Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A BIZALMI VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS TARTALMI ELEMEI

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A BIZALMI VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS TARTALMI ELEMEI"— Előadás másolata:

1 A BIZALMI VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS TARTALMI ELEMEI
MINDEN, AMIT TUDNI KELL A BIZALMI VAGYONKEZELÉSRŐL STEP Hungary Conference 2014 A BIZALMI VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS TARTALMI ELEMEI kjkjkjkjij Dr. B. Szabó Gábor ügyvéd, senior partner, TEP Balogh • B. Szabó • Jean és Társai Ügyvédi Iroda  ECOVIS® BUDAPEST the lawyer • the auditor • the accountant • the tax adviser Society of Trust and Estate Practitioners Cím: H-1036 Budapest, Bécsi út 52. I/1. Hungarian Chapter Tel:

2 TARTALOM indokoltsága A bizalmi vagyonkezelés hazai szabályozása
A bizalmi vagyonkezelés gazdasági indokoltsága A bizalmi vagyonkezelés hazai szabályozása az új Ptk-ban Röviden az alapítványi szabályok változásáról: az alapítvány, mint a jövő vagyonkezelésének lehetséges eszköze Society of Trust and Estate Practitioners Cím: H-1036 Budapest, Bécsi út 52. I/1. Hungarian Chapter Tel:

3 GAZDASÁGI INDOKOK Mottó: Nehezebb a vagyont megtartani, mint megszerezni, de még nehezebb működtetve megőrizni és gyarapítani. 1980-as évek eleje – piacgazdasági nyitás és átmenet, a magánszféra fokozatos erősödése 1989 – gazdasági rendszerváltás, privatizáció jelentős számú családi vállalkozások létrejötte a privatizáló korosztály a ‘80-as évek „negyvenesei” gazdaságilag és politikailag nagy befolyással bíró réteg relatíve jelentős vagyonok felhalmozódása mostanra aktív életpályájuk végéhez közelítenek szabályozott generációváltás szükségessége, amelynek hiánya jelentős vagyonvesztést eredményezhet Society of Trust and Estate Practitioners Cím: H-1036 Budapest, Bécsi út 52. I/1. Hungarian Chapter Tel:

4 GAZDASÁGI INDOKOK (folyt.)
A vagyon ciklikus természete: a jelentős vagyonok többsége organikus módon 1-2 generáció alatt alakul ki első generáció: épít; második generáció: gyarapít és konzervál; harmadik generáció: rombol A szabályozott generációváltás jogi környezetének kialakítása: nem csak magánügy – social responsibility munkahelyek elvesztése adóbevételek kiesése fokozódó állami tehervállalások Society of Trust and Estate Practitioners Cím: H-1036 Budapest, Bécsi út 52. I/1. Hungarian Chapter Tel:

5 GAZDASÁGI INDOKOK (folyt.)
Mindennek állami, jogalkotói felismeréseként: állami/gazdasági kamarai programok (pl. Hollandia, Spanyolország) megfelelő jogi környezet kialakítása, erre modellezett jogintézmények (pl. bizalmi vagyonkezelés) bevezetésével A francia fiducie 2007-es pánikszerű bevezetésének indokai: nemzetközi gazdasági versenyben történő lemaradástól és a tőke elvándorlásától való félelem az európai versenytársak e téren lényegesen Franciaország előtt járnak Anglia – trust (minimum 800 éves hagyományok) Lichtenstein – bvk (1926) Luxemburg – bvk (2003) Society of Trust and Estate Practitioners Cím: H-1036 Budapest, Bécsi út 52. I/1. Hungarian Chapter Tel:

6 BIZALMI VAGYONKEZELÉS AZ ÚJ PTK-BAN
A BVK elhelyezkedése a Ptk. rendszerében: HATODIK KÖNYV: Kötelmi jog HARMADIK RÉSZ: Egyes szerződések XVI. CÍM: A megbízási típusú szerződések XLIII. FEJEZET: A bizalmi vagyonkezelési szerződés dogmatikailag egyértelműen kötelmi jogi intézmény és ezen belül sem tulajdonátruházó szerződés (XIV. Cím), hanem megbízási típusú szerződés a Code Civil pl. a „fiducie”-t a tulajdonszerzés módozatairól szóló harmadik Könyvében szabályozza Society of Trust and Estate Practitioners Cím: H-1036 Budapest, Bécsi út 52. I/1. Hungarian Chapter Tel:

7 BIZALMI VAGYONKEZELÉS AZ ÚJ PTK-BAN (folyt.)
Én dicsérni jöttem Caesart, nem temetni. A bizalmi vagyonkezelés fogalma Ptk. 6:310.§ (1) „Bizalmi vagyonkezelési szerződés alapján a vagyonkezelő a vagyonrendelő által tulajdonába adott dolgok, átruházott jogok és kötelezettségek (a továbbiakban: kezelt vagyon) saját nevében a kedvezményezett javára történő kezelésére, a vagyonrendelő díjfizetésére köteles” Society of Trust and Estate Practitioners Cím: H-1036 Budapest, Bécsi út 52. I/1. Hungariain Branch Tel:

8 BIZALMI VAGYONKEZELÉS AZ ÚJ PTK-BAN (folyt.)
A bizalmi vagyonkezelés fogalma (folyt.) tipikusan szerződéssel jön létre, de alapítható egyoldalú jognyilatkozattal és végrendelettel is (6:329. §) a tulajdon tényleges átruházása, mint feltétel saját néven történő joggyakorlás, rendelkezés a tulajdon felett kizárólag a kedvezményezett javára (tulajdonjogi korlát) vegyes természetű jogintézmény, amelyben keverednek a dologi és kötelmi jogi elemek – a tulajdonjog megkettőződése: jogi tulajdonos gazdasági vagy kedvezményezett tulajdonos Society of Trust and Estate Practitioners Cím: H-1036 Budapest, Bécsi út 52. I/1. Hungary Branch Tel:

9 BIZALMI VAGYONKEZELÉS AZ ÚJ PTK-BAN (folyt.)
FELEK: vagyonrendelő – bármilyen természetes vagy jogi személy, inc. állam vagyonkezelő – természetes vagy jogi személyek; a jogviszony központi szereplője (a Ptk. rendelkezéseinek többsége rá vonatkozik, ugyanakkor a „legszabályozatlanabb” szereplő) kedvezményezett – bármilyen természetes vagy jogi személy maga a vagyonrendelő is lehet! a vagyonkezelő is de! 6:311.§ (4): „a vagyonkezelő kizárólagos kedvezményezetté nevezése semmis” – HIBA! nem feltétlenül a vagyonrendelő határozza meg, a vagyonkezelő is kijelölheti – 6:311.§ (3) Society of Trust and Estate Practitioners Cím: H-1036 Budapest, Bécsi út 52. I/1. Hungarian Chapter Tel:

10 BIZALMI VAGYONKEZELÉS AZ ÚJ PTK-BAN (folyt.)
FELEK (folyt.): „vagyonfelügyelő” (protector) a Ptk. nem szól róla de a vagyonkezelő tevékenységét ellenőrző céllal kijelölhet ilyet a vagyonrendelő vagy akár a kedvezményezett is az őket megillető ellenőrzési jog keretében (6:315.§) hatásköre azonban szabályozatlansága folytán korlátozott (perelheti-e pl. a vagyonkezelőt?) speciális eset 6:329.§ (1): a vagyonrendelő és a vagyonkezelő személye egybeesik; további alaki érvényességi kellék: visszavonhatatlan közokiratba foglalt jognyilatkozat Society of Trust and Estate Practitioners Cím: H-1036 Budapest, Bécsi út 52. I/1. Hungarian Chapter Tel:

11 BIZALMI VAGYONKEZELÉS AZ ÚJ PTK-BAN (folyt.)
A vagyonkezelő kötelezettségei és jogai Kötelezettségek Jogok Vagyon elkülönítés 6:312.§ Vagyon feletti rendelkezés 6:318.§ A vagyonrendelő vagy a kedvez-ményezett ellenőrzésének tűrése 6:315.§ Nem utasítható! 6:316.§ Titoktartás! 6:319.§ Költség- és díj igény 6:322.§ Tájékoztatás és számadás 6:320.§ Elszámolás 6:327.§ Vagyon kiadása 6:328.§ Society of Trust and Estate Practitioners Cím: H-1036 Budapest, Bécsi út 52. I/1. Hungarian Chapter Tel:

12 BIZALMI VAGYONKEZELÉS AZ ÚJ PTK-BAN (folyt.)
A kezelt vagyon védettsége (6: §) vagyon elkülönítés mint előfeltétel elkülönítés a vagyonkezelő saját vagyonától elkülönítés más kezelt vagyonoktól a vagyonkezelő saját személyes vagy az általa kezelt más vagyonok hitelezői a kezelt vagyonra nem támaszthatnak igényt a kezelt vagyon nem része a vagyonkezelő hagyatékának a kedvezményezett hitelezői is csak attól kezdve támaszthatnak igényt a kezelt vagyonra, amikor annak, illetve hozamainak kiadása esedékessé vált de mi a helyzet a vagyonrendelő hitelezőivel? Society of Trust and Estate Practitioners Cím: H-1036 Budapest, Bécsi út 52. I/1. Hungarian Chapter Tel:

13 BIZALMI VAGYONKEZELÉS AZ ÚJ PTK-BAN (folyt.)
A bizalmi vagyonkezelés megszűnése (6:326.§) a kezelt vagyon elfogy a vagyonkezelés felmondása esetén (3 hónapos felmondási idő) „ha a kezelt vagyonnak három hónapot meghaladó ideig nincs vagyonkezelője a vagyonkezelői megbízás megszűnésének időpontjában” a vagyonrendelő halálakor, ha ő volt az egyetlen kedvezményezett ötven év elteltével határozott idejű vagyonrendelés esetén a határozott idő elteltével Society of Trust and Estate Practitioners Cím: H-1036 Budapest, Bécsi út 52. I/1. Hungarian Chapter Tel:

14 BIZALMI VAGYONKEZELÉS AZ ÚJ PTK-BAN (folyt.)
A bizalmi vagyonkezelés megszűnése (folyt.) Nem szűnik meg a vagyonkezelés: a vagyonrendelő halála vagy megszűnése a vagyonkezelő halála vagy megszűnése a kedvezményezett halála vagy megszűnése a vagyonrendelő a vagyonkezelő jogutódjává válik Society of Trust and Estate Practitioners Cím: H-1036 Budapest, Bécsi út 52. I/1. Hungarian Chapter Tel:

15 BIZALMI VAGYONKEZELÉS AZ ÚJ PTK-BAN (folyt.)
A bvk szerződés javasolt minimális tartalmi elemei a vagyonrendelő, a vagyonkezelő és a kedvezményezett pontos meghatározása rendelkezés a kezelt vagyon tulajdonának átruházásáról a vagyon elkülönítés módjának meghatározása az ellenőrzési és beszámoltatási jog gyakorlásának módja, gyakorisága és költségei vagyonfelügyelő (protector) kijelölése, kötelezettségeinek és díjazásának meghatározása a vagyonkezelői rendelkezési jog korlátainak meghatározása a vagyonkiadás módjának szabályozása, különös tekintettel arra az esetre, ha a vagyont másik vagyonkezelőnek kell átadni (6:328. §) a vagyonkezelő díjazásának mértéke és módja Society of Trust and Estate Practitioners Cím: H-1036 Budapest, Bécsi út 52. I/1. Hungarian Chapter Tel:

16 RÖVIDEN A VAGYONKEZELŐ ALAPÍTVÁNYOKRÓL
bvk v. alapítvány (országonként eltérő megközelítés és eredmény) az új Ptk. – legalábbis egyenlőre – eldöntötte a kérdést, amennyiben nem alkotta meg az új típusú családi vagy magánvagyon kezelésére alkalmas alapítványok részletes szabályait De! 3:386.§ „az alapító … hozzátartozója abban az esetben lehet az alapítvány kedvezményezettje, ha az alapítvány célja a hozzátartozó tudományos, irodalmi vagy művészeti alkotásainak gondozása, a hozzátartozó ápolása, gondozása, tartása, egészségügyi ellátási költségeinek viselése, iskolai tanulmányainak ösztöndíjjal vagy egyéb módon történő támogatása” - jelentős áttörés! Society of Trust and Estate Practitioners Cím: H-1036 Budapest, Bécsi út 52. I/1. Hungarian Chapter Tel:

17 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! Society of Trust and Estate Practitioners Cím: H-1036 Budapest, Bécsi út 52. I/1. Hungarian Chapter Tel:


Letölteni ppt "A BIZALMI VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS TARTALMI ELEMEI"

Hasonló előadás


Google Hirdetések