4. 400 1/ 200 200 ZE 200 200 NYE 4 000 4/ 1 000 2/ 2 000 3/ 500 5/ 200 ZE 2.300 T Jöv. elszámolás K 5.000 T Rövid lej. hitel K 5.000 2/ 2 000 ZE 0 2. 000 NYE 2 000 2. 000 ZE 1000 1.000 4/ 1 000 1. 000 T Értékpapírok K 5/ 200 200 ZE 200 200

181 Zárómérleg 2003. december 31 A Befektetett eszközök 5 200 D Saját tőke
3 000 II Tárgyi eszközök I Jegyzett tőke 3 Egyéb berendezések F Kötelezettségek 4 900 B Forgóeszközök 2 700 III Rövid lejáratú kötelezettségek Készletek 200 2. Rövid lejáratú hitelek 1 000 1 Anyagok 4. Szállítók 3 900 Értékpapírok Részesedések IV Pénzeszközök 2 300 2 Bankbetét Eszközök összesen 7 900 Források összesen

182 7. feladat

183 Az üzleti évben belföldön értékesített termékek értéke Ft + 25 % ÁFA, ebből a vevő által el nem ismert követelés nettó Ft, a fogyasztói árkiegészítés összege Ft További tételek: (adatok forintban) 1 Export értékesítés árbevétele 2 Céltartalékok felhasználása 3 Céltartalék képzés 4 Káreseménnyel kapcsolatos bevételek 5 Munkába járással kapcsolatos költségtérítés 6 Munkaadói járulék

184 7 Az üzleti évet terhelő bérleti díjak 8 Az üzleti évben keletkezett káresemények 9 Az értékesítés közvetlen költségei 10 Igazgatási költségek 11 Saját kivitelezésű beruházás aktivált értéke 12 Saját előállítású termékek nyitóállománya 13 Saját előállítású termékek záró állománya 14 Anyagköltség 15 ELÁBÉ 16 Bérköltség

185 16 Nyugdíj és egészségbiztosítási járulék ……………………. 17 Értékcsökkenési leírás 18 Egyéb általános költségek 19 Bankköltség (számlavezetési jutalék) 20 Biztosítási díjak (készlet-beszerzéshez kapcsolódik) 21 Kapott késedelmi kamat (áruértékesítéshez kapcsolódik) Feladat: Állítsa össze a vállalkozás „A” változatú, összköltség-eljárású eredménykimutatását az üzemi eredmény szintjéig!

186 Eredménykimutatás „A” változat
01 Belföldi értékesítés nettó árbevétele 02 Export értékesítés nettó árbevétele I Értékesítés nettó árbevétele 03 Saját termelésű készletek állományváltozása 04 Saját előállítású eszközök aktivált értéke II Aktivált saját teljesítmények értéke III Egyéb bevételek IV Anyagjellegű ráfordítások V Személyi jellegű ráfordítások* VI Értékcsökkenési leírás VII Egyéb ráfordítások A Üzleti tevékenység eredménye * Nyugdíj és egészségbiztosítási járulék: a bérköltség 29 %-a

187 8. feladat

188 Egy Kft. nyitómérlegének adatai ezer Ft-ban
Eszközök Források Irodaépület 20 000 Jegyzett tőke ……… Járművek 12 000 Tőketartalék Alapanyagok Eredménytartalék 5 000 Késztermékek 40 000 Szállítók 50 000 Vevők 6 000 Fizetendő ÁFA 3 000 Bankbetét 48 000 Jövedelem elszámolás Pénztár …….. TB kötelezettség 2 000 Eszközök összesen: ………… Források összesen: Kiegészítő információk: A műszaki gépek, berendezések, járművek között nyilvántartott járművek bruttóértéke Ft Feladat: Végezze el a nyitást a naplóban! Könyvelje a január havi gazdasági eseményeket idősorosan!

189 Gazdasági események január hónapban:
1. A szállítótól korábban megrendelt anyag megérkezett, a számla végösszege Ft + 25 %ÁFA. 2. Az elszámolási betétszámlára befizettek a pénztárból Ft-ot, a bankértesítés is megérkezett. 3. A szállítók anyaga minőséghibás volt, ezért 10 % engedményt kértek és kaptak (a nettó árból). A helyesbítő számla megérkezett. 4. A fenti szállításból eredő tartozásukat kiegyenlítették, a bank értesítése megérkezett. 5. Készpénzben kifizették a dolgozóknak járó munkabért, a szükséges összeget felvették a bankszámláról. 6. A számlavezető bank terhelési értesítése megérkezett a pénzfelvételről. 7. Az egyik szállítóval szembeni tartozásból Ft-ot, rövid lejáratú hitellel egyenlítettek ki. A banki kivonatok rendelkezésre állnak.

190 8. Értékesített a vállalkozás Ft -ért készterméket, amely összeg már tartalmazza a 25 % ÁFÁ-t. A késztermékek nyilvántartási értéke Ft volt. 9. Forgatási célból a vállalkozás részvényeket vásárolt a tőzsdén, összesen 200 db-ot, a névérték Ft/db. A vásárlást a számlavezető bankján keresztül bonyolította le, a terhelési értesítés megérkezett. 10. Egyik vevője – Ft követelés fejében – váltót adott, amelyet a vállalkozás elfogadott. A váltó futamideje 3 hónap, kamata 15 %. 11. A vállalkozás január 31-én előfizet az „Adóvilág” folyóiratra. Az éves előfizetési díj Ft.+ 25 % ÁFA. Az összeget a bank átutalta, a terhelési értesítés is megérkezett. ( Könyvelje az elhatárolást is !) 12. Az időszakban felmerült költségek: - Anyagköltség Ft - Bérköltség Ft - TB járulék 29 % - Értékcsökkenési leírás ingatlanok után Ft - Bankköltség Ft

191 1. Nyitás a naplóban: Sor- szám Tartozik számla Követel
(Ezer Ft-ban) Sor- szám Tartozik számla Követel Gazdasági esemény összeg 1/a 12 491 Az eszköz számlák nyitása 20 000 13 18 000 139 6 000 21-22 25 40 000 311 384 48 000 381 2 000

192 (Ezer Ft-ban) Sor- szám Tartozik számla Követel Gazdasági esemény összeg 1/b 491 411 A forrás számlák nyitása 63 000 412 20 000 413 5 000 454 50 000 468 3 000 471 473 2 000

193 2. A gazdasági események könyvelése a naplóban
Ezer Ft-ban Sor szám Tartozik számla Követel számla Gazdasági esemény Tartozik összeg Követel összeg 1 21-22 4541 Anyagvásárlás 800 466 Az ÁFA elszámolása 200 2 389 381 Befizetés a bankszámlára 100 384 Befizetés a bankszámlára jóváírási értesítés alapján 3 Minőségi engedmény 80 Engedmény ÁFÁ-ja 20 4 Átutalás a szállítónak 900 5 Pénzfelvétel bérfizetéshez 5 000

194 Ezer Ft-ban Sor szám Tartozik számla Követel számla Gazdasági esemény Tartozik összeg Követel összeg 471 381 Bérfizetés 5 000 6 389 384 Pénzfelvétel terhelési értesítés alapján 7 4541 452 Szállítói tartozás kiegyenlítése hitelből 10 000 8 311 91-92 Értékestés árbevétele 4 000 467 Fizetendő ÁFA elszámolása 1 000 581 25 Készletcsökkenés elszámolása 3 000 9 37 Értékpapír vásárlás 556 10 341 Váltó elfogadása 300

195 Ezer Ft-ban Sor szám Tartozik számla Követel számla Gazdasági esemény Tartozik összeg Követel összeg 11 52 384 Hírlap előfizetés 60 466 Az ÁFA elszámolása 15 39 Költségek elhatárolása 5 12 511 21-22 Anyagköltség elszámolása 200 541 471 Bérköltség elszámolása 1 700 561 463 Bérjárulékok elszámolása 493 571 129 Ingatlanok értékcsökkenése 53 Bankköltség elszámolása

196 9. feladat

197 Egészítse ki az alábbi napló hiányzó elemeit, határozza meg a hiányzó gazdasági eseményeket!
Sor szám Dátum Gazdasági esemény Tartozik számla Követel számla Tartozik összeg 1 471 381 5 000 2 Áruvásárlás készpénzért 200 3 Hírlap előfizetés egy évre 120 4 39 52 30 5 454 451 4500 6 Rövid lejáratú hitelfelvétel 452 3 000

198 Megoldás Sor szám Dátum Gazdasági esemény Tartozik számla Követel
összeg 1 Bérfizetés 471 381 5 000 2 Áruvásárlás készpénzért 26 200 3 Hírlap előfizetés egy évre 52 120 4 Költségek elhatárolása 39 30 5 Szállító kiegyenlítése hitelből 454 451 4 500 6 Rövid lejáratú hitelfelvétel 384 452 3 000

199 10. feladat

200 Egy társaság eredménykimutatásából az alábbi adatokat ismerjük:
Szokásos vállalkozói eredmény Ft Pénzügyi eredmény Ft veszteség Rendkívüli eredmény Ft Határozza meg a vállalkozás üzemi eredményét!

201 megoldás A. Üzemi eredmény …………….. B. Pénzügyi eredmény - 1 400 000 Ft
C. Szokásos vállalkozói eredmény Ft D. Rendkívüli eredmény Ft A + B = C A = C – B – ( ) = Ft

202 11. feladat

203 Egy társaság előállított egy speciális termelő eszközt, amellyel kapcsolatban az alábbi költségek merültek fel: Közvetlen anyagköltség Ft Közvetlen bérköltség Ft Közvetlen bér járuléka …………. Értékcsökkenési leírás Ft Az eszközt a vállalkozás használatba vette. Feladat: Kontírozzuk az eszköz létrehozásával kapcsolatos tételeket, ha a vállalkozás a.) csak költségnemenként könyvel! b.) elsődlegesen költségnemenként, másodlagosan költséghely-, költségviselőként könyvel c.) elsődlegesen költséghely-, költségviselőként másodlagosan költségnemenként könyveli a költségeket!

204 Megoldás: könyvelés az a.) feladatpont szerint
Sor szám Gazdasági esemény Tartozik számla Követel számla Tartozik összeg 1 Közvetlen anyagfelhasználás 511 21 2 Közvetlen bérköltség 541 471 3 Közvetlen bérjárulék 561 463 4 Amortizáció 571 139 5 Az előállítási költség átvezetése 161 582 6 Aktiválás 13

205 Megoldás: Könyvelés a b.) feladatpont szerint
Sor szám Gazdasági esemény Tartozik számla Követel számla Tartozik összeg 1 Közvetlen anyagfelhasználás 511 21 2 Közvetlen bérköltség 541 471 3 Közvetlen bérjárulék 561 463 4 Amortizáció 571 139 5 Költségátvezetés 7 59 6 Előállítási költség 161 582 Előállítási költség átvezetése 792 8 Aktiválás 131

206 Megoldás: Könyvelés a c.) feladatpont szerint
Sor szám Gazdasági esemény Tartozik számla Követel számla Tartozik összeg 1 Közvetlen anyagfelhasználás 7 21 2 Közvetlen bérköltség 471 3 Közvetlen bérjárulék 463 4 Amortizáció 139 5 Költségátvezetés 51-57 59 6 Előállítási költség átvezetése 161 792 582 Aktiválás 131


Letölteni ppt "SZÁMVITELI ALAPISMERETEK"

Hasonló előadás


Google Hirdetések