Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tájékoztató az érettségi vizsgáról

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tájékoztató az érettségi vizsgáról"— Előadás másolata:

1 Tájékoztató az érettségi vizsgáról

2 Jelentkezés az érettségi vizsgára
Ki tehet érettségi vizsgát, milyen feltételekkel? Érettségi vizsga abból a vizsgatárgyból tehető, amelynek a helyi tantervben meghatározott követelményeit az érettségi vizsgára jelentkező teljesítette, tudását osztályzattal értékelték, és ezt bizonyítvánnyal igazolni tudja.

3 2014-et érintő változások 2014-től már csak informatikából, latinból és idegen nyelvből lehet előrehozott érettségit tenni, a következő három évben megszűnik több vizsgatárgy, a 2016-ban érettségizők pedig csak akkor vizsgázhatnak, ha legalább 50 óra közösségi munkát végeznek. Így változnak az érettségi szabályai.

4 Hogyan történik az érettségi vizsgára való jelentkezés?
Az érettségi vizsgára jelentkező – függetlenül attól, hogy milyen szintű érettségi vizsgára készült fel a középiskolában – szabadon választhatja meg a vizsga szintjét (közép és emelt szint).  Az érettségi vizsgára történő jelentkezés az e célra szolgáló jelentkezési lappal történhet. A jelentkezési lapot május–júniusi vizsgaidőszak esetén február 17- éig,lehet benyújtani a vizsgabizottságot működtető intézmény igazgatójához. Előrehozott érettségi vizsgát szándékozni tevők az osztályfőnököknél jelentkezzenek.

5 Hogyan történik az érettségi vizsgára való jelentkezés?
Osztályfőnökök Csépke Ágnes iskolatitkártól megkapják az előre kitöltött jelentkezési lapokat. Egyeztetés Ágnessel én. Előzetes jelentkezési lapok átadása a diákoknak. Javítás Piros színnel. A diákok visszaadják a kitöltött jelentkezési lapokat. Hasznos, ha az osztályfőnök személyes ismeretei alapján ellenőrzi a tantárgyválasztást, kiszűri a kétséges eseteket, és ezeket megbeszéli az érintettekkel. Ellenőrzés, hibajavítás. Javítás Piros színnel. Jelentkezést akkor fogadjuk el,ha az előrehozott érettségiről szóló eredeti törzslapot leadják.

6 Időpont Középszint Emelt szint május 5. 8.00 magyar nyelv és irodalom, magyar mint idegen nyelv magyar nyelv és irodalom május 6. 8.00 matematika május 7. 8.00 történelem május 8 8.00 angol nyelv május 9. 8.00 német nyelv május 13. 8.00 informatika május 13. 14.00 latin nyelv, héber nyelv latin nyelv május 14. 8.00 biológia május 14. 14.00 társadalomismeret május 15. 8.00 kémia

7 Időpont Középszint Emelt szint május 15. 14.00 földrajz május 19. 8.00 fizika május 17. 14.00 rajz és vizuális kultúra május 18. 8.00 szakmai előkészítő tárgyak egészségügyi alapismeretek, elektronikai alapismeretek stb. május 16. 8.00 informatika május 16. 14.00 művészeti tárgyak, ének-zene május Rajz és vizuális kultúra - május francia nyelv május 21. 14.00 filozófia május 22. 8.00 olasz nyelv május 22. 14.00 mozgóképkultúra és médiaismeret, dráma

8 Időpont Középszint Emelt szint május 23. 8.00 spanyol nyelv május 26. 8.00 orosz nyelv, egyéb nyelvek orosz nyelv, román nyelv, beás nyelv, lovári nyelv, horvát nyelv, szerb nyelv, szlovák nyelv, újgörög nyelv május 26. 14.00 egyéb központi követelményekre épülő és egyedileg akkreditált vizsgatárgyak gazdasági ismeretek,

9 Határidők-dátumok Szóbeli érettségi tételek leadása: 2014.február 28. péntek A kijavított érettségi dolgozatok leadási határideje: június 2. (hétfő) 8 óra-aki előbb kész a javítással a jegyzőknek már átadhatja rögzítésre a dolgozatokat A megtekinthetőség időpontja: június 4. szerda óráig A megtekintésre, a másolat készítésére egy munkanapot – nyolc órát – kell biztosítani. A vizsgázó észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – tizenhat óráig – adhatja le. b) Szóbeli: június ig

10 Mi történik , ha valaki nem jelenik meg az írásbeli érettségi vizsgán?
24. § (1) Ha a vizsgázó az írásbeli vizsgáról fel nem róható okból elkésik, távol marad, a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik mielőtt a válaszadást befejezné, az adott vizsgatárgyból pótló vizsgát tehet. (2) Ha a vizsgázó az írásbeli vizsgáról felróható okból elkésik, távol marad, vagy a vizsgáról engedély nélkül eltávozik, az adott vizsgatárgyból javítóvizsgát tehet. (3) E § alkalmazásában a vizsgázónak fel nem róható ok, minden olyan a vizsgán való részvételt gátló esemény, körülmény, amelynek bekövetkezése nem vezethető vissza a vizsgázó szándékos vagy gondatlan magatartására.

11 (4) Az első bekezdésben meghatározott esetben
a) az igazgató – ha ehhez a feltételek megteremthetőek – hozzájárulhat ahhoz, hogy az adott vizsganapon, vizsgaidőszakban a vizsgázó pótló vizsgát tegyen, b) az engedélyben meg kell jelölni a hiányzó vizsgarész pótlásának formáját. Ha nincs lehetőség az adott vizsgaidőszakban írásbeli vizsga letételére, engedélyezhető az írásbeli vizsgarész szóbelivel történő kiváltása. Ebben az esetben a vizsgát a 37. § (3) bekezdése szerint kell megszervezni és minősíteni,

12 c) a vizsgázó kérésére a vizsga megszakításáig az írásbeli vizsgakérdésekre adott válaszokat értékelni kell, d) ha az adott vizsgatárgyban nincs szóbeli vizsgarész, az igazgató a Hivatal, valamint a kormányhivatal egyidejű és azonnali értesítése mellett engedélyezheti, hogy a vizsgázó az adott vizsgatárgy helyett másik vizsgatárgyat válasszon. Amennyiben a vizsgázó új vizsgatárgyat választ, ám annak írásbeli vizsgája már lezajlott, az írásbeli vizsgát szóbeli vizsgával pótolhatja.

13 2014. évi május-júniusi szóbeli érettségi vizsgák
A B C Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga Középszintű szóbeli érettségi vizsga Időpontok 1. Szóbeli érettségi vizsgák Június 5-június13. 2. Június

14 Gyakori hibák: a személyes adatok nem megfelelő pontossággal történő rögzítése, jelentkezés az iskola pedagógiai programjában nem szereplő vizsgatárgyból, olyan nyelv választása, amelyből nincsenek meg a jelentkezés feltételei, jelentkezés hiánya a felsőoktatási felvételihez szükséges tárgyból,

15 Gyakori hibák: hasonló nevű vizsgatárgyak összetévesztése (pl.: informatika – informatikai alapismeretek), a tanév rendje szerint nem lehetséges jelentkezés-párok (időpont-ütközés), a magyar, mint idegen nyelv vizsgatárgy jogellenes választása.

16 Mit kell feltűntetni a jelentkezési lapon?
kötelező vizsgatárgyakat , kötelezően és a szabadon választható vizsgatárgyakat, a vizsga szintjét, a vizsga fajtáját (rendes,előrehozott, kiegészítő, szintemelő, pótló, javító)

17 Mit kell feltűntetni a jelentkezési lapon?
A vizsgára jelentkezőnek fel kell tüntetnie azt is, ha a vizsgatárgyból nemzeti, etnikai kisebbség nyelvén vagy célnyelven kíván vizsgázni, illetve élni kíván a közoktatásról szóló törvény 30. §-ának (9) megfogalmazott jogával( a szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakértői véleménye alapján igazgatói határozattal rendelkezik) Ha a jelentkező még nem rendelkezik érettségi vizsgabizonyítvánnyal, jelentkezési lapján fel kell tüntetnie korábban teljesített érettségi vizsgáit.

18 Az érettségi vizsgák fajtái:
Rendes érettségi vizsga a középiskolai tanulmányok követelményeinek teljesítése után, a tanulói jogviszony fennállása alatt vagy megszűnését követően első alkalommal tett érettségi vizsga.

19 Az érettségi vizsgák fajtái:
Előrehozott érettségi vizsga az egyes vizsgatárgyra előírt iskolai tanulmányi követelmények teljesítése után, a tanulói jogviszony fennállása alatt, a középiskolai tanulmányok teljes befejezése előtt, egyes vizsgatárgyból, első alkalommal tett érettségi vizsga.

20 Osztályozóvizsga Ha valaki május-júniusban olyan tárgyból kíván előrehozott vizsgát tenni, amelyet abban a tanévben fejez be, még az írásbeli érettségi vizsgaidőszak kezdete előtt teljesítenie kell az osztályozó vizsgát az adott vizsgatárgyból.

21 Fontos a vizsgázók tájékoztatása arról, hogy az előrehozott érettségi vizsga ugyanolyan érettségi vizsgának minősül, mint a rendes érettségi vizsga: -       a jelentkezéstől ebben az esetben sem lehet visszalépni; -       a jelentkezés szintje a jelentkezési határidőt követően nem módosítható -       egy tárgyból adott szinten egy alkalommal tehető előrehozott érettségi vizsga; -       a sikeres (elégtelentől különböző eredményű) előrehozott érettségi vizsga megismétlésére jobb érdemjegy megszerzése érdekében nincs lehetőség; -       ha az előrehozott vizsga során a vizsgázó középszinten vizsgázott, tanulói jogviszonya alatt egy alkalommal szintemelő érettségi vizsgát tehet az adott vizsgatárgyból.

22 Az érettségi vizsgák fajtái:
Kiegészítő érettségi vizsga a sikeresen befejezett érettségi vizsga után az érettségi bizonyítványban nem szereplő egyes vizsgatárgyból tett vizsga.

23 Az érettségi vizsgák fajtái:
Szintemelő érettségi vizsga egyes vizsgatárgyból a középszinten sikeresen befejezett érettségi vizsgának az emelt szintű érettségi vizsgán első alkalommal történő megismétlése. Az érettségi bizonyítvány átadásáig ugyanabból a vizsgatárgyból – a pótló- és a javítóvizsga kivételével – szintemelő érettségi vizsga egy alkalommal tehető.

24 Pótló érettségi vizsga a vizsgázónak fel nem róható okból meg sem kezdett, vagy megkezdett, de be nem fejezett rendes, előrehozott, kiegészítő, szintemelő, ismétlő, javító érettségi vizsga folytatása. Javító érettségi vizsga a vizsgázónak felróható okból meg sem kezdett, vagy megkezdett, de be nem fejezett, illetve a megkezdett, de tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt sikertelen

25 Ki nyújthatja be a jelentkezési lapot?
A jelentkezési lapot személyesen vagy meghatalmazott útján kell benyújtani. Az a tanuló, aki nem töltötte be a 18. életévét, a szülőnek is alá kell írnia a jelentkezési lapot.

26 A jelentkezés elfogadása:
A vizsgára való jelentkezés elfogadásáról az igazgató dönt. A jelentkezés elutasításáról – a döntés indokának megjelölésével – az igazgató határozatot hoz. Az elfogadott jelentkezést – ha e rendelet másként nem rendelkezik – visszavonni, illetve megváltoztatni nem lehet.

27 Mi történik akkor, ha nem sikerült teljesíteni a vizsgára bocsátás feltételeit a vizsga megkezdéséig? Ha a jelentkező az adott vizsgatárgyból az érettségi vizsgát azért nem kezdheti meg, mert nem teljesítette a vizsgára bocsátás feltételeit, a jelentkezését törölni kell. A törlésről az igazgató határozatot hoz.

28 Év végi bukás esetén: A tanuló kérelmére a rendes érettségi vizsgáját előrehozott érettségi vizsgára kell változtatni, ha rendes érettségi vizsgára jelentkezett, azonban nem tudta befejezni a középiskola utolsó évfolyamán a tanulmányait.

29 Jogszabályok 100/1997. (VI.13.) Korm. rendelet
237/2006. (XI.27) Korm. rendelet 30/2011. (VI. 7.) NEFMI rendelet a 2011/ tanév rendjéről 1. sz. mell. Felsőoktatási felv. tájékoztató

30 FELVÉTELI ELJÁRÁS 2014

31 2014. évi általános eljárás 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról Tanárképzés új (tavalyihoz hasonló) alapokon Felsőoktatási szakképzés (tavalyi évhez hasonlóan) Maximum 5 jelentkezés Finanszírozás megváltoztatása (tavalyhoz képest az állami ösztöndíj szabályozási rendszere változott nyarán) Szóbeli felvételi bevezetése (2015/2016‐tól)

32 Felsőoktatási felvételi tájékoztató (EMMI, OH, Educatio)
‐ érettségizetteknek, ‐ diplomásoknak 2013. december 31‐ig (12.15‐ig?) 2013. január 31-ig (hivatalos kiegészítő)

33 A felvételi eljárás várható menete
Felvételi tájékoztató megjelenésének határideje a oldalon Jelentkezési határidő: Jogorvoslatok benyújtásának határideje: Jelentkezés hitelesítésének határideje: Besorolási döntés publikálásának határideje a felvi.hu-n: Ponthatárok Megállapítása: Dokumentumok hiánypótlásának határideje:

34 Amit tudni kell Nem lesz felvételi tájékoztató könyv formában, csak
elektronikusan! Jelentkezés alapvetően online (jövő évtől csak online), idén jelentkezési lapot is be lehet adni. Jelentkezési lap beszerezhető az OH és az Educatio ügyfélszolgálatán és a KLIK megyei központjában. Öt helyre lehet jelentkezni, rangsort kell felállítani, amely később még egyszer módosítható. Az osztatlan kétszakos tanárképzés egy jelentkezési helynek számít! • Egy adott időpontban, a ponthatárok és a szakos kapacitásszámok alapján történik a döntés

35 Benyújtott jelentkezés útja
E-felvételi Jelentkezési lap Ellenőrzött adatok- hitelesítés megkezdése: 1.1.hitelesítő adatlap 1.2. adatlap feldolgozás Jelentkezési lap postázása Jelentkezési lap előkészítése feldolgozásra Ügyfélkapu Adatellenőrzés, Adatellenőrzés, Hiánypótlás, Pótolt adatok feldolgozása Sikeres hitelesítés Adatok betöltése a központi felvételi Adott intézménybe jelentkezők nyilvántartásba Adott intézménybe jelentkezők nyilvántartásba adatainak, dokumentumainak szinkronizálása a Gólya programba

36 Pontszámítás alapképzés, osztatlan mesterképzés esetén
Ahogy tavaly: Max. pont idén is 500 p. – a középiskolai teljesítmény és a meghatározott 5 érettségi vizsgatárgy százalékos eredménye vagy – két érettségi vizsgatárgy %‐os eredménye és – a többletpontok alapján. Két érettségi vizsgatárgy százalékos eredménye, a választandó érettségi vizsgatárgy különböző lehet – kötelező két tárgy – pl. állatorvos, – egy tárgy kötelező, a második egy listából választható – pl. műszaki, – egy listából kell kettőt szabadon kiválasztani ‐ pl. agrár. A kivétel: művészet és művészetközvetítő képzési terület szakjai, ahol gyakorlati vizsga van! Gyakorlati vizsga mellett többletpont számításra nincs lehetőség (max. 400p).

37 Pontszámítás Minimum (jogszabályi) ponthatár Tanulmányi pontok (200)
Érettségi pontok (200) VAGY Érettségi pontok (200) = pont X 2 Amelyik a jelentkező számára kedvezőbb! Felsőfokú szakképzésre való jelentkezéskor a tanulmányi pont is duplázható. + többletpontok (max. 100)

38 Minimum (jogszabályi) ponthatár
A pontos rendszerben a jelentkező emelt szintű érettségiért járó többletpontokkal együtt, de más jogcímen adható többletpontok nélkül számított pontszámának alapképzésben és osztatlan mesterképzés esetén min pont felsőoktatási szakképzés esetén min pont mesterképzés esetén min. 50 pont kell lennie ahhoz, hogy a jelentkező felvételi jelentkezését elbírálhassák. E szabály az állami ösztöndíjas és az önköltséges képzésre egyaránt vonatkozik.

39 Ki nyerhet felvételt? aki legalább egy jelentkezési helyre a határidőig érvényes jelentkezést nyújtott be, befizette az eljárási díjat; továbbtanuláshoz megfelelő végzettséggel rendelkezik; pontszáma eléri a jogszabályban meghatározott minimum pontszámot; jelentkezési helyeinek egyikén eléri (az intézményi kapacitások korlátozottsága miatt) a minimálisnál magasabban kialakuló pontszámot (ponthatárt); megfelel az adott szakon meghatározott egyéb feltételeknek (pl. egyes szakokon alkalmassági vizsga teljesítése, orvosi alkalmasság, egyéb előírt szakképesítéssel vagy szakképzettséggel);

40 Benyújtandó dokumentumok
A dokumentumok a felsőoktatási felvételi eljárás szempontjából négy csoportba sorolhatók: •Az érvényes jelentkezéshez szükséges dokumentumok. •A többletpontokat igazoló dokumentumok. •A felsőoktatási felvételi eljárás intézményspecifikus dokumentumai. •A felsőoktatási felvételi eljárás járulékos

41 Dokumentumok Érvényes jelentkezéshez dokumentumok
Többletpontot igazoló dokumentumok 1. Érettségi bizonyítvány 2. Érettségi tanúsítvány 3. Oklevél 4. Felvételi eljárási díj befizetésének igazolása 5. Középiskolai bizonyítvány 6. Külföldi vagy Magyarországon működő külföldi rendszerű intézményben szerzett bizonyítványok, oklevelek 1. Nyelvvizsga (vagy ezzel egyenértékű dokumentum) 2. Tanulmányi v. művészeti verseny eredmény igazolása 3. Szakképesítést igazoló dokumentum 4. Sportversenyen elért eredmény igazolása 5. Hátrányos helyzet, tartós nevelt, árvaság igazolása 6. Fogyatékosság igazolása 7. Gyermekgondozás igazolása (GYES, TGyÁS)

42 Járulékos Intézményspecifikus dokumentumok dokumentumok
FOI adja meg, hogy melyek ezek! Betöltött munkakör igazolása (Elő)alkalmassági vizsgáról szóló igazolás Külföldi vagy Magyarországon működő külföldi rendszerű intézményben szerzett dokumentumok Magyar Táncművészeti Főiskola (MTF) által kért speciális dokumentumok Orvosi igazolások Névváltoztatás igazolása Magyarországi tartózkodás igazolása (menekült, menedékes, befogadott, bevándorolt, letelepedett)

43 „Jó ha tudod” ‐ Másodlatok kiadása
Ha középiskolai bizonyítvány v. tanusítvány elveszett, 100/1997. Korm. rendelet ‐Törzslap alapján másodlat készíthető ‐ tartalom és nem formakényszer ‐Iskola által hitelesített módon kérjük! Nem fogadható el: ‐ Naplókivonat ‐Törzslapmásolat ‐ kivonat ‐ szabad szöveges igazolás

44 A jelentkezés határideje: 2014. február 15.
A jelentkezési határidőt követően benyújtott jelentkezést nem lehet elfogadni! A jelentkezés határideje: 2014. február 15.

45 Részletszabályok a 423/2012. (XII. 29
Részletszabályok a 423/2012. (XII. 29.) felsőoktatási felvételi kormányrendeletben

46 Köszönjük a figyelmüket!

47 Erős vár a mi Istenünk!


Letölteni ppt "Tájékoztató az érettségi vizsgáról"

Hasonló előadás


Google Hirdetések